Working languages:
English to Slovak
German to Slovak
Czech to Slovak

Agata Hepburn

United States
Local time: 12:55 CDT (GMT-5)

Native in: Slovak Native in Slovak
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Software localization, Voiceover (dubbing), Transcription, Training
Expertise
Specializes in:
General / Conversation / Greetings / LettersNutrition
Human ResourcesSports / Fitness / Recreation
Business/Commerce (general)Management
Tourism & TravelCosmetics, Beauty
Materials (Plastics, Ceramics, etc.)

Payment methods accepted PayPal, Check, Wire transfer
Portfolio Sample translations submitted: 4
German to Slovak: ABSICHTSERKLÄRUNG
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - German
German Crystal 1867 Döbern GMBH

ABSICHTSERKLÄRUNG

Hiermit stellt die Firma German Crystal 1867 Döbern GmbH., Ringstr. 26, D-03159 Döbern, Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn YZ, den verbindlichen Antrag unter folgend aufgeführten Bedingungen die Glasfabrik SLOVGLASS in einen Mietverhältnis übernehmen zu können. Alle zum Erfolg führenden Verhandlungen führt Herr XY im alleinigen Auftrag für die Hauptgesellschaft German Crystal 1867 Döbern, GmbH. Deutschland.

1.) Der Mietvertrag wird für mindestens drei Jahre über unsere deutsche Hauptgesellschaft abgeschlossen, mit der Option von einem weiteren Jahr das Mietverhältnis zu verlängern.
2.) Es wird der Firma German Crystal 1867 Döbern GmbH. das Vorkaufsrecht zum Erwerb der Firma SLOVGLASS sowie des kompletten Immobilienobjektes, Slovglass betreffend, verbindlich eingeräumt. Das Vorkaufsrecht kann auch während der Mietzeit von der Firma German Crystal 1867 Döbern GmbH. jederzeit umgesetzt werden.
3.) Die Firma German Crystal 1867 Döbern GmbH. übernimmt für die Dauer des Mietverhältnisses das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen inklusive der Lagerbestände, nach einer Inventur, durchgeführt durch eine gemeinsame Kommission beider Firmen, zum gegenwärtigen Marktwert.
4.) Die Firma German Crystal 1867 Döbern GmbH. verpflichtet sich, alle notwendigen Reparaturen so durchzuführen, dass der Wert erhalten bleibt.
5.) Die Firma German Crystal 1867 Döbern GmbH. verpflichtet sich, die Mitarbeiter, welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei Slovglass beschäftigt sind, zu übernehmen.
6.) Die Firma German Crystal 1867 Döbern GmbH. verpflichtet sich die abgeschlossenen Lieferverträge einzuhalten und zu übernehmen.
7.) Die Firma German Crystal 1867 Döbern GmbH. benötigt die Unterstützung der staatlichen Institutionen beim Neuabschluss von Energieverträgen bei Gas und Strom zu marktfähigen und konkurrenzfähigen Konditionen.
8.) Die Firma German Crystal 1867 Döbern GmbH. bekundet heute hiermit ihr Interesse die Firma Slovglass und die dazugehörenden Immobilien nach Ablaufen des Mietvertrages zu kaufen, um eine neue Hütte, bestehend aus einem neuen Öfen, neuen Veredelungsanlagen, neuen Personalisierungsanlagen, neuen Verpackungsherstellungsanlagen, sowie einem vollautomatischen Lager zu errichten.

Cottbus, den 09.03.2011

YZ
Geschäftsführer
Firma German Crystal 1867 Döbern GmbH.
Translation - Slovak
German Crystal 1867 Döbern GMBH

LETTER OF INTENT

Týmto firma German Crystal 1867 Döbern GmbH, Ringstr. 26, D-03159 Döbern, Nemecko, menom ktorej koná konateľ YZ, záväzne žiada, aby za nasledovne uvedených podmienok mohla prevziať sklársku firmu SLOVGLASS do nájomného pomeru. Všetky rokovania za spoločnosť German Crystal 1867 Döbern, GmbH. Nemecko spejúce k úspechu, vedie a je na ne výhradne poverený pán XY.

