Member since Dec '13

Working languages:
Czech to English
Slovak to English
English to Czech

Lucie Navratova
Native English language translations

Ostrava, Moravskoslezsky Kraj, Czech Republic
Local time: 08:58 CET (GMT+1)

Native in: Czech Native in Czech, English Native in English
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
2 positive reviews
(1 unidentified)

 Your feedback
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization
Expertise
Specializes in:
Finance (general)Law: Contract(s)
Medical: DentistryEngineering (general)
Human ResourcesMarketing / Market Research
Tourism & TravelAdvertising / Public Relations
Business/Commerce (general)Law: Patents, Trademarks, Copyright

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 12, Questions answered: 8
Payment methods accepted Wire transfer, PayPal | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 4
Czech to English: Press release
General field: Other
Detailed field: Advertising / Public Relations
Source text - Czech
Představitelé generálních partnerů moravskoslezských extraligových hokejových klubů spolu uzavřeli sázku

Zástupci společností .......... a .......... uzavřeli sázku o tom, kdo z jimi sponzorovaných klubů dá soupeři první gól v prvním společném utkání. Sázka byla uzavřena na ocelářském derby týmů HC .......... a HC .......... v pátek 18. října 2013 v ostravské ČEZ Aréně. Každý ze sázejících vsadil třicet tisíc korun, vítěz tak získá celých šedesát tisíc korun na vybraný projekt ve svém regionu.

Jan C., generální ředitel společnosti .........., a Dmitrij Š., předseda představenstva .........., uzavřeli sázku podáním ruky na začátku společného utkání HC .......... a HC .........., 18. října 2013 v Ostravě. Jejím vítězem se stane ten, jehož tým dá v tomto duelu první gól.

Oba sázející dali k dispozici částku 30.000 Kč. Souhrnnou částku 60.000 Kč získá organizace a projekt navržený vítězem sázky. V případě výhry „hostů“ bude finální částka věnována na zakoupení ultrazvukového přístroje na ošetření měkkých tkání pro rehabilitační zařízení v třinecké Nemocnici Podlesí. Pokud vyhrají „domácí“, bude za finanční prostředky zakoupena lampa pro fototerapii novorozenecké žloutenky pro dětské oddělení Městské nemocnice Ostrava.

„Pro .......... je otázka společenské odpovědnosti za dění v regionu samozřejmostí. Chceme proto, aby sportovní zápolení na špičkové úrovni přineslo i další doprovodné efekty. Pevně věřím, že výsledek naší sázky bude prospěšný širokému okruhu lidí: zvítězí totiž nejen férový sport, ale především ti, kteří naši pomoc potřebují,“ říká generální ředitel společnosti .......... Ing. Jan C.

„Jsme přesvědčeni, že v této sázce nejde o vítěze, ale o to, pomoci dobré věci. Tak jako v loňském roce, kromě podpory vítkovického hokejového týmu, chceme udělat ještě něco navíc i pro ostatní. Věřím našemu týmu a doufám, že finální částka zůstane v Ostravě,“ říká Dmitrij Š., předseda představenstva ...........

Translation - English
Representatives of the general partners of the Moravian-Silesian extra-league hockey clubs have made a friendly wager

Representatives of ………. and ………. have made a friendly wager about which of the teams, sponsored by the respective companies, will score the first goal of the teams’ first joint ice hockey match. The wager was made during the steel derby of the HC ………. and HC ………. teams on Friday, October 18, 2013 in ČEZ Aréna, an Ostrava sports stadium. Each side waged thirty thousand Czech crowns, meaning that the whole sixty thousand Czech crowns go to the winner, the selected project in its region.

Jan C., CEO of ………. and Dmitrij Š., Chairman of ………. made the bet by handshake at the beginning of a joint hockey match between HC ………. and HC ………. on October 18, 2013 in Ostrava. Whose team scores the first goal of this duel will be the winner.

