Member since Dec '06

Working languages:
English to Czech
German to Czech

Jiri Kortus
Professional Technical Translations

Pisek, Jihocesky Kraj, Czech Republic
Local time: 20:32 CEST (GMT+2)

Native in: Czech Native in Czech
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.comICQ IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
5 positive reviews
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Services Translation, Interpreting, Software localization
Expertise
Specializes in:
Engineering: IndustrialComputers: Software
Mechanics / Mech EngineeringAutomotive / Cars & Trucks
ManufacturingAutomation & Robotics
General / Conversation / Greetings / LettersManagement

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 3979, Questions answered: 1601, Questions asked: 17
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 5
English to Czech: Engineering
Source text - English
Superheated steam generator

The VAPOPREX 3GN is a single-structure saturated steam generator with three flue passes for the combustion of liquid or gaseous fuels in a pressurised furnace.
The standard design pressures are 12 and 15 bar, while higher design pressures are available upon request.

The construction of the VAPOPREX 3GN is entirely steel, featuring a reversing chamber with cooled end plate; the tube plates are totally beaded and welded to the plating and furnace, with deep penetration plate/plating welding. The furnace is reinforced with omega-shaped ripples; for high output boilers and/or with high design pressure, Fox type furnaces may be used. The flues are first expanded and then TIG welded to the tube plates.

The welding procedures and the personnel responsible for welding and/or non-destructive testing, operating at the Ferroli S.p.A. Industrial Heating Division, are approved and certified according to the EN standards; the joint coefficient adopted for the welding in these boilers is 0.85.

The VAPOPREX 3GN boilers are completely inspectable, both on the water side and the flue gas side, through special manholes and large inspection doors on the two smokeboxes. The walkway and stairway with handrail supplied ensure easy access to the accessories positioned at the boiler overflow level.
Translation - Czech
Vyvíječ přehřáté páry

VAPOPREX 3GN je vyvíječ nasycené páry jednoduché konstrukce s trojitým průchodem spalin na spalování kapalných nebo plynných paliv v přetlakovém topeništi.
Standardní konstrukční tlaky jsou 12 a 15 bar, na vyžádání jsou možné konstrukční tlaky vyšší.

VAPOPREX 3GN má celoocelovou konstrukci, reverzní komoru s chlazenou koncovou deskou, trubkové desky jsou zcela zaválcované a svařené s deskou a topeništěm, s hlubokým průvarem desky/oplátování. Topeniště je vyztuženo zvlněním ve tvaru omega; u vysoce výkonných ohřívačů nebo s vysokým konstrukčním tlakem, mohou být použita topeniště typu Fox. Kouřové kanály jsou nejprve rozšířeny a pak přivařeny metodou TIG k trubkovým deskám.

Svařovací postupy a personál odpovědný za svařování a/nebo nedestruktivní testování pracující v divizi průmyslového vytápění společnosti Ferroli S.p.A. mají schválení a certifikaci podle standardů EN a používaný součinitel hodnoty spoje je 0,85.

U ohřívačů VAPOPREX 3GN je možné provést kompletní prohlídku jak na straně vody, tak na straně spalin prostřednictvním zvláštních průlezů a velkých inspekčních dveří ve dvou kouřových komorách. Obslužná lávka a schody se zábradlím zajišťují snadný přístup k zařízením umístěným na ohřívači v úrovni přepadu.
English to Czech: Telecommunications
Source text - English
HOW GPS WORKS

Each GPS satellite continuously broadcasts two signals: an SPS (Standard Positioning Service) signal for worldwide civilian use and a PPS (Precise Positioning Service) signal for U.S. and Allied military use. The SPS signal is a spreadspectrum signal broadcast at 1575.42 MHz. The signal is virtually resistant to multipath and nighttime interference and is unaffected by weather and electrical noise. All commercial and consumer GPS receivers are SPS receivers.
The SPS signal contains two types of orbit data: almanac and ephemeris. Almanac data contains the health and approximate location of every satellite in the system. A GPS receiver collects almanac data from any available satellite, then uses it to locate the satellites that should be visible at the receiver’s location. Ephemeris data represents the precise orbital parameters of a specific satellite. Receivers listen to signals from many satellites simultaneously and triangulate a position fix using the interval between the transmission and reception of each satellite signal (a receiver tracks more satellites than are actually needed for a position fix, so that if one satellite becomes unavailable, the receiver knows exactly where to find the best possible replacement). Three satellites are required for two-dimension positioning (which determines position only) and four satellites are required for three-dimension positioning (to determine position and elevation).
Translation - Czech
JAK FUNGUJE GPS

