Member since Dec '16

Working languages:
English to Bulgarian
Russian to Bulgarian
Bulgarian to English
Russian to English
Bulgarian to Russian

Availability today:
Availability not set

August 2020
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Boyko Marinov
Good translation is good translation.

Sofia, Sofiya-Grad, Bulgaria
Local time: 03:38 EEST (GMT+3)

Native in: Bulgarian (Variant: Standard-Bulgaria) Native in Bulgarian
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
12 positive reviews
(3 unidentified)

1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
What Boyko Marinov is working on
info
Jan 9 (posted via ProZ.com):  Medicine. Medium length. Not very exciting. ...more, + 6 other entries »
Total word count: 121000

Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Subtitling, Copywriting
Expertise
Specializes in:
Finance (general)Human Resources
Law (general)Transport / Transportation / Shipping
Livestock / Animal HusbandryAgriculture
Construction / Civil EngineeringEconomics
Ships, Sailing, MaritimeAdvertising / Public Relations

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 12, Questions answered: 16
Blue Board entries made by this user  2 entries

Payment methods accepted Visa, MasterCard, Western Union
Portfolio Sample translations submitted: 2
Bulgarian to English: MEASURES TO SUPPORT EMPLOYMENT, HOUSEHOLDS, BUSINESS AND FISCAL POSITION
General field: Law/Patents
Source text - Bulgarian
Приложение
към т. 1


МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЗАЕТОСТТА, ДОМАКИНСТВАТА, БИЗНЕСА И ФИСКАЛНАТА ПОЗИЦИЯ


Мерки за подкрепа на фиска Eфект в млн. лв.

1 2 3
1. Набавяне на допълнителен вътрешен и външен финансов ресурс с цел укрепване на фискалния резерв.
2. Ускорена продажба на ПЕЕ (предписани емисионни единици) до 50 млн. тона чрез националната система за зeлени инвестиции. Утвърждаване и активизиране на системата за търговия на квоти с въглероден диоксид от фирмите. Регламентиране на счетоводното отчитане и данъчното третиране на сделки с емисионни квоти в европейската търговия. 500
3. Приватизация на всички миноритарни остатъчни дялове чрез Българската фондова борса. 250
4. Либерализация на инвестиционния режим на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (Сребърния фонд) и на частните пенсионни фондове чрез разрешаване на инвестиции в нискорискови български финансови инструменти.
5. Временна отмяна на преференциите, които се дават на бюджетни учреждения за внос, освободен от ДДС и митни сборове.
6. Изграждане на публични регистри за:
а) държавно и общинско имущество, отдадено под наем;
б) земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд и сключените арендни договори.
7. Промени в нормативната уредба с цел увеличаване срока на арендните договори. Предлагане на
900 хил. дка за авансово платена дългосрочна аренда и продажба на 100 хил. дка чрез публичен търг. 164
8. Въвеждане на окончателен данък върху доходите от парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, както и от други игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Министърът на финансите след обстоен анализ и становище на Комисията по хазарта и Асоциацията на операторите в хазартните игри да предложи решение на Министерския съвет. 80
9. Промяна на начина на облагане на застрахователните премии в съответствие с чл. 157 от Директива
№ 2009/138 от 25 ноември 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета след провеждане на консултации между Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор и Асоциацията на българските застрахователи.
10. Възстановяване на коефициента за изчисляване на авансовите вноски по ЗКПО за 2010 г., определен със Закона за държавния бюджет на Република България, от 1 на 1,1. 50
11. Увеличаване на дивидента за държавата от държавните търговски дружества от 50 на 80 на сто с промяна в Постановление № 324 на Министерския съвет от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2010 г. 26
12. Отчисляване на 50 на сто от приходите от наеми на предприятия с преобладаващо държавно и общинско участие в приход на държавния, съответно на общинския, бюджет по реда, който се прилагаше до 2006 г.
(§ 31 от ЗДБРБ за 2005 г.). 25
13. Удвояване на данъка върху жилища с данъчна оценка над 300 хил. лв. и на данъка върху автомобили със застрахователна стойност над 70 хил. лв.; утрояване на данъка върху лични яхти и самолети. 35
14. Намаляване на срока по Кодекса за социално осигуряване от 75 на 30 дни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност в случаите на освобождаване от работа. 15
15. Обезщетенията за временна неработоспособност да се поемат от НОИ след изтичане на третия ден от настъпване на неработоспособността, като за първия ден работодателят да заплаща 100 на сто от трудовото възнаграждение, за втория ден работодателят да заплаща 60 на сто, а за третия ден лицето да е в неплатен отпуск.
91
Мерки за подкрепа на бизнеса
16. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, чрез които: да се намалят значително досегашните прагове за издаване на сертификат за клас А и клас Б за високотехнологичните дейности, определени от Евростат, и за инвестиции в общините с безработица, равна или по висока от средната в страната; въвеждане на най-нисък праг за инвестиции в научни изследвания, образование, здравеопазване, информационни технологии и артистично- творческа дейност в областта на културата; регламентиране на конкретни условия за издаване на сертификат и насърчаване с пакет от мерки на приоритетни инвестиционни проекти във всички сектори на икономиката съгласно изискванията на Регламент 800/2008 г. на Европейската комисия за държавните помощи.
Мерки за ограничаване на публичните разходи
17. Приемане на график за ускорено изграждане на електронното правителство в пълен обхват по
най-добрия пример на „Е-Government” в Европейския съюз, за оптимизиране на административния състав, подобряване на бизнес климата, намаляване на корупцията и повишаване прозрачността и ефективността на публичните разходи, както и намаляване на всички такси за услуги, ползвани по електронен път.
18. Възлагане на държавни услуги към частни изпълнители.
19. В рамките на 2010 г. предоставяне на концесии върху подземни богатства и пътна инфраструктура. 15
20. Ограничаване на субсидиите на политическите партии с 15 на сто. 7,5
21. Ограничаване с 10 на сто на текущите разходи на разпоредителите с бюджетни кредити за оптимизация на персонала. Във ведомствата, които са изпълнили задълженията си за оптимизация на персонала, ограничението не засяга средствата за работна заплата и други възнаграждения. В едноседмичен срок Министерството на финансите да внесе предложение за необходимите промени. 450
22. Намаляване на бюджетите на държавните и общинските институции със стойността на представителното облекло за 2010 г.

