Working languages:
English to Czech
Polish to Czech

Availability today:
Available

January 2021
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Anna Almáši
EN to CS Legal Translation Expert

Malšice, Jihocesky Kraj, Czech Republic
Local time: 16:25 CET (GMT+1)

Native in: Czech Native in Czech
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
10 positive reviews
(4 unidentified)

1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
User message
Law, Marketing and HR with Trados Studio
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Transcreation
Expertise
Specializes in:
Law (general)Business/Commerce (general)
Marketing / Market ResearchHuman Resources
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 12, Questions answered: 6
Payment methods accepted Wire transfer, PayPal | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 4
English to Czech: Term and Conditions
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - English
10 GENERAL
10.1 Each right or remedy of the Seller under the Contract is without prejudice to any other right or remedy of the Seller whether under the Contract or not.
10.2 If any provision of the Contract is found by any court or tribunal of competent jurisdiction to be wholly or partly invalid, void, voidable or unenforceable it shall to the extent of such illegality, invalidity, voidness, voidability or unenforceability be deemed severable and the remaining provisions of the Contract and the remainder of such provision shall continue in full force and effect.
10.3 Failure or delay by the Seller in enforcing or partially enforcing any provision of the Contract shall not be construed as a waiver of any of its rights under the Contract.

10.6 The Seller may assign its receivables from the Contract to any third person.
Translation - Czech
10. OBECNÁ USTANOVENÍ
10.1 Žádným právem ani opravným prostředkem prodávajícího vyplývajícím ze smlouvy nejsou dotčena jakákoli jiná práva ani opravné prostředky prodávajícího bez ohledu na to, zda vyplývají ze smlouvy, či nikoli.
10.2 Pokud jakékoli ustanovení smlouvy bude příslušným soudem či tribunálem shledáno plně nebo částečně absolutně či relativně neplatným nebo nevykonatelným, má se za to, že takové nezákonné, absolutně či relativně neplatné nebo nevykonatelné ustanovení je oddělitelné od zbývajících ustanovení smlouvy, která zůstávají plně účinná.
10.3 Pokud prodávající nevymáhá dodržování ustanovení této smlouvy nebo bude v prodlení s jejich vymáháním, a to i částečně, nezříká se tím svých práv vyplývajících ze smlouvy.

10.6 Prodávající je oprávněn postoupit své pohledávky vyplývající ze smlouvy kterékoli třetí osobě.
English to Czech: Employment contract
General field: Law/Patents
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - English
1. Pursuant to the provisions of Section 35 of the Labor Code, the parties have agreed on a probationary period of three months since the date of employment commencement. During that period, the employment may be terminated by either party without stating a reason, ordinarily by means of a written notice delivered to the other party at least 3 days before the termination of
employment.
2. The Employee hereby acknowledges that his/her work is to be performed during the specified working hours in operation, in the scope of 40 hours a week, and that the working hours are evenly distributed from Monday through Friday.
3. The Employee has been made aware of the following job duties:
a) perform the work assigned to him/her conscientiously and to his/her best knowledge and ability; maintain work discipline and other duties prescribed by the Labor Code; observe other duties set forth in the Labor Code, other general legal employment relationships, working regulations,and his/her superior’s instructions.
b) fully use the working hours and means of production to fulfill the tasks assigned to him/her in a high-quality, economic and timely manner;
c) duly manage the funds entrusted to him/her by the Employer; preserve and protect the Employer’s assets against damage, loss, destruction and misuse; not to act in conflict with the Employer’s rightful interest; notify his/her superior of any damage threatening health or property, and undertake all steps to prevent the damage if immediately required, unless
prevented by a major circumstance.
Translation - Czech
1. V souladu s ustanovením § 35 zákoníku práce se strany dohodly na tříměsíční zkušební době, která začíná běžet ode dne vzniku pracovního poměru. Během této doby může být pracovní poměr zrušen kteroukoliv ze stran bez uvedení důvodu, zpravidla písemným oznámením doručeným druhé straně nejméně 3 dny před zrušením pracovního poměru.
2. Zaměstnanec tímto bere na vědomí, že svou práci bude vykonávat ve stanovené pracovní době v rozsahu 40 hodin týdně, které budou rovnoměrně rozvržené od pondělí do pátku.
3. Zaměstnanec se seznámil s následujícími pracovními povinnostmi:
a) vykonávat svěřenou práci svědomitě, podle svých nejlepších znalostí a schopností, dodržovat pracovní kázeň a jiné povinnosti stanovené zákoníkem práce, plnit ostatní povinnosti vyplývající ze zákoníku práce, z jiných obecných pracovněprávních vztahů, pracovního řádu a pokynů svého nadřízeného.
b) plně využívat pracovní dobu a pracovní prostředky ke kvalitnímu, hospodárnému a včasnému plnění zadaných úkolů;
c) řádně spravovat prostředky, které mu zaměstnavatel svěří; střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím; nekonat v rozporu s oprávněným zájmem zaměstnavatele; informovat svého nadřízeného o jakékoli hrozící škodě na zdraví nebo majetku a, je-li to bezpodmínečně nutné, podniknout veškeré kroky, aby škodě předešel, ledaže mu v tom brání vážné okolnosti.
Czech to English: Memorandum of Association
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - Czech
10. JEDNATELÉ
10.1 Statutárním orgánem Společnosti jsou dva jednatelé. Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem Společnosti samostatně.
10.2 Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada.
10.3 Jednatelům náleží obchodní vedení Společnosti. Rozhodnutí o obchodním vedení Společnosti může činit každý z jednatelů samostatně.
10.4 Jednatel je zejména povinen:
(a) zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví Společnosti;
(b) informovat společníky o záležitostech Společnosti;
(c) vést seznam společníků;
(d) řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a vykonávat její usnesení, pokud jsou v souladu s právními předpisy, touto společenskou smlouvou a stanovami Společnosti.
10.5 Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
10.6 Omezit jednatelská oprávnění může pouze tato společenská smlouva, stanovy nebo valná hromada. Takové omezení je však vůči třetím osobám neúčinné.
Translation - English
10. THE EXECUTIVES
10.1 The governing body of the Company consists of two executives. Each of the Executives is authorized to act on behalf of the Company independently.
10.2 The Executives are appointed and dismissed by the General Meeting.
10.3 The Executives are responsible for management of the Company. A decision on running the business of the Company may be made by each of the Executives independently.
10.4 The Executive is obliged, including but not limited to:
(a) to arrange that the required records and financial/accounting books of the Company are kept properly;
(b) to inform the shareholders about the Company's affairs/matters;
(c) to keep a list of the shareholders;
(d) to follow the principles and directions ratified by the General Meeting and to implement resolutions of the General Meeting if they comply with the legislation, this Memorandum of the Association and Articles of Association of the Company.
10.5 The Executives are obliged to perform their duties with due managerial care and not to disclose confidential information and facts whose disclosure to the third parties could cause damage to the Company.
10.6 The power to act on behalf of the Company may be restricted only by this Memorandum of Association, the Articles of Association or the General Meeting. Such restrictions, however, are ineffective against the third parties.
English to Czech: Article
General field: Marketing
Detailed field: Marketing / Market Research
Source text - English
SWAROVSKI and its Brand CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements

