Member since Jul '12

Working languages:
Turkish to English
English to Turkish
German to Turkish

betül asiye karpuzcu
High quality + continuous availability

Local time: 05:23 EET (GMT+2)

Native in: Turkish Native in Turkish
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
5 positive reviews
1 rating (5.00 avg. rating)
KudoZ leader This person is a top KudoZ point holder in Turkish to English, English to Turkish
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Transcription, Training, Project management
Expertise
Specializes in:
Biology (-tech,-chem,micro-)Business/Commerce (general)
Science (general)Chemistry; Chem Sci/Eng
Medical (general)Engineering (general)
Medical: PharmaceuticalsMedical: Instruments
GeneticsLaw (general)

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 391, Questions answered: 172, Questions asked: 27
Blue Board entries made by this user  4 entries

Payment methods accepted Wire transfer, PayPal, Skrill | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 4
Turkish to English: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
General field: Medical
Detailed field: Medical (general)
Source text - Turkish
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), tam olarak geri dönüşü olmayan hava akımı kısıtlanması ile karakterize, önlenebilir bir hastalıktır. KOAH akciğerleri etkilemekle birlikte, ciddi sistemik etkilere de yol açabilmektedir1. Sigara KOAH gelişiminde en önemli risk faktörüdür ve hastalıktan %80-90 oranında sorumludur 3,4. Sigara içen ve KOAH gelişmiş kişilerin hava yollarında, diğerlerinden farklı olarak, fazla sayıda CD8+ T lenfositler mevcuttur 5. Son yıllarda yapılan çalışmalarda KOAH patogenezinde edinsel immünitenin katkısı olduğunu vurgulayan ciddi kanıtlar öne sürülmüştür. Edinsel immün yanıttaki bozukluklar, immün hücrelerin (T ve B lenfositler) regülasyonunda bir defekt ya da hücre ölümü sebebiyle ortaya çıkabileceği gibi yeni antijenlerin (self veya yabancı) oluşmasıyla da meydana gelebilir. KOAH için asıl risk faktörü olan sigara kullanımı, lenfositlerin proliferasyon ve ölüm yolaklarını değiştirebilir ve ortaya çıkan proteinlerin doğrudan oksidasyonuyla yeni antijenik epitoplar oluşturabilir.
Translation - English
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a preventable disease state characterized by limitations in lung airflow that are not fully reversible. Besides having impact on lungs COPD might also cause severe systemic effects1. Cigarette smoking is the most important risk factor for COPD development and responsible for 80 to 90% of cases 3, 4. In comparison to other people, increased number of CD+8 T lymphocytes are found in the airways of smokers who developed COPD 5. Recent studies suggested significant evidence highlighting the contribution of acquired immunity to COPD pathogenesis. Dysfunctions in acquired immune response may occur due to a defect in regulation of immune cells (T and B lymphocytes) or due to cell death and also as a result of production of (self or foreign) new antigens. Cigarette smoking, primary risk factor for COPD may change proliferation and death pathways of lymphocytes and may lead formation of new antigenic epitopes through direct oxidation of emerging proteins.
Turkish to English: β Thalassemia
General field: Medical
Detailed field: Medical (general)
Source text - Turkish
β Talasemi, hemoglobin yapısında yer alan β globin zincirinin üretim eksikliğinden kaynaklanan, otozomal resesif kalıtılan, herediter bir hemoglobin bozukluğudur. β globin geninde 200 den fazla mutasyon ve delesyon, β globin zincirinde değişik derecelerde üretim yetersizliği oluşturabilmektedir. Bu durum, her biri bir ebeveynden gelen, bir çift β globin geninin her ikisinde de söz konusuysa, β globin zincir üretiminde yetersizlik, β globin zincirleriyle hemoglobin tetrameri oluşturmak üzere bekleyen α zincirlerinin aşırılığına neden olmaktadır. Serbest α zincirlerinin oksidasyonuyla oluşan hem ve hemikromlar, eritrosit membranına yapışarak, membran yapısını bozmaktadır. Membran hasarı taşıyan eritrositler, kemik iliğinde ineffektif eritropoez ve periferik kanda ise hemolize uğrarlar. Bu durum, derin anemiye ve kemik iliğinde eritroid hiperplazi ve genişlemeye neden olmaktadır. Homozigot β Talaseminin klinik şiddeti (fenotip), taşınan genetik defektin şiddeti (genotip) ile ilişkili olarak; ağır transfüzyona bağımlı anemiden (Talasemi major), yine klinik belirtilerin bulunduğu şiddetli ancak transfüzyonsuz büyüme ve gelişmenin sağlanabildiği anemiye (Talasemi Intermedia) kadar değişen bir klinik spektrum gösterir. Talasemi major olgularının yaklaşık %85’i düzenli olarak transfüze edilmezlerse, 5 yaş civarında anemi nedeniyle kaybedilirler.
Translation - English
