Working languages:
English to Swedish
Swedish to English
Portuguese to English

Hannes Svanqvist
Translator and writer

Karlstad, Varmlands Län, Sweden
Local time: 05:12 CEST (GMT+2)

Native in: Swedish Native in Swedish
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
2 positive reviews
(1 unidentified)

 Your feedback
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Subtitling, Transcription, Training, Project management, Copywriting
Expertise
Specializes in:
Certificates, Diplomas, Licenses, CVsComputers: Software
Esoteric practicesFood & Drink
Cinema, Film, TV, DramaGovernment / Politics
Human ResourcesTourism & Travel
Law (general)Management

Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Swedish: Draft for research grant application
General field: Science
Detailed field: Nutrition
Source text - English
It is known that atherosclerosis and cardiovascular disease are not only the inevitable consequence of aging, but that the risk can be influenced by our dietary habits and genes and that the latter can also interact with one another. How all these interactions determine an increased risk of cardiovascular disease is still a matter or research. Interestingly, it is more and more clear that inflammatory processes play a pivotal role in the genesis of atherosclerosis and mediate many of the stages that bring to the development of cardiovascular disease.

Our research group has extensively studied the relationships between diet and cardiovascular disease and have found that a diet rich in fruit, vegetables, legumes, nuts and fish, but low in dairy and meat products (the so called Mediterranean diet) is associated with a longer life and a reduced risk of cardiovascular disease in adults as well as a reduced obesity in children. By being low in meat and dairy products, this diet is also considered environmentally sustainable, since animal food products contribute to more carbon emissions and therefore to the exacerbation of climate change more than other foods. Therefore this diet can also be considered environmentally sustainable.

We have collected a number of blood and DNA samples from the people who have participated in our studies and that have been interviewed about their diet and we have collected a lot of medical information about them. Therefore, we have plenty of data to study diet, genes, biomarkers of inflammation and the risk of cardiovascular disease.
Based on these data we will assess which food groups are associated with elevated inflammation to develop a new diet index specifically based on inflammatory properties. This index will assess to what extent the participants in our studies follow an anti-inflammatory diet. We will therefore test whether this diet is able prevent cardiovascular disease in adults and obesity in children better than a Mediterranean and environmentally-sustainable diet does.
We will also test whether other factors such as alcohol intake, sedentarity, high blood pressure and other factors related to the cardiovascular risk can in some way influence the interrelationships between diet, genes, inflammation and cardiovascular disease.

Based on the results obtained, we will identify whether it is the anti-inflammatory diet or the Mediterranean sustainable diet that has the most positive effects on health in both adults and children. We will therefore identify two groups of people in one of our studies: one group composed of people with a very high compliance to the anti-inflammatory diet and the other composed of people with a very low compliance. In this selected group of people we will measure several markers of inflammation and we will test whether there are differences between the two groups. We trust that the results of this project will contribute to a better understanding of how diet, genes and biomarkers interact and influence the risk of cardiovascular diseases.
Translation - Swedish
Det är känt att åderförkalkning samt hjärt- och kärlsjukdomar inte bara är en oundviklig konsekvens av åldrande men även att risken att drabbas kan påverkas av vår kosthållning samt av våra gener, och att de senare även kan interagera med varandra. Sättet på vilket dessa interaktioner ger en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande en forskningsfråga. Intressant nog är det alltmer klart att inflammatoriska processer spelar en central roll i uppkomsten av åderförkalkning och att de förmedlar många av faserna som leder till utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar.

Vår forskningsgrupp har gjort omfattande studier på sambandet mellan kost och hjärt- och kärlsjukdomar, och har funnit att en kost rik på frukt, grönsaker, baljväxter, nötter och fisk, men fattig på mejeriprodukter och kött (den så kallade Medelhavskosten) är kopplad till ett längre liv och en reducerad risk för hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna, liksom till reducerad fetma hos barn. Genom att vara fattig på kött och mejeriprodukter anses denna kost också vara miljömässigt hållbar, eftersom animaliska livsmedel i högre grad än andra bidrar till ett högre koldioxidutsläpp och därför också till förvärrade klimatförändringar. Därför kan Medelhavskosten även anses vara miljömässigt hållbar.

