Working languages:
Dutch to English

English Upside
From Dutch to real English

Veenendaal, Utrecht, Netherlands
Local time: 14:49 CEST (GMT+2)

Native in: English Native in English
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Training
Expertise
Specializes in:
Art, Arts & Crafts, PaintingBusiness/Commerce (general)
Poetry & LiteratureCooking / Culinary
Media / MultimediaEducation / Pedagogy
Government / PoliticsCinema, Film, TV, Drama
Human ResourcesPsychology

Preferred currency EUR
Payment methods accepted MasterCard
Portfolio Sample translations submitted: 1
Dutch to English: Assessment reports
General field: Social Sciences
Detailed field: Psychology
Source text - Dutch
CONTACTUELE KWALITEITEN / SAMENWERKEN EN OVERLEG
De heer Kandidaat gaat op een vriendelijke en open manier met mensen om. Hij is iemand die het goed met verschillende geaarde mensen zal kunnen vinden, hij past zich in zijn gedrag vrij gemakkelijk aan mensen en situaties aan. Hij kan goed zelfstandig werken wanneer dat nodig is, maar hij vindt het ook plezierig om met anderen samen te werken en gezamenlijk een goed resultaat neer te zetten. De heer Kandidaat is iemand die er in de samenwerking met anderen op uit is om in harmonie en goed overleg problemen op te lossen. Het ligt niet zo in zijn aard om zaken op scherp te zetten of een conflict aan te gaan. Hij wil graag in een positieve sfeer met anderen kunnen werken en is er ook wel gevoelig voor hoe anderen tegen hem aankijken. Hij onderkent dit zelf ook, nee zeggen en zijn grenzen aangeven zijn aandachtspunten voor hem in de samenwerking met anderen. De heer Kandidaat laat zich als persoon zien als iemand die heel hulpvaardig en klantgericht is. Hij zal zijn best doen om interne klanten binnen Apollo Vredestein optimaal van dienst te zijn. In zijn rol als coördinator zal hij er voor moeten waken dat hij hier niet te ver in gaat en dat hij tijdig en helder aangeeft wat anderen van hem mogen verwachten. Een aandachtspunt daarbij is dat hij anderen meer mee kan nemen in zijn denken en handelen en explicieter mag formuleren waar hij de prioriteiten legt, wat hij gaat doen en wat hij van anderen verwacht. Door zijn betrokkenheid, zijn open houding en zijn deskundigheid zal hij wel krediet hebben bij de mensen voor en met wie hij werkt.

LEIDINGGEVENDE KWALITEITEN
Als coördinator zal de heer Kandidaat te maken krijgen met het sturen en het coachen van de groep professionals, waar hij zelf ook onderdeel van is en blijft. Aan die rol zal hij naar onze verwachting nog wel moeten wennen. In het assessment zien wij dat hij geneigd is om een situatie vrij sterk van zichzelf uit in te vullen en zich daarbij erg op de inhoud en de te behalen resultaten te richten. Hij moet er attent op zijn dat zaken die voor hem zelf helemaal duidelijk zijn, dat voor anderen niet altijd hoeven te zijn. Hij mag wat meer tijd besteden aan het meenemen van collega’s binnen de groep in de manier waarop hij zaken ziet, niet alleen maar ad hoc op de huidige situatie te reageren, maar zaken ook wat breder te trekken.
Dit kan hij zeker, zelf heeft hij dit beeld helder voor ogen, maar hij mag anderen daar meer in mee nemen en bij betrekken. Verder denken wij dat de heer Kandidaat nog behoorlijk aan vaardigheid kan winnen wanneer het om het coachen van medewerkers in zijn team gaat. Daarbij is het vooral van belang dat hij leert om te gaan met de beleving en gevoelens die anderen hebben. Hij gaat daar niet zo op in, hij blijft nog erg regelend bezig als coördinator, mensen kunnen vrij gemakkelijk het gevoel krijgen dat hij hen niet zo goed begrijpt of wil begrijpen. Wij denken dat dit helemaal niet zijn intentie is, maar het is wel het effect van het gedrag dat wij van hem te zien krijgen. Hier ligt echt nog een ontwikkelpunt voor hem, zeker wanneer hij als coördinator te maken krijgt met wat lastigere intermenselijke situaties.