Both sides have made available 30,000 CZK. The total sum of 60,000 CZK will go to the organization and its project nominated by the winner of the bet. In the event that “guests“ win, the final amount will be donated for purchasing an ultrasound device to treat soft tissue at the rehabilitation facility, which is part of the Podlesí Hospital in Třinec. In the event that “hosts“ win, the funds will be used to purchase a phototherapy lamp to treat neonatal jaundice at the children’s ward at City Hospital Ostrava.

"A sense of social responsibility for the livelihood in the Region goes without saying for ……….. Therefore we hope that top-level sports competitions can have impacts in other ways. I strongly believe that the result of our wager will be of benefit to a wide range of people, just as fair play is more than about simply winning, but also involves those who really need our help," says ………. CEO, Ing. Jan C.

“We are convinced that this wager is not about the winner but about helping bring about positive things. As with last year we would like to, in addition to our support of the Vítkovice hockey team, do something more for others. I believe in our team and hope that the final sum will remain in Ostrava,” says Dmitrij Š., Chairman of the Board of ………..

Czech to English: EU – OECD Development Study: REGIONAL INNOVATION STRATEGY OF MORAVIAN-SILESIAN REGION
General field: Other
Detailed field: International Org/Dev/Coop
Source text - Czech
Prioritní oblasti a specifické cíle

Pomocí zjištěných slabých stránek ve SWOT analýze, jejich následném rozboru ve stromu problémů, na základě přímé poptávky subjektů inovačního systému po konkrétních nástrojích podpory a na základě jednotlivých rozvojových směrů, opatření a nástrojů obsažených v evropských a národních dokumentech, z nichž bylo při aktualizaci RIS vycházeno (viz kapitola 1 – Metodika), byly definovány dílčí specifické cíle. Z charakteru těchto specifických cílů vyplynulo jejich rozčlenění do čtyř prioritních oblastí klíčových pro budoucí rozvoj inovačního systému.

Prioritní oblast A – TRANSFER TECHNOLOGIÍ se zaměřuje na posilování transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti ze znalostních institucí do firem na straně jedné a podporou realizace smluvního výzkumu ve znalostních institucích/výzkumných organizacích na straně druhé (stimulace poptávky firem po výzkumných kapacitách znalostních institucí). Důraz je kladen také na podporu využívání nástrojů ochrany duševního vlastnictví při transferu výsledků výzkumu a vývoje do podoby konkrétních inovací v nových/zdokonalených výrobcích, technologiích či službách. Vzhledem k tomu, že MSK patří v ČR ke krajům s nejnižší mírou podnikatelské aktivity v sektoru malého a středního podnikání, je zahrnuta do této prioritní oblasti také podpora zakládání nových spin-offs a inovativních start-ups. V souvislosti s touto aktivitou zde patří také opatření ke zvyšování využití rizikového kapitálu pro financování inovativních podnikatelských záměrů.

Prioritní oblast B – LIDSKÉ ZDROJE reaguje na zjištěné potřeby zvyšování odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice (např. v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví, metod inovačního managementu, technology foresight, apod.). Jako velmi důležité se dále jeví zvyšování odborné kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích pomocí motivačních systémů a rozvoj jejich dalších dovedností potřebných ke kvalitní přípravě a řízení kolaborativních výzkumných projektů s jinými znalostními institucemi, ale zejména s podniky (marketingové, jazykové, manažerské a komunikační dovednosti). Klíčové je také lákání špičkových výzkumníků ze zahraničí pro zajištění úspěšné realizace projektů výzkumných center podpořených z OP VaVpI a zároveň také podpora mobility našich výzkumných pracovníků a Ph.D. studentů k účasti na odborných stážích v zahraničí.

