Working languages:
Norwegian (Bokmal) to English
English to Norwegian
Danish to Norwegian

Carina Rønning

Local time: 23:30 EEST (GMT+3)

Native in: Norwegian Native in Norwegian, Swedish Native in Swedish
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Voiceover (dubbing), Subtitling, Transcription
Expertise
Specializes in:
Games / Video Games / Gaming / CasinoGeneral / Conversation / Greetings / Letters
HistoryIT (Information Technology)
Cinema, Film, TV, DramaArt, Arts & Crafts, Painting
Poetry & LiteratureAdvertising / Public Relations
Telecom(munications)Computers (general)

Portfolio Sample translations submitted: 1
English to Norwegian: Earlier translation regarding property, title deeds and contracts of sale in Cyprus.
Source text - English
Title deeds, access documents and sales contracts in Cyprus.

The properties listed in this cataloug will show if the property has individual title deed, and access documents or a sales contract. The legal system in Cyprus, relating to purchases of property and land, is primarily regulated by: "Acquisition of immovable Property (Specific Performance)" - legal regulations and any other relevant Cypriot law.

If the property or land being auctioned off has individual title deeds and access documents issued to the current owner or owners, title deeds transferred when other papers and documents regarding the property is legally in order. For non-Cypriot citizens must go through the "Council of Ministers Approval" something buyer's attorney can arrange.
Properties / buildings that have been built over the last 4-5 years, usually haven't been issued individual title deeds , since the procedures to get these from "The Land Registry" takes a long time. However, the buyer secured via a sales contract registered as a "Specific Performance" in accordance with the conditions of the relevant laws. According to the wording of "the Specific Performance" law buyer can secure transfer of the property to his / her name by registering a duly stamped copy of the contract with "The District Land Registry Office" within 2 months from the signing date of the contract. This means that the customer's security to be the registered owner of the property is fully protected.
The fact that a property not yet have individual title deeds does not prevent the owner from selling or transferring his/her property. In such cases, a cancellation contract signed between the seller and the new buyer, and a new sales contract is signed between the registered owner / real estate developer and the new buyer, which can then be recorded at "The District Land Registry Office" as a "Specific Performance" . This ensures that the individual title deeds will be issued to the correct owner when they are ready.
For further information, please contact the legal department at XXXXXXXXXXXXXX (Cyprus) Ltd..

Cypriot tax on capital income:
Tax on capital gains from sale of real estate in Cyprus is 20% of the profits. This also applies to the sale of shares in companies that own real estate.
The taxable income is the difference between the sales price and the original cost of the property, plus the cost of improvements is adjusted for inflation from the date the property was acquired. Some sales are exempt from tax, including transfer by death and gifts between relatives.
Tax on investment income is 20% of taxable earnings, adjusted for inflation, unless profits are already subject to corporation tax. But certain lifetime tax exemption applies to individuals on sale of farmland and housing. The first € 17,086 of earnings is exempt from taxes. This exemption limit is raised to € 85,430 if the seller have lived on the property in the preceding 5 years and meet certain law requirements. Further deductions is provided in connection with the transfer fees, inflation and improvements made on the house, but the total deduction may not exceed € 85,430. Tax on sales profits do not apply to profits from the sale of property abroad if they were not resident in Cyprus when the property was purchased.

Inheritance:
If the deceased was a resident in Cyprus there shall not be paid inheritance tax. If the deceased was taxable in Cyprus there is no inheritance tax on the Cyprus property, or any other property owned by the deceased in any country, to the Cypriot government.

