ProZ.com Giving Tuesday 2020

Since its inception in 2012, Giving Tuesday has been celebrated across the globe as a day to give back: whether it be through donations, fundraising, volunteering your time and expertise, or simply by calling others to support a particular cause or initiative.
Pre-register for the Giving Tuesday Networking Meetup!

Click for Full ParticipationWorking languages:
English to Czech
Czech to English

Petr Oliver
English to Czech, 15 years of experience

Tišnov, Jihomoravsky Kraj, Czech Republic
Local time: 19:56 CET (GMT+1)

Native in: Czech Native in Czech
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
6 positive reviews

 Your feedback
User message
If there is a job that can be completed in 1 hour and handed back in excellent condition, it would probably take another 30 minutes to elevate it to the state of brilliance. I believe it’s worth taking this extra time to deliver an outstanding result.
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Subtitling, Transcreation
Expertise
Specializes in:
Computers (general)IT (Information Technology)
Computers: SoftwareMarketing / Market Research
Geography

Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 5
English to Czech: LOW CLEARANCE HYDRAULIC WRENCH OPERATING MANUAL
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Mechanics / Mech Engineering
Source text - English
LOW CLEARANCE HYDRAULIC WRENCH OPERATING MANUAL

Instructions Before Use

1. Read and understand all instructions before operating the hydraulic wrench. Most malfunctions in new equipment
are the result of improper operation and/or setup. It is the operators responsibility to read, understand, and
follow all safety instructions.
2. Remove the hydraulic wrench from the shipping container and visually inspect all components for any shipping
damage. If any damage is found, notify the carrier immediately. DO NOT USE TOOL.
3. Locate a solid, secure reaction point to absorb and counteract the forces created as the hydraulic wrench is
operated.
4. Make sure the hydraulic hoses are free of the reaction point.
5. Momentarily pressurize the system. If the wrench tends to “ride up” or “creep”, stop and readjust the reaction
arm to a more solid and secure reaction point.
6. Cycle the hydraulic cylinder inside the wrench to ensure proper function.

Note: Each time the hydraulic cylinder inside the wrench is extended and retracted, it is called a cycle.

Working Pressure
The maximum working pressure for this hydraulic wrench is 10,000 psi (68,900 kPa). Make sure all hydraulic
equipment used with this wrench are rated for 10,000 psi (68,900 kPa) operating pressure.

...
Translation - Czech
NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÉHO KLÍČE S NÍZKÝM PROFILEM

Instrukce před použitím

1. Předtím, než začnete obsluhovat hydraulický klíč, je nezbytné přečíst si všechny instrukce a porozumět jim. Většina poruch u nových zařízení je způsobena nesprávnou obsluhou a/nebo nastavením. Je zodpovědností osoby obsluhující zařízení přečíst si všechny bezpečnostní instrukce, porozumět jim a dodržovat je.
2. Vyjměte hydraulický klíč z přepravního obalu, prohlédněte všechny součásti a přesvědčte se, zda se při přepravě nepoškodily. Jestliže naleznete jakékoliv poškození, ihned o tom uvědomte přepravce. ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVEJTE.
3. Zvolte si pevný reakční bod, který bude pohlcovat a neutralizovat síly, jež bude hydraulický klíč za chodu vytvářet.
4. Ujistěte se, že se v reakčním bodě nenachází hydraulické hadice.
5. Vyviňte v systému chvilkový tlak. Pokud má klíč tendenci sklouzávat nebo se obtáčí, zastavte a znovu nastavte reakční rameno na pevnější a bezpečnější reakční bod.
6. Nechte hydraulický válec uvnitř klíče projít jedním cyklem, abyste zajistili jeho správné fungování.

Poznámka: Každé vytažení a zatažení hydraulického válce uvnitř klíče se označuje jako cyklus.

Provozní tlak
Maximální provozní tlak tohoto hydraulického klíče je 68 900 kPa (10 000 psi). Ujistěte se, že veškeré hydraulické vybavení používané s tímto klíčem se smí užívat při provozním tlaku 68 900 kPa (10 000 psi).