Každý satelit GPS nepřetržitě vysílá dva signály: signál SPS (služba standardního určování polohy) pro celosvětové použití v civilním sektoru a signál PPS (služba přesného určování polohy) pro armádu USA a spojenců. Signál SPS je signál s rozprostřeným spektrem vysílaný na frekvenci 1575,42 MHz. Signál je de facto odolný proti vícecestnému šíření a noční interferenci a není ovlivňován počasím a elektrickým šumem. Všechny komerční a spotřebitelské přijímače GPS jsou přijímače signálu SPS.
Signál SPS obsahuje dva typy orbitálních dat: almanach a efemeridy. Almanach obsahuje zdravotní stav a přibližnou polohu každého satelitu v systému. Přijímač GPS shromažďuje data typu almanach ze všech dostupných satelitů a pak je používá k lokalizaci satelitů, které by měly být viditelné v místě přijímače. Efemeridy představují přesné orbitální parametry konkrétního satelitu. Přijímače naslouchají signálům mnoha satelitů současně a počítají polohu pomocí intervalu mezi vysláním a příjmem signálu každého satelitu (přijímač sleduje více satelitů, než je k určení polohy momentálně nutné, a proto, když některý satelit přestane být dostupný, přijímač přesně ví, kde najít nejlepší možnou náhradu).
Tři satelity jsou nutné pro určení polohy v dvourozměrném prostoru (pouhé určení polohy) a čtyři satelity jsou nutné pro určení polohy v trojrozměrném prostoru (k určení polohy a výšky).
English to Czech: Construction / Civil engineering
Source text - English
Water Movement in Porous Building Materials I. Unsaturated Flow Theory and its Applications

SINCE many constructional materials are porous, the uptake and release of water and its transport lie at the root of a number of engineering problems in building technology. Rising damp, the drying out of the building fabric, interstitial condensation, leaching attack on concrete and mortars, timber shrinkage, and rain penetration in masonry are obvious examples of such processes involving the commonest of materials. In all these cases we are concerned with a single fundamental process, the movement of water through a permeable material whose water content is non-uniform and generally less than saturation. We are dealing in short with problems of unsaturated flow in porous media. All these topics have been much studied, and empirically and descriptively a good deal is known about some of them. However the use of general methods for the quantitative analysis of water flow in unsaturated building materials is almost entirely unexplored.
To illustrate this, consider a simple example. A brick is dried to constant weight in an air oven at 105°C, and then placed on end in a shallow tray containing clean water. We may describe what happens from the moment of contact between brick and water as follows. Water is absorbed into the porous solid by the action of capillary forces and distributes itself within the brick. The air occupying the pores of the brick is partially displaced by the imbibed water. At those surfaces which are not immersed evaporation occurs. Ultimately a balance is established between evaporative loss and absorption, and both the flow and the water distribution within the brick become steady. Evaporation entails cooling at the boundary surfaces and as a result heat flows within the brick. The development of temperature gradients in turn modifies the water flow. Soluble salts within the material are progressively dissolved and redeposited at the surface as evaporation proceeds. Satisfactory as this description may be for some purposes (and it could of course be amplified considerably) it falls short of a quantitative theory which should provide a means of calculating (at leas0 the water content and the water flow at every point and at any time in terms of some characteristic properties of the brick. Unsaturated flow phenomena are of course not peculiar to building technology and are met with in other branches of science. The drying of wet materials is a basic unit process of chemical engineering, and the analysis of the energetics and rates of drying is well developed.
Translation - Czech
Pohyb vody v porézních stavebních materiálech I. Teorie toku v nenasyceném prostředí a její aplikace

