Working languages:
English to Slovak

Zdenka Tinajova

Moravske Lieskove, Trenciansky kraj, Slovakia
Local time: 06:20 CEST (GMT+2)

Native in: Slovak Native in Slovak
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Subtitling, Transcription, Training
Expertise
Specializes in:
Medical (general)Medical: Health Care
Medical: InstrumentsNutrition
Tourism & TravelBotany
ZoologyEducation / Pedagogy
PhilosophyPsychology

Portfolio Sample translations submitted: 4
English to Slovak: Parenting with Presence - Osvietený rodič (preložená kniha)
General field: Art/Literary
Detailed field: Psychology
Source text - English
To be allowed to drive a car, you need to pass both theoretical and practical tests so that you don´t become a danger to yourself and others. For all exept the most rudimentary jobs, certain qualifications are required, and for the more complex jobs, years of training. Yet for the most challenging and vitally important occupations – parenting – no training or qualification are required. „Parenthood remains the greatest single preserve of the amateur,“ wrote author Alvin Toffler.
Translation - Slovak
Na to, aby sme mohli šoférovať auto a boli bezpečnými vodičmi pre seba i svoje okolie, musíme úspešne absolvovať teoretické a praktické testy. Takmer pri všetkých druhoch zamestnaní, s výnimkou tých najelementárnejších, sa vyžaduje určitá kvalifikácia a pri tých najkomplexnejších dokonca roky praxe. A predsa pri jednom z najnáročnejších povolaní – rodičovstve – sa tréning alebo kvalifikácia nevyžaduje.
„Rodičovstvo zostáva jediným a najväčším revírom pre amatérov,“ napísal Alvin Toffler.
English to Slovak: A Clinical Trial - Painful urination treatment
General field: Medical
Detailed field: Medical: Pharmaceuticals
Source text - English
A randomized, double blind, controlled, clinical trial with three arms

Recruitment of study subjects. This trial was performed at Eluru, Andhra Pradesh in India.
A total of 225 female patients were assessed for enrollment based on their symptoms, including history of frequency and painful urination. Thereafter, all the volunteers were screened based on the inclusion-exclusion criteria and sixty patients were finally selected for the trial (Table 2).
Female patients in the age group of 18 to 40 years, with a history of painful urination and frequency, passing blood in the urine or pain in the suprapubic area, and with a negative pregnancy test were included in the study. Patients who had either taken antibiotics within the previous 48 hours or were catheterized within the previous 2 weeks were excluded from the study. Patients with diabetes, history of cardiovascular diseases, symptoms of pyelonephritis and stones in the urinary tract (kidney, bladder or ureter) were excluded. All patients were explained the purpose and methods of this study and agreed to participate in this clinical trial by providing written informed consent.
Study design. A total of 60 women participants with a history of recurrent UTIs, and currently culture positive with mild symptoms of UTI, were randomly selected to participate and assigned to one of three groups. Randomization was performed by opening sealed envelopes in numbered sequence prepared by an individual not involved in the study, and prepared from a computer-generated random numbers program. The treatment codes were confidential and held by the clinical trial pharmacist. The participants were randomly distributed into three groups; untreated control group (n=16), cranberry low dose (500 mg/day) (n=21) group in which the participants received encapsulated 250 mg of PS-WCP twice daily; and cranberry high dose (1000 mg/day) (n=23) group, in which the participants received encapsulated 500 mg of PS-WCP twice daily. Carboxymethylcellulose was used as a filler in the 250 mg capsules to match with the 500 mg capsules.
Translation - Slovak
Randomizovaná dvojito slepá kontrolovaná klinická štúdia s tromi skupinami