...
English to Czech: User manual on an electronic caliper
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Forestry / Wood / Timber
Source text - English
MASSER EXCALIPER II

USER MANUAL V1.0
1. INTRODUCTION

This document is a User’s Manual for the Masser Excaliper II computer caliper to be used with a tailored software package. (separate software manual)

2. DEVICE
1 right arm
2 left arm
3 TOGGLE switch
4 display
5 slide
6 serial port
7 handle
8 ENTER switch
9 KEYBOARD

2.1 USE OF THE DEVICE

Excaliper is switched on by pressing the ENTER – switch.
Menus are scrolled by moving the slide and the selection is done with ENTER.
Numbers and selections from the list can be entered by TOGGLE switch or from the keyboard and accepted by ENTER.

2.2 MEASURING OF DIAMETER

Measuring arms must be closed before the caliper is switched on. The caliper has an automatic calibration procedure and a warning is given if the caliper founds a negative diameter reading and the caliper gives an error message: close the arms and measure again (arms have not been closed while power on)

If the measured diameter is larger than set in SETTINGS-menu as OVERSIZE-diameter, buzzer gives a warning beep. User should then measure the diameter by tape and feed this value in mm by TOGGLE – switch or by typing from the keyboard. (this feature can be defined differently in a tailored software manual)

2.3 CALIBRATING THE CALIPER

With the caliper there is delivered an aluminium calibration plate for checking the personal measuring force. It is recommended to verify every users measuring technique against a known diameter. Push the measuring arms against the calibration plate at a distance of 3 cm from the top of the arms and read the measurement. Verify the reading to the numbers engraved to the calibration plate. Every caliper is tested before shipment to withstand a force of 20N without going out of measuring tolerance /- 1mm

If the caliper finds a negative diameter reading, an error notification is shown on the display: "Calibrating Error" (the measuring jaws were not together when switching on)

1. Switch the caliper off.
2. Bring the measuring arms together.
3. Switch the caliper on.
4. Check the measuring accuracy with the calibration plate.

...
Translation - Czech
MASSER EXCALIPER II

Uživatelská příručka V1.0

1.ÚVOD

Tento dokument slouží jako uživatelský návod pro práci s elektronickou průměrkou Masser Excaliper II, která je vybavena vlastním softwarem (viz samostatný návod k softwarovému balíčku).

2. ZAŘÍZENÍ
1 pravé rameno
2 levé rameno
3 PÁČKOVÝ přepínač
4 displej
5 tělo průměrky
6 sériový port
7 rukojeť
8 tlačítko ENTER
9 KLÁVESNICE

2.1 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Pomocí tlačítka ENTER zapněte zařízení.
Pohybem jezdce po těle průměrky lze procházet hlavní nabídku, přičemž výběr se provádí stisknutím tlačítka ENTER.
Pomocí klávesnice a páčkového přepínače lze zadávat číslice a vybírat ze seznamu. Potvrzení se provádí stisknutím tlačítka ENTER.

2.2 MĚŘENÍ TLOUŠŤKY

Před zapnutím průměrky přitiskněte měřicí ramena k sobě. Průměrka se po zapnutí automaticky kalibruje a v případě, že dojde k přečtení záporné tloušťky, zobratí se upozornění v podobě následující chybové hlášky: Sevřete ramena průměrky a opakujte měření (ramena nebyla během zapínání zařízení přitisknuta k sobě).

Pokud naměřená hodnota překročí hodnotu nastavenou pro přesah (nabídka NASTAVENÍ, položka PŘESAH), je uživatel upozorněn zvukovou signalizací. V takovém případě by měl uživatel změřit tloušťku pomocí pásma a údaj v mm zadat do průměrky pomocí páčkového přepínače nebo klávesnice. (V návodu k samostatnému softwaru se může tento popis odlišovat.)

2.3 KALIBRACE PRŮMĚRKY

Splou s průměrkou je dodáván aluminiový kalibrační profil určený k posouzení vlastní síly stisku. Doporučuje se k otestování měřicí techniky uživatele na základě známých průměrů. Obepněte kalibrační profil rameny průměrky ve vzdálenosti 3 cm od konce ramen a přečtěte naměřenou hodnotu. Porovnejte ji s údaji vyrytými do kalibračního profilu. Každá průměrka je před expedicí testována. Při zkušební síle 20N je odchylka měření /- 1 mm.