JELIKOŽ mnoho konstrukčních materiálů je porézních, je příjem a uvolňování vody a její transport u stavebních technologií zdrojem řady technických problémů. Vzlínající vlhkost, vysychání stavební konstrukce, intersticiální kondenzace, vyluhování betonu a malty, smršťování dřeva a vnikání deště do zdiva jsou zjevné příklady takového procesu u nejběžnějších materiálů. Ve všech těchto případech jsme konfrontováni s jediným základním procesem, pohybem vody propustným materiálem, jehož obsah vody není stejnoměrný a je obvykle nižší než ve stavu nasycení. Zkrátka se zabýváme problémy toku v nenasyceném prostředí v porézních materiálech.
Všechna tato témata byla rozsáhle studována a o některých z nich toho víme empiricky a popisně mnoho. Nicméně použití obecných metod pro kvantitativní analýzu toku vody v nenasycených stavebních materiálech je téměř zcela neprobádané.
Pro ilustraci si vezměme jednoduchý příklad. Cihla se vysuší na konstatní hmotnost v horkovzdušné peci při 105 ºC a pak se vloží da mělké nádoby s čistou vodou. Děj od okamžiku kontatku cihly s vodou můžeme popsat následovně. Voda je absorbována porézním pevným materiálem působením kapilárních sil a distribuuje se v cihle. Vzduch vyplňující póry cihly je částečně vytlačován pohlcovanou vodou. Na těch površích, které nejsou ponořené, dochází k evaporaci. Nakonec se nastolí rovnováha mezi ztrátami evaporací a absorpcí a jak tok, tak distribuce vody v cihle se ustálí. Evaporace přináší s sebou ochlazování hraničních povrchů a následkem toho dochází v cihle k tepelnému toku. Vznik teplotního gradientu naopak zase ovlivňuje tok vody. Rozpustné soli v materiálu se progresivně rozpouští a s pokračující evaporací přemisťují k povrchu. Jakkoli může být tento popis pro některé účely uspokojivý (a je možné jej samozřejmě výrazně rozvést), chybí kvantitativní teorie, která by měla poskytnout prostředek pro výpočet (minimálně) obsahu vody a toku vody v každém bodě a v každém okamžiku z hlediska některých charakteristických vlastností cihly. Tok v nenasyceném prostředí není ovšem charakteristický jen pro stavební technologii a setkáváme se s ním i v jiných vědních oborech. Vysychání mokrých materiálů je základním procesem chemického inženýrství a energetická analýza i analýza rychlosti vysychání jsou na dobré úrovni.
German to Czech: Tierzucht - Futtermittelbuch
Source text - German
FUTTERMITTEL – KONVENTIONELL UND ÖKOLOGISCH

Im ökologisch wirtschaftenden Betrieb ist im Unterschied zum konventionellen Landwirtschaftsbetrieb der Zukauf von Futtermitteln stark eingeschränkt, d. h. in der Fütterung der Tiere dominieren die im Betrieb selbst erzeugten Futtermittel (wirtschaftseigene Futtermittel), die nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus produziert werden.

• Gebrauchswert- und einsatzorientierte Aspekte: Danach werden die Futtermittel in Grobfutter und Konzentrate eingeteilt. In der Kategorie „Grobfutter“ sind Futtermittel zusammengefaßt, die auf grund ihrer chemischen Zusammensetzung (relativ reich an Zellwandsubstanzen (Gerüstsubstanzen)) und physikalischen Form vor allem in der Wiederkäuerfütterung eingesetzt werden. Zu den Grobfuttermitteln zählen insbesondere Grünfutter, Grünfutterkonservate (Heu, Silagen, technisch getrocknetes Grünfutter (Trockengrün)) und Stroh. Die Konzentrate umfassen Futtermittel mit einem hohen Energie- und/oder Proteingehalt je kg Trockensubstanz (z. B. Getreidekörner, Leguminosensamen, ölreiche Samen, Nebenprodukte der Ölindustrie). Sie sind die dominierenden Komponenten in den Futterrationen bzw. Futtermischungen für Schweine und Geflügel, d. h. für Nutztiere mit vorrangiger Nährstoffverdauung durch körpereigene Enzyme. Knollenfrüchte (z. B. Kartoffel) und Wurzelfrüchte (z. B. Futterrüben) zählen nach dieser Einteilung ebenfalls zu den Konzentratfuttermitteln, eine durchaus umstrittene Zuordnung. Nur Trockenprodukte dieser Futtermittel könnte man problemlos den Konzentratfuttermitteln zuordnen.

