Member since Jun '20

Working languages:
English to Latvian
Latvian to English
French to Latvian

Gatis Zvirbulis
Interpreting/translating since 2006

RIGA, Riga, Latvia
Local time: 22:16 EET (GMT+2)

Native in: Latvian Native in Latvian
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Subtitling
Expertise
Specializes in:
Government / PoliticsLaw (general)
Business/Commerce (general)Law: Taxation & Customs
Finance (general)Fisheries

Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Latvian: Immigration and integration
General field: Other
Detailed field: Law (general)
Source text - English
World is changing rapidly these days, and migration flows are chaotic and unpredicted due to globalization, characterized and sustained by economical development and crises, wars, natural disasters, etc. Today more people than ever are living abroad. Migration affects all continents, and many countries today are both countries of origin, transit and residence of migrants. A lot of migrants are moving between developing countries, about 40 percent of the total numbers of migrants in the world are moving to neighboring countries because of intercultural and other similarities.
In 2004, the Council of the European Union established common principles for the integration of immigrants in the EU, stating that successful integration absolutely requires fundamental knowledge of the language, history and institutional structure of the host country. Approaches in this regard can essentially be divided up into two groups – fragmentary support for cultural orientation (voluntary educational courses, no links to the receipt of social support), and integration agreements (partly or fully mandatory courses and reduced social support for those who do not attend them). There are various legal norms that are called to the improvement of the third country national immigrants’ situation improvement and their inclusion into Latvian society. These apply to rules related to the admission of immigrants in Latvia, their economic participation or access to the labour market, their social security, anti-discrimination rules, education and political participation rights.
Translation - Latvian
Mūsdienās pasaule mainās ātri, un globalizācija rada haotiskas un neparedzamas migrācijas plūsmas, kuru cēlonis ir ekonomiskā attīstība, kā arī krīzes, kari, dabas katastrofas u.c. Šobrīd nepieredzēti liels cilvēku skaits dzīvo ārpus savas dzimtās valsts. Migrācija skar visus kontinentus, un daudzas valstis tagad ir vienlaikus pārceļotāju izcelsmes, tranzīta, uzturēšanās vieta. Daudzi migranti pārvietojas starp jaunattīstības valstīm – aptuveni 40% no visiem migrējošajiem pasaulē dodas uz kaimiņvalstīm, jo kultūras un citā ziņā tās viņiem ir pazīstamas.
Eiropas Savienības Padome 2004. gadā noteica ES imigrantu integrācijas kopējos principus, norādot, ka veiksmīgai integrācijai noteikti nepieciešamas pamatzināšanas par uzņēmējvalsts valodu, vēsturi un institucionālo uzbūvi. Šajā ziņā pieejamās metodes var būtībā iedalīt divās grupās: fragmentārs atbalsts kultūras iepazīšanai (brīvprātīgi izglītības kursi bez sasaistes ar sociālā atbalsta saņemšanu) un integrācijas līgumi (daļēji vai pilnībā obligāti kursi un samazināts sociālais atbalsts tiem, kas tos neapmeklē). Dažādās tiesiskajās normās tiek mudināts uzlabot trešo valstu valstpiederīgo imigrantu stāvokli un iekļaut viņus Latvijas sabiedrībā. Tās attiecas uz noteikumiem, kas saistīti ar atļauju imigrantiem ieceļot Latvijā, iesaistīties ekonomikā vai piekļūt darba tirgum, saņemt sociālo nodrošinājumu, iegūt izglītību un piedalīties politiskajā dzīvē, kā arī ar pretdiskriminācijas noteikumiem.
Latvian to English: Policy Report
General field: Other
Detailed field: Government / Politics
Source text - Latvian
Politikas ziņojums sniedz pārskatu par migrācijas un patvēruma jomā notiekošo Latvijā laika posmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Ziņojuma uzdevumi – attēlot nacionālo tiesību aktu izmaiņas, administratīvo praksi, politiskās un publiskās debates migrācijas un patvēruma jomā, ietvert informāciju par ES Imigrācijas un patvēruma pakta un Stokholmas programmas īstenošanu Latvijā un analizēt ES īstenoto migrācijas un patvēruma politikas ietekmi uz Latvijas migrācijas un patvēruma politiku.
Legālā migrācija
2011.gadā turpina palielināties pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaits – 3777, salīdzinot ar 2010.gadu, kad tika izsniegtas 2329 atļaujas.
Nelegālā migrācija, atgriešana un robežkontrole
Uz valsts robežas 2011.gadā ieceļošana valstī atteikta 1230 gadījumos, kas ir par 51% vairāk nekā 2010.gadā. Visbiežāk ieceļošana atteikta, jo personām nav derīgu ceļošanas dokumentu, vīzas vai uzturēšanās atļaujas, vai uzrādītā vīza vai uzturēšanās atļauja ir viltota. Turpretī kopējais nelegālo imigrantu skaits, kas aizturēti valsts iekšienē, nav liels. To skaits, kopš 2005.gada tikai samazinājies – no 307 valsts iekšienē aizturētajām personām 2005.gadā līdz 195 – 2010.gadā un 130 – 2011.gadā. Lielākās nelegālo imigrantu izcelsmes valstis joprojām ir Krievija, Ukraina un Baltkrievija.
Starptautiskā aizsardzība
2011.gadā strauji pieaudzis patvēruma meklētāju skaits (no 65 (2010.gadā) līdz 350), kas pamatā izskaidrojams ar patvēruma meklētāju ceļošanas maršrutu izmaiņām ES. Lai uzlabotu esošās patvēruma sistēmas funkcionalitāti, ir izveidota darba grupa pasākuma plāna izstrādei institūciju saskaņotai rīcībai patvēruma meklētāju masveida ierašanās gadījumā, kā arī veikti vairāki pētījumi un apmācības patvēruma jomā.
Translation - English
The Policy Report provides an overview of developments in the migration and asylum area in Latvia from 1 January till 31 December 2011. The objectives of the report are to describe changes in national legal acts, the administrative practice, as well as the political and public discussions concerning migration and asylum, to provide information on the implementation of the EU Pact on Immigration and Asylum and the Stockholm Program in Latvia, and to analyse the impact the EU migration and asylum policy has had on the migration and asylum policy in Latvia.
Legal Migration
2011 saw a continued increase in the number of first residence permits issued – a total of 3,777 compared to 2,329 in 2010.
Illegal Migration, Returns and Border Control
There were 1,230 cases of refused entry at the state border in 2011, an increase of 51% over 2010. The most common reason for refusing entry was the lack of valid travel documents, visas or residence permits, as well as forged visas and residence permits. At the same time, the total number of illegal immigrants detained within the country is small. This statistic has been decreasing since 2005 when 307 people were detained within the country, followed by 195 people in 2010 and 130 people in 2011. The major countries of origin of illegal immigrants remain Russia, Ukraine and Belarus.
International Protection
There was a sharp increase in the number of asylum seekers in 2011 (350, compared to 65 in 2010) due to changes in asylum seeker travelling routes in the EU. In order to improve the functioning of the current asylum system a working party has been established to draft an action plan for institutional coordination in case of mass influx of asylum seekers. Several studies and training courses have been carried out concerning asylum issues.

Translation education Bachelor's degree - University of Latvia
Experience Years of experience: 14. Registered at ProZ.com: Apr 2016. Became a member: Jun 2020.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, SDL TRADOS, Wordfast
Bio
No content specified


Profile last updated
Jun 29, 2020


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search