Pokud průměrka zaznamená zápornou hodnotu tloušťky, zobrazí se na displeji chybová hláška: „Chyba kalibr.” (ramena průměrky nebyla během zapínání zařízení u sebe).

1. Vypněte průměrku.
2. Přitiskněte ramena průměrky k sobě.
3. Zapněte průměrku.
4. Zkontrolujte přesnost měření pomocí kalibračního profilu.

...
English to Czech: How to be Idle
General field: Art/Literary
Detailed field: Poetry & Literature
Source text - English
The kids joint the Beaver Club, where the following moral code was taught:
B stands for: Be kind to animals.
E stands for: Eager always to help others.
A stands for: Always be clean, neat and tidy.
V stands for: Victory by fair play.
E stands for: Energetic at work and play.
R stands for: Respect for parents and all elders.
Translation - Czech
Děti se zapsaly do klubu „Bobr“, kde jim vštěpovali následující morální zásady:
K: K práci i ke hře s chutí
L: Laskavost ke zvířatům
U: Uctivost k rodičům
B: Buď čestný ve sportu
B: Buď vlídný ke starším
O: Ochotně pomáhej druhým
B: Boty vyčištěné, šaty vyžehlené, postel ustlaná
R: Ruce a tváře umyté
English to Czech: Molykote(r) Lubricants from Dow Corning
General field: Science
Detailed field: Mechanics / Mech Engineering
Source text - English
Molykote(r) Lubricants from Dow Corning

Molykote(r) high-performance lubricants from Dow Corning help reduce friction and wear, extend lubrication time and reduce maintenance and replacement costs in product use that would defeat conventional oils and greases. Formulated to withstand the rigors of heavy loads, dirty, dusty or chemically harsh environments, temperature and speed extremes, Molykote lubricants are also ideal for normal service lubrication.

To select the best lubricant for your product use, let your specific performance needs be your guide:

There are six classes of lubricants from which to choose. Each class has a different physical form with properties that make it suitable for specific product use:

- Pastes - Grease-like materials containing a very high percentage of solid lubricants. Used for assembly and lubrication of highly loaded, slow moving parts for threaded fasteners.
- Greases - Solid to semisolid materials consisting of a lubricating fluid, thickening agent and additives. Used on rolling element bearings and other moving parts.
- Compounds - Grease-like materials composed of silicone fluids and silica fillers. Used for their sealing, dielectric, non-metal-do-metal lubricating and release properties.
- High-Performance Industrial Lubricating Oils - Based on hydroprocessed mineral oils or synthetic base stocks such as polyalphaolefin (PAO) and esters, these lubricating fluids are fortified with carefully selected additives to provide optimum performance and service life while maximizing protection of the equipment and machinery they are designed to lubricate.
- Coatings - "Lubricating paints"; when applied, these materials cure do form dry, solid lubricant coatings that are bonded to the surface.
- Dispersions - Finely divided solid lubricants suspended in lubricating fluids; preferred when it is necessary do apply solid lubricants in liquid form.

...
Translation - Czech
Maziva Molykote® z koncernu Dow Corning

Vysoce výkonná maziva Molykote® z koncernu Dow Corning pomáhají redukovat tření a opotřebení, prodlužují interval mazání a redukují servisní a montážní náklady v aplikacích, kde běžné oleje a maziva selhávají. Maziva Molykote jsou vyrobena tak, aby snesla vysoká zatížení a odolala nevlídným podmínkám s vysokou koncentrací nečistot, prachu a chemických látek, stejně jako extrémním teplotám a vysokým rychlostem. Sortiment maziv Molykote nabízí zároveň ideální řešení i pro běžné provozní podmínky.

Na základě vašich specifických požadavků si vyberte ten nejvhodnější produkt do vašeho provozu:

Je možné vybírat ze šesti skupin maziv. Každá skupina má specifické fyzikální vlastnosti a je tak vhodná k určitému typu použití.