β Thalassemia is a hereditary hemoglobin disorder with an autosomal recessive transmission caused by the reduced synthesis of β globin chain which incorporates into the hemoglobin structure. Over 200 mutations and deletions on the β globin gene may lead to various degrees of reduction in the synthesis of β globin chain. In case a mutation or deletion exists on both copies of the β globin gene pair each one of which is inherited from one of the parents then the insufficiency of β globin chain production results in an excess amount of α chains which are awaiting to assembly into a hemoglobin tetramer. Hemes and hemichromes generated as a result of the oxidation of such free α chains attach to the erythrocyte membrane leading to the impairment of membrane structure. Erythrocytes with degraded membranes are subject to ineffective erythropoiesis in bone marrow and hemolysis within the peripheral blood. This situation in turn gives rise to deep anemia and erythroid hyperplasia and enlargement of bone marrow. In association with the severity of the inherited genetic defect (genotype), clinical severity (phenotype) of homozygous β Thalassemia has a clinical spectrum ranging from severe transfusion-dependent anemia (Thalassemia major) to severe anemia which, however, allows development and thrive without transfusion (Thalassemia Intermedia). Almost 85% of the all Thalassemia major cases are lost due to anemia at the age of around 5 unless they are regularly transfused with blood.
English to Turkish: Adverse events
General field: Medical
Detailed field: Medical (general)
Source text - English
Adverse events
An adverse event (AE) is any untoward medical occurrence (i.e., any unfavorable and unintended sign [including abnormal laboratory findings], symptom or disease) in a subject or clinical investigation subject after providing written informed consent for participation in the study. Therefore, an AE may or may not be temporally or causally associated with the use of a medicinal (investigational) product.
The occurrence of adverse events should be sought by non-directive questioning of the patient at each visit during the study. Adverse events also may be detected when they are volunteered by the patient during or between visits or through physical examination, laboratory test, or other assessments.
Abnormal laboratory values or test results constitute adverse events only if they fulfill at least one of the following criteria:
• they induce clinical signs or symptoms,
• they are considered clinically significant,
• they require therapy.
Translation - Turkish
İstenmeyen olaylar
İstenmeyen olay (İO), bir gönüllüde veya klinik araştırma deneğinde, ilgili çalışmaya katılmak için yazılı bilgilendirilmiş onam vermesinden sonraki herhangi bir istenmeyen tıbbi olay (yani istenmeyen ve amaçlanmamış herhangi bir belirti [anormal bir laboratuvar bulgusu dahil] semptom veya hastalıktır. Buna göre istenmeyen olay, bir tıbbi ürünün/araştırılan ürünün kullanımı ile geçici olarak veya nedensel olarak ilişkili olabilir ya da olmayabilir.
Çalışma boyunca her bir ziyarette hastaya yönlendirici olmayan sorular yöneltilerek istenmeyen olayların oluşumu araştırılmalıdır. İstenmeyen olaylar ayrıca ziyaretler sırasında veya iki ziyaret arasında kendiliğinden söylendiğinde ya da fiziksel muayene, laboratuvar testi veya başka değerlendirmeler yoluyla da tespit edilebilir.
Anormal laboratuvar değerleri veya test sonuçları ancak aşağıdaki kriterlerden en az birini karşılıyorsa istenmeyen olay teşkil eder:
• klinik belirti veya semptomları tetikler,
• klinik olarak anlamlı oldukları düşünülür,
• tedavi gerektirir.
Turkish to English: SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - Turkish
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları bünyesinde evde sağlık hizmetleri birimleri kurulması, bu birimlerin asgari fiziki donanımı ile araç, gereç ve personel standardının ve ilgili personelin görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, iletişim, uygulanacak randevu, kayıt ve takip sisteminin tanımlanması ve uygulamanın denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenerek evde sağlık hizmetlerinin sosyal devlet anlayışı ile etkin ve ulaşılabilir bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve Sağlık Bakanlığınca, bünyesinde evde sağlık hizmetleri birimi kurmak suretiyle bu hizmetleri vermeye yetkili kılınacak yataklı tedavi kurumlarını, ağız ve diş sağlığı merkezi ve hastanelerini, toplum sağlığı merkezlerini ve buralarda çalışan personel ile aile hekimlerini, aile sağlığı merkezlerini ve aile sağlığı elemanlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü ve 9 uncu maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Translation - English
DIRECTIVE ON IMPLEMENTATION PROCEDURES AND PRINCIPLES OF THE HOME CARE SERVICES OFFERED BY THE MINISTRY OF HEALTH

