Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Mar 7 '19 dut>deu OID nummer pro closed 1 ok
Apr 25 '18 deu>dut Dicht- und/oder Schlitzleisten pro just_closed 0 no
Apr 12 '18 deu>dut ordnungsbehördlich pro closed 1 ok
Mar 8 '18 dut>deu mutatiesaldo pro closed 1 ok
Jan 25 '18 dut>deu perioderegel pro open 0 no
Jan 19 '18 dut>deu op regelniveau pro open 0 no
Jan 19 '18 dut>deu procuratieniveau pro closed 3 ok
Oct 25 '17 dut>deu G-standaard pro closed 1 ok
Oct 25 '17 dut>deu EI-berichten pro just_closed 0 no
Oct 25 '17 dut>deu presentatievariabelen pro closed 1 ok
Oct 24 '17 dut>deu tweede lijns helpdesk pro closed 1 ok
Oct 23 '17 dut>deu zorgviewer pro closed 2 ok
Oct 10 '17 deu>dut TOMs pro open 0 no
Oct 10 '17 deu>dut datenschutzrechtlich pro closed 1 ok
Jun 5 '17 deu>dut bonusfähig pro closed 2 ok
May 22 '17 deu>dut lohnsteuerrechtlich pro closed 1 no
May 20 '17 deu>dut Nutzungspauschale pro closed 1 ok
May 2 '17 dut>deu Raad van Bestuur pro closed 1 no
May 2 '17 dut>deu automatiseringsgids pro closed 1 ok
May 2 '17 dut>deu medewerker Financiële Administratie pro closed 2 ok
Apr 1 '17 dut>deu blokdag pro closed 1 ok
Mar 28 '17 deu>dut BM für Gerichtsgeb. pro closed 1 ok
Mar 28 '17 deu>dut ruht das Verfahren pro just_closed 0 no
Mar 27 '17 deu>dut Gerichtsabteilung pro just_closed 0 no
Mar 27 '17 deu>dut Schrifts. pro closed 1 ok
Mar 27 '17 deu>dut Spezialklage pro just_closed 0 no
Mar 8 '17 dut>deu oproepbrief pro closed 3 ok
Feb 16 '17 dut>deu verblijfsrecreatie pro closed 1 ok
Jan 25 '17 deu>dut Powderbereich pro closed 1 ok
Jan 2 '17 dut>deu vrijwaring pro closed 1 ok
Dec 31 '16 dut>deu recreatief gebruik pro closed 2 ok
Dec 30 '16 dut>deu gemeentelijke basisadministratie pro closed 1 ok
Dec 30 '16 dut>deu voor akkoord mee-ondertekenen pro closed 3 ok
Dec 29 '16 dut>deu recreatie-ondernemer pro closed 2 ok
Dec 29 '16 dut>deu redelijkerwijs pro closed 2 ok
Dec 29 '16 dut>deu resterende tariefperiode pro closed 1 ok
Dec 29 '16 dut>deu zich verzetten pro closed 2 ok
Dec 28 '16 dut>deu vraagprijs pro closed 3 ok
Dec 27 '16 dut>deu "toestemmingsverklaring" en "opschortend" pro closed 1 ok
Dec 27 '16 dut>deu eerste recht op koop pro closed 2 ok
Dec 27 '16 dut>deu standplaatsovereenkomst pro closed 2 ok
Dec 27 '16 dut>deu verkoopbemiddeling pro closed 1 ok
Dec 21 '16 dut>deu overgewaaid pro closed 2 ok
Dec 20 '16 dut>deu neem uw eigen onderdak mee pro closed 1 ok
Dec 11 '16 dut>deu rechtstreeks of minnelijk belang pro closed 2 ok
Dec 11 '16 dut>deu macht van substitutie pro closed 1 ok
Dec 10 '16 dut>deu verschotten pro closed 1 no
Dec 10 '16 dut>deu PM pro closed 1 ok
Dec 10 '16 dut>deu jo. pro closed 1 ok
Dec 10 '16 dut>deu fataal pro closed 2 ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next