Wiederkäuer sind mit Hilfe der durch Pansenbakterien gebildeten Enzyme in der Lage, die Zellwandkohlenhydrate des Strohes abzubauen. Dieser prinzipiellen Möglichkeit stehen jedoch die inkrustierenden Substanzen (insbesondere Lignin) als Barriere gegenüber, so daß dadurch nur eine begrenzte Verdauung der Zellwandkohlenhydrate möglich ist. In Abhängigkeit von der Strohart variiert die Verdaulichkeit der organischen Substanz (Wiederkäuer) zwischen 45 und 55 %. Die blattreicheren Sommergetreide- (Gerste, Hafer) und Leguminosenstroharten sind mehr oder weniger besser verdaulich als Wintergetreidestroh (Roggen, Weizen). Die vorhandenen Unterschiede wirken sich entsprechend auf den energetischen Futterwert aus. Vergleichsweise zu den Getreidekörnern ist die Energiedichte von Getreidestroh deutlich niedriger. Getreidestroh zählt generell zu den energiearmen Futterstoffen.
Translation - Czech
KRMIVA - KONVENČNÍ A EKOLOGICKÁ

V ekologicky hospodařícím podniku je na rozdíl od konvenčního zemědělského podniku nákup krmiv silně omezen, tj. v krmení zvířat dominují krmiva vlastní výroby (krmiva z vlastního hospodaření), která se vyrábí podle směrnic ekologického obdělávání půdy.
• Hlediska užitné hodnoty a použití: Podle nich se krmiva dělí na objemová krmiva a koncentráty. V kategorii „objemových krmiv“ se nachází taková krmiva, která se na základě svého chemického složení (relativně bohatá na látky buněčných stěn (kosterní látky)) a fyzikální formy používají hlavně pro krmení přežvýkavců. K objemovým krmivům patří především zelená píce, konzervovaná zelená píce (seno, siláže, technicky sušená zelená píce (senáž)) a sláma. Koncentráty zahrnují krmiva s vysokým obsahem energie a proteinů na kg sušiny (např. zrno obilovin, semena luskovin, olejnatá semena, vedlejší produkty průmyslu zpracování olejů). Jsou dominantními složkami krmných dávek nebo krmných směsí pro prasata a drůbež, tj. pro užitková zvířata s převažujícím trávením živin tělu vlastními enzymy. Hlíznaté okopaniny (např. brambory) a bulevnaté okopaniny (např. krmná řepa) patří podle tohoto členění rovněž ke koncentrovaným krmivům, tedy naprosto kontroverzní začlenění. Pouze usušené produkty těchto krmiv by bylo možné bez problémů zařadit do koncentrovaných krmiv.

Přežvýkavci jsou schopni pomocí enzymů produkovaných bakteriemi v bachoru zpracovávat glycidy buněčných stěn slámy. Této principiální možnosti stojí v cestě jako bariéra inkrustující látky (zvláště lignin), takže tímto způsobem je možné jen omezené trávení glycidů buněčných stěn. Podle druhu slámy kolísá stravitelnost organických látek (přežvýkavci) mezi 45 a 55 %. Sláma jarních druhů obilovin s vyšším olistěním (ječmen, oves) a druhy slámy luskovin jsou lépe stravitelné ve větší či menší míře než sláma ozimých obilovin (žito, pšenice). Existující rozdíly se promítají odpovídajícím způsobem do energetické krmné hodnoty. Ve srovnání s obilnými zrny je hustota energie obilné slámy výrazně nižší. Obilná sláma patří obecně mezi krmiva chudá na energii.
German to Czech: Wohnungsbau
Source text - German
Geplante Bebauung

Auf städtebaulicher Grundlage einer Vorgängerplanung wurde eine Wohnsiedlung mit insgesamt 148 Wohneinheiten auf insgesamt rund 12.000 m² Wohnfläche in Geschosswohnungsbau und Reihenhäusern geplant. Die Zahl der Wohnungen reduziert sich gegebenenfalls durch die Zusammenlegung von übereinander oder nebeneinander liegenden Wohnungen.
Viergeschossige Mehrfamilienhäuser wurden in offener Bauweise im nordwestlichen Grundstücksbereich zur Straße Americka angeordnet, fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser wurden in geschlossener Bauweise im nordöstlichen Grundstücksteil platziert. Ost- West- ausgerichtete zweigeschossige Einfamilien- Reihenhäuser stehen im südlichen Grundstücksteil. Die Reihenhäuser verfügen über eine Ausbaureserve im Dachgeschoss.
Die Gebäude werden ohne Unterkellerung vorgesehen und erhalten die notwendigen Nebenräume im Erdgeschoss. Balkone werden nach Vorgabe des Auftraggebers nicht vorgesehen, stattdessen erhalten die Wohnungen Loggien, die ja nach Jahreszeit Balkon- oder Wintergartenähnlich genutzt werden können.