Výber študovaných osôb: Táto štúdia sa vykonávala pri Eluru, v Andhra Pradesh v Indii.
Za účelom zaradenia do štúdie sa celkovo hodnotilo 225 pacientok podľa ich symptómov, vrátane anamnézy častého a bolestivého močenia. Následne sa dobrovoľníčky testovali na základe vyhovujúcich a vylučovacích kritérií a nakoniec sa vybralo šesťdesiat pacientok (tabuľka 2).
Do štúdie boli zahrnuté pacientky vo vekovej kategórii od 18 do 40 rokov s anamnézou bolestivého a častého močenia, výskytu krvi v moči alebo bolesti v suprapubickej oblasti a s negatívnym tehotenským testom. Pacientky, ktoré počas predošlých 48 hodín užívali antibiotiká alebo boli počas predošlých 2 týždňov katetrizované, boli zo štúdie vylúčené. Rovnako boli vylúčené aj pacientky s diabetom a anamnézou kardiovaskulárnych chorôb, symptómov pyelonefritídy a kameňov v močovom trakte (obličky, mechúr, močovod). Všetkým pacientkam bol vysvetlený účel a metódy štúdie a všetky súhlasili so svojou účasťou v tejto štúdii formou písomného informovaného súhlasu.

Usporiadanie štúdie. Celkove 60 účastníčok s anamnestickým údajom opakujúcej sa uretritídy a so súčasne pozitívnym kultivačným nálezom a miernymi príznakmi uretritídy bolo náhodne vybraných a zaradených do jednej z troch skupín. Randomizácia sa vykonávala otváraním zapečatených obálok v číselnom poradí pripravenom osobou nezaradenou do štúdie a pomocou náhodného číselného programu generovaného počítačom. Liečebné kódy boli tajné a určoval ich farmaceut klinickej štúdie. Účastníčky boli náhodne rozdelené do troch skupín: neliečená kontrolná skupina obsahovala 16 účastníčok; skupina liečená nízkou dávkou brusníc (500 mg na deň) pozostávala z 21 účastníčok, ktoré dostávali 250 mg PS-WCP v kapsuliach 2-krát denne; a skupina liečená vysokou dávkou brusníc (1000 mg na deň) obsahovala 23 účastníčok, ktoré užívali 500 mg PS-WCP 2-krát denne.
Karboxymetylcelulóza bola použitá ako výplň v 250 mg kapsulách, aby sa tieto podobali 500 mg kapsulám.
English to Slovak: Biodiversity protection in Slovakia
General field: Science
Detailed field: Environment & Ecology
Source text - English
Biologická diverzita (ďalej len „biodiverzita“) je rôznorodosť všetkých foriem života a ich vzájomného spolupôsobenia na Zemi. Zahŕňa v sebe ekosystémy, biotopy, druhy rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a variabilitu génov a ich vzájomné vzťahy.
Biodiverzita je základom všetkého ľudského života a činnosti. Tovary a služby, ktoré biodiverzita prostredníctvom zdravých ekosystémov poskytuje, sú životne dôležité pre udržanie blahobytu, a pre budúci hospodársky a sociálny rozvoj.
Medzi úžitky, ktoré biodiverzita a ekosystémy poskytujú, patria napríklad potraviny, čistá voda, ochrana pred povodňami a suchom, drevo, čistý vzduch, tvorba pôdy, opeľovanie plodín a ďalšie. Ľudská činnosť však ničí biodiverzitu a znižuje odolnosť a schopnosť zdravých ekosystémov poskytovať túto širokú škálu tovarov a služieb.
V najbližšom období bude potrebné dosiahnuť väčšie povedomie o ekonomickej hodnote ekosystémov na úrovni rozhodovacích orgánov, ale aj širokej verejnosti. Ak nebudú prijaté účinné opatrenia na zastavenie poklesu biodiverzity teraz, ľudstvo zaplatí vysokú cenu v budúcnosti. Etické, ekonomické a sociálne aspekty straty biodiverzity a ekosystémov boli hlavným dôvodom pre súbor opatrení a aktivít na globálnej, európskej a národnej úrovni.