23. Допълнителна подкрепа за бюджета на Министерството на труда и социалната политика за дейностите по социално подпомагане. -142
Мерки за възстановяване на финансовата дисциплина в държавата
24. Изготвяне на график за изплащане в пълен размер до края на първото полугодие на 2010 г. от държавата и държавните предприятия на дължимите суми по изпълнени обществени поръчки съгласно договорените условия, нормативната уредба и директивите на Европейския съюз
25. Възстановяване в законовия срок на ДДС и акцизи към фирмите.
26. Ускорено издължаване към бенефициентите на дължими суми от европейските фондове и ускоряване на действащите и стартиране на нови схеми по оперативните програми и националните планове с цел максимално усвояване на европейските фондове. Увеличаване на авансовите разплащания до 40 на сто.
27. Създаване на публични регистри за дължимите средства по обществени поръчки, ДДС, акцизи и по европейски проекти.
28. Създаване на задължения за фирмите чрез подписване на анекси към договорите им със съответния възложител след разплащане от страна на държавата незабавно да изплатят забавените работни заплати и осигуровки съгласно изискванията на Кодекса на труда и колективните трудови договори, както и задълженията към подизпълнителите и доставчиците.
29. Незабавни законови промени, които да гарантират, че периодът на издължаване от страна на държавата към фирмите ще бъде обявен за „ваканционен период”, т. е. без наказателни лихви по дължими данъци и осигурителни плащания и с право на достъп до европроекти и обществени поръчки.
30. Да се опростят процедурите и да се съкратят сроковете на производството по несъстоятелност.
31. Министерството на финансите да публикува:
а) всеки месец подробни данни за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и анализ към тях, в т. ч. салдото по ДДС;
б) всеки месец подробни данни за движението по външния дълг на страната и икономически анализ към него;
в) всеки месец подробни данни за състоянието на фискалния резерв и разбивката му по наличности, деноминация по валути и текуща доходност;
г) на всеки три месеца информация за финансовите резултати на всички дружества с преобладаващо държавно участие – баланс и отчет за приходите и разходите им.
32. Да се увеличи с 10 щатни бройки съставът на Агенцията за държавната финансова инспекция. Агенцията да започне в най-кратки срокове инспекции в Булгаргаз, НДК, НЕК и БДЖ. -0,250
Мерки за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за реалния сектор
33. Увеличаване на привлечения капитал на Българската банка за развитие (ББР), като не по-малко от 60% от привлечените финансови ресурси се насочат към малките и средните предприятия. Да се направи анализ на възможността част от клоновата мрежа на „Български пощи” ЕАД да се използва от ББР.
34. Чрез промени в Закона за местните данъци и такси в рамките на процедурата по бюджет 2011 г. да се укрепи финансовата самостоятелност на общините и да се въведе като единствена база за определяне на таксата за битови отпадъци количеството генерирани отпадъци.
35. Облекчаване на визовия режим за гражданите на Русия и Украйна съобразно най-либералните европейски практики. -8
Мерки за подкрепа на доходите на домакинствата
36. Създаване на механизъм за увеличаване на минималната работна заплата от 1 юли 2010 г., който да включва както икономически, така и социални параметри. -10
37. Премахване тавана на обезщетенията за безработица от 1 юли 2010 г. и определяне нивото на обезщетение като 60 на сто от осигурителния доход преди загубата на работа. Въвеждане задължението на безработните лица да се регистрират в 7-дневен срок в Бюрото по труда. -45
38. Оптимизиране на разпределението между операторите на ваучерите за храна чрез премахване на квотния принцип. В 45-дневен срок да се направи анализ за ефектите от увеличаване на броя, размера и разширяването на обхвата на ваучерите за храна като механизъм за подкрепа на реалните доходи на работниците и служителите. В рамките на анализа да се покаже и ефектът от въвеждането на система, при която за всяко новоразкрито работно място от страна на работодателите се дава ваучер.

39. Да се положат усилия за временно ограничаване нарастването на държавно регулираните цени на стоки и услуги от обществен интерес.
40. Създаване на механизъм за гарантиране на средствата на осигурените лица в пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване, вложени в депозити в български търговски банки, след съгласуване с Българската народна банка и Комисията за финансов надзор.
41. Одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за финансиране на разкритите обществени трапезарии по реда на чл. 27, т. 3 от ЗСП за периода от 1 април до 30 април 2010 г. -0,450
Пазар на труда
42. Комплекс от мерки, прилагани до края на 2010 г., финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси” и републиканския бюджет, за запазване на заетостта в предприятия със затруднения в производството и реализацията на продукцията чрез:
а) въвеждане на гъвкава организация на работното време;
б) специфичен отпуск по икономически причини;
в) гарантиране правата на освободените работници след прилагане на мерките за гъвкавост и адаптивност на работното време да получат обезщетенията, дължими по Кодекса на труда, на база брутното възнаграждение по трудовия договор към месеца, предхождащ месеца на прилагане на мерките за гъвкавост. -14
43. Предоставяне на допълнителни средства за субсидирана заетост към Националния план за заетостта. -10
44. Повишаване мобилността на работната сила чрез създаване от държавата и социалните партньори на система за наблюдение и разпределение на квалифицирани работници и служители на секторно или териториално ниво.
45. В случаи, при които работодателят възлага временно извършването на друга работа в същото или в друго предприятие, временно, до края на 2011 г. да се увеличи срокът от 45 на 90 дни в рамките на една календарна година, като за периода след 45-ия ден е необходимо съгласие на работника.

46. Ограничаване на достъпа до пазара на труда на работници от трети страни с изключение на висококвалифицираните.
47. Създаване на механизми за намиране на първа заетост на младежи, завършващи образование, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
48. Въвеждане на законова регулация, гарантираща лоялна конкуренция и недопускане изкривяване
на пазара чрез оказване на монополен натиск върху доставчиците на стоки и услуги, по примера на страни – членки на Европейския съюз.
49. Обстоен преглед на предприятията, застрашени от затваряне поради несъответствие с екологични изисквания на ЕС, и разработване на мерки за допустима държавна подкрепа.
50. Събиране от Националната агенция за приходите на отчетна информация за неизплатените трудови възнаграждения и предоставяне на обобщени тримесечни данни по икономически дейности, региони и на национално ниво.
51. Използване правото на министъра на труда и социалната политика да разпростира действието на браншовите колективни трудови договори на базата на предварително постигнат консенсус в рамките на отрасловите съвети за тристранно сътрудничество. Паралелно с това да се изработят критерии за представителност на браншовите и отрасловите работодателски организации.
Социалноосигурителни системи
52. Временно, до края на 2011 г., преустановяване на намаленията на осигурителните вноски.
53. Формиране на общи принципи за по-нататъшно развитие на пенсионната реформа за постигане на финансова стабилност и автономност на системата при обвързване на осигурителните обезщетения с осигурителния принос с дългосрочни цели 75 на сто заместващ доход. До 31 май 2010 г. да се внесе за разглеждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) изготвената концепция за пенсионната реформа.
54. Поетапно утвърждаване на принципа, че установеното равнище на минималната работна заплата гарантира правото на минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст при изпълнение на изискванията за това.
55. Увеличаване на сумите, изплащани по реда на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, за 2010 г. от 720 лв. на 1000 лв. -5
56. Отказ от увеличаване на здравноосигурителната вноска. Въвеждане на електронна пациентска здравна карта до края на 2010 г. Предприемане на драстични мерки за контрол и повишаване събираемостта на средствата в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
57. Лицата, които не са здравноосигурени на друго основание, заплащат осигурителни вноски върху доходите от капитал и от собственост.
58. Въвеждане на трипартитно управление на НЗОК. Съвместно определяне на конкретните стъпки и етапи на здравната реформа с цел гарантиране на достъпа до качествена здравна грижа. До 31 май 2010 г. да се предложи за разглеждане от НСТС концепция за здравната реформа.
59. Отлагане увеличаването на добавките към пенсиите на възрастните пенсионери над 75-годишна възраст и на преживелия съпруг с промяна в Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и в Кодекса за социално осигуряване. 142


Translation - English
Annex
to p. 1MEASURES TO SUPPORT EMPLOYMENT, HOUSEHOLDS, BUSINESS AND FISCAL POSITION


Measures to support of the fiscal system Effects to be achieved in millions of BGN.