Double Taxation Agreement:
Cyprus has double taxation treaties with: Austria, Bulgaria, Canada, China, Czech Republic, Denmark, Egypt, France, Germany, Greece, Hungary, India, Ireland, Italy, Kuwait, Malta, Norway, Poland, Romania, Russia, (Armenia, Belarus, Kurdistan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine), Slovakia, South Africa, Sweden, Syria, Great Britain, USA, Yugoslavia (Serbia and Montenegro) and other countries.
The main purpose of these treaties is to avoid double taxation of income earned in any of these countries. Tax credits are generally accepted in the country where the taxpayer lives, for taxes levied in the other country.
If you have income in Cyprus or profit from capital, the double taxation agreement means that if for example the tax rate in Norway is higher than the tax rate in Cyprus, you have to pay extra in Norway to cover the difference.
For further information about laws related to property and purchase of real estate in Cyprus, please contact the legal office at xxxxxxxxxxxxxxx (Cyprus) Ltd.. on:
E-mail:

important:
Information given above is not considered to be legal advice and can always be changed according to Cypriot law.
Translation - Norwegian
Skjøter, Adkomstdokumenter & Salgskontrakter på Kypros.

Eiendommene listet i denne katalogen vil vise om eiendommen har individuelle skjøter og adkomstdokumenter eller en salgskontrakt. Rettssystemet i Kypros, hva angår kjøp av eiendom og tomter, er primært regulert av: ”Acquisition of Immovable Property (Spesific performance)”- lovreguleringer og enhver annen relevant kypriotisk lov.

Dersom eiendommen eller tomten som auksjoneres bort har individuelle skjøter og adkomstdokumenter utstedt til nåværende eier eller eiere, kan skjøter og adkomstdokumenter overdras når øvrige papirer og dokumenter angående eiendommen er lovformelig i orden. For ikke-kypriotiske borgere må dette gå via ”Council of Ministers Approval”, noe kjøpers advokat kan ordne.
Eiendommer/bygg som er bygget i løpet av de siste 4-5 år har vanligvis ikke individuelle skjøter og adkomstdokumenter, siden prosedyrene for å få slike fra ”The Land Registry” tar lang tid. Imidlertid er kjøper sikret via en salgskontrakt registrert som en ”Spesific Performence” i henhold til forutsetningene i de relevante lovene. I henhold til lovteksten i ”the Spesific Performence”-loven kan kjøper sikre overføring av eiendommen til hans/hennes navn ved å registrere en behørlig stemplet kopi av kontrakten hos ”The District Land Registry Office” innen 2 måneder fra signeringsdato av kontrakten. Dette betyr at kundens sikkerhet for å bli den registrerte eier av eiendommen er fullt ivaretatt.
Det faktum at en eiendom enda ikke har individuelle skjøter og adkomstdokumenter hindrer ikke eieren fra å selge eller overdra hans/hennes eiendom. I slike tilfeller blir en kanselleringskontrakt underskrevet mellom selger og den nye kjøperen, og en ny salgskontrakt blir undertegnet mellom den registrerte eier/eiendomsutvikleren og den nye kjøperen, som da kan bli registrert hos ”The District Land Registry Office” som en ”Spesific Performence”. Dette sikrer at de individuelle skjøter og adkomstdokumenter vil bli utstedt til korrekt eier når disse er klare.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt juridisk avdeling hos XXXXXXXXXXXXXX (Cyprus) Ltd.

Kypriotisk skatt på kapitalinntekt:
Skatt på kapitalinntekt ved salg av fast eiendom på Kypros er 20 % av fortjenesten. Dette gjelder også ved salg av aksjer i bedrifter som eier fast eiendom.
Den skattbare inntekten er forskjellen mellom salgssum og den orginale kostprisen for eiendommen, pluss kostnader på forbedringer inflasjonsjustert fra datoen eiendommen ble kjøpt. Noen salg er fritatt fra skatt inkludert overførsel på grunn av dødsfall og gaver mellom slektninger.
Skatt på kapitalinntekt er 20 % av avgiftspliktig fortjeneste, justert for inflasjon, med mindre fortjenesten allerede er gjenstand for selskapsskatt. Men visse livslange skatteunntak gjelder for enkeltindivider ved salg av jordbruksland og bolig. De første €17.086 av fortjeneste er unntatt skatt. Denne unntaksgrensen økes til €85.430 dersom selger har bodd sammenhengende på eiendommen i de foregående 5 år og tilfredsstiller visse krav etter loven. Ytterligere fradrag gis i forbindelse med overføringsgebyrer, inflasjon og forbedringer gjort på huset, men det totale fradraget kan ikke overstige €85.430. Skatt på salgsfortjeneste gjelder ikke for fortjeneste på salg av eiendom i utlandet dersom disse ikke var bosatt i Kypros da eiendommen ble kjøpt.