1.1 Globálny rámec ochrany biodiverzity a jeho uplatňovanie na Slovensku
Skutočnú hodnotu biodiverzity po prvýkrát zdôraznili tri dohovory, tzv. Rio dohovory - o biodiverzite, o zmene klímy a boji proti dezertifikácii. Tieto dohovory vyplývajú priamo z Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji (tzv. Summit Zeme), ktorá sa konala v roku 1992 v Brazílskom Rio de Janeiro.
V roku 2012 sa uskutočnila v brazílskom Rio de Janeiro konferencia OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20, ktorá vo svojom dokumente „The Future We Want“ opätovne potvrdila všetky celosvetové záväzky ochrany biodiverzity a vyzvala krajiny k zvýšeniu úsilia na ich naplnenie.
Dohovor OSN o biologickej diverzite (ďalej len „dohovor o biodiverzite“) predstavuje hlavný medzinárodný rámec pre opatrenia na zachovanie biodiverzity a udržateľné využívanie jej zložiek a pre spravodlivé a rovnocenné spoločné zdieľanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov. Nezanedbateľným posolstvom dohovoru o biodiverzite je aj nevyhnutnosť ochrany biodiverzity a biologických zdrojov z etických dôvodov, z úcty ku všetkým formám života a zodpovednosti voči nasledujúcim generáciám.
Translation - Slovak
Biological diversity (hereinafter as “biodiversity“) is a variety of all forms of life and their mutual cooperation on the Earth. It includes ecosystems, biotopes, kinds of plants, animals, microorganisms and gene variability and their mutual relations.
Biodiversity is a base of all human living and activity. The goods and services provided by the biodiversity by means of healthy ecosystems are vital for sustainment of well-being and the future economic and social development.
The benefits provided by the biodiversity and ecosystems include e.g. foodstuffs, clean water, protection against floods and droughts, wood, clean air, soil creation, crop pollination and others. However, human activity destroys the biodiversity and decreases the resistance and ability of healthy ecosystems to provide this broad range of goods and services.
In the nearest period, it will be necessary to achieve bigger awareness of the economic value of the ecosystems at the level of decision-making authorities and the general public. If no effective measures to stop the decline of the biodiversity are accepted now then the mankind will pay a high price in the future. The etic, economic and social aspects of the loss of the biodiversity and the ecosystems were the main cause for the collection of measures and activities at global, European and national level.


The global framework of biodiversity protection and its application in Slovakia

The real value of biodiversity was emphasized for the first time by the three agreements, so-called The Rio Conventions – on Biodiversity, Climate Change and Desertification. The Conventions derive directly from the UN Conference on Environment and Development (so-called The Earth Summit) held in Rio de Janeiro, Brazil, in 1992.
In 2012, the UN Conference on Sustainable Development (Rio+20) took place in Rio de Janeiro, Brazil, which repeatedly confirmed all the worldwide obligations of the biodiversity protection in its document “The Future We Want“ and challenged the countries to an increased effort to fulfil them.
The UN Convention on Biodiversity (hereinafter as “Convention on Biodiversity“) represents the main international framework for measures of biodiversity preservation, and sustainable use of its components, and for equal common sharing of the benefits resulting from the use of the genetic resources. The unignorable message of the Convention on Biodiversity is also the inevitability of preventing the biodiversity and the biological resources for etic reasons, out of respect for all life forms and the responsibility to the following generations.
English to Slovak: Attenuation of influenza-like symptomatology with N-acetylcysteine treatment
General field: Medical
Detailed field: Medical: Pharmaceuticals
Source text - English
Attenuation of influenza-like symptomatology and improvement of cell-mediated imunity with long-term N-acetylcysteine treatment. S. De Flora, C. Grassi, L. Carati. @ER Journal Ltd 1997.