ORGANISATORISCHE KWALITEITEN
De heer Kandidaat onderscheidt zich doordat hij een goed overzicht heeft, logische verbanden legt en doorheeft wat de hoofdlijnen zijn in een situatie. Verder is hij iemand die een doener is, die er van houdt om snel ter zake te komen en concrete resultaten te bereiken. Hij zet zich op een gemotiveerde en betrokken manier in voor zijn werk en hij is bereid om iets extra’s te geven wanneer de situatie dat van hem vraagt. Wij zien echter voor de heer Kandidaat, tegen de achtergrond van zijn rol als coördinator, ook een aantal belangrijke aandachtspunten. Hij kan in zijn prioriteitsstelling nog meer handelen naar het beeld dat hij heeft van de hoofd- en de bijzaken. Hij kan zijn aandacht beter doseren op basis van het belang van onderwerpen. Hij is geneigd om dit wel te constateren, maar vervolgens toch niet zo’n onderscheid te maken tussen de dingen die echt essentieel zijn en de dingen die ook moeten gebeuren, maar minder zwaarwegend zijn. Naar teamleden zal hij hier scherper en helderder in mogen zijn. Als het aankomt op het nemen van beslissingen dan moet de heer Kandidaat zaken niet te veel voor zich uitschuiven. Hij lijkt daar wat toe geneigd, althans in het assessment doet hij dit nogal in een concrete organisatieopdracht die wij hem gegeven hebben. En tenslotte kan hij de feedback en terugkoppeling naar hem zelf toe scherper regelen. Hij mag explicieter aan anderen aangeven wat hij in dat opzicht precies van hen verwacht, hoe en wanneer hij geïnformeerd wil worden. Dit zal de grip die hij heeft op het geheel vergroten.MANIER VAN WERKEN
De heer Kandidaat is iemand die gaat voor zijn werk, die zich echt in wil zetten om zaken voor elkaar te krijgen. Door zijn deskundigheid en zijn betrokkenheid zal hij gewaardeerd worden door de mensen met wie en voor wie hij werkt. Hij kan goed zelfstandig werken, hij zal weinig inhoudelijke support van anderen nodig hebben, maar hij vindt het wel belangrijk dat de onderlinge verhoudingen goed zijn. Als dat niet het geval is dan zal dat vrij sterk demotiverend op hem uitwerken. Vanuit zichzelf is de heer Kandidaat een heel positief ingestelde man, die ook in lastige omstandigheden mogelijkheden blijft zien. Hij kan goed met stress omgaan, hij is iemand die niet snel opgeeft of zich laat ontmoedigen. Hij heeft doorzettings- en uithoudingsvermogen.

INTELLECTUELE CAPACITEITEN
De heer Kandidaat beschikt over een uitstekend in- en overzicht. Hij laat in het assessment een goed academisch werk- en denkniveau zien. Hij is iemand die qua denkkracht een duidelijk surplus heeft, die snel zal kunnen schakelen als het om de inhoud van het werk gaat, ook wanneer zaken complex van aard of niet alledaags zijn. Een sterk punt van hem is zijn creativiteit, hij is in staat om out-of-the-box te denken, vaste patronen los te laten en met nieuwe ideeën en voorstellen te komen.

CONCLUSIE EN ADVIES
Wanneer wij de resultaten van het assessment van de heer Kandidaat overzien dan komen wij tot de volgende conclusies en aanbevelingen.

Uit het assessment komt de heer Kandidaat vooral naar voren als een top-professional. Hij is iemand die intelligent is, die snel kan schakelen, die een goed overzicht heeft en die nieuwe dingen weet te bedenken. Hij is iemand die gemotiveerd is, met stress om kan gaan en gericht is op het concreet behalen van resultaten. Hij is iemand die klantgericht is, mensen behulpzaam wil zijn en zijn deskundigheid in dienst van het bedrijf wil stellen. En hij is iemand die zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen goed uit de voeten kan.

Aandachtspunten voor hem als persoon zijn dat hij soms wat explicieter en eerder zijn grenzen aan mag geven en dat hij mensen soms meer mee mag nemen in zijn denken. Verder ligt het niet zo in zijn aard om met zijn vuist op tafel te slaan als hij iets voor elkaar wil krijgen, maar door zijn deskundigheid, resultaatgerichtheid en betrokkenheid heeft hij wel impact op anderen.

