Working languages:
Czech to English

Benjamin Lovett
Native speaker, quality work, on time

Červený Újezd u Votic, Stredocesky Kraj, Czech Republic
Local time: 10:05 CET (GMT+1)

Native in: English Native in English
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Subtitling
Expertise
Specializes in:
General / Conversation / Greetings / LettersCinema, Film, TV, Drama
Tourism & TravelMusic
HistoryJournalism
Media / MultimediaAdvertising / Public Relations
Education / PedagogySocial Science, Sociology, Ethics, etc.

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 12, Questions answered: 5, Questions asked: 2
Payment methods accepted PayPal, Wire transfer | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 6
Czech to English: Národní filmový archiv
General field: Other
Detailed field: Cinema, Film, TV, Drama
Source text - Czech
Případ pro začínajícího kata
,,Jde o jeden z oněch vzácných filmů, k nimž se vracíme celý život pro inspirující významy a výstrahy. Ačkoli jde o variaci na třetí dílGulliverových cest Jonathana Swifta, má nejblíž ke světu Franze Kafky. […] A jako lze v Kafkově Procesu přečíst podobenství o vině, osudu a smrti, lze i Případ pro začínajícího kata vnímat jako cestu pětatřicetiletého muže (krizový věk) do záhybu vlastního nitra. Nebo též jako gigantickou meditaci o čase; hodinky, které se točí pozpátku (,,copak vám nestačí, že je slyšíte tikat?“) se mohou týkat jednak balnibarbské zpátečnické civilizace, jednak návratu do dětství, k němuž hrdinu pudí strach ze stárnutí a smrti.“
[Jaromír Blažejovský (1993): Příběh Lemuela G. Kino 48, č. 4 (23. 2.), s. 31.]
Translation - English
Case for a Rookie Hangman
“This is one of those rare films that one returns to again and again throughout a lifetime for inspiring messages and words of caution. Although it is a variation on the third book of Gulliver’s Travels, by Jonathan Swift, it bears closest resemblance to the world of Franz Kafka. […] And just as Kafka’s The Trial can be understood as a parable on guilt, fate and death, Case for a Rookie Hangman can be perceived as the journey of a thirty-five year old man (crisis age) into his innermost self. Or else as an enormous meditation on time; the hands of the clock, turning backwards (“it’s not enough to hear them tick?”), can refer to the obscurant Balnibarbi civilization on the one hand and a return to childhood, driven by fear of aging and death, on the other.”
[Jaromír Blažejovský (1993): The Story of Lemuel G. Kino 48, no. 4 (23. 2.), pg. 31.]
Czech to English: Národní filmový archiv
General field: Other
Detailed field: Cinema, Film, TV, Drama
Source text - Czech
Filmy Jana Kříženeckého
„Jednou z nejzajímavějších výstavních atrakcí bude český kinematograf, jenž ve vědeckém divadle „Uranii“ na výstavě bude produkovati „živé fotografie“ a svou přesností, docílenou na základě výzkumů nejnovějších, předčí podobné podniky cizí. […] Představení tato budou pozoruhodna zvláště tím, že budou předváděti živé výjevy ze života českého vůbec a pražského zvláště a jmenovitě i ze života výstavního, tak že jest úplně možná, že mnohý návštěvník výstavy uzří při nich i sama sebe „živého“. Jediné nebezpečí, jež jest spojeno s kinematografem, ale nebude snad na závadu, mohlo by býti asi to, že by dovedl veřejně prozraditi i nějaké – dostaveníčko. Každým způsobem budou představení tohoto českého kinematografu velice zajímavá a zábavná.“
[Český kinematograf. Národní listy 38, 1898, č. 125 (6. 5.), s. 3.]
Translation - English
The films of Jan Kříženecký
“One of the most interesting of the exhibited attractions will be the Czech cinematographe which, in the Urania Scientific Theater, will produce “live photography” far surpassing in its exactitude - achieved through the newest forms of research - similar foreign companies. […] Such performances will be remarkable in the way they display living scenes from the lives of Czechs in general and life in Prague in particular - specifically exhibition life - and it is thus entirely possible that many a visitor may behold himself “alive”. The only danger of the cinematographe, though perhaps it is no fault at all, is that it could publically reveal what was thought to be a private rendezvous. Performances of the cinematographe will be interesting and amusing in every way.”
[The Czech Cinematographe, The National Newspaper 38, 1898, no. 125 (6.5.), pg. 3.]
Czech to English: Screenplay
General field: Art/Literary
Detailed field: Cinema, Film, TV, Drama
Source text - Czech
INT. KASÁRNA - NOC
Místnost přeplněná palandami osvícená měsíčním světlem. Hlasité dýchání, někdy chrápání spících vojáků. Náhle se z druhého patra jedné z paland spustí bosé nohy. S plesknutím dopadnou na zem. Jeden spící voják se otočí na druhý bok.
Bosá postava chvilku počká a pak se opatrně rozejde. Prochází kolem rozpálených kamen. Venku je sychravo. Vidíme postavu v siluetě, jak si obléká tepláky. Detail velkých vojenských bagančat, ruce pečlivě utahují tkaničky.
INT. KASÁRNA CHODBA - NOC
Postava se plíží chodbou. Míjí otevřené dveře, kde spí vojáci na palandách. Detail nohou v bagančatech, které potichu našlapují. Náhle se objeví noční stráž na chodbě. Postava se skryje v temném rohu. Stráž prochází kolem.