Prioritní oblast C – INTERNACIONALIZACE se zaměřuje na vytváření a posílení využívání příležitostí v oblasti navazování mezinárodních kontaktů a transferu know-how a na posílení účasti subjektů inovačního systému MSK v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje včetně účasti našich odborníků z univerzit, výzkumných ústavů a firem v klíčových seskupeních na úrovni Evropské komise pro přípravu a další rozvoj strategických výzkumných agend EU (Evropská inovační partnerství a znalostní inovační komunity EIT). Stěžejní v této prioritní oblasti je také analýza budoucích trendů vývoje technologií a poptávky po nich na zahraničních trzích v klíčových odvětvích MSK zejména ve prospěch malých a středních firem.
Translation - English
Priority Areas and Specific Objectives

Using identified weaknesses in the SWOT analysis, subsequent analysis in the problem tree, based on a direct demand of the innovation system subjects for specific support tools, and based on each of the development trends, measures, and tools listed in European and national documents, which were used in the update of the RIS (see Chapter 1 – Methodology) the partial specific objectives were defined. The nature of these specific objectives resulted in their division into four priority areas for the future development of the innovation system.

Priority Area A – TECHNOLOGY TRANSFER focuses on transfer and commercialization of the results of R&D activities from the knowledge-based institutions into companies, on one hand, and supporting the implementation of the contractual research in the knowledge-based institutions/research organizations on the other (stimulation of the company demand for research capacities of the knowledge-based institutions). Emphasis is also put on the support of the tools for the protection of intellectual property in transfer of the R&D results into specific innovation in new, value added products, technologies and/or services. Given that the MSK is one of the Czech Regions with the lowest level of entrepreneurial activity in the sector of small and medium-sized enterprises, this priority area also includes the support for the launch of new spin-offs and innovative start-ups. In connection with this activity there are also measures to help increase the use of risk capital to fund innovative business proposals.

Priority Area B - HUMAN RESOURCES responds to the identified needs to increase the professional competencies in human resources about the knowledge-based economy (e.g. in the area of technology transfer, intellectual property protection, methods of innovation management, technology foresight, etc.). Another very important factor appears to be the professional development of human resources in knowledge-based institutions through motivational systems, and the development of other skills required for high quality preparation and management of collaborative research projects with other knowledge-based institutions, but especially with companies (marketing, language, management and communication skills). The key factor is also attraction of top-level researchers from abroad to ensure successful implementation of the projects from research centres supported by the Operational Programme Research and Development for Innovation (RDIOP) and at the same time support of the mobility of Region’s researchers and Ph.D. students to participate in professional internships abroad.

Priority Area C - INTERNATIONALIZATION focuses on creation and strengthening of the opportunities in the area of establishing international contacts and transfer of know-how and on strengthening of the participation of the main entities of the MSK innovation system in international R&D projects, including the participation of experts from universities, research institutes and companies in key groups in the European Commission for preparation and further development of the strategic research agenda in the EU (the European innovation partnerships and knowledge-based innovation communities EIT). The key in this priority area is also the analysis of future trends in technology development and demand for these new technologies in foreign markets in key industries of the MSK, especially in favour of small and medium-sized enterprises.

Czech to English: Odpověď Evropskému patentovému úřadu / European Patent Organization Reply
General field: Law/Patents
Detailed field: Law: Patents, Trademarks, Copyright
Source text - Czech
Nový nárok 9 nyní zní:
Dokumenty D2 až D5, citované v rešeršní zprávě se netýkají studia vlastností sypké hmoty nacházející se v přechodovém stavu napjatosti, viz popis nevýhod dokumentů D1 až D5 v dodatku k odstavci „Popis dosavadního stavu techniky“, proto nemůže kvalifikovaná osoba kombinací informací uvedených v D1 až D5 vytvořit řešení obsažené v předloženém vynálezu a to ani kdyby vynaložila větší úsilí, než jaké lze očekávat od průměrného odborníka.