Het aan deze rol van expert toevoegen van de rol van coördinator zal een aantal andere ontwikkelpunten naar voren halen. Alhoewel hij niet de volledige leidinggevende verantwoordelijkheid krijgt als coördinator zal hij zijn vaardigheid in het leiden van mensen toch moeten versterken. Hij zal explicieter moeten zijn in datgene wat hij van mensen verwacht en hen explicieter mee moeten nemen in zijn eigen gedachten. Hij zal vaardiger moeten worden in het signaleren en hanteren van punten die met de beleving en de gevoelens van mensen te maken hebben. Hij zal teamleden effectiever moeten leren coachen. In organisatorisch opzicht zal de heer Kandidaat scherper mogen zijn in het stellen van prioriteiten en het daar ook naar handelen en in het nemen van beslissingen. Verder kan hij de manier waarop hij feedback krijgt en control houdt aanscherpen.

Deze punten zullen naar onze verwachting van de heer Kandidaat zelf, maar ook van zijn leidinggevende een behoorlijke investering vragen. Als het om de organisatorische aspecten gaat lijkt het ons verstandig om hem direct on the job te coachen. Daarnaast adviseren wij om op korte termijn te investeren in een training voor een startend leidinggevende, omdat daarin juist de heel praktische aspecten die voor de heer Kandidaat van belang zijn, ook de meer persoonlijke als grenzen stellen, aan de orde zullen komen. Wij zien de training en de coaching ook wel als noodzakelijke voorwaarden voor succes, het lijkt ons niet verstandig om hem zomaar “los te laten” in de rol van coördinator, daarmee zou de organisatie een prima professional kunnen verspelen.


Translation - English
CONTACT’S QUALITIES IN COOPERATION AND CONSULTATION
Mr. Candidate is open and communicates on a friendly basis with the people he comes in contact with. He is someone who can get along with different types of people coming from different backgrounds. He is flexible in his ability to adjust to different groups of people and situations. He can work independently whenever he has to but also enjoys working with others to achieve good results. Mr. Candidate is someone who in working with others focuses on harmony and proper consultation with others in order to solve problems. It is not in his nature to focus on the task at hand or to be confronting in a conflict. He prefers to keep a positive relationship with people and is sensitive as to what others think of him. He also recognizes this in himself, to say no and reveal his limits are points of importance for him in his development in working with others. Mr. Candidate is open as a person and someone who is very helpful and customer minded. He will do his best to offer good service to Apollo Vredestein’s internal customers. In his role as coordinator he will have to be careful not to extend himself beyond his boundaries and is clear to communicate what others can expect of him. One concern is that he involves others in his thought process and is able to explain more explicitly where the priorities lie, what his responsibilities are and what he expects of others. Through his involvement, open attitude and expertise he will be respected by the people he is working for and with whom he is working.

LEADERSHIP QUALITIES
As coordinator Mr. Candidate will have to be able to direct and coach a group of professionals with whom he will continue to work. We expect that he will have to adjust to this role. In his assessment we see that he has a tendency to consider a situation from his own perspective and work accordingly concentrating on the content and focused on the ability to achieve results. He will have to become closely aware when executing tasks that are completely clear to him that this may not be the case for others. He could take more time to inform colleagues in the group about his considerations. In order not to respond ad hoc in a particular situation, he should view cases from a broader perspective.
He can definitely achieve this as he has a clear picture in mind but needs to communicate and involve others in his thought process. Furthermore we think that it would be to Mr. Candidate’s advantage for him to develop this skill when coaching other employees in his team. Also it is important for him to be able to learn how to respond to the experiences and feelings of others. He has a difficult time identifying with others and leads from a controlling position, people can easily get the feeling that he doesn’t understand or want to understand them. We think that this is not his intention but is the effect of his behavior from what we have seen of him. This would be an important development point for him, especially if he will need to function as coordinator he will have to deal with more complicated interpersonal situations.
ORGANIZATIONAL QUALITIES
Mr. Candidate distinguishes himself in that he has a good overall picture, is logical and is able to focus on priorities in a given situation. In addition he is someone who is a doer and therefore is quick to handle the task at hand and can make concrete decisions in order to achieve results. He acts in a motivated and involved manner and is willing to make an extra investment whenever the situation requires it. He should focus more on priorities and take action based on the importance of the case. He could concentrate more on diverting his attention according to the importance of a situation. He has the tendency to be able to consider this but then is not able to determine which actions are really essential and which are less important in order to practically execute the task at hand. In response to his team members he will have to become sharper in this respect. When it comes to making decisions Mr. Candidate will need to be careful not to procrastinate. He seems to have this tendency, at least in the assessment exercise he did this when practically completing the organization task. Finally, he should take feedback more seriously and practically apply the observations of others. He should be more explicit in understanding what people’s expectations of him are and how he would like to be informed of their opinions. This will increase his understanding of the whole picture.

