Working languages:
English to Polish
Polish to English

Sławoj Stanisławski
MSc in Biotechnology and translator

Poland
Local time: 00:28 CET (GMT+1)

Native in: Polish 
  Display standardized information
User message
Academically guided (MSc) and professionally suited bio-med translator
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Biology (-tech,-chem,micro-)Medical: Pharmaceuticals

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 102, Questions answered: 45
Payment methods accepted Wire transfer, PayPal | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 1
English to Polish: Rab7A Is Required for Efficient Production of Infectious HIV-1
General field: Science
Detailed field: Biology (-tech,-chem,micro-)
Source text - English
Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) assembly, budding and release involves a highly orchestrated series of interactions between proteins encoded by the virus, viral genomic RNA and key cellular components of the cellular membrane sorting machineries. These late steps of the viral replication cycle are coordinated by the viral Pr55 Gag precursor protein and are initiated by the binding of Gag complexes to the cytosolic face of the plasma membrane. This docking is regulated by the exposure of a myristoyl moiety that is co-translationally coupled to the Matrix (MA) domain of Gag, and by interaction of MA with phosphatidylinositol 4,5 bisphosphate [PI(4,5)P2]. Vesicular trafficking components, such as the clathrin adaptor protein (AP) complexes, the Golgi-localized γ-ear containing Arf-binding (GGA) and ADP ribosylation factor (ARF) proteins have also been implicated in Gag trafficking and virus release. The AP-1 and AP-3 adaptor complexes, which normally select the cargoes carried by clathrincoated vesicles, interact with Gag and appear to participate in its trafficking and in virus release. Similarly, ARF proteins, key regulators of intracellular trafficking, support Gag trafficking to the plasma membrane whereas the GGA proteins, monomeric clathrinbinding factors regulating the sorting of mannose 6-phosphate receptor (MPR) from the TGN to endosomes, negatively regulate the production of virus particles. In addition, transport machineries, including the AP-1 and AP-2 adaptor complexes and TIP47 (tail-interacting protein of 47 kDa) are involved in trafficking of the HIV-1 envelope glycoprotein (Env) and its incorporation into virions.
For scission, nascent viral particles hijack the ESCRT machinery (Endosomal Sorting Complexes Required for Transport) which normally functions in cytokinesis, multivesicular body (MVB) formation and the targeting of ubiquitinated cargoes to the intralumenal vesicles of MVB. Gag recruits TSG101, a component of ESCRT-I, or the ESCRT-associated protein AIP-1/ALIX through short peptide motifs in its Cterminal p6 domain, and this allows the recruitment of ESCRT-III complexes to promote the budding and scission of HIV-1 particles.
Following Gag-ESCRT-mediated viral particle scission, the accessory protein Vpu of HIV-1 promotes the release of mature viral particles by counteracting the action of the newly identified cellular restriction factor BST2/Tetherin (bone marrow stromal cell antigen 2, also called CD317/HM1.24) that impedes the release of fully assembled HIV-1 particles by physically tethering them to the cell surface. Vpu counteracts this restriction by downregulating BST2. Interestingly, we recently showed that HRS (also called hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate [HGS]), a component of the ESCRT-0 complex, is required for Vpu to efficiently modulate BST2 expression and promote HIV-1 release, highlighting an additional role of the ESCRT machinery in virus production.
Rab GTPases are key regulators of membrane-trafficking events, including exocytosis and endocytosis, in eukaryotic cells. To identify additional cellular components required for HIV-1 formation, we explored the role of eight ubiquitously expressed Rab proteins (Rab1A, Rab4A, Rab5A, Rab6A, Rab7A, Rab8A, Rab9A, Rab11A) involved in the endocytic and exocytic pathways. Each of these proteins localizes to distinct intracellular compartments and regulates specific steps of vesicle trafficking by recruiting tethering, docking and fusion factors as well as actin- or microtubule-based motor proteins. Using specific RNA interference targeting Rab proteins, and virological assays, we demonstrate that Rab7A is required for efficient HIV-1 propagation. Rab7A plays an important role in the organization of late endocytic compartments, and in the maturation of late endosomes and phagosomes and their fusion with lysosomes. Recent studies have shown that Rab7A induces the recruitment of dynein and dynactin motors and regulates transport toward the minus-end of microtubules. Analysis of the later stages of HIV- 1 replication shows that Rab7A is required for efficient HIV-1 release and infectivity. We show that Rab7A depletion reduces Env processing, increasing the levels of the uncleaved Env precursor gp160 in virus-producing cells and in virus particles, thereby impairing viral infectivity. Moreover, Rab7A knockdown causes an accumulation of virus particles at the surface of infected cells, an effect related to the expression of the restriction factor BST2/ Tetherin. We find that Rab7A participates in the mechanism by which Vpu counteracts BST2/Tetherin, thereby promoting HIV-1 release. Altogether, our results show that Rab7A is a key regulator in the late stages of the HIV-1 infection cycle, influencing several steps in the production and release of infectious viral particles.
