Member since Mar '15

Working languages:
Swedish to English
English to Swedish

MalinFreelancer
Medical lab tech & translator

Hamilton, Ontario, Canada
Local time: 07:19 EST (GMT-5)

Native in: Swedish Native in Swedish, English Native in English
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
7 positive reviews

 Your feedback
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization
Expertise
Specializes in:
Medical: Health CareMedical: Instruments
Medical (general)

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 17, Questions answered: 8, Questions asked: 5
Payment methods accepted PayPal, Wire transfer | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 4
Swedish to English: Marketing - House rental
General field: Marketing
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - Swedish
(...)Huset är beläget ”på landet” vid sjön Vällan. Det är ca 300 m promenad ner till sjön där det finns bad- och grillplats. Det finns också möjlighet att låna en eka, kanot och fiskedon. Gården är belägen intill grönområde där det på sommaren gästas av får och lamm. I området finns även andra djur som tex kor, hästar, höns och grisar. Vintertid går det att åka skidor på sjön Vällan i skidspår som anläggs av en ideell förening. Vissa snöfattiga vintrar har Vällan mycket fin is för långfärdsskridsko. Under sommaren kan man besöka Lilltorpet som är Faluns Folkets Park och beläget vid Vällans strand. Där anordnas danskvällar varje vecka, midsommarfirande, allmän badplats med servering, mm. Avstånd till Lilltorpet är ca 1 km. Lån av cyklar går att ordna. I området finns också promenadstråk som tex en kulturled som passerar både lämningar från historisk gruvdrift, drottning Kristinas besök, Linnés bostad vid sin falutid, mm. Skogen i vår närhet erbjuder både bär och svamp.
Translation - English
(...)The house is located in the countryside by Lake Vällan. A 300 meter walk brings you down to the lake where there are places to go swimming and barbecue. There are also a row boat, canoe and fishing equipment available to borrow. The farm is situated near pastures where sheep and lambs roam in the summer. In the area there are also other animals, such as cows, horses, chickens and pigs. In the winter you can go skiing on Lake Vällan, using tracks laid down by a local club. Some winters with little snow Vällan has perfect ice for "Nordic skating", going for a longer tour on touring skates. During the summer months you can visit Lilltorpet, Falun's communal park situated by the beach of Lake Vällan. Weekly dance nights, midsummer celebrations, community swimming place with cafeteria, and more is organized here. Distance to Lilltorpet is about 1 kilometer. Bikes are available to borrow. In the area there are also hiking trails, such as the culture trail that passes historical remnants of mining activity, queen Kristina's visit, Carl Linnaeus' Falun home, and more. The woods around the area offer both berries and mushrooms for the picking.
English to Swedish: Mobile app - App description
General field: Tech/Engineering
Detailed field: General / Conversation / Greetings / Letters
Source text - English
(...)
• Calculate calories from ingredients: Just as in earlier versions you can enter the calories for an entire meal, but now you also have the option to enter the ingredients and let APPNAME add it all up.
• Builtin and custom ingredients: The app comes with a small food database. We will continually add to this builtin database, but you can also add your own ingredients. Mark ingredients as favorite to have them show up at the top, when searching for an ingredient.
• Fill up! : Let’s say you have 45 calories left for the day and want to spend it all on almonds — but how many? A few taps to select almonds by the piece, then tap "Fill up!” and you have the answer, ready to add to your calorie count.
• Portion size selector: If the regular meal portion size does not fit this time, then use the portion size button to quickly select a different portion size.
• User interface improvements: Landscape mode on the iPad is now supported. Better layout of the meal editor. New higher resolution icons for iOS 8 and the iPhone 6 Plus.
Translation - Swedish
(...)
• Beräkna kalorier med ingredienser: Precis som tidigare kan du lägga in kalorier för en hel måltid, men nu kan du även lägga in ingredienserna och låta APPNAME räkna ut kalorierna.
• Inbyggda och egna ingredienser: I appen ingår en liten matdatabas. Vi kommer kontinuerligt uppdatera databasen, men du kan även lägga till dina egna ingredienser. Markera dina favoriter för att behålla dem längst upp i listan när du söker efter ingredienser.
• Fyll upp! Låt oss säga att du har 45 kalorier kvar för dagen och vill lägga alla på att äta mandlar -- men hur många? Med några få klick väljer du mandlar styckvis, och trycker sen på "Fyll upp!" och får svaret direkt, klart att lägga till i dagens kalorimängd.
• Välj portionsstorlek: Om den normala portionsstorleken inte passar, använd portionsknappen för att snabbt välja en annan storlek.
• Förbättringar i användargränssnittet: Nu stöds liggande orientering i iPad. Bättre layout i måltidsredigeraren. Nya ikoner med högre upplösning för iOS 8 och iPhone 6 Plus.
English to Swedish: Website - Privacy policy
General field: Law/Patents
Detailed field: Internet, e-Commerce
Source text - English
This privacy policy covers [company name]'s treatment of personally identifiable information that we collect when you are on our site, and when you use our services. This policy does not apply to the practices of companies that we do not own or control, or to people that we do not employ or manage.