1 2 3
1. Acquiring of additional internal and external financial resource aimed at consolidation of fiscal reserves
2. Accelerated sale of PEU (prescribed emission units) to 50 million tonnes through the national green investments system. Adoption and activating by the companies of the system of trade in carbon dioxide quotas. Regulating the accountancy and the tax treatment of deals with emission quotas within the European market. 500
3. Privatisation of all minority residual shares via the Bulgarian Stock Exchange. 250
4. Liberalisation of the investment regime of the State Fund for Guaranteeing Stability of the State Pension System (also known as the Silver Fund) and of the private pension funds by allowing investments into low-risk Bulgarian financial instruments.
5. Temporary cancellation of preferences granted to budget entities concerning VAT-exempted and duty-free imports.
6. Setting up public registers for:
а) State owned or municipal property let out;
b) farming lands from the State and municipal land inventory and land lease contracts.
7. Amendments to the legislation aimed at extending the term of lease contracts. Offering 900 000 000 square metres for long-term lease paid in advance and sale of 100 000 000 square metres by public bid. 164
8. Introduction of final tax on the incomes from winnings in cash and in kind from games of luck and fortune in the sense of the Law on Gambling, and from other games where the winnings are determined at random. The Minister of Finance proposed, after a detailed analysis and an opinion expressed by the Gambling Commission and the Bulgarian Association for Entertainment and Gambling Games, a decision to the Council of Ministers. 80
9. Amendment to the method of taxation of insurance premiums in accordance with Article 157 of Directive 2009/138 of 25 November, 2009 of the European Parliament and the Council upon consultations held between the Ministry of Finance, the Financial Supervision Commission and the Association of Bulgarian Insurers.
10. Reestablishment of the rates for calculation of the advance contributions under the Corporate Income Tax Act for 2010 as stipulated by the Law on the State Budget of the Republic of Bulgaria, from 1 to 1,1. 50
11. Raising the dividend for the State from the State commercial companies from 50 to 80 per cent by amendment to Decree 324 of the Council of Ministers, 2009 on the implementation of the 2010 State budget. 26
12. Deduction of 50 per cent from the revenues from rents of enterprises with predominant proportion of State or municipal participation to be allocated as revenue to the State or municipal budgets, respectively, according to the rules enforced until 2006.
(§ 31 of the 2005 Law on the State Budget of the Republic of Bulgaria) 25
13. Doubling the tax on homes with tax appraisal exceeding BGN 300 000 and of the tax on motor vehicles having insurance value exceeding BGN 70 000; tripling the tax on personal yachts and aircraft. 35
14. Reducing the term under the Social Security Code from 75 to 30 days for payments of cash benefits for temporary disability in the cases of suspension from work. 15
15. The benefits for temporary disability should be assumed by the National Social Security Institute upon the lapse of the third day as of the occurrence of such disability, where for the first day, the employer should pay 100 per cent of the labour remuneration, for the second, the employer should pay 60 per cent, and for the third day the person involved should take an unpaid leave.
91
Measures to support the business
16. Passing amendments to the Regulation for implementation of the Investments Encouragement Act intended to significantly reduce hitherto applicable thresholds for issuing Class A and Class B Certificates for High-tech activities as determined by Eurostat, and for investments в the municipalities with unemployment rates either equal or higher than the average for the country; introduction of a lowest threshold for investments in scientific research, education, health care, IT and artistic and creative activities in the area of culture; regulating specific terms and conditions for issuing certificates and applying a set of measures aimed at encouraging priority investment projects in all sectors of economy, in accordance with the requirements of Regulation 800/2008 of the European Commission on State Aid.
Measures for limiting of public expenditure
17. Adopting a schedule for accelerated set up of the full-scale e-Government after the best practices in the European Union targeting the optimisation of administrative staff, enhancing business climate, reduction of corruption and improving transparency and efficiency of public expenditure, and reducing all fees for e-services.
18. Assigning State services to private suppliers.
19. By the end of 2010: providing concessions on subsoil assets and road infrastructure. 15
20. Limiting of subsidies provided to political parties by 15 per cent. 7,5
21. Limiting by 10 per cent all current expenditure of the controllers authorised to manage budget credits for personnel optimisation. As to entities that have met their personnel optimisation obligations such limitation shall not affect the salary funds or any other remunerations. Within a one-week term, the Ministry of Finance must put forward a proposal on the relevant amendments. 450
22. Reducing the 2010 budgets of State and municipal institutions suspending expenditure on representative formal clothing.

23. Additional financial support for the budget of the Ministry of Labour and Social Policy allocated for the social assistance related activities. -142
Measures for restoring the financial discipline in the State
24. Making out a schedule for paying off the full amount by the end of the first semester of 2010 by the State and the State owned enterprises of all sums owed under public procurement orders in accordance with the terms and conditions agreed thereto, and according to the EU legislation and Directives.
25. Refunding VAT and excises to companies within the legally stipulated terms.
26. Accelerated redemption of any owed sums from European funds to the beneficiaries and acceleration of currently enforced schemes and starting new operative programmes and national plans aimed at maximum absorption of European funds. Increasing of advance payments up to 40 per cent.
27. Establishing of public registers for funds owed under public procurement orders, VAT, excises and under European projects.
28. Creation of obligations for companies by signing annexes to their contracts with the relevant assigning entity stating that after the State has paid off its obligations the companies should forthwith pay off any delayed salaries and social securities, in accordance with the requirements as laid down in the Labour Code and in the collective employment contracts and their obligations to subcontractors and suppliers.
29. Immediate amendments to laws to guarantee that the period of paying off by the State to the companies will be considered as ‘a vacation period’, i.e. there will be no penal interests for taxes or social security due and there will be entitlement of access to EU projects and public procurement.
30. Procedures should be simplified and periods should be shortened for insolvency procedures.
31. The Ministry of Finance should publish:
а) monthly: detailed data on the implementation of the revenue and expenditure parts of the budget and an analysis thereto, including the VAT balance;
b) monthly: detailed data on the movements in the external debt of the country and economic analysis to accompany it;
c) monthly: detailed data on the status of the fiscal reserves and its breakdown by stock, denomination by currencies and current profitability;
d) each quarter: information on the financial results of all companies with predominant State participation – balance sheet and statement of income and expenses thereof.
32. 10 additional regular staff units shall be the expansion of the personnel of the State Financial Inspection Agency. The Agency should as soon as possible start inspections in Bulgargas, the National Palace of Culture, the National Electric Company, and the Bulgarian State Railways. -0,250
Measures for ensuring additional financial resource for the real sector
33. Increasing the third party financing (borrowed capital) to the Bulgarian Development Bank (BDB), where not less than 60% of the raised funds should be directed to small to medium enterprises. Analysis should be made of the possibility to use part of the branch network developed by Bulgarian Posts EAD by BDB.
34. By way of amendments to the Law on Local Taxes and Charges within the procedure on 2011 budget, to strengthen the financial autonomy of municipalities and to introduce the quantity of waste generated as a unique basis for determining the charge of household waste.
35. Alleviation to the visa regime applicable to the nationals from Russia and Ukraine in line with the most liberal European practices. -8
Measures to support the income of households
36. A mechanism is established aimed at the increase of the minimum wage as of July 1, 2010 that should cover both economic and social parameters. -10
37. Abolition of the top to the unemployment benefits as of July 1, 2010, and determining of the benefit level as 60 per cent of the social security income before the loss of job. Introduction of the obligation for unemployed persons to register within a 7-day term in the Labour Office. -45
38. Optimisation of the allocation between the operators of food vouchers by abolishing the quota principle. Within 45 days: analysis should be made of the effects of the increase in the number, amount, and expansion of the scope of food vouchers as a mechanism to support real income of workers or employees. The scope of analysis should, inter alia, show the effect of the introduction by the employers of a system where each newly opened job position will be provided with a voucher.

39. Efforts should be made to provisionally limit the increase of prices of goods and services of public interest regulated by the State.
40. Setting up a mechanism for guaranteeing the money of persons insured with the pension funds for additional pension security as deposited in deposits of Bulgarian commercial banks, subject to agreement with the Bulgarian National Bank and the Financial Supervision Commission.
41. Adopting additional budget funds under the budget of the Ministry of Labour and Social Policy to finance all deployed public soup-kitchens under the provisions as laid down in Article 27, p. 3 of the Social Assistance Act for the period from 1 April to 30 April, 2010. -0,450
Labour market
42. Complex of measures to be implemented until the end of 2010 as financed by the Human Resources Development Operative Programme and the State budget aimed at retaining the employment in the enterprises facing difficulties in manufacture and marketing for the produce, by:
а) introduction of flexible organisation of working hours;
b) specific leave for economic reasons;
c) guaranteeing the rights of dismissed workers to, after having applied the working hours flexibility and adaptivity measures, receive the benefits as payable under the Labour Code, taking as a basis the labour remuneration under the employment contract for the month precedent to the month when the flexibility measures are applied. -14
43. Providing additional funds for subsidised employment to the National Employment Plan. -10
44. Enhancing workforce mobility where the State and the social partners are to establish a system for monitoring and distribution of qualified workers and employees at sectoral or territorial levels.
45. Where an employer should temporarily assign the performance of some other job in the same enterprise or in another enterprise, the period should be temporarily, until the end of 2011, increased from 45 to 90 days within the same calendar year, however, upon the 45th day, worker’s consent will be needed.