Baugrund- Situation:
Der Baugrund wird gemäß Baugrundgutachten (BGG) vom 25.11.2004 als „bedingt geeignet“ eingestuft.
Das gesamte Grundstück ist überlagert mit nicht konsolidierten Auffüllungen u.a. aus dem Abbruch von Altbauten (Schlachthof) und älteren Aufschüttungen, am Südrand des Grundstückes bis zu 4,5 m tief.
Darunter liegen z.T. instabile, breiige, d.h. instabile Lehme, sowie Sande und Kiese mit variierenden Körnigkeiten.

Maßnahmen gegen Grund- und Schichtenwasser

Aus dem o.g. BGG geht hervor, dass Grundwasser erst weit unterhalb der Gründungsebenen ansteht. Mit Ober-flächen- Sickerwasser in großem Umfang zu rechnen.
Die Wohngebäude sind nicht unterkellert,.
Für die Tiefgarage wird wg. o.g. eine weiße Wanne, d.h. eine Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton empfohlen. Diese ist gemäß Baugrundgutachten nicht zwingend erforderlich, erübrigt aber erforderliche Abdichtungsmaßnahmen im Sohl- und Außenwandbereich.

Translation - Czech
Plánovaná zástavba

V urbanistickém záměru předchozího plánování bylo naplánováno obytné sídliště celkem se 148 obytnými jednotkami o celkové obytné ploše 12.000 m² v patrové bytové výstavbě a řadových domech. Počet bytů se podle okolností snižuje slučováním bytů ležících nad sebou a vedle sebe.


Čtyřpatrové bytové domy pro více rodin byly situovány v otevřené zástavbě v severozápadní části pozemku k silnici Americká, pětipatrové obytné domy pro více rodin byly umístěny v uzavřené zástavbě v severovýchodní části pozemku. Dvoupatrové rodinné řadové domky orientované ve směru východ-západ stojí v jižní části pozemku. Řadové domky mají rezervu pro rozšíření v podkroví.
Budovy se plánují bez podsklepení a budou mít nezbytné pomocné prostory v přízemí. S balkony se podle zadání investora nepočítá, místo nich budou mít byty lodžie, jejichž využívání bude v závislosti na ročním období podobné funkci balkonu nebo zimní zahrady.Stavební podloží - situace:
Stavební pozemek je podle znaleckého posudku (ZP) z 25.11.2004 vyhodnocen jako „podmínečně vhodný“
Celý pozemek je pokrytý nekonsolidovanou navážkou mimo jiné z likvidace starých staveb (jatky) a starší navážkou o výšce až 4,5 m na jižním okraji pozemku.
Pod tím se nachází částečně nestabilní, kašovité, tj. nestabilní hlíny, jakož i písky a štěrky s proměnlivou zrnitostí.


Opatření proti spodní a povrchové vodě

Z výše uvedeného ZP vyplývá, že se spodní voda vyskytuje hluboko pod úrovní základů. S povrchovou průsakovou vodou je nutné počítat ve velkém množství.
Obytné budovy nejsou podsklepené.
Pro podzemní garáž se z výše uvedených důvodů doporučuje bílá vana, tj. konstrukce z betonu nepropustného pro vodu (WU beton). Ta sice dle posudku podloží není naléhavě nutná, vyplývají z ní ale opatření k utěsnění oblasti dna a vnějších stěn.


Translation education Other - Charles University, Prague
Experience Years of experience: 26. Registered at ProZ.com: Mar 2006. Became a member: Dec 2006.
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Across, Adobe Acrobat, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, memoQ 9.1, SDL Trados 2019, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume CV will be submitted upon request
Professional practices Jiri Kortus endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
IQC-certified translator with over 20 years of translation experience, since 2003 freelance full-time translator and interpreter

My specialities are: technical engineering, automotive industry, user manuals, consumer electronics, household appliances, marketing.