We may collect personally identifiable information when you visit or use our pages. We also automatically receive and record information on our server logs from your browser including your IP address, cookie information and the page you requested. We may use this information for the following general purposes: to customize the content you see, to fulfill your requests for certain services and information, and to contact you.
Translation - Swedish
Denna sekretesspolicy täcker [företagsnamn]s behandling av personuppgifter som vi samlar in när du befinner dig på vår webbplats, och när du använder våra tjänster. Denna policy gäller inte företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller för människor som inte är anställda eller styrda av oss.

Vi kan samla in personlig information när du besöker eller använder våra sidor. Vi tar också automatiskt emot och registrerar information i våra serverloggar från din webbläsare inklusive din IP-adress, cookie-information och webbsidan du har begärt. Vi kan använda denna information för följande ändamål: att anpassa innehållet som du ser, för att uppfylla dina önskemål för vissa tjänster och information, samt för att kontakta dig.
Swedish to English: Financial report
General field: Bus/Financial
Detailed field: Finance (general)
Source text - Swedish
(...)
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Företaget har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
(...)
Translation - English
(...)
General information

The annual accounts have been prepared in accordance with the Annual Accounts Act and the Swedish Accounting Standards Board.
The company has chosen not to use the opportunity to apply the simplification rules in BFNAR 2008: 1 Annual Report of smaller limited companies (K2). Receivables are recognized at the amounts expected to be received. Other assets and liabilities are carried at acquisition cost, unless otherwise stated. The accounting policies are unchanged from the previous year.

Revenue recognition
Revenue has been measured at fair value of what has been or will be received and is recognized to the extent that it is likely that the economical benefits will fall unto the company and the revenue can be measured in a reliable manner.

Fixed assets
Intangible and tangible fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Key definitions

Net turnover
Operating main income, invoiced costs, incidental revenue and revenue adjustments.

Balance sheet total
The company's total assets.

Results after financial items
Profit after financial income and expenses, but before extraordinary income and expenses.

Financial solidity (%)
Adjusted equity (equity and untaxed reserves, net of deferred tax) as a percentage of total assets.

Equity
The company's net assets, i.e. the difference between assets and liabilities.
(...)

Experience Registered at ProZ.com: Feb 2015. Became a member: Mar 2015.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume CV available upon request
Events and training
Professional practices MalinFreelancer endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
A native Swede with a life-long love of language, ending up on the other side of the Atlantic doing nothing of what I went to school for, but maybe what I was always supposed to.

Certifications:

Medical Laboratory Technologist, Canadian Society for Medical Laboratory Science, 2016
Biomedical Laboratory Scientist, Swedish National Board of Health and Welfare, 2012

Education:

- B.Sc in medical laboratory technology, Gothenburg University, 2009-2012
- Diploma in massage therapy, AGI, 2006-2007
- Humanities and civics studies, Umeå University, 2002-2006

General work history:

- Translator, proofreader and desperate student, 2012 - present
- Medical laboratory technologist, 2012
- Medical laboratory assistant, 2010-2011
- Sales associate, cleaner, massage therapist, kitchen assistant, watch repair technician, perpetual student etc, 2000-2009

CV is available on request.
Keywords: Swedish, medical, translation, localization, clinical chemistry, medical device, mobile, app, website, patient


Profile last updated
Jun 2, 2020More translators and interpreters: Swedish to English - English to Swedish   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search