EXT. PROSTRANSTVÍ PŘED KASÁRNAMI - NOC
Je po dešti. Postava opatrně prochází kolem zdi. Její odraz se mihne v louži. Opatrně se protáhne kolem strážní budky u závory před prostranstvím. V té chvíli se postava rozběhne. Strážný ji po několika metrech zahlédne. Okamžitě namíří samopal.

STRÁŽNÝ
Stůj, nebo střelím.
Translation - English
INT. THE BARRAKS - NIGHT
The room, overcrowded with bunks, is flooded in moonlight. The soldiers are breathing loudly in their sleep, some are snoring. Suddenly, a pair of bare feet appear from the top of one of the bunks. They fall to the ground with a slap. One of the sleeping soldiers turns over.
The barefoot figure pauses for a moment and then carefully begins to move. It walks around the hot stove. It is raw and damp outside. We see the silhouette of the figure as it pulls on a track suit. A close-up of heavy army boots, a pair of hands carefully pull the laces tight.
INT. THE BARRACKS, HALLWAY - NIGHT
The figure creeps along the hallway. It passes an open door where soldiers are sleeping on bunk beds. A close-up of heavy boots as they move quietly down the hall. Suddenly, a guard appears in the corridor. The figure hides itself in a dark corner. The guard walks past.


EXT. AN AREA IN FRONT OF THE BARRACKS - NIGHT
It has been raining. The figure walks carefully next to the wall. Its reflection flickers in a puddle. It moves surreptitiously past the guard house at the gate situated in front of the open area. At that moment, the figure starts to run. After running a few meters, the guard spots it and immediately aims his machine gun at the the escaping figure.

GUARD
Halt, or I'll shoot!
Czech to English: Svatá hora u Příbramě
General field: Other
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - Czech
Svatá Hora u Příbramě