Translation - Polish
W składanie, pączkowanie i uwalnianie ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) zaangażowany jest wysoce skoordynowany szereg interakcji między białkami kodowanymi przez wirusa, wirusowym genomowym RNA oraz kluczowymi komórkowymi elementami białkowej maszynerii sortującej błony komórkowej. Te późne etapy wirusowego cyklu replikacyjnego koordynowane są przez wirusowe białko prekursorowe Pr55 Gag i są inicjowane wiązaniem białkowych kompleksów Gag do cytozolowej powierzchni błony komórkowej. Wiązanie to sterowane jest poprzez eksponowanie reszty mirystoilowej, która jest kotranslacyjnie przyłączana do domeny Matrix (MA) białka Gag oraz interakcję tej domeny z 4,5-difosforanem fosfatydyloinozytolu [PI(4,5)P2]. Udział w transporcie i uwalnianiu cząstek wirusa przypisywano również elementom szlaku transportu pęcherzykowego, takim jak kompleksy białek adaptorowych oddziałujących z klatryną (AP), zawierające rejon zawiasowy γ, lokalizujące do aparatu Golgiego białka wiążące Arf (GGA) oraz czynniki uczestniczące w ADP-rybozylacji białek (ARF). Kompleksy adaptorowe AP-1 i AP-3, które zazwyczaj wychwytują cargo transportowane w pęcherzykach opłaszczonych klatryną, oddziałują z Gag i wydają się brać udział w transporcie i uwalnianiu wirusa. Podobnie białka ARF, będące kluczowymi regulatorami transportu wewnątrzkomórkowego, wspomagają przemieszczanie Gag do błony komórkowej, podczas gdy białka GGA - monomeryczne, wiążące klatrynę czynniki regulujące sortowanie receptora mannozo-6-fosforanu (MPR) z TGN do endosomów - negatywnie regulują produkcję cząstek wirusowych. Ponadto białkowe maszynerie transportujące komórki, włączając w to kompleksy adaptorowe AP-1 i AP-2 oraz TIP47 (białko oddziałujące z ogonem, o masie 47 kDa) są zaangażowane w transport otoczki glikoproteinowej HIV-1 (Env) i włączenie jej do wirionów.
By dokonać odpączkowania, powstające cząstki wirusowe przejmują kontrolę nad maszynerią ESCRT (ang. Endosomal Sorting Complexes Required for Transport), która zazwyczaj ma swój udział w cytokinezie, formowaniu ciałek wielopęcherzykowych (MVB) oraz kierowaniu ubikwitynowanego cargo do pęcherzyków w świetle MVB. Gag rekrutuje TSG101, komponent ESCRT-I, lub związane z ESCRT białko AIP-1/ALIX, wykorzystując krótkie motywy peptydowe w obrębie jego c-terminalnej domeny p6, co umożliwia rekrutację kompleksów ESCRT-III, w celu promowania pączkowania i odpączkowywania cząstek HIV-1.
W następstwie odpączkowania wirionu za pośrednictwem kompleksu Gag-ESCRT, białko pomocnicze HIV-1 Vpu promuje uwalnianie dojrzałych cząstek wirusowych, poprzez przeciwdziałanie aktywności nowo zidentyfikowanego komórkowego czynnika restrykcyjnego BST2/Teteryna (antygenu komórek zrębu szpiku kostnego 2, zwanego również CD317/HM1.24), który przeciwdziała uwalnianiu w pełni złożonych cząstek HIV-1 poprzez fizyczne wiązanie ich do powierzchni błony komórkowej. Vpu przeciwdziała tej restrykcji powodując obniżenie ekspresji BST2. Co ciekawe, niedawno zademonstrowaliśmy, że HRS (zwany również regulowanym przez czynnik wzrostu hepatocytów substratem kinazy tyrozynowej [HGS]), będący elementem kompleksu ESCRT-0, jest wymagany przez Vpu by skutecznie regulował on ekspresję BST2 i promował uwalnianie HIV-1, co wskazuje na dodatkową rolę maszynerii ESCRT w namnażaniu wirusa.
GTPazy Rab są głównymi regulatorami procesów transportu pomiędzy błonami komórkowymi w komórkach eukariotycznych, włączając w to egzocytozę i endocytozę. W celu zidentyfikowania dodatkowych czynników komórkowych koniecznych do formowania HIV-1, rozpatrywaliśmy rolę ośmiu powszechnie ulegających ekspresji białek zaangażowanych w szlaki endo- i egzocytozy (Rab1A, Rab4A, Rab5A, Rab6A, Rab7A, ab8A, Rab9A, Rab11A). Każde z tych białek lokalizuje do odrębnych przedziałów wewnątrzkomórkowych i reguluje specyficzne etapy transportu pęcherzykowego poprzez rekrutację czynników wiążących, dokujących i fuzyjnych, jak również białek motorycznych wiążących się z aktyną i mikrotubulami. Z wykorzystaniem specyficznego RNA interferencyjnego ukierunkowanego na białka Rab oraz testów wirusologicznych wykazujemy, że Rab7A jest konieczny dla efektywnego namnażania się HIV-1. Rab7A odgrywa ważną rolę w formowaniu późnych kompartmentów endocytotycznych, dojrzewaniu endosomów późnych i fagosomów oraz ich fuzji z lizosomami. Niedawne badania wykazały, że Rab7A indukuje rekrutację motorów molekularnych dyneiny i dynaktyny, i reguluje transport w kierunku końca minus mikrotubul. Analiza późniejszych stadiów replikacji HIV-1 pokazuje, że Rab7A jest konieczny do sprawnego uwalniania HIV-1 i jego infekcyjności. Wykazujemy, że utrata Rab7A ogranicza obróbkę Env, zwiększając poziom niepociętego prekursora Env - gp160 - w komórkach wytwarzających wirusa i w cząstkach wirusowych, co skutkuje upośledzeniem infekcyjności wirusa. Ponadto wyciszenie genu Rab7A powoduje akumulację cząstek wirusowych na powierzchni zainfekowanych komórek, co jest efektem związanym z ekspresją czynnika restrykcyjnego BST2/Teteryny. Ustaliliśmy, że Rab7A bierze udział w mechanizmie, za pomocą którego Vpu przeciwdziała BST2/Teterynie, w wyniku czego promuje uwalnianie HIV-1. Ogólnie rzecz biorąc nasze wyniki pokazują, że Rab7A jest kluczowym regulatorem w późnych stadiach cyklu infekcyjnego HIV-1, mając wpływ na kilka etapów powstawania i uwalniania infekcyjnych cząstek wirusowych.