46. Limiting the access to the labour market of workers from third countries, except the highly skilled ones.
47. Creating mechanisms for finding first employment for young people obtaining educational degrees, by using the Human Resources Development Operative Programme.
48. Introduction of legal regulation guaranteeing loyal competitions and preventing distortion of market as a result of monopoly pressure over suppliers of goods and services using EU Member States good practices.
49. Detailed review of the enterprises facing closures as a result of non-conformity with EU ecological requirements and developing measures for safe State support.
50. The National Revenue Agency should collect the revenues as a result of informational reports on outstanding labour remunerations and providing summarised quarterly reports by economic activities, regions and at national level.
51. Using the right of the Minister of Labour and Social Policy to expand the jurisdiction of the branch collective employment contracts on the basis of prior consent within the sectoral councils for tripartite co-operation. Simultaneously, criteria should be developed for representativeness of branch and sectoral employers’ organisations.
Social security systems
52. Temporarily, until the end of 2011, to stop the reductions made to social security contribution rates.
53. Drafting common principles for further development of the pension reform aimed at achieving financial stability and autonomy of the system when binding the social security benefits to the social security contributions where the long-term aim will be 75 per cent of substitution income. By May 31, 2010, the ready pension reform concept should be put forward for review at the National Council for Tripartite Co-operation.
54. Stage-by-stage adoption of the principle stating that the determined level of minimum salary should guarantee the right to the minimum old age pension once the eligibility requirements thereof have been covered.
55. Increasing the sums payable under the provisions of the Law on the Guaranteed Receivables of Employees in the Case of Insolvency of the Employer for 2010 from BGN 720 to BGN 1000. -5
56. Suspension of the idea to increase the health insurance contribution levels. Introduction of electronic patient health card by the end of 2010. Undertaking drastic measures for control and increasing the cash collectability levels for the budget of the National Health Insurance Fund (NHIF).
57. Persons who have no health insurance status on other grounds, shall pay insurance contributions as calculated on the basis of their capitals and property.
58. Introduction of NHIF tripartite management. Joint decision making on the specific steps to be taken and stages of the health reform aimed at guaranteeing the access to quality health care. By May 31st, 2010, health care reform concept should be proposed for consideration by the National Council for Tripartite Co-operation.
59. Postponing the planned raising the additional allowances to the pensions of pensioners aged 75+, and to survivor’s pension, by amendment to the Law on the 2010 State Budget of the Republic of Bulgaria and to the Social Security Code. 142


English to Bulgarian: Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)
General field: Law/Patents
Source text - English
Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)


The Committee has noted the Government’s reply to its previous direct request. It has noted, in particular, the Radio and Television Act and the Code of Ethics of the Bulgarian Media, annexed to the Government’s reports received in December 2006 and September 2008. The Committee has also noted the Government’s indication that the Ordinance of the Council of Ministers concerning employment relationship in merchant shipping, issued under section 88b of the Merchant Shipping Code, contains no provisions governing labour discipline in merchant shipping, and that, consequently, the general provisions of the Labour Code are applicable to cases of breaches of labour discipline by seafarers.
Compulsory prison labour
The Committee previously noted that section 38(a) of the Execution of Punishment Act, as well as section 66(1) of the Execution of Punishment Rules, provide for an obligation of prisoners to perform work assigned to them by the prison administration, and section 76 of the Execution of Punishment Act imposes disciplinary sanctions for the non-performance of the obligation to work or other obligations by the prisoners. It has noted the Government’s indication in its 2006 report that section 38(a) referred to above is going to be amended and that the principle of voluntary nature of prison labour will be introduced in the forthcoming amendments of the Execution of Punishment Act. The Government also indicates that, in practice, disciplinary sanctions for refusal to work in prisons are not applied. According to the Government’s latest report, a new draft Execution of Punishment Act was prepared in 2008. The Committee notes this information and is looking forward to receiving a copy of amendments to the Execution of Punishment Act, as soon as they are adopted.
Article 1(a) of the Convention. Punishment for holding or expressing political views. In its earlier comments, the Committee noted that, under the Penal Code, sanctions of imprisonment (which involve compulsory prison labour under the abovementioned provisions) may be imposed, inter alia, for the propagation of “anti-democratic ideology” (section 108(1)), for arousing dissension on religious grounds by speech, press, action or otherwise (section 164), for using religion and church in propaganda against authorities, by speech, press, action or otherwise (section 166), and for conducting a public assembly, meeting or manifestation, in violation of legislation (section 174a (2)). The Committee recalls that Article 1(a) of the Convention prohibits the use of forced or compulsory labour as a punishment for holding or expressing political views or views ideologically opposed to the established political, social or economic system. It observes that the above penal provisions are worded in terms broad enough to lend themselves to application as a means of punishment for the expression of views, and in so far as they are enforceable with sanctions involving compulsory labour, they fall within the scope of the Convention. Having noted the Government’s statement in its latest report that no court decisions have been passed under the abovementioned provisions, the Committee nevertheless reiterates its hope that the Government will provide information on the application of these provisions in practice, as soon as such information becomes available, in order to define or illustrate their scope, as well as information on measures taken or envisaged to ensure the conformity with the Convention in this regard.
Article 1(c). Sanctions involving compulsory labour for breaches  of labour discipline.1. The Committee has noted the information on the application in practice of section 219(1) of the Penal Code concerning negligent performance by an official of his duties causing substantial harm or damages to the enterprise. In its earlier comments, the Committee also referred to section 228(1) of the Penal Code, under which sanctions of imprisonment (which involve compulsory prison labour) may be imposed for issuing poor quality, non-standard or incomplete products. Recalling that Article 1(c) of the Convention prohibits the use of compulsory labour as a means of labour discipline, the Committee again requests the Government to provide information on the application of section 228(1) in practice, supplying copies of the court decisions defining or illustrating its scope, and to indicate measures taken or envisaged to ensure the compliance with the Convention on this point. It refers in this connection to the explanations contained in paragraphs 171–178 of its General Survey of 2007on the eradication of forced labour.
2. In its earlier comments, the Committee noted that, under section 107 of the Penal Code, creating difficulties or disorder in the functioning of industry, transport, agriculture or other branches of the economy or individual enterprises, by obstructing their normal work or by non-performing regular duties, is punishable by imprisonment for a term of up to ten years, and in the most serious cases – up to 15 years (which involves compulsory prison labour). The Committee has duly noted the Government’s detailed explanations concerning the interpretation of this section, which, according to the Government, is only applicable in the case of sabotage, but not in the cases of violation of labour discipline or participation in a strike. It has also noted the information on the application in practice of sections 106 and 109 of the Penal Code concerning subversive activities and organization of criminal groups respectively, annexed to the Government’s report. While having noted this information, the Committee again requests the Government to provide information on the application in practice of section 107 of the Penal Code referred to above, supplying copies of the court decisions defining or illustrating its scope, in order to enable the Committee to ascertain its conformity with the Convention.
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)


