Working languages:
English to Slovak
Slovak to English
Slovak (monolingual)

lenkavid

Slovakia
Local time: 04:18 CEST (GMT+2)

Native in: Slovak Native in Slovak
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Subtitling, Transcription
Expertise
Specializes in:
Construction / Civil EngineeringCertificates, Diplomas, Licenses, CVs
Law: Contract(s)Energy / Power Generation
Engineering (general)Other
ManufacturingGeneral / Conversation / Greetings / Letters
Environment & EcologyElectronics / Elect Eng
Portfolio Sample translations submitted: 3
Slovak to English: Zmluva o dielo / Contract for Work
General field: Law/Patents
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - Slovak
Čl. VII.
ČAS TRVANIA ZMLUVY A SKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY

7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od .............. do .............. .

7.2 V prípade, že objednávateľ neoznámi písomne autorovi najneskôr do .............., že trvá na ukončení platnosti tejto zmluvy uplynutím doby na ktorú bola zmluva uzatvorená, zmluvné strany sa dohodli na automatickom predlžení platnosti zmluvy do ................ .

7.3 Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy ukončiť kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán.

7.4 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade straty /zániku licencie objednávateľa na rozhlasové vysielanie. Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastáva 7. deň odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

7.5 V prípade, že na strane objednávateľa príde k zrušeniu daného programového prvku je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastane uplynutím 1 mesiaca odo dňa doručenia prejavu vôle o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

7.6 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak autor bez závažného dôvodu nevykoná dielo v súlade s touto zmluvou, alebo závažným spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť doručením písomného oznámenia objednávateľa o odstúpení od zmluvy autorovi. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhrady škody podľa ustanovení tejto zmluvy.

7.7 Autor môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade , ak objednávateľ neuhradí autorovi dohodnutú odmenu podľa článku VI. tejto zmluvy a to ani po písomnej výzve autora na úhradu a stanovení lehoty na úhradu odmeny , ktorá nemôže byť kratšia ako 10 dní od doručenia písomnej výzvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť doručením písomného oznámenia autora o odstúpení od zmluvy objednávateľovi.
Translation - English
Art. VII.
DURATION AND EXPIRATION OF THE CONTRACT

7.1 This Contract is concluded for the definite period from .............. to .............. .

7.2 If the Employer fails to inform the Author by written notice that they wish to end the Contract upon expiry of a contractual time period by .............., the Parties have agreed to automatically extend the Contract till .............. .

7.3 This Contract may be terminated by either Party following a written agreement.

7.4 Either Party is entitled to withdraw from the Contract in case of a loss/termination of the Employer's licence for radio broadcasting. Withdrawal from the Contract shall take effect on the seventh day following the receipt of a written notice of withdrawal by the other Party.

7.5 In the event that the slot is cancelled by the Employer, the Employer is entitled to terminate this Contract. The Contract is terminated one month (1) after delivery of written notice of termination to the other Party.

7.6 The Employer is entitled to withdraw from the Contract if the Author, without good reason, fails to perform the Work under this Contract, or seriously violates any provisions hereof. Withdrawal from the Contract shall take effect after the Author has received a written notice of withdrawal from the Employer. Withdrawal from the Contract shall not affect the right of the Employer to be paid contractual penalty or compensation for damage under the provisions of this Contract.

7.7 The Author may withdraw from this Contract if the Employer fails to pay the Author remuneration agreed in Article VI. hereof, even after he has sent a written notice requiring the Employer to make a payment within the set deadline, which may not be less than ten (10) days from the date on which the written notice was received by the Employer. Withdrawal from the Contract shall take effect after the Employer has received a written notice of withdrawal from the Author.
English to Slovak: Incineration facility / Spaľovňa
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Nuclear Eng/Sci
Source text - English
The incineration facility is equipped with a shaft furnace, consisting of frame made of steel sheet metal with anchors, brackets and holders installed inside for the multi-layered lining. The furnace itself does not have any built-in parts. Wastes in the incineration furnace are incinerated at temperatures from 750 to 900 °C depending on the type of incinerated RAW. In the lower part, there is a connecting nozzle for the discharge box with lining, fitted with a flap that closes the furnace. Discharge of ash in the lower part of the furnace is carried out approximately after two combustion cycles. The flue gases leaving the furnace are received in the secondary combustion chamber (afterburner chamber) through pipes fitted with lining. The upper part of the secondary combustion chamber is used to burn additional fume flue gases exiting the combustion furnace. The lower part of the secondary combustion chamber is used to cool the fume flue gases. Cooled fume flue gases leave the bottom part of the secondary combustion chamber through the outlet nozzle placed horizontally downwards. Fume flue gases flowing tangentially in the secondary combustion chamber are burned in the upper part at a temperature of 950 – 1,150 °C with an excess of oxygen and at a residence time of more than 2 seconds. Burner of the secondary combustion chamber is installed to support the burning process as well as to maintain the necessary temperature. Cooling to 750-850 °C in the bottom part of the secondary combustion chamber is performed by means of cooling nozzles.
Translation - Slovak
Spaľovňa je vybavená šachtovou pecou, pozostávajúcou z rámu z oceľového plechu s kotvami, konzolami a držiakmi inštalovanými vo vnútri pre viacvrstvovú výmurovku. V peci samotnej sa nenachádzajú žiadne zabudované časti. Odpady sa v spaľovacej peci spaľujú pri teplote 750 – 900°C v závislosti od druhu spaľovaného RAO. V spodnej časti sa nachádza pripojovací nátrubok pre výstupný box s výmurovkou, vybavený klapkou, ktorá uzatvára pec. Vypúšťanie popola v spodnej časti pece sa uskutočňuje približne po dvoch spaľovacích cykloch. Spaliny opúšťajúce pec sa cez potrubie vybavené výmurovkou dostávajú do dohorievacej komory. Vrchná časť dohorievacej komory slúži k dodatočnému spáleniu dymových spalín vystupujúcich zo spaľovacej pece. Spodná časť dohorievacej komory slúži k chladeniu dymových spalín. Schladené dymové spaliny opúšťajú spodnú časť dohorievacej komory cez výstupný nátrubok umiestnený horizontálne nadol. Dymové spaliny prúdiace tangenciálne v dohorievacej komore sú v hornej časti spaľované pri teplote 950 - 1150 °C s nadbytkom kyslíka a pri dobe zotrvania väčšej ako 2s. Horák dohorievacej komory je inštalovaný k podporeniu dohorievania ako aj k udržaniu potrebnej teploty. Chladenie na 750 - 850°C v spodnej časti dohorievacej komory sa uskutočňuje pomocou chladiacich trysiek.
Slovak to English: Úspešný rok v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti / A successful year for Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
General field: Other
Detailed field: Finance (general)
Source text - Slovak
TLAČOVÁ SPRÁVA