Závislé nároky (uvádíme podle nového číslování)
V závislých nárocích 2, 3, 4 a 7 jsou uvedeny další znaky vynálezu, jejichž uplatnění je výhodné, ale pro využití vynálezu nejsou bezpodmínečně nutné. Nároky 5 a 6 blíže specifikují částice, se kterými lze simulaci provádět. Nárok 8 je volitelným dějem v posloupnosti dějů podle nároku 1. K nároku 10 sdělujeme, že v omezené míře lze chování sypké hmoty studovat i v modelové komoře, která neobsahuje přepážky, ale indikace přechodu do konečného kinetického stavu je velmi obtížná, proto jsme existenci přepážek uvedli v závislém nároku. Nárok 11 zohledňuje skutečnost, že je výhodné zařízení využít pro modelování chování reálných hmot pomocí modelové sypké hmoty, u které mají všechny částice kulový tvar. Různé vlastnosti reálných částic se například modelují volbou podílu frakcí kuliček s různými průměry. Závislé nároky 12, 13 a 14 doplňují zařízení o různé technické prostředky určené ke sledování probíhajících dějů, neboť vizuální hodnocení nemusí být vždy reprezentativní. Závislé nároky 15 a 17 představují různá provedení polohovacího zařízení, obecně uvedeného v nároku 9 a nárok 16 představuje výhodné doplnění zařízení o vibrátor, určený k lepší simulaci provozních podmínek, ve kterých se vibrace pocházející od okolních strojů vyskytují.
Translation - English
The new claim (9) is now as follows:
Documents D2 to D5, cited in the search report, are not related to the study of properties of bulk solid materials in the stress transition state, see the description of disadvantages in documents D1 to D5, in the Appendix to the section "Description of Prior Art", and therefore a skilled person, using a combination of the information listed in documents D1 to D5, cannot create a solution contained in the submitted invention, even if they put more effort than what can be expected from an average expert.

Dependent claims (listed according to new numbering)
Dependent claims 2, 3, 4 and 7 define further features of the invention, whose application is convenient, but for the invention use are not absolutely needed. Claims 5 and 6 specify in more detail the particles with which the simulation can be carried out. Claim 8 is an optional process in a sequence of processes according to claim 1. As for claim 10, we would like to inform that the behaviour of bulk solid materials can be also studied to a limited extent in a model chamber, which does not contain any barriers, but indication of the transition into the final kinetic state is very difficult, which is why we reported the existence of barriers in a dependent claim. Claim 11 reflects the fact that it is convenient to use the device for modelling of the behaviour of real materials using the model bulk solid material, in which all particles have a spherical shape. Different properties of real particles, for example, can be modelled by the selection of share fractions of balls with different diameters. Dependent claims 12, 13 and 14 complement the device by different technical means for monitoring ongoing processes, because a visual evaluation may not always be representative. Dependent claims 15 and 17 present different designs of the positioning device, commonly referred to in claim 9. Claim 16 is a convenient complementation of the device by a vibrator designed to better simulate the operating conditions in which the vibrations coming from the surrounding machines are found.

Czech to English: Hodnocení chemického složení a mikročistoty u ocelových vzorků z těžkého ocelového ingotu / Evaluation of the chemical composition and microcleanliness of the steel samples from the heavy steel ingot
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Metallurgy / Casting
Source text - Czech
Příspěvek prezentuje nové výsledky získané z hodnocení chemického složení, mikročistoty a struktury 90 t těžkého ingotu odléváného ze dvou následných taveb, u nichž byl záměrně upraven obsah Cu a Ni za účelem posouzení míry vzájemného smíchávání obou taveb v objemu ingotu během odlévání a tuhnutí. Pro stanovení chemického složení byly použity spektrální analýza a LECO. Hodnocení mikročistoty bylo provedeno na mikroanalytickém komplexu Hitachi, vybaveným energiově disperzním spektrometrem Vantage. Pro posouzení složení oxidických nekovových vměstků bylo využito ternárních diagramů. Struktura základní ocelové matrice bylo vyvolána leptáním. Hodnocení ukázalo, že při odlévání dvou následných taveb lze v případě odlišného složení předpokládat určitou míru nehomogenity chemického složení, které se projeví zejména v dolní polovině ingotu. Byla rovněž zaznamenána vyšší segregace síry v centrální podhlavové části ingotu. Obecně je však mikročistota celého ingotu velmi dobrá s nízkými plošnými podíly nekovových vměstků.