1.) Nájomnú zmluvu uzatvára naša nemecká spoločnosť na minimálne 3 roky s možnosťou predĺženia o ďalší rok.
2.) Firme German Crystal 1867 Döbern, GmbH. bude záväzne priznané predkupné právo na kúpu firmy SLOVGLASS a takisto na kúpu jej kompletnej nehnuteľnosti. Predkupné právo si firma German Crystal 1867 Döbern, GmbH. môže uplatniť tiež kedykoľvek počas doby nájmu.
3.) Firma German Crystal 1867 Döbern, GmbH. preberá behom trvania nájomného pomeru kapitálové aktíva, obežné aktíva vrátane skladových zásob za súčasnú trhovú hodnotu po inventúre, ktorú vykoná spoločná komisia oboch firiem. Pri vrátení, príp. pri ukončení nájomného pomeru sa prevzatá a stanovená hodnota vráti v rovnakej výške a takisto rovnakým postupom ako pri prevzatí.
4.) Firma German Crystal 1867 Döbern, GmbH. sa zaväzuje vykonávať všetky nevyhnutné opravy tak, aby spomínaná hodnota zostala zachovaná.
5.) Firma German Crystal 1867 Döbern, GmbH. sa zaväzuje prebrať tých zamestnancov, ktorí sú do dnešnej doby zamestnaní v Slovglasse.
6.) Firma German Crystal 1867 Döbern, GmbH. sa zaväzuje dodržiavať a prevziať uzavreté dodacie zmluvy.
7.) Firma German Crystal 1867 Döbern, GmbH. žiada o podporu štátnych inštitúcií pri znovu uzatváraní zmlúv o dodávke elektrickej energie a plynu za predajných a konkurencieschopných podmienok.
8.) Firma German Crystal 1867 Döbern, GmbH. prejavuje týmto záujem o kúpu firmy Slovglass a k tomu patriacich nehnuteľností po uplynutí doby nájomnej zmluvy, aby z nej zriadila novú skláreň pozostávajúcu z nových pecí, nových zariadení na zušľachťovanie skla, nových personalizačných zariadení, nových baliacich a výrobných zariadení a takisto z plnoautomatického skladu.

Cottbus, dňa 09.03.2011

YZ
Podpis konateľa
German Crystal 1867 Döbern GmbH.
English to Slovak: Power of Attorney
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - English
Power of AttorneyI, the undersigned: …………. HOLDING LIMITED
……………………, Cyprus
Statutory body: ……………authorise : JUDr……………….., lawyer
Law Office “ ………………….& PARTNERS”
with the registered office -…………………….


to represent me in any and all legal issues, to execute any and all acts, to take over delivered documents, to file motions and applications, to withdraw filed motions and applications, to conciliate, to acknowledge asserted clams, to waive claims, to apply remedial measures, to waive remedial measures, to enforce claims, to accept the fulfilment of claims, to confirm the fulfilment of claims, to renounce succession or not to renounce succession, to appoint an arbiter and to conclude arbitration agreements, and all the aforesaid also in case a special power of attorney is needed pursuant to legislation.
This Power of Attorney is granted to the extent of work and obligations pursuant to Criminal Procedure and Civil Procedure.

Specifically, I authorise JUDr………………:

- to represent me at District Court …… – Commercial Register, to incorporate the ……………… S.r.o., company with the registered office ……………….., to sign the application to register the company in the Commercial Register and to sign supplements to the application, to sign the Supplements to the Memorandum of Association, to take over Certificates of Incorporation, Excerpts from Commercial Register, and to withdraw remedies and to lodge objections.