Úspešný rok v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti

Spoločnosť JAVYS a.s. dosiahla v roku 2014 zisk po zdanení vo výške 12,060 mil. Eur. Zisk pred zdanením bol vo výške 20,917 mil. Eur, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje medziročný nárast o 23,6%.

Celkové tržby a výnosy v roku 2014 boli vykázané vo výške 131,894 mil. Eur oproti 109,217 mil. Eur za rok 2013. Úspešné výsledky JAVYS, a.s. sú výsledkom nárastu objemov poskytovaných jadrových služieb v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a realizovaným výkonom pri vyraďovaní JE A1 a JE V1.
Rok 2014 bol pre JAVYS, a.s. úspešný aj z hľadiska medzinárodných tendrov, keďže získal nové zákazky v Českej republike, Taliansku a Iraku.

V roku 2014 bola zavŕšená 1. etapa vyraďovania JE V1 a k 1.1.2015 získala spoločnosť od ÚJD povolenie na 2. etapu vyraďovania JE V1, ktorá by mala byť ukončená v roku 2025. V minulom roku v súlade s plánom pokračovali činnosti 2. etapy vyraďovania JE A1, ktorá má byť ukončená v r. 2016.

Uplynulý rok spoločnosť realizovala významný investičný program v celkovom objeme 27,9 mil. Eur, ktorý bol zameraný na budovanie potrebnej infraštruktúry záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi najdôležitejšie akcie patrilo úspešné sprevádzkovanie II. dvojradu Republikového úložiska v Mochovciach, technologická modernizácia spracovateľských kapacít, rekonštrukcia systému fyzickej ochrany lokality, zmena schémy systému elektrického napájania a zahájenie budovania Integrálneho skladu v lokalite Jaslovské Bohunice.

Spoločnosť k 31.12.2014 zamestnávala celkom 818 zamestnancov.
Translation - English
PRESS RELEASE

A successful year for Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

In 2014, the company JAVYS, a.s. achieved an after tax profit of EUR 12.060 million. The profit before tax was EUR 20.917 million, which represents an annual increase of 23.6% compared to the end of 2013.

Total sales and revenues for the full-year 2014 were EUR 131.894 million compared to EUR 109.217 million in 2013. The successful results of JAVYS, a.s. are due to an increase in the volume of nuclear services provided in the field of radioactive waste management, spent nuclear fuel management and due to a progress made in A1 NPP and V1 NPP decommissioning.
2014 can be regarded as a successful year for JAVYS, a.s. also in terms of international tenders, having gained new contracts in the Czech Republic, Italy and Iraq.

In 2014, the 1st stage of V1 NPP decommissioning was completed. As of 1 January 2015, the company was granted permission by NRA SR for the 2nd stage of V1 NPP decommissioning which shall be completed by 2025. Last year, the activities within the 2nd stage of A1 NPP decommissioning continued in accordance with the plan. The 2nd stage of A1 NPP decommissioning shall be completed by the end of 2016.

Last year the company implemented an important investment program totalling EUR 27.9 million to build the necessary infrastructure for the back-end of the nuclear energy industry. The most important actions included a successful putting into operation of the 2nd double-row of the National Repository at Mochovce, technological upgrade of processing facilities, reconstruction of site physical protection system, modification of the power supply scheme and commencement of building works on Interim storage of RAW at Bohunice site.

As of 31 December 2014, the company employed a total of 818 people.

Translation education Master's degree - Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Experience Years of experience: 9. Registered at ProZ.com: Sep 2016.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Google Translator Toolkit, MetaTexis, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint
CV/Resume English (PDF)
Bio
No content specified


Profile last updated
Feb 16, 2017More translators and interpreters: English to Slovak - Slovak to English   More language pairs