Hodnocení chemického složení vzorků oceli

Stanovení chemického složení vzorků bylo provedeno pomocí spektrální analýzy, v případě C a S pak byla použita spalovací metoda na přístroji LECO. Chemické složení obou taveb včetně váženého průměru je uvedeno v tab.1.

Z tab.1 je zřejmé, že v případě Cu a Ni došlo k cílené změně jejich obsahů u jednotlivých taveb z 0,13 na 0,46 % resp. z 0,506 na 0,118 %. Tyto obsahy umožnily přesněji identifikovat oblasti, které odpovídají složení obou taveb resp. jejich výslednému složení po vzájemném smíchání. Obsah uhlíku a dalších prvků byl cílený na stejnou hodnotu u obou taveb.

Diskuze výsledků
Úvodem k tomuto hodnocení je nutno konstatovat, že se téměř všechny vzorky vyznačovaly velmi dobrou mikročistotou, naměřené plošné podíly oxidických vměstků jen výjimečně překračovaly hodnotu 0,015 %, u sulfidických pak hodnotu 0,010 % a to zejména ve středových oblastech ingotu. Svědčí to mj. o zvládnuté technologii výroby a odlévání oceli a příznivých podmínkách pro separaci vměstků během vlastního tuhnutí. Je proto obtížné nalézt nějaké výraznější souvislosti mezi mikročistotou a např. chemickým složením oceli či dalšími parametry.

Celkové porovnání průměrných hustot a plošných podílů vměstků (oxidických a sulfidických), vždy z „pětice“ odebraných vzorků (tzn. 1 až 5, 6 až 10 a 11 až 15) od povrchu ke středu ingotu a po výšce ingotu (v řezech 1, 3 a 5) je uvedeno na obr. 3.

Na základě analýzy uvedených grafů v obr.3 lze formulovat tyto poznatky:
• hustota oxidických vměstků je nejvyšší v podpovrchových oblastech, směrem do centra ingotu klesá
• nejvyšší hustoty oxidických vměstků byly detekovány v podpovrchových vrstvách z patní části ingotu (řez 1, vzorky 1 až 5)
• nejmenší hustoty byly detekovány v řezu 3 a to jak u podpovrchových tak i ostatních vzorků směrem do středu ingotu
• hustota sulfidických vměstků rovněž klesá ke středu ingotu, tyto změny nejsou tak výrazné jako u oxidických vměstků
• plošný podíl „nekopíruje“ tendence hustoty vměstků – je to způsobeno rozdílnou distribucí vměstků v jednotlivých velikostních skupinách; v centrální části ingotu byly zachyceny větší vměstky (nad 10µm), jejichž plocha se výrazněji projevila v procentuálním plošném podílů vměstků
• nejvyšší plošné podíly oxidů byly detekovány v centrální části ingotu v patním řezu (vzorky 11 až 15, řez 1) – až 0,01%, což může patrně souviset s přítomností sedimentačního kužele, ve kterém se obvykle nacházejí oxidické vměstky stržené klesajícími krystaly kovu
Translation - English
The paper presents new results obtained from the evaluation of the chemical composition, microcleanliness and structure of the 90-ton heavy ingot cast in two successive heats, in which the content of Cu and Ni was intentionally modified in order to assess the degree of mutual mixing of the two heats in the ingot volume during the steel casting and solidification. For determination of chemical composition, spectral analysis and LECO were used. Microcleanliness evaluation was carried out on a Hitachi microanalytical complex equipped with the energy-dispersive spectrometer Vantage. To assess the composition of oxide non-metallic inclusions ternary diagrams were used. Structure of the basic steel matrix was induced by etching. The evaluation showed that in the casting of two successive heats, a certain degree of inhomogeneity of chemical composition, especially in the lower part of the ingot can be assumed in case of different composition. A greater segregation of sulphur in the central top part of the ingot was also detected. However, microcleanliness of the entire ingot is in general very good with low proportions of non-metallic inclusions.