Translation education mLingua Worldwide Translations (Vocational Training)
Experience Years of experience: 11. Registered at ProZ.com: Nov 2011.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Dreamweaver, SDL Multiterm, SDL TRADOS
CV/Resume CV available upon request
Bio
Welcome to my profile.

I am an academically guided Polish (native) <> English freelance translator with a number of years of irreplaceable experience in science.

Due to my education (MSc in biotechnology) I have in-depth knowledge of Polish and English life science concepts and terminology. I feel comfortable with the subjects of cellular and molecular biology, immunology, virology, industrial biotechnology, nanobiotechnology, genetics, biomedicine, pathology, biochemistry and more, due to biotechnology being a field intertwined with so many life science areas. My academic background, along with years of comprehensive training and extensive hands-on experience in laboratory procedures, assures the highest quality of my translation.


Apart from just translating science-related texts, I am the author of three of them myself, as a result of my research in cell and molecular biology laboratories:

• ‘Dicer-like 1 enzyme involvement in the generation of siRNA processed from shRNA precursors in the gene silencing process in A. thaliana


• ‘Analysis of endo- and egzonuclease activities of plant S1 nucleases’


• ‘Plant plasma membrane-bound staphylococcal-like DNases as a novel class of eukaryotic nucleases’


In my translation I am aided by my extensive collection of subject-related reference literature and press, which I read regularly (Nature Biotechnology) to always be up to date.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 106
PRO-level pts: 102


Top languages (PRO)
English to Polish82
Polish to English20
Top general fields (PRO)
Science52
Medical30
Tech/Engineering12
Other8
Top specific fields (PRO)
Biology (-tech,-chem,micro-)20
Genetics12
Chemistry; Chem Sci/Eng12
Medical: Pharmaceuticals11
Medical (general)11
Mathematics & Statistics8
Mechanics / Mech Engineering8
Pts in 4 more flds >

See all points earned >
Keywords: polish, english, translation, translator, science, scientific, medica, pharmaceutical, MSc, biotechnology, biochemistry, bionanotechnology, genetics, physiology, pathology, immunology, virology, molecular, cellular, devices, patents, manuals, articles, studies, clinical, biology, life, science,More translators and interpreters: English to Polish - Polish to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search