Social Article 5 of the Convention. Monitoring mechanisms. assistance service.The Committee previously noted the Government’s  information that the Social Assistance Agency (SAA) is an important party to the agreement towards the implementation of the National Strategy for Protection of the Rights of Children on the Street. The Committee further noted that the SAA conducts monthly monitoring of the activities of the Child Protection Departments with regard to child beggars and street children, and that the SAA helps the Child Protection Departments in identifying unaccompanied children abroad or child victims of trafficking. The Committee notes with interest in the Government’s report that, in late 2005, on a proposal from the State Agency for Child Protection (SACP) and with the cooperation of the International Organization for Migration, a coordination mechanism for referring and servicing cases of unaccompanied Bulgarian children and child victims of trafficking on their return from abroad was adopted. From the introduction in November 2005 of this coordination mechanism until July 2007, the SACP has worked on some 230 cases of unaccompanied Bulgarian children or child victims of trafficking from abroad, with the number of referent cases for the entire 2007 year being 102. From the start of 2008 until the date of the Government’s report, the SACP has been working on 30 new such cases. The Committee further notes that in June 2008, the Agreement on monitoring child labour (Agreement), of April 2003, was renewed between the SACP and the General Labour Inspectorate – Executive Agency and the SAA has now also joined this agreement. The Agreement was drafted in accordance with the adopted ILO principles, the requirements of the European Agency on the Protection of Young People at Work and the Memorandum of Understanding between the Bulgarian Government and the ILO. Its principle objective is, through the creation of appropriate mechanisms for coordination and cooperation between the three institutions and other acceding parties, to increase the effectiveness of the activities of all partners from the governmental and non-governmental sector, as well of the social partners, on the monitoring of child labour. The top priorities of the Agreement are: (a) building a culture for preventing the involvement of children in the worst forms of child labour; (b) the mutual exchange of information on the issues of children’s rights and the use of child labour; (c) the development of a legal basis for protecting the labour of children up to 18 years of age; and (d) the creation of a system for monitoring child labour on the whole territory of the country. The parties to the Agreement reported that the use of child labour in Bulgaria has been decreasing progressively, though stills remains a challenge mostly in the small and medium sized enterprises, as well as in the sectors of the informal economy and domestic farms. The parties further agreed to periodically revise the Agreement. The Committee requests the Government to continue providing information on the number of unaccompanied children and child victims of trafficking identified and registered by the SAA or the SACP, the measures taken to protect such children and the results achieved.
Programmes of action to eliminate the worst forms of Article 6. National Action Plan against the Commercial Sexual child labour. Exploitation of Children.In its previous comments, the Committee  noted the Government’s information that the main objective of the National Action Plan is to adopt effective measures against sexual exploitation leading to the elimination of child pornography, prostitution, sexual bondage, sexual tourism, trafficking and trading of children, and providing rehabilitative measures for child victims of such exploitation. The Committee notes in the Government’s report that the main priorities of the SAA since its inception are the prevention of: violence; the worst forms of child labour; trafficking; and the sexual exploitation of children. The Committee notes with interest the following measures taken by the SACP. The SACP commenced development of a specialized web site on counteracting the commercial sexual exploitation of children. The main purpose of the web site is to provide thorough information on the problems of sexual and labour exploitation such as: national legislation; international standards; national documents; and practices. The web site also has a form for submitting information, through which 450 cases of children’s rights violations were forwarded and for which actions are being taken immediately on carrying out inspections and, if needed, in referring the cases to the competent authorities. In 2007, the SACP has worked on 203 such received cases and, in the period from January to July 2008, 174 such cases were submitted, of which 150 are new. The Committee also notes in the Government’s report that, since 2006, the SACP is a member of the public council under the telephone hotline for the fight against illegal and damaging content in the Bulgarian Internet space and, as such, receives information from the public concerning materials of a pornographic nature or concerning violence to children. Furthermore, on 11 May 2005, the Ethic Code for the prevention of trafficking and sexual exploitation of children in the field of tourism was signed by the SACP, the Animus Association, as well as representatives of the country’s tourist industry. The aim of the Ethic Code, which is available on the SACP web site, is to introduce a new approach to fighting child trafficking by motivating the private sector, especially the representatives of the tourist industry, to introduce measures for the prevention of the sexual exploitation of children by Bulgarian and foreign tourists. Finally, the Committee notes the development of a National Telephone Hotline for Children, in November 2007, by the SACP and the Bulgarian representation of UNICEF. It provides crisis intervention, consultation, specialized information on children’s rights, and redirects to suitable providers of services and child protection units and social protection units. The Committee requests the Government to provide information in its next report on the impact of these various measures in preventing and eliminating the commercial sexual exploitation of children.
Clause Effective and time-bound measures. Article 7, paragraph 2. Prevent the engagement of children in the worst forms of child (a). Social investment for children. labour.In its previous comments,  the Committee noted the Government’s information that, with the aim to enhance access to education for all children, including those from families with low incomes, the Government adopted amendments to the Family Benefits for Children Act (FACA), according to which a new type of allowance depending on the school attendance of children was introduced. “Social investment for children” for their upbringing, education, socialization and health care was also introduced by the FACA. The Committee requested the Government to provide information on the number of children who benefited from this programme. The Committee notes in the Government’s report that, in the first six months of 2008, the monthly average of assistance, in the form of social investments under section 7 of the FACA, was provided to 423 families with 562 children, in the average monthly amount of 8,105 Bulgarian leva (BGN). For the same period of 2007, the assistance provided was to 328 families with 430 children and an average of BGN6,407 per month. The assistance granted covers total or partial expenses for things including: fees for crèches or kindergartens; canteen food; clothing and footwear; and school supplies. Monthly assistance also exists under section 8 of the FACA in the form of social investments for children. The Committee requests the Government to continue providing information on the number of children who benefited from programmes such as the “social investment for children” programme.
Necessary and appropriate direct assistance for the Clause (b). removal of children from the worst forms of child labour and for their Child victims of trafficking. rehabilitation and social integration.  The Committee notes in the Government’s report that there are five crisis centres in the country. In the period from 2007 to July 2008, approximately 100 children have passed through these centres, which provide a complex of social services aimed at satisfying the daily needs and preparing the social integration of child victims of violence and trafficking. Starting 1 January 2007, the crisis centres fell under state jurisdiction and thus started receiving financing from the state budget. This, in part, amounted to a significant increase of the standards of social services offered, including those by the crisis centres and centres for work with street children. The Committee notes that the basic services provided by the crisis centres are: food and shelter; satisfying health needs; psychological support; life and social skills; participation of the child in a school form of education; and preparation for reintegration into the family or, if impossible, taking an adequate protection measure. The placement of the children in the crisis centres, which have a capacity to accept up to ten children each, is done by the child protection units, under the applicable legal provisions, for a term of up to six months, subject to the individual child’s necessities. After their stay in the crisis centres, the children are directed to other services and are actively monitored by child protection units in order to provide adequate support and to prevent a repetition of the same events to them, or other members of their family. The Committee notes with interest that child protection units have carried out monitoring and provided assistance in 35 cases in 2006, 37 cases in 2007, 31 cases in the first quarter of 2008 and in 32 cases in the second quarter of 2008. The Committee requests the Government to continue providing information on the number of child victims of trafficking withdrawn from the worst forms of child labour and rehabilitated by the crisis centres.
Identify and reach out to children at special Clause (d).  Street children. risk.The Committee previously noted that, within the framework of the National Strategy for Protection of the Rights of Children on the Street for
2003–05, an agreement between the SACP, the Ministry of the Interior, and the SAA was signed to regulate the application of the measures for protecting child beggars. The Committee further noted that an action plan for work with begging children was developed and executed in five districts. The Committee notes in the Government’s report that an important part of the activities of child protection units is work with street children. The first priority is given to working with the family in assessing the parents’ capacity to take care of their children and supporting parents in raising and educating children. The emphasis is put on the individual particularities of the children, as per the methods approved by the SAA and the SACP, and is directed towards preventing children from finding themselves on the streets by developing social services in support of the family. There are currently nine functioning centres working with street children, whose methods, conditions and manners of providing services are approved by the SAA and the SACP who, together in turn, establish minimum services, activities and quality requirements, as well as material supplies, staffing and organization of activities for the centres. Furthermore, there is currently a total capacity of 89 places in five children’s shelters, which are viewed as a last resort protection measure and are only called upon after exhausting all other options within the family environment. Finally, the Committee notes with interest that child protection units have mobile teams, comprised of police authorities, representatives of non-governmental organizations and local commissions, surveying the streets in order to identify street children. In the first half of 2008, 1,535 child protection unit mobile teams were operational and for the same time period, 61 newly registered cases of begging children were discovered. As of June 2008, 743 children were in the register of children in need of special protection. The Committee requests the Government to continue providing information on the impact of these measures on protecting street children and child beggars from the worst forms of child labour and the results achieved.
The Committee is also addressing a direct request to the Government concerning other points.