Český historik Bohuslav Balbín vydal v roce 1665 latinsky psanou knihu o Svaté Hoře, proslulém poutním místě u hornického města Příbramě ve středních Čechách. V knize je otištěna rytina M. Küssela: nejstarší vyobrazení Příbramě. Nad tehdy malým městečkem nesoucím ještě stopy třicetileté války spatřujeme malou kapli. Balbín, který viděl kapli ještě v původní podobě, usoudil podle vyobrazení na stěnách, že tato stavba je velmi stará. Předpokládá se, že vznikla ve XIV. století, kdy Příbram patřila pražským biskupům, pozdějším arcibiskupům.
Skutečný přelom v osudech Svaté Hory nastal v polovině XVII. století. Roku 1647 se na zákrok samotného císaře správy kaple ujali jezuité. Barokní doba plná mystického vzrušení a nadmíru vnímavá pro všemožné zázraky, vynesla mariánskou svatyni nejvýše mezi poutními místy v Čechách. Po celou druhou polovinu XVII. století byla Svatá Hora přestavována podle plánů italských architektů. Původní prostý kostelík změnil zcela svou podobu a byl obklopen ambitem se čtyřmi nárožními kaplemi.
Od počátku XVIII. století už má Svatá Hora svoji nynější podobu: balustrádu se sochami světců, čtyři schodiště sestupující s terasy do ambitu, dvě působivé brány, neméně cennou nástropní výzdobu štukatérskou. Patří k ní navíc unikátní stavba: dlouhé kryté schodiště, které ji spojuje s městem. Bylo postaveno roku 1658 a bylo několikrát restaurováno.
Svatý Hora je pro věřící katolíky cílem radostných poutí a místem duchovní útěchy. Pro znalce a milovníky umění a krásy je architektonickým skvostem, neobyčejně působivou a harmonickou dominantou celé krajiny.

Translation - English
Svatá Hora near Příbram

In 1665, the Czech historian Bohuslav Balbín published a book in Latin about Svatá Hora (or Holy Mountain), a renowned place of pilgrimage near the mining town of Příbram in Central Bohemia. The book contains an engraving by M. Küssel, the oldest portrayal of Příbram. Above the modest town still bearing traces of the Thirty Years War, we can glimpse a small chapel. Having seen the chapel still in its original form and noticing the imagery on its walls, Balbín concluded that the structure was very old. It is thought to have been built in the XIV century, when Příbram belonged to the bishops and later archbishops of Prague.
A turning point for Svatá Hora came in the midst of the the XVII century when in 1647, through the intervention of the Emperor's authorities, the chapel came under the supervision of the Jesuits. The Baroque period, filled with feverish mysticism and extraordinary sensitivity to perceived miracles of all kinds, raised Marian shrines to pre-eminence above all other pilgrimage sites in the land. During the entire second half of the XVII century, Svatá Hora underwent reconstruction and was rebuilt according to plans drawn by Italian architects. The original, humble church was completely transformed and surrounded by a cloister with four corner chapels.
The appearance of Svatá Hora has remained unchanged from the beginning of the XVIII century exhibiting a balustrade with the statues of saints, four staircases descending from the terrace into the cloister, two imposing gates and a no less valuable ornamental plaster ceiling. In addition, it displays a truly unique, long, covered staircase that joins it to the town. This was originally built in 1658 and has been restored a number of times since.
For many Catholics, Svatá Hora is a destination of joyful pilgrimages and a place of spiritual consolation while for connoisseurs and lovers of art it is an architectural gem. Impressive and harmonic, it dominates the entire landscape.
Czech to English: Body Armor
Detailed field: Patents
Source text - Czech
Vynález dále poskytuje způsob přípravy materiálu pro balistickou ochranu, jehož podstata spočívá v tom, že alespoň dvě kompaktní vrstvy balistických vláken se spojí prostřednictvím alespoň jedné mezivrstvy ne-newtonské kapaliny vykazující růst viskozity s rychlostí deformace, a následně se případně výsledný materiál spojí s dalšími kompaktními vrstvami balistických vláken, a s výhodou se výsledný materiál dále opatří na jedné straně pěnovou vrstvou.

Ochranný prostředek podle vynálezu je schopen ochránit proti balistické střele typu IIIA (podle definice standardu National Institute of Justice Standard 0101.03), to odpovídá projektilu 44 Magnum o hmotnosti 15,5 gramu dopadnuvšího v rychlosti 450 m/s, nebo 9 mm celokovové opláštěné střele o hmotnosti 8 gramů dopadnuvší v rychlosti 450 m/s. Ochránění proti střele vyžaduje, aby byl cíl deformován ve směru střely o méně než 44 milimetrů. Hodnoty rychlosti z testu V50 jsou vyšší než 500 m/s, většinou vyšší než 600 m/s, přičemž minimum požadované US normou je 430 m/s, dosud existující produkty mají většinou záchytovou rychlost do 600 m/s. Dále má nový materiál o 20 až 25 % nižší plošnou hmotnost než stávající produkty.
Translation - English
The invention further provides a method for the preparation of the material for ballistic protection used therein, composed of at least two compact layers of ballistic fiber, fused with at least one intermediate layer of non-Newtonian fluid exhibiting shear thickening qualities upon high speed impact of a projectile. The resulting textile may be further bolstered by additional layers in the said manner and then furnished on one side with foam lining.