Since 2007 I have been working as interpreter and translator for a worldwide operating company supplying components for the automotive industry. This led to my thourough knowledge of company organization and structures, internal processes, total quality management, assembly lines, robot cells and the activities of Plant maintenance department including participation in many trainings on robots as well as spot and arc welding machines.

Computer-Aided Translation tools (Across, MemoQ, Trados) help me to assure terminology consistency and high quality translation.

Try my experience!
I am always aiming at high quality at a reasonable price.
Keywords: administration, advertisments, agriculture, alternative medicine, Angebot, Angebote, Anlage, Anlagen, Anlagenbau, Antrieb, Antriebe, applications, Architektur, audio, Ausschreibung, Ausschreibungen, auto manufacturing, automation, automotive industry, automotive, Bagger, Baumaschinen, Bergwerk, bicycle, blow molding, bohemia, books, brochures, business strategy, camera, cameras, car, CAT, CE Conformity Declaration, CE Conformity, CE Konformität, CE-Konformitäts-Erklärung, central, communications, computer, computers, construction, contracts, correspondence, courses, crane, czech translation, czech translator, Czech, czechoslovakia, Deutsch, device, devices, diesel engine, Dieselmotor, Dieselmotoren, documentation, electrical engineering, Electrical Power Supply, Electrical Safety, electrical systems, electronics, Elektrik, Elektrische Sicherheit, Elektrische Stromversorgung, Elektronik, Elektrotechnik, engine, engineering, engines, English to Czech, English, Englisch, equipment, Erdgas, Erdgasproduktion, Erdgastransport, Erdöl, Erdölproduktion, Erdöltransport, erneuerbare Energien, Europe, experience, Fabrikanlage, Fabrikanlagen, Fahrrad, Fahrräder, Fertigung, finance, flexible packaging, Folien, freelance, freelancer, fuels, gear, Gebäudetechnik, Gebot, Gebote, generator, Generatoren, geography, geothermal, Geothermie, Gerät, Geräte, German to Czech, Getriebe, government, guides, Handbuch, Handbücher, Haustechnik, heavy machinery, Hochbau, Hubstapler, hydraulics, Hydraulik, industrial property protection, Industriebau, information, Instandhaltung, instruments, intellectual property, International Approvals, international relations, Internationale Zulassungen, interpreting, Kaizen, Kamera, Kameras, Kanban, Kraftfahrzeuge, Kraftstoffe, Kraftstoffzellen, Kraftwerk, Kunststoff, Kunststoffguss, Kunststoffspritzen, Lacke, Lackieren, Lagerverwaltung, Landwirtschaft, leaflets, licence agreements, license, Lizenz, Lizenzbedingungen, localization, localize, logistics, Logistik, lubricants, machine tool, machine, machines, machining center, maintenance, management, manuals, manufacturing, marketing materials, marketing, Maschinen, Maschinenbau, Material Safety Data Sheets, mechanical engineering, mining, Moravia, Motoman, Motor, motorcycle, Motoren, Motorrad, Motorräder, Muldenkipper, NGO, Normen, oil, oils, Öl, Öle, Ottomotor, Ottomotoren, owner´s manuals, Pflichtenheft, photography, pilsen, pipelines, plastics extrusion, plastics, PLC, pneumatic mechanisms, pneumatics, Poka Yoke, policies, power generation equipment, power plant, prague, processes, processing, production control, production process, production processes, Produktionsanlagen, Produktionsprozess, Produktionsprozesse, Pumpen, pumps, Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung, quality assurance, quality control, quality, Radlader, Railway installations, renewable energy, renewables, Renovierung, road maintenance, robot, Roboter, robotics, service manuals, Schaltanlagen, Schmierstoffe, Sicherheitsdatenblätter, software, Solar, Speicherprogrammierbare