Banská Bystrica, ……..
Translation - Slovak
Plná mocJa, dolu podpísaný: …………. HOLDING LIMITED
……………………, Cyprus
Štatutárny orgán: ……………splnomocňujem: JUDr……………….., advokáta
Advokátska kancelária “ ………………….& PARTNERS”
so sídlom - …………………….


aby ma zastupoval vo všetkých právnych záležitostiach, vykonával všetky právne úkony, preberal všetky doručené písomnosti, podával návrhy a žiadosti a vzal späť podané návrhy a žiadosti, uzatváral zmiery, potvrdzoval uplatnené nároky, vzdával sa nárokov, uplatňoval opravné prostriedky a vzdával sa ich, vymáhal nároky, prijímal plnenie nárokov, potvrdzoval ich plnenie, vzdával sa alebo sa nevzdával následníctva, menoval arbitra a uzatváral arbitrážne dohody a vykonával všetky vyššie uvedené úkony aj v prípade, ak je podľa právnych predpisov potrebná osobitná plná moc.
Táto plná moc je udelená v rozsahu práv a povinností v súlade s Trestným poriadkom a Občianskym súdnym poriadkom.

Konkrétne splnomocňujem JUDr………………:

- aby ma zastupoval na Okresnom súde …… – pri zápise spoločnosti ……………… s.r.o. so sídlom v .................... do Obchodného registra, aby podpísal žiadosť o zápis spoločnosti do Obchodného registra ako aj dodatky k tejto žiadosti, aby podpísal dodatky k Spoločenskej zmluve, preberal potvrdenia o zapísaní do Obchodného registra a výpisy z Obchodného registra, vzdával sa opravných prostriedkov a vznášal námietky.

Banská Bystrica, ……..
Slovak to English: National Institute of Endocrinology and Diabetes
General field: Medical
Detailed field: Medical: Health Care
Source text - Slovak
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. v Ľubochni
predstavuje v sieti slovenských zdravotníckych zariadení vysokošpecializovaný odborný ústav s celoštátnou pôsobnosťou, zameraný na diagnostiku a liečbu ochorení žliaz s vnútornou sekréciou – endokrinopatie (choroby štítnej žľazy, nadobličiek, hypofýzy, gonád a pod.) a diabetes mellitus (cukrovky).

Diabetológia
V odbore diabetológie sa ústav zameriava na komplexnú diagnostiku a liečbu diabetes mellitus a všetkých jeho komplikácií vrátane rizikového poradenstva pre diabetických rodičov, problematiky autoimunitného diabetes mellitus a kardiovaskulárnej prevencie. Diabetologicé oddelenie je celoslovenským centrom pre problematiku diabetickej polyneuropatie a diabetickej nohy ako aj centrom pre liečbu inzulínovou pumpou.

Endokrinolóogia
V odbore endokrinológia sa najčastejšie vyskytujú ochorenia štítnej žľazy (tyreopathie) - okolo 70% pacientov. Na zostávajúcej tretine sa podieľajú ďalšie endokrinopatie: postihnutia hypotalamo – hypofýzového systému, prištítnych žliaz, kôry a drene nadobličiek, poruchy gonád a osteoporóza.

Ústav vykonáva širokú škálu hormonálnych analýz vrátane funkčných testov, komplementárnych vyšetrení, imunoanalýz, sonografie, denzitometrie a komplexe ďalších špeciálnych vyšetrení.
Translation - English
National Institute of Endocrinology and Diabetes n.o. in Ľubochňa
represents a highly specialized institute in the network of the Slovak health-care facilities acting nationally, focusing on the diagnosis and treatment of endocrine diseases – endocrinopathy (thyroid, adrenal, pituitary, gonads and the like diseases) and diabetes mellitus.

Diabetology
In the field of diabetology, the Institute concentrates on a comprehensive diagnosis and treatment of diabetes mellitus and all its complications, including risk counselling for diabetic parents, autoimmune diabetes mellitus issues and cardiovascular prevention. The Department of Diabetes is the Slovak-wide centre for diabetic polyneuropathy issue and diabetic foot as well as for insulin pump therapy.

Endocrinology
In the field of endocrinology, the most frequently occurring diseases are thyroid (thyreopathy) – around 70% of the patients. The remaining 30% is made up of further endocrinopathies: hypothalamic - pituitary system disorders, parathyroid glands disorders, adrenal cortex and medulla disorders, gonad disorders and osteoporosis.