Vi har samlat in ett antal blod- och DNA-prover från deltagarna i våra studier samt en hel del medicinsk information. Vi har även intervjuat dem om sin kost. På så sätt har vi gott om data för att studera kost, gener, biomarkörer för inflammationsgrad samt risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Baserat på dessa data kommer vi att bedöma vilka livsmedelsgrupper som är kopplade till förhöjd inflammationsgrad, för att utveckla ett nytt kostindex som specifikt är baserat på inflammatoriska egenskaper. Detta index kommer att visa i vilken utsträckning deltagarna i våra studier håller en antiinflammatorisk kost. Vi kommer därför att pröva huruvida en sådan kost kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna samt fetma hos barn bättre än en miljömässigt hållbar Medelhavskost kan. Vi kommer också att pröva om andra faktorer såsom alkoholintag, stillasittande, högt blodtryck samt andra faktorer kopplade till risken för hjärt- och kärlsjukdomar på något sätt kan påverka det inbördes förhållandet mellan kost, gener, inflammation samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Baserat på erhållna resultat kommer vi att identifiera huruvida det är den antiinflammatoriska kosten eller den hållbara Medelhavskosten som har den största positiva hälsoeffekten för både vuxna och barn. Vi kommer därför att identifiera två grupper av människor i en av våra studier: en grupp som utgörs av personer som har mycket hög överrensstämmelse med den antiinflammatoriska dieten och den andra utgörs av personer med mycket låg överrensstämmelse. I denna utvalda grupp av människor kommer vi att mäta ett flertal inflammationsmarkörer och vi kommer att testa om det finns skillnader mellan de två grupperna. Vi litar på att resultaten för det här projektet kommer att bidra till en bättre förståelse om hur kost, gener och biomarkörer interagerar och influerar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Portuguese to English: Prayer for surrender
General field: Art/Literary
Detailed field: Philosophy
Source text - Portuguese
Por que se perturbar? Deixe-me cuidar da sua vida. Eu sou Aquele que irá cuidar dela. Eu não espera nada além da sua entrega para Mim. Eu intervenho somente quando você aprende como se entregar completamente para Mim, então você não precisa mais se preocupar a respeito de nada. Diga adeus a todos os medos e desânimos. Você demonstra que você não confia em Mim, ao contrário, você deve confiar cegamente em Mim.

Se entregar significa: desviar os seus pensamentos de todos os seus problemas. Deixe tudo em minhas mãos dizendo: ”Senhor! Seja feita a Vossa vontade, do jeito que o Senhor achar melhor”. Isso quer dizer: ”Senhor, eu vos agradeço por tudo aquilo que tens segurado em Vossas mãos e sei que irás resolver tudo a favor do eu bem maior.”

Lembre-se que pensar nas conseqüencias de alguma coisa é contrário de se entregar, isto é o mesmo que se preocupar pois uma situação não teve o resultado que você esperava. Você então demonstra que não acredita no Meu amor por você. Você irá comprovar que você não acredita que a sua vida está sob o Meu controle e que nada escapa a Mim.

Nunca pense: “Como isto irá terminar? O quê irá acontecer?” Se você se deixar levar por isso você demonstra que você não confia em Mim. Você quer que eu cuido disto? Sim ou não? Então você deve parar de ficar ansioso sobre isso. Eu deverei te guiar somente se você se entregar completamente para Mim; eu irei te guiar para um caminho diferente daquele que você espera; Eu carregarei você em Meus braços.

O que realmente o incomoda é a sua razão, sua preocupacão, sua obsessão e seu desejo de fazer tudo do seu jeito a qualquer preço. Eu posso fazer tantas coisas quando o ser, tanto em suas necessidades materiais como nas espirituais se dirige a mim, dizendo: “O Senhor, cuida disso”; e descansa quieto, fechando seus olhos. Você receberá muito, mas somente quando a sua oração estiver cheia de confiança em mim. Você ora para Mim cuando está sofrendo para que eu intervenha, mas da forma que você deseja. Você não confia em Mim, mas você quer que eu me ajuste às suas exigências.

Não aja como as pessoas doentes que pedem tratamento ao médica e durante todo tempo dão sugestões a ele de como tratá-las. Não faça isso, no entanto mesmo em situações difíceis diga: “Senhor! Eu louvo ao Senhor e O agradeço por este problema, por esta necessidade. Eu oro ao Senhor para que faça as coisas da forma que lhe agrade nesta vida terrena e temporária. O Senhor sabe muito bem o que é Melhor para mim.”