In 1895, Daniel Swarovski I, a Bohemian inventor and visionary, moved to the village of Wattens, Tyrol in Austria, with his newly-invented machine for cutting and polishing crystal jewellery stones. From these beginnings, which revolutionised the fashion world, Swarovski has grown to be the world’s leading producer of precision-cut crystal, for fashion, jewellery and more recently lighting, architecture and interiors.

CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements is Swarovski’s product brand for the innovative and inspirational elements, in their huge variety of shapes, sizes and forms, colours, textures and finishes, that bring emotion and desire to every product, object, accessory they adorn. All of Swarovski’s loose crystal elements, the scintillating soul of design, will now be known by their new brand name, CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements.

Today, just as it did over 100 years ago, CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements comes alive in the hands of talented fashion designers, artisans and creators everywhere. Treasured by the global design community and by Swarovski’s own creative team, CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements has become an essential, dynamic ingredient of catwalk glamour, lighting up every corner of the international fashion arena.
Translation - Czech
Společnost SWAROVSKI a její značka CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements

Daniel Swarovski I., český vynálezce a vizionář, se v roce 1895 přestěhoval do města Wattens v rakouském Tyrolsku i se svým novým vynálezem – zařízením na řezání a leštění křišťálových šperkových kamenů. Od tohoto revolučního počátku, který způsobil zásadní změny ve světě módy, se společnost Swarovski stala vedoucím světovým výrobcem precizně řezaného křišťálu pro módu, šperky a v poslední době i v osvětlení, architekturu a interiéry.

CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements je značka produktu společnosti Swarovski pro inovativní a inspirativní komponenty nejrůznějších tvarů, velikostí a typů, barev, struktury a povrchové úpravy, které každému výrobku, předmětu a módnímu doplňku, jež zdobí, vdechnou emoce a vášeň. Všechny volné křišťálové komponenty Swarovski, které jsou třpytivou duší vzhledu výrobků, budou nyní označovány novou obchodní značkou CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements.

Nyní značka CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements stejně jako před více než 100 lety ožívá na každém kroku v rukou nadaných módních návrhářů, řemeslníků a tvůrců. Značka CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements oceňována celosvětovou komunitou návrhářů a tvůrčím týmem společnosti Swarovski se stala nepostradatelným dynamickým prvkem půvabného prostředí přehlídkových mol, jenž rozzáří každý kout mezinárodního světa módy.

Translation education Other - Belisha Beacon
Experience Years of experience: 5. Registered at ProZ.com: Dec 2016. Became a member: Apr 2017.
Credentials English to Czech (BELISHA MASTERING LANGUAGES, S.R.O., verified)
Polish to Czech (Gymnázium s polským jazykem vyučovacím)
Memberships ATA, JTP
Software MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, Wordfast
CV/Resume CV available upon request
Professional practices Anna Almáši endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

I am English/Polish to Czech translation expert specialized in legal, marketing and HR content.


SOME REASONS WHY TO CONSIDER ME

- Solid background in the legal field

- MSc in HR

- 5-year working experience in HR, 2 years in marketing

- Continuous professional education

- Latest CAT tools

- References upon request


TYPICAL TRANSLATION PROJECTS

Law:

- Contracts and Agreements

- Terms and Conditions

- Birth/Marriage Certificates

- Qualification Certificates

- Decisions of the Sole Shareholder

- Certificates of Incorporation

- Extracts for Commercial Register

- Powers of Attorney


Marketing:

- Brochures

- Fliers

- Websites

- Catalogues

- Press releases

- Newsletters

- White papers


Human Resources:

- Employment Contracts

- Job Descriptions

- Employee Handbooks

- Policies and Procedures

- OHS Regulations


Feel free to contact me at [email protected].

Keywords: legal translation, legal, translation, proofreading, czech, english, polish, law, technology, industry, marketing, polish to czech translation, english to czech translation, HR


Profile last updated
Nov 27, 2020More translators and interpreters: English to Czech - Polish to Czech   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search