The Institute carries out a wide range of hormonal analyses, including functional tests, complementary examinations, immunoanalysis, sonography, densitometry and other special examinations.
Slovak to German: German Crystal will in die Glashütte in Poltár investieren
General field: Other
Detailed field: Advertising / Public Relations
Source text - Slovak
Do sklární v Poltári chce investovať German Crystal
Sklárne Slovglass Poltár, s.r.o., ktoré sa v súčasnosti pokúšajú o reštrukturalizáciu, majú šancu získať nového investora. Spoločnosť German Crystal ponúka zázemie nemeckého koncernu AHG Industry a udržanie pracovných miest u kľúčového zamestnávateľa v Poltári.
Nemecká sklárska firma German Crystal, ktorá je členom koncernu AHG Industry, má záujem majetkovo vstúpiť do sklární Slovglass Poltár. Zámerom investora je nielen využiť tradíciu sklárskej výroby v regióne, zručnosti a skúsenosti lokálnych ľudí, ale aj priniesť chýbajúce investície a udržať vo firme zamestnanosť. "Niekoľko stoviek rodín zamestnancov Slovglassu Poltár sa v prípade nášho vstupu bude môcť znovu spoľahnúť, že kľúčový zamestnávateľ, akým firma v Poltári je, bude spoľahlivo dávať prácu aj naďalej," povedal TASR akvizičný manažér AHG Industry pre strednú a východnú Európu Milan Majna.
Podľa neho Slovglass dlhodobo potrebuje výrazné strategické investície, ktorých odsúvanie ohrozuje nielen kvalitu produkcie, ale aj udržateľnosť výroby skla a schopnosť presadiť sa v konkurenčnom prostredí.
Ako ďalej uviedol Majna, nepriaznivá finančná situácia podľa názoru odborníkov komplikuje nielen spoluprácu firmy so zákazníkmi, ale aj každodennú prevádzku podniku. Príkladom môžu byť odstávky výroby skla pre poruchy, ale aj po prerušení dodávok plynu pre neplatenie. Skláreň potrebuje znovu získať dôveru všetkých obchodných partnerov – zákazníkov aj dodávateľov. Tú mu prinesie len zlepšenie finančnej situácie a potrebné investície. "Vnímame to tak, že naša ponuka na finančnú stabilizáciu prichádza v pravý čas, „konštatoval manažér.
Výrazný vplyv na ďalší vývoj v poltárskej sklárni bude mať schôdza veriteľov, ktorá sa uskutoční ešte tento týždeň. Cieľom reštrukturalizácie by mala byť voľba vhodného partnera, ktorý firme pomôže ozdraviť sa, prinesie dostatok peňazí na dosiaľ chýbajúce investície a stabilitu vo vzťahoch s obchodnými partnermi. "Neskrývame náš záujem o Slovglass a veríme, že sa so spoločnosťou aj jej veriteľmi dohodneme a ponúkneme firme budúcnosť, ľuďom prácu a veriteľom solídne naplnenie ich nárokov. Ide nám najmä o transparentné reštrukturalizačné konanie," zdôraznil Majna.
Firma German Crystal 1867 Döbern, GmbH nadväzuje na tradície sklárstva v nemeckom mestečku Döbern v oblasti Lužice/Lausitz, ktoré siahajú až do roku 1867. AHG Industry je nadnárodný priemyselný holding s centrálou v nemeckom meste Cottbus. Skupinu AHG tvoria spoločnosti s pôsobnosťou v Nemecku, Rumunsku, Poľsku, Iraku a obchodným zastúpením v Turecku a Číne.
Translation - German
German Crystal will in die Glashütte in Poltár investieren
Die Glashütte Slovglass Poltár GmbH, die sich derzeitig um die Umstrukturierung bemüht, hat eine Chance einen neuen Investor zu gewinnen. German Crystal bietet den Hintergrund des deutschen Unternehmens AHG Industry und den Erhalt der Arbeitsplätze bei dem wichtigsten Arbeitsgeber in Poltár an.
