Member since Dec '13

Working languages:
English to Czech
Czech to English

Jolana Novotna

Tisnov, Jihomoravsky Kraj, Czech Republic
Local time: 16:24 CET (GMT+1)

Native in: Czech Native in Czech
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
3 positive reviews
(2 unidentified)

 Your feedback
  Display standardized information
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Project management
Expertise
Specializes in:
Advertising / Public RelationsBusiness/Commerce (general)
Law: Contract(s)Law (general)
ManagementEducation / Pedagogy

KudoZ activity (PRO) Questions asked: 4
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 3
English to Czech: Verbatim reports of the European Parliament
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - English
Motion for a resolution
Paragraph 7

Motion for a resolution Amendment
7. Takes the view that the Commission's position would not only have failed to enhance the external competitiveness of European industry but would have caused further serious damage to those Community industrial sectors jeopardised by foreign products illegally subsidised or unduly favoured by dumping practices; 7. Takes the view that the Commission's position would not only have failed to enhance the external competitiveness of European industry but would have caused further serious damage to those Community industrial sectors jeopardised by foreign products illegally subsidised or unduly favoured by dumping practices; stresses that the TDI system must continue to be a quasi-judicial procedure, based on objective and factual assessments, in order to provide for predictability and legal certainty;
Or. en
Translation - Czech
Návrh usnesení
Odstavec 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
7. je toho názoru, že směr, jehož se chtěla držet EK, by nejen neprospěl vnější konkurenceschopnosti evropského průmyslu, ale také by dále vážně poškodil průmyslová odvětví ve Společenství, která jsou ohrožena zahraničními výrobky, jimž se dostává nepovolených subvencí nebo neoprávněných dumpingových zvýhodnění; 7. je toho názoru, že směr, jehož se chtěla držet EK, by nejen neprospěl vnější konkurenceschopnosti evropského průmyslu, ale také by dále vážně poškodil průmyslová odvětví ve Společenství, která jsou ohrožena zahraničními výrobky, jimž se dostává nepovolených subvencí nebo neoprávněných dumpingových zvýhodnění; zdůrazňuje, že pokud má systém nástrojů na ochranu obchodu (TDI) zajistit předvídatelnost a právní jistotu, musí i nadále být téměř soudním řízením, založeným na objektivních a faktických vyhodnoceních;
Orig. en
Czech to English: Kamil Mrva Architects, Trojanovice 2009/2013, publication
General field: Other
Detailed field: Architecture
Source text - Czech
Na poplach

Hospodářské noviny, 31.8.2012
Text: Jaroslav Wertig

Odnepaměti měřily čas, svolávali k modlitbě a také burcovaly před pohromami, požáry nebo plenícími vojsky. To vše pominulo, ale objevilo se nové nebezpečí. Před ním má varovat zvonička u beskydských Trojanovic.

Je to stavba měřítkem drobná, ale silná svým konceptem. Konceptem, který budí sympatie a koncentruje pozitivní energii místa a jeho obyvatel.
Dřevěná zvonička u Trojanovic, kterou navrhl ateliér „beskydského“ architekta Kamila Mrvy, má být projektem spíš spirituálním než církevním. I když také symbolizuje víru, naději a lásku. Víru v citlivý přístup ke krajině a k lidem s ní spjatým. Naději, že se neuskuteční plány vystupující ze stínu reálného socialismu. A lásku k Beskydům, k jejich křehké síle, která teď může být ohrožena.

Rozeznít ducha
O co vlastně jde? Existují návrhy na těžbu černého uhlí v Beskydech. Ačkoli vznikly ještě v časech socialistického hospodářství, kdy se drancováním neobnovitelných zdrojů udržoval pochybný běh revoluce za světový mír a šťastnější lidstvo, kořistění přírodního bohatství ještě stále odzvoněno není. Cílem občanského sdružení Naše Beskydy je tyto plány na těžbu doslova pohřbít, nechat definitivně zasypat důl Frenštát. V létě 2009 oslovili jeho zástupci ateliér Kamila Mrvy, aby jim pro potřebný umíráček navrhl zvoničku. Takovou zvoničku, která by dokázala rozeznít genia loci.
Duchem místa, tedy jakýmsi souhrnem rysů, které vnímáme pro danou lokalitu jako typické, však nejsou vlastnosti jenom vizuální, ale týkající se i ostatních smyslů, jde o zvuky, vůně, zvyky. Pro oživení beskydského ducha se architekti inspirovali lokálními historickými vzory. Jako inspirační zdroje uvádějí roubenou zvoničku v Trojanovicích nebo kapli Cyrila a Metoděje na Radhošti, jejíž fasády jsou proti drsnému klimatu opláštěny šindelem. V tomto smyslu je přístup autorů v lecčems dekonstruktivistický. Rozložili své inspirační zdroje na prvočinitele, aby je zase sestavili – ale tentokrát do současné formy.
Kdo se na jejich zvoničku podívá, nebude na pochybách, že jde o moderní stavbu. Přitom materiály, technika opracování a zpracování, barevnost jsou tradiční. „Moderní vzhled a tradiční řemeslné metody použité pro stavbu zvoničky symbolizují jak vidinu lepší budoucnosti, tak i návrat k tradičním hodnotám“, říkají k tomu tvůrci.