Arveavgift:
Dersom den avdøde var bosatt på Kypros skal det ikke betales arveavgift. Dersom den avdøde var skattepliktig i Kypros er det ingen arveavgift på den kypriotiske eiendommen, eller noen annen eiendom eiet av den avdøde i noe land, til Kypriotiske myndigheter.
Dobbeltskattsavtale
Kypros har dobbeltbeskatningsavtaler med Østerrike, Bulgaria, Canada, Folkerepublikken Kina, den Tsjekkiske Republikk, Danmark, Egypt, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, India, Irland, Italia, Kuwait, Malta, Norge, Polen, Romania, Russland, (Armenia, Hvite-Russland, Kurdistan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan og Ukraina), Slovakia, Sør-Afrika, Sverige, Syria, Stor-Britannia, USA, Jugoslavia, (Serbia og Monte Negro) og andre land.
Hovedhensikten med disse traktatene er å unngå dobbelbeskatning av inntekt opptjent i noen av disse landene. Skattefradrag blir vanligvis godkjent i det landet skattebetaleren bor, for skatt ilagt i det andre landet.
Dersom du har inntekt i Kypros eller tjener penger på kapital betyr dobbeltbeskatningsavtalen at dersom for eksempel skatteprosenten i Norge er større enn skatteprosenten i Kypros, må du betale ekstra i Norge for å dekke mellomlegget.
For ytterligere informasjon om lover i forbindelse med eiendom og kjøp av fast eiendom i Kypros, vennligst kontakt juridisk kontor hos XXXXXXXXXXXXXXX (Cyprus) Ltd. på:
E-post:

Viktig:
Informasjon gitt ovenstående er ikke å betrakte som juridisk rådgivning og kan når som helst bli forandret i henhold til kypriotiske lover.

Experience Years of experience: 12. Registered at ProZ.com: Nov 2012.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, DejaVu, Dreamweaver, FrameMaker, Fusion, Indesign, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, CorelDraw, Fireworks, Open Office, Powerpoint, QuarkXPress, SDL TRADOS
Bio
Hello.

I am from Norway, but have also lived some years abroad, mostly Cyprus. But since basically everyone answers foreigners back in English, I am not fully qualified in Cypriot-Greek. I also want to ad that I have lived in Sweden for over 5 years as well, so my Swedish is excellent in writing and fluent in speech. My German I am currently freshening up, both written and speech, witch both used to be excellent.
I believe these projects as a Freelance Translator will be interesting and suite my needs very well. Especially since I already have an deep personal interest in this work. I have always been quick to take in languages because of my passion for it. My personality and skills will give you an bright, friendly worker, inviting to a clear mutual understanding of each other, witch will make it a good co-operation. I have always been fond of structured working, helping others or contribute to my best ability, only satisfied when the goal is reached perfectly accurate. People always tells me I have a positive, smiling nature, and my patience, polite manner and service-minded spirit often rubs of on others. I haven't the widest professional experience, but I do actually have experience trough jobs in customer service, in communicating with customers in other languages, both written and speech. In helping associates and friends by doing technical or general translations, manuals, subtitles and information about policies and laws for buying and selling property etc.
I am a very determined, thoroughly, organized, hard working and responsible person, and a resource to count on for whomever I work for. Especially since I am good at learning and studying on my own if something really interest me, or makes me curious. And therefore I have always bought myself books, gotten my friends university books from their medium- to higher educations to study them. Psychology, pedagogics/social pedagogics, autism/savant, Asperger's syndrome and several others. littérateur, history and mythology's, history of cultures, art history, anthology, ect. I've gotten myself computer programs and learning videos on hard wear, soft ware, IT, graphic design, computer programming and much more. Luckily I also have a fiancé that is a Web Designer, programmer and Web Developer, so he has also taught me a lot, and still do. And we have a passion to always learn more.