Evaluation of chemical composition of steel samples

Spectral analysis was applied to determine the chemical composition of the samples, in case of C and S a combustion method on the LECO device was used. The chemical composition of both heats including the weighted average is shown in Table 1.

Table 1 clearly shows that in case of Cu and Ni, a targeted change of their content in individual heats from 0.13 to 0.46%, or from 0.506 to 0.118% has occurred. These contents allowed a more accurate identification of the areas that correspond to the composition of the two heats, or their resulting composition after mixing them together. The content of carbon and other elements were targeted at the same value in both heats.

Discussion of results
To start this evaluation it is necessary to state that almost all the samples showed very good microcleanliness, measured areal proportions of oxide inclusions rarely exceeded a value of 0.015%, sulphide ones then 0.010%, especially in the central regions of the ingot. It shows, among other things a mastery of the production technology and casting of the steel as well as favourable conditions for the separation of inclusions during the steel solidification. It is therefore difficult to find a stronger connection between microcleanliness and, for example chemical composition of the steel, or other parameters.

Overall comparison of average densities and areal proportions of the inclusions (oxide and sulphide), always from the five samples (i.e., 1-5, 6-10 and 11-15) from the surface to the centre of the ingot, and along the height of the ingot (in sections 1, 3 and 5) is shown in Fig. 3.

Based on the analysis of the graphs in Fig. 3 the findings can be defined as follows:
• Density of oxide inclusions is the highest in subsurface areas and towards the centre of the ingot decreases.
• The highest densities of oxide inclusions were detected in the subsurface layers of the bottom part of the ingot (section 1, samples 1 through 5).
• The lowest densities were detected in the section 3, both in subsurface samples and in other samples towards the centre of the ingot.
• Density of sulphide inclusions decreases towards the centre of the ingot too, however these changes are not as visible as in the oxide inclusions.
• Areal proportion "does not copy" the tendencies of the inclusion density. This is due to different distribution of inclusions in different size groups. Larger inclusions (above 10µm) were captured in the central part of the ingot, and their area has become more visible in the percentage areal proportion of the inclusions.
• The highest areal proportions of oxides were detected in the central part of the ingot in the bottom section (samples 11 through 15, section 1) – up to 0.01%, which could be evidently related to the presence of a sedimentation cone, in which are normally found oxide inclusions torn by descending metal crystals.Glossaries Business/Financial - General, Medical / ORL
Experience Years of experience: 14. Registered at ProZ.com: Nov 2013. Became a member: Dec 2013.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Czech to English (Camb ESOL: Certificate of Proficiency (CPE))
English to Czech (University of Ostrava, Faculty of Social Studies)
Memberships N/A
TeamsTranslation Pros
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume CV available upon request
Bio
My partner and I have worked closely for seven years, honing our process to ensure both a very accurate translation that is sure to preserve your intended meaning, as well as localization to express your idea in native language phrasing.

Following my master's degree in social sciences with a medical specialization, and subsequently five years of work in a management position in social work in the U.S. attaining a near-native speaker level by passing the University of Cambridge CPE ESOL examination, I began my translation career in a translation company, eventually successfully transitioning to work as a freelancer ensuring a better value-proposition for my clients.

My native English-speaking partner has many years of technical writing experience in banking and finance, including as a primary writer for sales and marketing texts. This experience helps companies with their creative marketing and advertising text, for which look and feel is often as important as precision.

We have experience working in a collaborative manner to make sure all of your details are conveyed. We also have a great deal of experience in translating research papers for high impact international scientific journals. We have worked on complex EU economic development studies, working very accurately and meeting strict deadlines. We've also worked on websites and advertisements for many types of businesses, retail stores, restaurants, and bakeries.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 12
(All PRO level)


Language (PRO)
English to Czech12
Top general fields (PRO)
Bus/Financial8
Medical4
Top specific fields (PRO)
General / Conversation / Greetings / Letters4
Medical (general)4
Textiles / Clothing / Fashion4

See all points earned >


Profile last updated
Mar 7, 2019More translators and interpreters: Czech to English - Slovak to English - English to Czech   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search