Jasně k hospodě – k dolu úkosem
Také místo pro vybudování stavby bylo vybráno s odkazem na tradice. Zvonička je situovaná v unikátní lokalitě Horečky na pomezí obce Trojanovice a města Frenštát pod Radhoštěm, mezi útulnou Pantáta a hostincem Rekovice. Právě z hostince Rekovice pochází Antonín Bača Horečka, který se nejvíc zasloužil o vznik obce Trojanovice a její samosprávu v roce 1748.
Celou kompozici tvoří dva objekty, samotná zvonice a parafráze kapličky. Kaplička se otevírá jasným gestem k cestě z hospody. Opět symbolické. Hospody jsou tradičním inkubátorem občanského sdružování. Kaplička tak trochu opticky klame, protože se šířkově i výškově zužuje a v příchozích tak vzbuzuje dojem, že je hlubší a delší. Ve skutečnosti je ale drobnou stavbou koncentrující pozornost svých hostů na úchvatný výhled na dominantu Velkého Javorníku. A jaksi úkosem, úzkou štěrbinou ve svém boku, míří pohled směrem ke dvěma těžebním věžím dolu Frenštát.
K vnitřnímu usebrání poskytuje klid přístřešku a lavičku. Vedle stojící zvonice je klátící se samostatnou konstrukcí z dlouhých kuláčů. Stříšku chránící zvon však nese vyrovnaně.
Zvon se rozhoupává táhlem, jež je na zvoničku instalováno jen při slavnostních příležitostech. V budoucnu by tu mělo být elektrické zařízení, které – za symbolický poplatek – každému umožní zazvonit dolům v Beskydech umíráček.

Víc než proklamace
Na plášti zvonu čteme citát spisovatele Josefa Kaluse, frenštátského rodáka: „Kdo hory mé haní, jako by mne haněl, kdo hory mé chrání, jak by se mi klaněl.“ Do zvonu jsou pak vyryta i jména okolních obcí, které vznik projektu podpořily, stejně jako ho podpořila řada sdružení, organizací, firem i jednotlivců. Základní kámen byl slavnostně poklepán ministrem životního prostředí Janem Dusíkem v únoru 2010. Na stavbě se v dubnu a květnu podílely desítky dobrovolníků. Zvonička byla „otevřena“ a požehnána 15. května 2010.
Je sympatické, že reálné hrozbě znetvoření tváře krajiny se místní rozhodli čelit aktem tvoření. Ale stejně tak je mi sympatické, že zvonička obstojí i bez svého aktivistického konceptu. Že je víc než proklamací. Je prostě půvabnou drobnou architekturou, landartovým artefaktem. Až se od plánů na vztyčení důlních věží ve Frenštátě pod Radhoštěm upustí a budou zapomenuty, až důvody, pro které vznikla, pominou, bude pořád stejně krásná.

Translation - English
Ringing the Alarm Bell

Hospodářské noviny, 31 August 2012
Written by: Jaroslav Wertig

Since ancient times, they have measured the days, gathered people to prayer, and warned the townsfolk of fires, pillages, and other dangers. All these ancient dangers passed, but a new danger has appeared. The bell tower near the village of Trojanovice in the Beskydy Mountains serves to warn against it.

The bell tower is a construction which is small in size, yet great in concept. The concept has been winning people’s hearts and concentrating positive energy on the location and its inhabitants.

The timber bell tower near Trojanovice, designed by the studio of the Beskydy architect Kamil Mrva, is a project which is intended to be spiritual rather than ecclesiastic. Yet it does symbolize faith, hope, and love. The faith in a sensitive attitude to the countryside and people bound to it. The hope that plans arising from the shadows of real socialism will not be implemented. And the love of the Beskydy Mountains, their fragile strength that could be endangered.

Sounding the Guardian Spirit of a Place
What is all this about, actually? There are plans to mine black coal in the Beskydy Mountains. Although the plans were drawn up during the socialist economy, when the plunder of unrecoverable resources powered the doubtful movement of the revolution for world peace and human happiness, the death knell has not yet been rung for the exploitation of natural riches. The objective of the Naše Beskydy civic association is to literally bury the plans for mining and have the Frenštát Mine filled for good. In summer 2009, the Naše Beskydy representatives approached the Kamil Mrva Architect Studio to design a bell tower for the death knell they needed. This bell tower would be the voice of the local spirit.