Worst forms of child labour. Article 3 of the Convention. Clause Hazardous work. (d).In its previous comments, the Committee noted  the Government’s indication that the protection of persons under the age of 18 years in labour relations is regulated by Ordinance No. 6 of 24 July 2006, on the terms and conditions for granting permission for work of persons under 18 years of age (Ordinance No. 6). The Committee noted, however, that, by virtue of section 2 of this Ordinance, its application is restricted to children under 18 years bound by an employment contract and to apprentices under the Law on arts and handicrafts and not to self-employed children performing hazardous work. The Committee notes in the Government’s report that, under Bulgarian legislation, a person under 18 years of age may not be self-employed. The Committee requests the Government to indicate the relevant legislative provisions prohibiting self-employment for persons under 18 years of age and to supply a copy thereof along with its next report.
Practical application of the Part V of the report form. Convention.The Committee notes the numerous statistics provided by  the Government. The Committee requests the Government to continue to provide statistics on the nature, extent and trends of the worst forms of child labour, including the violations under Article 3(a)–(c) of the Convention, the number of children covered by the measures giving effect to the Convention, and information on the number and nature of infringements reported, investigations undertaken, prosecutions, convictions and the penal sanctions applied.

Translation - Bulgarian
Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд, приета през 1957 година


Комитетът отбеляза отговора на Правителството на предишното свое пряко искане. В частност, Комитетът обърна внимание на Закона за радиото и телевизията и на Етичния кодекс на българските медии, излязъл като приложение към докладите на Правителството, получени съответно през м. декември 2006 година, и през м. септември 2008 година. Освен това, Комитетът взе под внимание и справката, представена от Правителството, съгласно която в Наредбата на Министерския съвет относно трудовоправните отношения в търговския флот, приета в съответствие с член 88б от Кодекса за търговския флот, не са предвидени разпоредби, уреждащи трудовата дисциплина в търговския флот, и че вследствие от това в случаите на нарушаване от страна на моряците на трудовата дисциплина ще се прилагат общите разпоредби на Кодекса на труда.
Задължителен труд в местата за лишаване от свобода
Комитетът по-рано отбеляза, че в член 38, буква „а” от Закона за изпълнение на наказанията, както и в член 66, алинея 1 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията, е предвидено задължение на лишените от свобода да изпълняват възложената им от администрацията работа, а съгласно член 76 от Закона за изпълнение на наказанията се налагат дисциплинарни наказания за неизпълнение на задължението за изпълнение на възложената работа и други задължения от страна на лишените от свобода. Комитетът взе под внимание и сведението, представено от Правителството в неговия доклад от 2006 г., съгласно което в член 38, буква „а”, упомената по-горе, ще бъдат внесени изменения и допълнения и че в предстоящите изменения и допълнения в Закона за изпълнение на наказанията ще бъде въведен принципът на доброволния характер на труда, полаган от лишените от свобода в затворите. Правителството посочва също така, че на практика дисциплинарни наказания за отказ от изпълнение на работа не се прилагат. Съгласно последния представен от Правителството, през 2008 г. е изготвен нов законопроект за изпълнение на наказанията. Комитетът отбелязва тази информация и изразява надеждата, че ще получи копие от измененията и допълненията в Закона за изпълнение на наказанията непосредствено след тяхното приемане.
Член 1, буква „а” от Конвенцията. Наказание за поддържане или изразяване на политически възгледи или идеологически становища. В предишните си коментари, Комитетът отбеляза, че, съгласно Наказателния кодекс, може да бъде налагано наказанието „лишаване от свобода” (свързано със задължителен труд в местата за лишаване от свобода съгласно гореспоменатите разпоредби), наред с другото, и за пропагандиране на „антидемократична идеология” (член 108, алинея 1), за проповядване на омраза на религиозна основа чрез слово, печат или други средства (член 164), за използуване църквата или религията за пропаганда против държавната власт или нейните мероприятия чрез слово, печат, действие или по друг начин (член 166), както и за провеждане на публично събрание, митинг или манифестация в нарушение на законните норми (член 174a , алинея 2). Комитетът припомня, че Член 1, буква „а” от Конвенцията забранява използването на принудителен или задължителен труд като наказание за политическа принуда, превъзпитание или наказание поради поддържане или изразяване на политически възгледи или идеологически становища, които противоречат на установената политическа, социална или икономическа система. Комитетът отбелязва, че горепосочените наказателни разпоредби са формулирани в достатъчно широк смисъл, така че могат да бъдат използвани за прилагане като средство за наказание за изразяване на възгледи и тъй като могат да се прилагат заедно със санкциите, включващи задължителен труд, те влизат в пределите на действие на Конвенцията. След като взе под внимание Становището на Правителството, изразено в последния доклад, че по гореспоменатите разпоредби не са взимани съдебни решения, Комитетът въпреки това изразява още веднъж своята надежда, че Правителството ще предостави информация относно практическото прилагане на тези разпоредби веднага щом такава информация бъде получена, за да може да определи или илюстрира пределите на действие на същите, както и информация относно взетите или предвижданите за осигуряване спазването на Конвенцията в това отношение мерки.
Член 1, буква „в”. Санкции, включващи задължителен труд за нарушаване на трудовата дисциплина.1. Комитетът взе под внимание информацията за прилагането на практика на член 219, алинея 1 от Наказателния кодекс, отнасяща се до небрежното изпълнение от страна на длъжностно лице на неговите задължения, довело до значителни вреди или щети на предприятието. В предишните си коментари Комитетът се позова също и на член 228, алинея 1 от Наказателния кодекс, според който наказанието „лишаване от свобода” (свързано със задължителен труд в местата за лишаване от свобода) може да се налага за предаване на нискокачествени, нестандартни или непълни продукти. Като напомня, че член 1, буква „в” от Конвенцията забранява използването на задължителен труд като средство за налагане на трудова дисциплина, Комитетът още веднъж иска от Правителството същото да предостави информация относно практическото прилагане на член 228, алинея 1, като към тази информация приложи и копия от съдебни решения, определящи или илюстриращи пределите на действие на същите, както и информация относно взетите или предвижданите за осигуряване спазването на Конвенцията по тази точка мерки. По този повод Комитетът се позовава на обясненията, съдържащи се в алинеи 171–178 в проведеното от него през 2007 година Общо проучване относно изкореняването на принудителния труд.
2. В своите предишни коментари Комитетът отбеляза, че, съгласно член 107 от Наказателния кодекс, създаването на трудности или безредие във функционирането на промишлеността, транспорта, селското стопанство и други отрасли на икономиката или на отделни предприятия чрез създаване на пречки за нормалната им работа или чрез неизпълнение на редовните си задължения се наказва с лишаване от свобода за срок до десет години, а в най-сериозните случаи – до 15 години (което е свързано със задължителен труд в местата за лишаване от свобода). Комитетът обърна особено внимание подробните обяснения на Правителството относно тълкуването на този член, който, според Правителството, се прилага само в случай на саботаж, но не и в случаите на нарушаване на трудовата дисциплина и участието в стачка. Комитетът взе предвид и информацията за прилагането на практика на раздели 106 и 109 от Наказателния кодекс, свързани съответно с подривна дейност и организация на престъпни групи, приложена към доклада на Правителството. Комитетът е взел предвид тази информация, но все пак би искал още веднъж Правителството да му предостави информация относно прилагането на практика на член 107 от Наказателния кодекс във връзка и по повод на горното, придружена с копия от съдебните решения, за да може да определи или илюстрира пределите на действие на същия, което би дало възможност Комитетът да свери съответствието на тази практика с Конвенцията.
Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд, приета през 1999 г.