A protective device designed in accordance with the said invention is capable of defeating a Type IIIA ballistic threat, as defined by the National Institute of Justice Standard 0101.03. A Type IIIA threat is consistent with a 44 Magnum projectile, having a mass of 15.5 grams and impacting at a velocity of 450m/s, or a 9 millimeter, full metal jacket round possessing a mass of 8 grams and impacting at a velocity of 450 m/s. Defeating the threat requires that the target be deformed in the direction of projectile movement by no more than 44 millimeters.(1.73 inches). During the V50 ballistic test, the invention was able to withstand speeds greater than 500 m/s, often greater than 600 m/s where US standards require a minimum of 430 m/s. Hitherto existing products are generally able to defeat a missile traveling at speeds of up to 600 m/s. Furthermore, the new textile possesses 20 to 25% less surface density than current products.
Czech to English: Promotional Brochure
Detailed field: Advertising / Public Relations
Source text - Czech
Agentura byla založena v roce 1992 a mezi její významné objevy patří topmodelky, jako Tereza Maxová, Eva Herzigová nebo Daniela Peštová.
V roce 2011 společnost dále posílila svou pozici zakoupením legendární agentury STUDIO 91 - Model Management.
Spojením došlo k expanzi rozsáhlé sítě obchodních
kontaktů i renomovaných partnerských agentur ve všech světových centrech módního průmyslu.
Czechoslovak Models vlastní finančník Václav Dejčmar, díky němuž společnost disponuje výjimečně stabilním ekonomickým zázemím i jasnou profesionální
vizí zaměřenou na poskytování špičkových služeb modelkám i klientům.
Se jménem agentury Czechoslovak Models je spojen i projekt Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend (www.mbpfw.com).
Translation - English
The agency was established in 1992 and among its discoveries rank top models like Tereza Maxová, Eva Herzigová or Daniela Peštová. In 2011 the organization further strengthened its position by purchasing the legendary agency STUIO 91 – Model Management. This merger expanded the already extensive network of business contacts and renowned partner agencies in all global centers of the fashion industry.
Czechslovak Models is owned by financier Václav Dejčmar, thanks to whom the organization can enjoy exceptional stability and a professional vision aimed at providing the top services to models and clientele. The agency name Czechoslovak Models is closely tied to Prague Fashion Weekend, a project of Mercedes-Benz (www.mbpfw.com).

Experience Years of experience: 8. Registered at ProZ.com: Nov 2014.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume English (DOC)
Events and training
Professional practices Benjamin Lovett endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
Working as a freelance Czech to English translator since 2012, I have put together a diverse translation portfolio in fields ranging from film and subtitling, literature, dissertations and abstracts to patents, promotional and marketing material, tourism, journalism and education. I have worked as an external translator for various translation agencies around the Czech Republic and abroad and worked on web localization projects.


I offer translation in the following fields:

. general translations
. tourism
. screenplays
. subtitling
. journalism
. art and literature
. music theory
. children’s literature
. history
. social sciences
. business (marketing, advertising, public relations)
. educational materials
. web pages
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 12
(All PRO level)


Language (PRO)
Czech to English12
Top general fields (PRO)
Art/Literary4
Bus/Financial4
Social Sciences4
Top specific fields (PRO)
Finance (general)4
Psychology4
Real Estate4

See all points earned >
Keywords: general translations, tourism, screenplay translation, subtitling, journalism, art and literature, music theory, children’s literature, history, social sciences, business, marketing, advertising, public relations, educational materials, Czech, English Native Speaker, Rodilý mluvčí angličtiny.


Profile last updated
Apr 25, 2016More translators and interpreters: Czech to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search