Steuerungen, Spritzguss, SPS, Städtebau, Stadtplanung, standards, Stapler, Straßenbau, Stromerzeuger, Stromversorgung, Switchgears, Tag Editor, technical data sheets, technical, Technik, technische Dokumente, technological processes, technologies, technology, telecommunications, Telekommunikation, Tiefbau, tools, tourism, trade marks, Trados, training, Traktor, translate, translating, translation into Czech, translation of technical documents, translation, translations, translator, Transport, truck manufacturing, truck, Turbinen, Übersetzung, Untertagebau, user guides, vacuum, vehicle, Verpackung, Verpackungstechnik, Wartung, web site localisation, web, Website translation, welding, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, Wind, windows, Wirtschaft, Workbench, Anleitung, Bedienungsanleitung, Lichtbogenschweißen, Roboter zum Lichtbogenschweißen, Kabelbaum, Deckenmontage, Wandmontage, Roboteranschlusskabel, Motoman, Handgelenkslast, S-Achse, L-Achse, U-Achse, R-Achse, B-Achse, T-Achse, DX100-Steuerung, DX100, Peripheriegeräte, Kollisionssensor, Stoßsensor, MOTOMAN Robotec, Nullposition, Achsengetriebe, Untersetzungsgetriebe, Batterieeinheit, Einstellung der Nullposition, Absolutgeber, Positionsdaten, Hauptspannungsversorgung, Fluid Plast, Transportsicherung, Robotersockel, Trägheitsmoment, Druckluftführung, Anschlussleiste, Steckersockel, Programmierhandgerät, teachbox, Servospannung, Industrieroboter, Roboterausführungen, Drehungsmittelpunkt, Drehsockel, Lastschwerpunkt, Kollisionsendschalter, YR-MA01900-A00, YR-MA01900-A10, YR-MA01900-A11, DX100-Steuerung, Überlaufendschalter, Lichtbogenschweißanwendung, Handling-Anwendungen, YR-MA01400-A00, YR-MA01400-A01, YR-MA01400-A11, Wender Station, Hintertretschutz, Bearbeitungssperre, Systemjob, Lichtschranke, Düsenreiniger, Leerstart, Lichtschranke Einlegebereich, ROLLTOR, Einlegeposition, Lichtgitter, Störmeldungen, Paßwortbearbeitung, Paßwortbearbeitung, RS Teach-Mode, Schweissprogramm, Absolutdaten, DX100 Betriebsanleitung, Gabelstapler, MOTOMAN-HP20D, Roboterkabel, Encoderkabel, Positioniergenauigkeit, YR-HP0020D-A01, MOTOMAN-HP20D, Zustimmbox Euchner, Bedienbox, Sicherheitskreis, programming pendant, MOVJ, MOVS, MOVC, MOTION TYPE, Play Speed, manipulator, teach point, Move Instruction, position level, reference point, job content, job list, spline interpolation, coordinates TCP, TCP speed, EAXA, Not-Aus, Quittierbox, Leuchtdrucktaster, Programmierfehler, encoder, servopack, alarm reset, YCP02 board, YCP01, Geländer, Geländersystem, Absturzhöhe, Brüstungshöhe, Balkonbekleidung, Bekleidung, Trittschutz, verlegte Profile, Vorsetzplatten, Stirnflächen, Werzalit, Bekleidungsplatten, Verbindungsmittel, Balkongestaltung, Pfostenabstand, Pfostenhalter, Aufsteckplatte, Eckplatte, Winkelplatte, Pfostenbefestigung, Windlast, Belagdicke, Verbundanker, Dübelabstand, Fischer Highbond, Bodenbelag, Handlauf, Verlegeanleitung, Fassadenprofile, Selekta, Colorpan, Dekopan, Bekleidungsseite, Windseite, Soglast, Lattenabstand, Schiffsverband, Profilstoß, Unterkonstruktion, Schnitte, Traglatte, Fassadenschraube, Dämmschicht, Sockelabschluss, Lüftungsprofil, Belüftungsöffnung, Distanzleiste, Kantenabschlussprofil, Laibung, Sturz, Fensterbank, Selbsttragender Bodenbelag, Gartenterrassen, Dachterrassen, Garten-Gehwege, Beton-Balkonböden, Carportböden, Schwimmbadumrandung, UK-Riegel, Betonsteinplatten, Einfassung mit Rabattensteinen, Erdreich, Schotter, Splittbett, Verlegerichtung, Fugenabdeckung, Kantenabdeckkung


Profile last updated
Feb 17More translators and interpreters: English to Czech - German to Czech   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search