- Pasty – látky na bázi tuků obsahující vysoký podíl tuhých mazacích částic. Využití při montáži a mazání vysoce zatížených a pomalu se pohybujících částí závitových spojovacích prvků.
- Tuky – pevné až polotuhé látky skládající se z mazacích tekutin, zahušťovadel a příměsí. Využití v mazání valivých ložisek a jiných pohybujících se součástí.
- Směsi – látky na bázi tuků obsahující materiály složené ze silikonových kapalin a zalévacích hmot na bázi kysličníku křemičitého. Užívané pro jejich těsnící a uvolňovací vlastnosti a pro jejich nevodivost, ne při mazání spojů typu kov na kov.
- Vysoce výkonné průmyslové mazací oleje – oleje vyrobené na bázi hydrogenovaných minerálních olejů nebo syntetických frakcí jako např. polyalfaolefinové (PAO) a esterové oleje. Tyto mazací oleje jsou obohaceny pečlivě vybranými příměsmi k zajištění optimálního výkonu a funkčnosti po dobu jejich životnosti s ohledem na maximální možnou ochranu mazaných dílů a zařízení, pro něž jsou určeny.
- Kluzné laky – „Suché mazání”; jde o laky, které díky své interkrystalické struktuře proniknou do povrchu materiálu a vytvoří stálý, plošnému tlaku odolný povrch, který výrazně zvyšuje tření.
- Disperze – tekutá maziva obsahující mikroskopické části tuhých maziv. Využití je všude tam, kde je třeba aplikovat tuhé mazací částice kapalnou cestou.

...
English to Czech: VisitBritain website
General field: Marketing
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - English
Bicycles and London Underground

London Underground allows bikes onto trains free of charge from 'open stations' (those above ground level). Bicycles can’t be taken into central London as all the stations are below ground level. You can’t travel with a bike between 07:30-09:30, and 16:00-19:00, Monday-Friday (except Public Holidays). After these times, bikes must not be taken on moving escalators, the Victoria Line (light blue) the Waterloo & City Line (light green), the Docklands Light Railway (DLR) or trams.

...
Translation - Czech
Jízdní kolo v londýnském metru

Londýnským metrem lze přepravovat jízdní kolo bez přirážky, a to z tzv. „open stations“ (nadzemní stanice). V oblasti centrálního Londýna jízdní kola přepravovat nelze, neboť všechny tamní stanice jsou podzemní. Od pondělí do pátku (kromě státních svátků) není povolena přeprava jízdních kol v době od 07.30 do 09.30 a od 16.00 do 19.00 hod. Kromě toho je po celý den zakázáno vstupovat s jízdním kolem na jezdicí schody a používat linky metra Victoria (světle modrá) a Waterloo & City Line (světle zelená), dráhu Docklands Light Railway (DLR) a tramvaje.

...

Translation education Master's degree - Masaryk University, Brno, Czech Republic
Experience Years of experience: 16. Registered at ProZ.com: Nov 2011.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Czech to English (Masaryk University)
English to Czech (Masaryk University)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Crowdin, Helium, Idiom, LocStudio, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, Subtitle Workshop, Wordfast
Website http://prekladyzanglictiny.kvalitne.cz
CV/Resume English (PDF)
Professional practices Petr Oliver endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
English to Czech, Czech to EnglishDear outsourcers,


my name is Petr Oliver and I am a full-time freelance translator with university qualification and 10 years of experience.


I regularly use CAT tools, glossaries, termbases, electronic dictionaries and a range of verified on-line terminology and knowledge sources.

Quality assurance: I always do research and pay attention to details. I am punctual and always check spelling and run validation checks before submitting the finished work. If needed, I consult specialists in the given field for advice.

I enjoy my work and am looking forward to transferring your meaning to the target audience. I am open to demonstrate my skills via test translation.


Your contact for EN to CZ translations,


Petr Oliver


Motto: If there is a job that can be completed in 1 hour and handed back to the client in excellent condition, it would probably take another 30 minutes to elevate it to the state of brilliance. I do believe it’s worth taking this extra time to deliver precise, neat and catchy texts.
Keywords: Czech, čeština, translation, překlad, IT, software, CAT, localization, marketing, food, forestry, sociology, machinery, Tjekkisk, Tschechisch, τσεχικά, Czech, checo, tšehhi, tšekki, tchèque, Češki, Cseh, Tékkneska, Ceco, Čekų, Čehu, Ċek, Tsjechisch, Tsjekkisk, czeski, Checo, Cehă, čeština, češčina, tjeckiska, Çekçe


Profile last updated
Apr 30More translators and interpreters: English to Czech - Czech to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search