Your company will provide me with meaningful and enjoyable tasks, that will also give me a wider spectre in my career. A good relation to whom one work for or with is important to me, and I hope this will be accomplished in your company.

I hope you will welcome my application, and please don't hesitate to contact me if there is anything you have questions or thoughts about.
Thank you for your time!

..................................

In Norwegian:


Hei.

Jeg er fra Norge, men har bodd 1,5 år på Kypros. Men siden praktisk talt alle svarer tilbake på engelsk til utlendinger, er jeg ikke per idag fullt kvalifisert i kypriotisk-gresk.
Derimot har jeg bodd i Sverige i over 5 år, så min svensk er flytende muntlig, såvel som skriftlig.
Jeg tror at disse prosjektene som Freelance-oversetter vil bli interessant, og passe mine behov meget flott i tillegg. Spesielt siden jeg allerede har en så stor personlig interesse i denne typen jobber.
Jeg har alltid hatt et godt øre for språk pga. min lidenskap for det.
Min personlighet og kvaliteter vil gi deg en oppegående, vennlig arbeider, som inviterer til en klar gjensidig forståelse for hverandre, noe som vil gjøre det til et ryddig og godt samarbeid. Jeg har alltid vært veldig glad i strukturert arbeid, å hjelpe andre, eller å bidra etter min beste evne, kun tilfreds når målet er nådd med perfekt presisjon.
Omgivelsene forteller meg bestandig at jeg har en positiv, smilende natur og at min tålmodighet, høflighet og serviceinnstilling ofte smitter av på andre. Jeg har ikke den bredeste profesjonelle erfaringen enda, men jeg har faktisk opp igjennom årene erfaring gjennom jobber i kundeservice i å kommunisere med kunder på andre språk, både skriftlig og muntlig. I å hjelpe venner og bekjente ved å gjøre tekninske eller generelle oversettelser, manualer, undertekster og informasjon om lover og retningslinjer ved f.eks: kjøp og salg av eiendom, osv.
Jeg er bestemt, organisert, gjennomført, hardt arbeidende og ansvarlig person, samt en ressurs å regne med for hvem enn jeg jobber for.
Spesielt siden jeg er dyktig på å studere og å lære meg på eget initiativ når noe virkelig interesserer meg eller nysgjerrig på noe. Derfor har jeg siden barndommen kjøpt meg faktabøker, fått venners universitetsbøker fra deres medium- høyere utdannelser, for å lære meg. Bl.a: psykologi, pedagogikk/sosial pedagogikk, autisme/sevant, Aspergers syndrom osv... Litteratur, diverse mytologier, kulturhistorie, kunsthistorie, o.l.
Jeg har skaffet meg dataprogrammer og undervisningsvideoer på bl.a: hard ware, soft ware, IT, grafisk design, data-programmering og mye mer. Heldigvis er også min forlovede gjennom flere år en Web Designer, Programmerer, og Web utvikler, så han har lært meg mye - og gjør det fremdeles. Lidenskapen for stadig å lære mer har vi begge.

Ditt selskap vil gi meg med meningsfulle og tilfredsstillende oppdrag, noe som også vil utvikle et bredere spekter i min karrière. Et bra forhold til de en jobber for er viktig for meg, noe som jeg håper vil bli tilfellet i Deres selskap.

Jeg håper du vil ønske min søknad velkommen, og vennligst ikke nøl med å ta kontakt med meg om det er noe du har spørsmål eller tanker om.

Takk for din tid!


Profile last updated
Nov 15, 2012


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search