Член 5 от Конвенцията. Механизми за наблюдение и контрол. Служба за социална помощ. Комитетът вече взе под внимание информацията на Правителството, че Агенцията за социално подпомагане (АСП) е важна страна по Споразумението за изпълнение на Националната стратегия за защита правата на децата на улицата. По-нататък Комитетът отбеляза, че АСП води ежемесечно наблюдение и контрол на дейността на Отделите за закрила на детето, насочена към просещите и уличните деца, както и че АСП оказва помощ на Отделите за закрила на детето при откриване на деца без надзор в чужбина и деца-жертви на трафик. В доклада на Правителството Комитетът отбелязва с интерес, че в края на 2005 г., по предложение на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и със сътрудничеството на Международната организация по миграцията, е приет Координационният механизъм за рефериране и обгрижване на децата – жертви на трафик и завръщащите се от чужбина непридружени малолетни и непълнолетни. От въвеждането на този координационен механизъм през м. ноември 2005 г. до м. юли 2007 г. ДАЗД е разработила около 230 случая на деца – жертви на трафик и завръщащи, се от чужбина непридружени малолетни и непълнолетни, като броят разгледани случая за цялата 2007 година е бил 102. от началото на 2008 година до датата на изготвяне на доклада на Правителството ДАЗД е в процес на работа по 30 нови такива случаи. По-нататък Комитетът отбелязва, че през м. юни 2008 година Споразумението за наблюдение на детския труд (оттук нататък „Споразумението”), подписано през м. април 2003 година, е подновено, като страни по него са ДАЗД и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, а понастоящем към това споразумение се е присъединила и АСП. Споразумението е изготвено в съответствие с приетите от МОТ принципи, изискванията на Европейската агенция за защита на работещите младежи и Меморандума за разбирателство между Правителството на Р. България и МОТ. Основната цел на това споразумение е, посредством създаването на подходящи механизми за координация и сътрудничество между тези три институции и останалите присъединяващи се страни, да се увеличи ефективността на дейността на всички партньори от държавния и неправителствения сектор, както и на социалните партньори, в наблюдението и контрола върху детския труд. Най-важните приоритети, залегнали в Споразумението, са, както следва: a) изграждане на култура за предотвратяване включването на деца в най-тежките форми на детски труд; б) взаимен обмен на информация относно въпросите, свързани с правата на децата и използването на детски труд; в) разработването на законова база за защита труда на непълнолетните и малолетните, както и г) създаването на система за наблюдение на детския труд на цялата територия на страната. Страните по Споразумението отчетоха, че използването на детски труд в България намалява прогресивно, въпреки че все още остава проблемен въпрос и то предимно в малките и средни предприятия, както и в отраслите на сивата икономика и местните ферми. По-нататък страните се договориха периодически да преразглеждат Споразумението. Комитетът иска Правителството да продължава на подава информация относно разкритите случаи на непридружени деца и деца-жертви на трафик, регистрирани от АСП или ДАЗД, както и относно мерките за защита на тези деца и постигнатите в това отношение резултати.
Член 6. Програми за действие за премахване на най-тежките форми на детски труд. Национален план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел. В предишните си коментари Комитетът  взема предвид информацията на Правителството относно това, че главната цел на Националния план за действие е приемането на ефективни мерки срещу сексуалната експлоатация, които да доведат до премахването на детската порнография, детската проституция, сексуалното робство, сексуалния туризъм, трафика и търговията с деца и осигуряването на рехабилитационни мерки за децата, станали жертва на такава експлоатация. Комитетът отбелязва в доклада на Правителството, че главните приоритети на АСП след началото на нейната дейност са предотвратяване на: насилието най-тежките форми на детски труд; трафика на деца; както и сексуалната експлоатация на децата. Комитетът отбелязва с интерес следните мерки, взети от ДАЗД. ДАЗД е започнала разработването на специализирана страница в Интернет за противодействие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел. Главната цел на тази страница в Интернет е осигуряване на подробна информация за проблемите на сексуалната и трудова експлоатация на децата, в това число, националната нормативна уредба, международните стандарти; документите по този въпрос в страната, възприети практически подходи. Страницата в Интернет също оформена с цел предоставяне на информация, чрез тази страница са предадени 450 случая на нарушение правата на детето, по които незабавно след провеждане на необходимите проверки са предприети съответните действия, а в случай на необходимост, тези случаи са предадени на компетентните органи. През 2007 година ДАЗД е работила по 203 такива получени случаи, като в периода от януари до юли 2008 година, като 174 такива случаи са предадени, от които 150 нови.
Наред с това, Комитетът отбелязва в доклада на Правителството, че от 2006 г. ДАЗД е член на обществения съвет по горещата телефонна линия за борба срещу незаконното и вредно съдържание в българското интернет-пространство и в качеството си на такъв получава информация от обществеността относно материали с порнографски характер или такива, които са свързани насилие над деца. Освен това на 11 май 2005 г. ДАЗД, Асоциацията „Анимус”, както и представители на туристическия бранш в страната подписаха Етичен кодекс за превенция на трафика и сексуалната експлоатация на деца в сферата на туризма. Целта на този Етичен кодекс, който може да се намери на страницата на ДАЗД в Интернет, е да се въведе нов подход по отношение на борбата срещу трафика на деца чрез създаване мотивации у частния сектор и по-специално у представителите на туристическия бранш, да се въведат мерки за предотвратяване сексуалната експлоатация на деца от страна на български и чуждестранни туристи. И накрая, Комитетът отбелязва разработването и въвеждането в действие на Национална гореща телефонна линия за деца през м. ноември 2007 година, дело на ДАЗД и Представителството на ЮНИЦЕФ в България. Тази телефонна линия създава възможности за кризисна интервенция, консултации, специализирана информация относно правата на децата и пренасочва потребителите й към най-подходящите доставчици на услуги и звена за закрила на децата и звена за социална защита. Искането на Комитета е в следващия си доклад Правителството да му предостави информация относно въздействието на тези разнообразни мерки при предотвратяването и премахването на сексуалната експлоатация на деца с търговска цел.
 Член 7, алинея 2. Клауза a). Социални инвестиции за децата за ефективни и срочни мерки за предотвратяване въвличането на деца в най-тежките форми на детски труд. В предишните си коментари Комитетът обърна особено внимание на информацията на Правителството, която гласи, че, с цел подобряване и увеличаване на достъпа до образование на всички деца, включително тези, произхождащи от семейства с ниски доходи, Правителството е приело изменения и допълнения към Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), съгласно които се въвежда нов тип помощ, която ще зависи от присъствието на детето на учебните занятия. ЗСПД въвежда също така и „социално инвестиране за децата”, насочено към тяхното отглеждане, образование, подготовка за живота в обществото и здравеопазване. Комитетът поиска от Правителството да му се предостави информация относно броя деца, обхванати от тази програма. Комитетът отбелязва в доклада на Правителството, че средно за всеки месец от първото полугодие на 2008 година помощ под формата на социални инвестиции по член 7 от ЗСПД е предоставена на 423 семейства с 562 деца, като средномесечната сума на тези инвестиции е била 8 105 лв. За същия период на 2007 година е предоставена помощ на 328 семейства с 430 деца, като средномесечната сума на тези инвестиции е била 6,407 лв. Предоставената помощ обхваща всички или част от разходите за такси за детски ясли или детска градина; храна от стол; дрехи и обувки, както и предмети, необходими в училище. Месечната помощ е предвидена и по член 8 от ЗСПД и е под формата на социални инвестиции за децата. Комитетът иска от Правителството същото да продължи да му предоставя информация относно броя деца, които да обхванати от програмата „социално инвестиране за децата” и други подобни на нея програми.
Клауза б). Деца-жертви на трафик.  Необходима и подходяща помощ за премахването на най-тежките форми на детски труд и за тяхната рехабилитация и социална интеграция.  Комитетът отбелязва в доклада на Правителството, че в страната са разкрити пет кризисни центъра. През периода от 2007 до м. юли 2008 година през тези центрове са преминали около 100 деца. Тези центрове осигуряват социални услуги, насочени към удовлетворяването на ежедневните потребности на децата-жертви на насилие и трафик и полагат грижи за тяхната социална интеграция. От 1 януари 2007 година кризисните центрове бяха включени в юрисдикцията на държавата, като по този начин започнаха да получават финансови средства от държавния бюджет. Това частично допринесе за значителното увеличение на равнището на предоставяните социални услуги, включително услугите, предоставяни от кризисните центрове и центровете за работа с уличните деца. Комитетът отбелязва, че основните услуги, предоставяни от кризисните центрове са, както следва: храна и подслон, удовлетворяване на здравните нужди, психологическа подкрепа, създаване на умения, полезни за живота на децата, както и на социални умения, участието на децата в училищната форма на образование, както и подготовка за повторна интеграция на тези деца в семейството, а при невъзможност от такова развитие – вземане на мерки за закрила. Настаняването на децата в кризисните центрове с капацитет за приемане на не повече от десет деца едновременно се извършва от звената за защита на децата, които действат съгласно приложимата нормативна уредба и е със срок до шест месеца, в зависимост от индивидуалните нужди на всяко дете. След престоя си в кризисните центрове децата се насочват към други услуги и са подложени на активно наблюдение и контрол от звената за защита на децата с оглед осигуряване на подходяща подкрепа и предотвратяване повтарянето на вече случилото се с тях или с други членове на техните семейства. Комитетът отбелязва с интерес, че звената за защита на децата са подложили на наблюдение и контрол и са оказали помощ и подкрепа в 35 случая през 2006 г., 37 случаи през 2007 г., 31 случая през първото тримесечие на 2008 година и в 32 случая през второто тримесечие на 2008 г. Комитетът иска от Правителството да продължи да му предоставя информация относно броя деца, станали жертви на трафик, които впоследствие са изтеглени от най-тежките форми на детски труди подложени на рехабилитация в кризисните центрове.
Клауза г). Уличните деца. Да се идентифицират и намерят децата, подложени на специален риск. На по-ранен етап Комитетът вече отбеляза, че, в рамките на Националната стратегия за защита правата на децата на улицата за 2003–05 година, между ДАЗД, Министерството на вътрешните работи и АСП бе подписано споразумение за регулиране прилагането на мерките за защита на просещите деца. По-нататък Комитетът отбеляза, че в пет области е разработен и се изпълнява план за действие, посветен на работата с просещите деца. Комитетът отбелязва в доклада на Правителството, една значителна част от мероприятията на звената за защита на децата, представляват работа с уличните деца. Най-важно значение се придава на работата със семейството при оценката възможностите на родителите да се грижат за своите деца и на оказване подкрепа на родителите в полагането на грижи за децата и за тяхното образование. Набляга се на индивидуалните особености на децата, като се прилагат методите, одобрени от АСП и ДАЗД, а вниманието е насочено по посока предотвратяване изгонването на децата на улицата, което става посредством разработване и развитие на социални услуги в помощ на семейството. Понастоящем има девет функциониращи центъра, които работят с уличните деца. Методите на тези центрове, условията и начините за осигуряване на услугите са одобрени от АСП и ДАЗД, които от своя страна са установили минимални услуги, мероприятия и изисквания за качеството, както и материална база, персонал и организация на мероприятията за тези центрове. Наред с това, понастоящем общият капацитет възлиза на 89 места, разпределени в пет детски подслона, които се разглеждат като последно средство за защита и към тях се прибягва едва след изчерпване на всички останали средства, свързани със семейната среда. И накрая, Комитетът отбелязва с интерес, че звената за защита на децата разполагат с мобилни екипи, съставени от полицейските органи, представители на неправителствените организации и местни комисии, които наблюдават улиците с цел откриване на уличните деца. През първата половина на 2008 година са работили 1 535 мобилни екипа към звената за защита на децата, като за същия период са открити 61 новорегистрирани случая на просещи деца. Към м. юни 2008 година 743 деца са вписани в регистъра за децата, нуждаещи се от специална закрила. Комитетът иска от Правителството да продължи да му предоставя информация относно въздействието на тези мерки за защита на уличните деца и децата-просяци от най-тежките форми на детски труд и за получените резултати.
Освен това Комитетът изпраща и пряко искане до Правителството относно други точки.