SECTION ONE
Objective, Scope, Legal Basis and Definitions

Objective
ARTICLE 1- (1) The purpose of this Directive is to identify the procedures and principles pertaining to the provision of examination, investigation, testing, treatment, medical care and rehabilitation in household and family environment to the individuals who need to be offered home care service; pertaining to the establishment of home care service units within the body of the healthcare institutions under the Ministry of Health so that social and psychological support services can be offered as a whole to such people and their families; pertaining to the determination of the minimum physical outfit as well as the equipment, device and staff standards and the duties, authorities and responsibilities of the relevant staff; pertaining to the communication; to the description of the appointment, recording and follow-up system to be applied; and also to the supervision of the implementation and thus to ensure an effective and accessible implementation of home care services.

Scope
ARTICLE 2- (1) This Directive covers the inpatient treatment facilities, oral and dental health centers and hospitals, public health centers which operate under the Ministry of Health and will be authorized by the Ministry of Health to provide the home care services through establishment of home care service units within their bodies as well as the staff employed therein in addition to family physicians, family health centers and family health caregivers.

Legal Basis
ARTICLE 3- (1) This Directive has been drawn up based on the articles 3 and 9 of Fundamental Law number 3359 dated May 7, 1987 on Healthcare Services and the article nr. 43 of the Decree Law no. 181, dated Dec 13, 1983 on the Organization and Duties of the Ministry of Health.

Experience Years of experience: 14. Registered at ProZ.com: May 2011. Became a member: Jul 2012.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Turkish to English (21rst Notary Public, Ankara )
English to Turkish (21rst Notary Public, Ankara )
German to Turkish (TECHNICAL UNIVERSITY DRESDEN )
Memberships N/A
Software Across, Adobe Acrobat, Idiom, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, Translation Workspace, XTM
Professional practices betül asiye karpuzcu endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
I am a full-time freelancer providing translation, editing, proofreading, terminology search and project management services as well as consecutive interpretation.
My main field of specialization is medicine and life sciences, but I also translate in a wide variety of domains including technical and legal texts.
I am highly available during the day for your inquiries.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 431
PRO-level pts: 391


Top languages (PRO)
English to Turkish237
Turkish to English154
Top general fields (PRO)
Medical256
Other35
Tech/Engineering28
Law/Patents16
Science16
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Medical (general)148
Medical: Health Care26
Livestock / Animal Husbandry20
Medical: Instruments20
Law (general)20
Medical: Cardiology18
Biology (-tech,-chem,micro-)12
Pts in 24 more flds >

See all points earned >
Keywords: Medical and Technical translation, Turkish (native) English, IFUs, academic papers, machine translation post-editing, pharmaceuticals, scientific article, peer-reviewed journal, transliteration, book chapters, manuals, clinical trials, adverse event notification, MoH communication, dentistry, dental devices, product inserts, laboratory equipment, genetic testing, website translation, thesis proofreading, manuscripts, medical reports, patient records, radiology report, pathology report, discharge summary, MRI exam, product inserts, medical software, proofreading, editing, project management, language services İngilizce, Türkçe, Tıbbi, akademik tercüme, makale çevirisi, makale revizyonu, son okuma, redaksiyon, MRG raporu, BT raporu, laboratuvar cihazları, kimyasal testler


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search