Die deutsche Glasfirma German Crystal, die ein Mitglied des AHG Industry Konzerns ist, hat ein Interesse daran, der Glashütte Slovglass Poltár finanziell beizutreten. Die Absicht des Investors ist nicht nur die Tradition der Glasherstellung in der Region, Fertigkeiten und Erfahrungen der lokalen Bevölkerung zu nutzen, sondern auch die Fehlinvestitionen zu bringen und die Beschäftigung im Unternehmen zu behalten. "Hunderte Familien der Mitarbeiter der Slovglass Poltár können sich, bei unserem Eintritt, wieder darauf verlassen, dass der Schlüsselarbeitgeber, wie die Firma in Poltár ist, die Arbeit zuverlässig weitergeben wird", sagte der Nachrichtenagentur TASR der Akquisitionsmanager für Mittel- und Osteuropa Milan Majna.
Nach ihm braucht Slovglass starke strategische Investitionen, deren Aufschiebung nicht nur die Produktionsqualität bedroht, sondern auch die Nachhaltigkeit von Glasproduktion und die Fähigkeit in einem wettbewerbsorientierten Umfeld erfolgreich zu sein.
Wie Majna weiter sagte, die ungünstige finanzielle Situation kompliziert, nach Expertenmeinung, nicht nur die Zusammenarbeit der Firma mit Kunden, sondern auch den täglichen Betrieb des Unternehmens. Ein Beispiel dafür könnte der Stillstand der Glasproduktion wegen Störungen, aber auch nach einer Gassperre für Nichtzahlung sein. Die Glashütte braucht das Vertrauen aller Handelspartner wieder zu gewinnen - Kunden und auch Lieferanten. Das wird sie nur die Verbesserung der finanziellen Situation und die notwendigen Investitionen bringen. "Wir nehmen es so wahr, dass unser Angebot für finanzielle Stabilisierung zur rechten Zeit kommt", stellte der Manager fest.
Erhebliche Auswirkungen auf die Weiterentwicklung in der Glashütte Polát wird die Gläubigerversammlung haben, die sich noch diese Woche stattfindet. Das Ziel der Umstrukturierung würde Wahl des geeigneten Partners, der der Firma mit Sanierung helfen wird, genug Geld für bisher Fehlinvestitionen und der Stabilität in den Beziehungen mit Geschäftspartnern bringt. "Wir verbergen nicht unser Interesse an Slovglass und glauben, dass wir mit dem Unternehmen und seinen Gläubigern vereinbaren und wir werden eine Zukunft für die Firma bieten, Arbeit für die Menschen und für die Gläubiger eine anständige Erfüllung ihrer Ansprüche gewähren. Es geht uns hauptsächlich um ein transparentes Umstrukturierungsverfahren,“ betonte Majna.
Die Firma German Crystal 1867 Döbern, GmbH knüpft an die Traditionen der Glasindustrie in der deutschen Stadt Döbern, im Lausitzer Gebiet, die bis zu dem Jahr 1867 reichen. AHG Industry ist eine transnationale Industriegesellschaft mit Hauptsitz in der deutsche Stadt Cottbus. AHG Gruppe besteht aus Unternehmen mit Zuständigkeitsbereichen in Deutschland, Rumänien, Polen, Irak und Handelsvertretung in der Türkei und China.

Translation education Master's degree - Matej Bel University
Experience Years of experience: 10. Registered at ProZ.com: Aug 2015.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Slovak (Matej Bel University)
German to Slovak (Matej Bel University)
Slovak to English (Matej Bel University)
Slovak to German (Matej Bel University)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, ProZ.com Translation Center, SDL TRADOS, Text United Software
CV/Resume CV available upon request
Bio
No content specified


Profile last updated
Oct 3, 2018More translators and interpreters: English to Slovak - German to Slovak - Czech to Slovak   More language pairs