Член 3 от Конвенцията. Клауза г). Опасна работа. Най-тежки форми на детски труд.  В предишните си коментари Комитетът обърна особено внимание на информацията, представена от Правителството, че защитата на малолетни и непълнолетни лица, намиращи се в трудовоправни отношения се урежда с Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. относно условията за издаване на разрешителни за работа на малолетни и непълнолетни лица (оттук нататък „Наредба № 6). Наред с това, обаче, Комитетът отбеляза, че по силата на член 2 същата Наредба, действието й се ограничава до малолетни и непълнолетни лица, които имат сключен трудов договор, и до стажанти по смисъла на Закона за изкуствата и занаятите и полето на неговото действие не обхваща самостоятелно заетите деца, изпълняващи опасна работа. Комитетът отбелязва в доклада на Правителството, че съгласно българското законодателство, лице, ненавършило 18-годишна възраст, не може да бъде самостоятелно заето лице. Комитетът иска от Правителството да посочи съответните законодателни разпоредби, забраняващи самостоятелната заетост за лица, ненавършили 18-годишна възраст, и да му изпрати копия от същите заедно със своя следващ доклад.
Част V от доклада. Практическо прилагане на Конвенцията  . Комитетът отбелязва многобройните статистически данни, предоставени от Правителството. Комитетът иска от Правителството да продължи да му предоставя статистически данни за характера, разпространението и тенденциите при най-тежките форми на детски труд, в това число и нарушенията по Член 3, буква „а”–, буква „в” от Конвенцията, броя на децата, обхванати от мерките в изпълнение на Конвенцията, както и информация относно броя и характера на отчетените нарушения, предприетите разследвания, следствия, присъди и приложените наказания.


Glossaries Boyko Marinov ENG>BG
Translation education Master's degree - SU Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria
Experience Years of experience: 38. Registered at ProZ.com: Nov 2013. Became a member: Dec 2016.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Bulgarian to English (Sofia University (St. Kliment Ohridski))
English to Bulgarian (Sofia University (St. Kliment Ohridski))
Spanish to Bulgarian (Sofia University (St. Kliment Ohridski))
Spanish to Bulgarian (University of Havana )
Czech to Bulgarian (CUNI)
Memberships UBT, UBT
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
Professional practices Boyko Marinov endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
I have been a translator/interpreter for over 35 years now. I have a bulk of over 35,000 pages translated in the following pairs: EN>BG, BG>EN, ESP>BG>ESP, POR>BG, BG>POR, CZ>BG, EN>CZ, ESP>EN, BG>RU, RU>BG, CZ>RU, EN>RU, RU>EN, PL>BG. I have a Master's Degree in Spanish and Master's Degree in English (my English is better than my Spanish. Almost all my career has been translating, interpreting and teaching (taught English, Portuguese, Spanish and Russian [not certified Russian teacher]). I am fully trilingual in Bulgarian, Russian (same as Bulgarian) and English. My Spanish, Czech and Portuguese are almost at the same level, worse than the first three, however good enough for very complicated stuff). I speak four more languages: French, Polish, Slovak and Italian (A2).

Work: I always aim at perfection and use a lot of dictionaries and consultants, no matter what the job area is. I never take a job if I do not feel confident in either quality of the final product or meeting the deadlines. I usually use Microsoft Office, mostly 2013, and SDL Trados 2015. If I have the time I try to read the text first and then translate it.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 12
(All PRO level)


Top languages (PRO)
Czech to Bulgarian8
English to Bulgarian4
Top general field (PRO)
Tech/Engineering12
Top specific field (PRO)
Automotive / Cars & Trucks12

See all points earned >
Keywords: Bulgarian translator, translation, Bulgarian, Russian, Spanish, Portuguese, Czech, English, translator, editor, proofreader, finance, economics, business, translation, linguistics, maritime, ships, law, legalisation, British English, acquis communautaire, engineering, ferrous/non-ferrous metallurgy, Bulgarian native speaker, transcription, training, Internet, e-Commerce, Commercial, болгарский, переводчик, атомная энергетика, юридические тексты, аккуратность, дотошность, быстрое реагирование, экономика, правовая система Европейского союза, русский, Español, energética, ingeniería, coches, marcas, social, sicología, lingüística, traducción, tradiciones, España, agricultura, Unión Europea, comercio, contractos, negocios, Portugués, energética, engenheria, Automóveis, marcas, social, psicologia, lingüística, tradução, tradições, Portugal, Brasil, agricultura, União Europeia, comércio, contratos, negócios, lusófono, legal, legislativo, técnica, siderurgia, mecânica, turismo, hotéis, promoção, multilingue, multilinguismo, dinamismo, rapidez, Čestina, česky, ekonomika, hospodarství, móda, textil, automobil, rybaření, zemědělství, strojírenství, technika, jazykověda, překládání, překladatel, bulharština, překladatel do bulharštiny, CAT Tools, SDL TRADOS, TM tools, database, MS Word, Deja Vu X3 Workgroup, Excel, PowerPoint


Profile last updated
Dec 27, 2019


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search