Às vezes você sente que as tragédias aumentam ao invés de diminuir. Não se perturbe. Feche seus olhos e diga-Me com fé: que seja feita a Vossa vontade; o Senhor, cuida disso. E quando você realmente falar de coração, Eu posso até mesmo realizar um milagre quando necessário. Eu somente vou cuidar disso quando você confiar totalmente em Mim. Eu sempre penso em você, mas Eu só posso ajudá-lo completamente quando você confiar totalmente em Mim.

…Baba
Translation - English
Why get upset? Let me to take care of your life. I am The One who will take care of it. I don’t expect anything beyond your surrender to Me. I intervene only when you learn how to surrender completely to Me; then you no longer have to worry about anything. Say goodbye to all fears and things that drag you down. You show that you don’t trust in Me, when on the contrary, you should trust blindly in Me.

To surrender means: avert your thoughts from all of your problems. Leave everything in my hands, saying: “Lord! May Thy will be done, in the manner the Lord deems fit.” This is the same as saying: “Lord, I thank Thee for everything that you have secured in Thy hands and I know that Thou wilt resolve it all for my greater good.”

Remind yourself that thinking about the consequences of something is the opposite of surrendering; this is the same as worrying because a situation didn’t have the result that you expected. You then show that you do not believe in My love for you. You then prove that you don’t believe that your life is in My control and that nothing escapes Me.

Never think: “How is this going to end? What is going to happen?” If you let yourself be taken by this, you show that you don’t trust in Me. Do you want Me to take care of this? Yes or no? Then you should stop getting anxious about it. I shall guide you only if you surrender yourself completely to Me; I will guide you onto a different path than the one you expect; I will carry you in My arms.

What really bothers you is your reasoning, your concern, your obsession and your desire to do everything in your own way, at any cost. I can do so many things when the being, both regarding material and spiritual needs, addresses me, saying: “O Lord, take care of this”, and then rests quietly, closing the eyes. You will receive a lot, but only when your prayer is full of confidence in me. You pray to me when you are suffering, so that I would intervene, but in the way you want me to. You don’t trust in Me, but you want me to fit myself into your requirements.

Do not act like the sick people that ask for a remedy from the doctor and then all the time suggests to him how to treat them. Don’t do this, but instead even in difficult situations, say: “Lord! I praise the Lord and am grateful to Him for this problem, for this necessity. I pray to the Lord that he would make things happen in the form that he deems fit in this earthly and temporary life. The Lord knows very well what’s best for me.

Sometimes you feel that the tragedies increase instead of diminishing. Don’t be disturbed by this. Close your eyes and say to me with faith: may Thy will be done; O Lord, take care of this. And when you really speak from the heart, I can even realize a miracle when it’s necessary. I will only take care of this when you trust in Me completely. I always think of you but I can only help you fully when you trust in Me completely.

…Baba

Translation education Other - Autodidact and experience
Experience Years of experience: 7. Registered at ProZ.com: Dec 2015.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
Professional objectives
  • Meet new translation company clients
  • Meet new end/direct clients
  • Network with other language professionals
  • Get help with terminology and resources
  • Learn more about translation / improve my skills
  • Learn more about additional services I can provide my clients
  • Learn more about the business side of freelancing
  • Help or teach others with what I have learned over the years
  • Transition from freelancer to another profession
Bio
A traveller, reader and spiritual seeker, I am on the path of letting go of my old jobs and habits and do things that make more sense in life. Translating texts is one of them. I will provide you with accurate, skillful and style sensitive translations from Swedish to English or vice versa as well as editing, proofreading, transcription -- fast, intelligent and really well done to say it simply. I hope to work with you if you find that what I say resonates. I have a feeling you won't be disappointed.

My experience as a Staff Educator and as an Office Manager in Sweden has given me a thorough experience in the above mentioned skills, as has my personal passion for language and writing. My extensive travelling and living with my American girlfriend has helped to fine tune my English as well as given me experience in Portuguese and Hebrew.

My enthusiasm for and interest in the written word is the reason why I now chose to dedicate my time to what I truly enjoy, and one of the things that makes me happy: writing, translation and working with texts. I firmly believe that what is made with joy always leaves a better track both in terms of results and for all parties involved.

I hope I can be of service.
Keywords: translator, freelancer, swedish, english, portuguese, brazilian portuguese, legal, spiritual, hr, human relations, general translations, experienced translator, software, tech, technical translation, psychology, bilingual, native, native swedish, proofreading, editing


Profile last updated
Mar 27