The guardian spirit of a place, i.e. the sum of features we perceive as typical for a given location, are not just visual characteristics, but also those that affect other senses, such as sounds, scents, and sensations. To bring back the spirit of the Beskydy Mountains, the architects drew inspiration from local historical models. They cite the log bell tower in Trojanovice and the St. Cyril and Method Chapel on Mount Radhošť, with their façades cladded with shingles to protect them against raw weather conditions, among the sources of their inspiration. In this sense, the approach of the Czech designers is deconstruvist in many ways. They break down their sources of inspiration to irreducible factors to bring them together later, in a contemporary form.

Those who will spot their bell tower will have no doubt that it is a contemporary construction. Yet, the materials, the finishing and processing methods, and the colours are traditional. “The contemporary look and traditional craftsmanship used in constructing the bell tower symbolize both the vision of a better future and a return to traditional values,” commented the creators.

Clearly Towards the Inn – Askance Towards the Mine
The construction site was also selected to refer to traditions. The bell tower is situated in the unique area of Horečky, on the border between the village of Trojanovice and Frenštát pod Radhoštěm, between the Pantáta Shelter Hut and the Rekovice Inn. The Rekovice Inn is the birthplace of Antonín Bača Horečka, who was instrumental in founding the village and establishing its self-governance in 1748.

The whole composition comprises two installations, the bell tower itself and a construction that is like a chapel. The chapel opens with a clear direction towards the road leading to the inn. The meaning is symbolic. Pubs are a traditional he bell tower itself and a construction something like a chapel and a construction that is like a chapel
incubator for community gatherings. The chapel creates a bit of an optical illusion because its width and height narrow to elicit the impression upon entering that it is quite deep and long. But in fact it is a small construction focusing the attention of its visitors to the fascinating view of Mount Velký Javorník, the dominant feature in the countryside. And as if askance, through a narrow aperture in its side, it looks towards the two coal mine headgear towers of the Frenštát Mine.

For inner contemplation, the chapel offers the quiet shelter and a bench. The bell tower standing next to it is a swaying independent construction made of long round logs. The roof protecting the bell is borne in a balanced manner.

The bell is set in motion by means of a draw rod that is installed in the bell tower on festive occasions. An electrical device will be installed there in the future to enable anybody – for a symbolic fee - to ring the death knell for the mines in the Beskydy Mountains.

More than Proclamations
We can read the words of the writer Josef Kalus, a native of Frenštát, on the bell surface, “He who speaks ill of my mountains speaks ill of me; he who protects my mountains pays tribute to me.” The names of the surrounding municipalities that supported the project, as it was supported by a number of associations, organisations, companies, and individuals, are also engraved in the bell. The Minister of the Environment, Jan Dusík, ceremoniously tapped in the foundation stone in February 2010. Dozens of volunteers participated in the construction in April and May. The little bell tower was “opened” and blessed on 15 May 2010.

It is nice that local people decided to face the real threat of disfiguring the countryside with an act of creation. However, I equally like that the bell tower will bear favourable evaluation even without its activist concept. That it is more than a proclamation. It is simply a graceful small piece of architecture, a landart artefact. When the plans for erecting coal mine headgear towers in Frenštát pod Radhoštěm are abandoned and forgotten, when the reasons underlying its origin pass, this bell tower will still be just as beautiful.
English to Czech: Microsoft Dynamics NAV brochure for Infinity, a.s., Czech Republic
General field: Marketing
Detailed field: Computers: Software
Source text - English
Gain Simplicity, Agility, and Value with Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV is designed to empoweryour people to be more productive and your systems to last longer, with the ability to scale to accommodate growth, all while delivering the insightyou need to respond quickly in an ever-changing world of business.
Simple to Learn and Use
Simplicity is at the core of Microsoft Dynamics NAV. It is easy to learn and use because it works like and with other familiar Microsoft technologies, such as Microsoft Office. And Microsoft Dynamics NAV works the way you work, so iťs easier for you and your employees to make better decisions and get more doně. Simplicity is built into every aspect of your experience—from initial purchase and deployment to ongoing maintenance and upgrades.
Delivers Agility in the Face of Rapid Change
Today's business landscape is changing at an ever-increasing páce. To stay ahead, you need a business management solution that is designed to help you meet evolving demands. Microsoft Dynamics NAV delivers the agility you need to adapt new business processes and extend functionality quickly, making it easier to enter new markets, add capabilities, or re-allocate existing investments. In addition, many Microsoft partners offer cloud-based hosting for Microsoft Dynamics NAV to give you flexibility to expand or contract as business conditions change.