STYLE OF WORK EXECUTION
Mr. Candidate is someone who works diligently, who is genuinely willing to invest in order to get things done. Because of his expertise and his involvement he is valued by the people with and for whom he works. He is able to work independently, and doesn’t need substantial support from others, but he considers it important that relationships with other employees are good. If that isn’t the case it would have a strongly demotivating influence on him. Mr. Candidate himself is a very positive person, even in difficult circumstances he continues to see opportunities. He can handle stress well, he's not someone who gives up or is easily discouraged. He shows perseverance and endurance.

INTELLECTUAL CAPACITY
Mr. Candidate has excellent insight and keeps the overview. The assessment shows that he is intelligent and able to perform an analyze on an academic level. He is clearly someone who has a surplus of brainpower who can quickly adjust when he has to deal with the content of work, also when the nature of the task is complex and not a normal situation. One strong point of his is his creativity, he is able to think out-of-the-box, he is innovative and can come up with new ideas and proposals.

CONCLUSIONS AND ADVICE
After evaluating the findings of the assessment report results we come to the following conclusions.

Mr. Candidate’s evaluation and the overall results of the assessment report shows that he is a top professional. He is intelligent and flexible keeps a good overview and is able to think of new proposals. He is motivated and can deal with stress and keep focused on accomplishing goals. He is customer minded, helpful to others, and willing to invest himself and his expertise in service to the company. He is someone who not only works independently but also in a team with others and manages to get the job done.

Points of focus would be for him to become more explicit and show his boundaries at an earlier stage and involve more people in his thinking process. It is not natural for him to bang his fists on the table to accomplish tasks but because of his expertise, results, and involvement he has an impact on others.

In order to add the role of coordinator to his role as expert will require development in a number of different areas. Although he is not totally responsible for the leadership as coordinator he will have to strengthen his leadership skills. He will need to become more explicit in what he expects from others and involve them in his thought process. He will need to become more skilled in signaling and handling the way people experience feelings and how their emotions influence them. As team leader he will have to become more efficient in his coaching abilities. He will need to sharpen his organizational insight by prioritizing and following through on his decisions by practical application. He can also receive some feedback on how to improve his ability to keep and tighten control.

These are points that will involve a great investment from Mr. Candidate himself as well as from his supervisors. As far as the structural aspect is concerned we would recommend on the job coaching. In addition we would recommend short-term investment in a training for a starting manager because it would involve the practical aspects of training which is what Mr. Candidate requires, it will also include how to set clear boundaries. We see the training and coaching as necessary conditions for success, it seems unwise to just “let go” of his role as coordinator as the company would lose a great professional.


Experience Years of experience: 16. Registered at ProZ.com: May 2011.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Microsoft Word
Bio
To whom it may concern:

I have an English language company that developes tailor made language programs to encourage people in a very postive way to embrace their English expression. I evaluate the most effective way to teach our customers English, in a way they enjoy. The people who have taken lessons from us are mostly impressed by the result, feeling comfortable in speaking English without hesitation.

Translation is another way I have been able to serve the international community. I have experience translating technical texts as well as creative texts. Another way I have translated is making very technical text funny or attractive as an advertise. Perhaps you would call it English design texts.

Please feel free to contact us http://www.englishupsidedown.nl

Sincerely yours,

Linda M. Blok-Bussard


Profile last updated
Oct 24, 2013More translators and interpreters: Dutch to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search