Drives Value for Your Business
Microsoft Dynamics NAV delivers value for your business in three important ways. First, you can increase your return on investment (ROI) as you boost productivity and create new ways to control expenses, helping to drive profitability. Second, Microsoft Dynamics NAVoffers interoperability with the other technologies you already use in your organization to help lower your total cost of ownership (TCO). Finally, you can achieve maximum benefit from your technology investment through improved time to value, especially when you don't want or need an extensive IT infrastructure.
Whetheryou choose an on-premises or hosted deployment model, our globál network of Microsoft partners can get you upand running quickly with tools to accelerate installation, set up and extend core functionality, and migrate data from your legacy systems.
And there's more. Microsoft Dynamics ERP solutions are backed by a commitment from Microsoft that includes a 10-year support life cycle for each major release—combined with an ongoing investment in research and development—so that you can growyour business with confidence, knowing that your business management solution can keep up with your ambition.
Translation - Czech
Zapojte řešení Microsoft Dynamics NAV, přinese vám jednoduchost, svěží tempo a hodnotu
Cílem řešení Microsoft Dynamics NAV je nabídnout vašim zaměstnancům nástroje, které zvýší jejich produktivitu, zajistit rozšiřitelnost systémů úměrně k růstu podniku, a tak prodloužit jejich životnost, a k tomu všemu vám poskytnout přehled, který vám umožní rychle reagovat na neustále se proměňující svět byznysu.
Snadné zvládnutí a používání
Základem řešení Microsoft Dynamics NAV je jednoduchost. Jeho zvládnutí a používání je snadné, protože funguje obdobně jako známé technologie společnosti Microsoft, například Microsoft Office, a je s nimi kompatibilní. Microsoft Dynamics NAV navíc pracuje stejně jako vy. Usnadní tak vám i vašim zaměstnancům cestu k lepším rozhodnutím a vyšším výkonům. Jednoduchost je základním stavebním kamenem, se kterým se budete u Microsoft Dynamics NAV setkávat od začátku do konce – od nákupu a nasazení přes průběžnou údržbu až po aktualizace.
Udává svěží tempo v reakci na rychlé změny
Změny podnikatelského prostředí jsou dnes čím dál rychlejší. Pokud chcete udržet svůj náskok, potřebujete řešení pro řízení podniku, jež vám umožní uspokojovat neustále se vyvíjející požadavky. Řešení Microsoft Dynamics NAV přináší potřebnou dynamiku, abyste se mohli přizpůsobit novým firemním procesům. Můžete rychle rozšiřovat jeho funkčnost, a usnadňovat si tak vstup na nové trhy, přidávat funkce nebo relokovat stávající investice. Mnozí certifikovaní partneři společnosti Microsoft navíc nabízejí u Microsoft Dynamics NAV cloudový hosting, který vašemu podniku umožní pružně rozšiřovat nebo uzavírat smlouvy na nové zakázky při změnách obchodních podmínek.
Vnáší hodnotu do vašeho podnikání
Microsoft Dynamics NAV vnáší hodnotu do vašeho podniku třemi významnými způsoby. Zaprvé vám vedle posílení produktivity a vytváření nových metod kontroly výdajů umožní zvýšit také návratnost svých investic (ROI) a napomáhat zlepšování ziskovosti. Zadruhé Microsoft Dynamics NAV nabízí interoperabilitu s ostatními technologiemi, které již ve své organizaci používáte, a tak vám dovolí snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO). A konečně s ním můžete dosáhnout maximálního zisku z investic do technologií na základě zvýšení rychlosti dosažení přínosů (time-to-value), zejména pokud nechcete nebo nepotřebujete příliš rozsáhlou IT infrastrukturu.
Ať už si vyberete instalaci u zákazníka, nebo model vzdáleného nasazení, naše celosvětová síť certifikovaných partnerů společnosti Microsoft využije nástroje k urychlení instalace, nastavení a rozšíření základní funkcionality a k přenesení dat ze starších verzí systémů, aby jej u vás zprovoznila co nejdříve.
A to není vše. Řešení Microsoft Dynamics ERP se mohou opřít o závazek společnosti Microsoft, k němuž patří desetiletý životní cyklus podpory u každé hlavní verze řešení, stejně jako trvalé investice do výzkumu a vývoje, díky němuž můžete budovat svůj podnik s jistotou a vědomím, že řešení, které využíváte k řízení firmy, umí držet krok s vašimi ambicemi.

Glossaries History, Legal
Translation education Master's degree - Palacky University, Olomouc, Czech Republic
Experience Years of experience: 32. Registered at ProZ.com: Jun 2012. Became a member: Dec 2013.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Across, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
Website http://www.prekladyanglictina.cz
CV/Resume English (DOCX)
Professional practices Jolana Novotna endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
No content specified
Keywords: Czech, localization, legal, contracts, corporate, EU, transportation, SDL Trados Studio 2011


Profile last updated
Oct 1, 2020More translators and interpreters: English to Czech - Czech to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search