ABSTRACT: N-acetylcysteine (NAC), an analogue and precursor of reduced glutathione, has been in clinical use for more than 30 yrs as a mucolytic drug. It has also been proposed for and/or used in the therapy and/or prevention of several respiratory diseases and of diseases involving an oxidative stress, in general. The objective of the present study was to evaluate the effect of long-term treatment with NAC on influenza and influenza.like episodes. A total of 262 subjects of both sexes (787a >65 yrs, and 62Vo suffering from nonrespiratory chronic degenerative diseases) were enrolled in a randomized, doubleblind trial involving 20 ltalian Centres. They were randomized to receive either placebo or NAC tablets (600 mg) twice daily for 6 months. Patients suffering from chronic respiratory diseases were not eligible, to av6id possible confounding by an effect of NAC on respiratory symptoms. NAC treatment was well tolerated and resulted in a significant decrease in the frequency of influenza-like episodes, severity, and length of time confined to bed. Both local and systemic symptoms were sharply and significantly reduced in the NAC group. Frequency of seroconversion towards A/HtNt Singapore 6/86 influenza virus was similar in the two groups, but only 25Vo of virus-infected subjects under NAC treatment developed a symptomatic form, versus 79Vo in the placebo group. Evaluation of cell-mediated immunity showed a progressive, significant shift from anergy to normoergy following NAC treatment. Administration of N-acetylcysteine during the winter, thus, appears to provide a significant attenuation of influenza and influenza-like episodes, especially in elderly high-risk individuals. N.acetylcysteine did not prevent A/H1N1 virus influenza infection but significantly reduced the incidence of clinically apparent disease.
Eur Respir J 1997; I0: 1535-1541.
Translation - Slovak
Oslabenie symptomatológie podobnej chrípke a zlepšenie bunkami sprostredkovanej imunity dlhotrvajúcou liečbou N-acetylcysteínom. S. De Flora, C. Grassi, L. Carati. @ER Journal Ltd 1997.

Abstrakt: N-acetylcysteín (NAC), analóg a prekurzor redukovaného glutatiónu, sa v klinickej praxi používa ako mukolytikum viac ako 30 rokov. Bol tiež navrhovaný a/alebo používaný v liečbe a/alebo prevencii niektorých respiračných chorôb a chorôb týkajúcich sa oxidačného stresu vo všeobecnosti. Cieľom tejto štúdie bolo hodnotiť účinok dlhotrvajúcej liečby NAC na chrípku a epizódy podobné chrípke. Celkovo 262 subjektov oboch pohlaví (787a > 65 rokov a 62Vo trpiaci nerespiračnou chronickou degeneratívnou chorobou) bolo zaradených do randomizovanej dvojito slepej štúdie v 20 talianskych centrách. Títo boli randomizovaní, aby užívali buď placebo alebo tabletky NAC (600 mg), dvakrát denne počas 6 mesiacov. Pacienti trpiaci chronickými respiračnými chorobami neboli vhodní, aby sa vyhlo možnému mýleniu účinkom NAC na respiračné symptómy. Liečba NAC bola dobre tolerovaná a vyústila do významného zníženia frekvencie epizód podobných chrípke, závažnosti a dĺžky doby pripútania na lôžko. V NAC-skupine boli tak lokálne, ako aj systémové symptómy prudko a významne znížené. Frekvencia sérokonverzie voči vírusu chrípky A/HtNt Singapore 6/86 bola podobná v oboch skupinách, ale len u 25Vo vírusom infikovaných subjektov s liečbou NAC sa vyvinula symptomatická forma verzus 79Vo v skupine s placebom. Hodnotenie bunkami sprostredkovanej imunity ukázalo významný progresívny posun z anergie do normergie, ktorá nasledovala po liečbe NAC. Zdá sa, že podávanie N-acetylcysteínu počas zimy takto významne oslabuje chrípku a epizódy podobné chrípke najmä u starších vysokorizikových jedincov. N-acetylcysteín nezabránil infekcii vírusom chrípky A/H1N1, ale významne redukoval incidenciu klinicky zjavných ochorení.
Eur Respir J 1997; I0: 1535-1541.

Translation education Other - State language school in Trenčín
Experience Years of experience: 7. Registered at ProZ.com: Dec 2016.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software N/A
Bio
I am an enthusiastic and careful translator, who tries to meet your
expectations. I proceed to every text responsibly and personally, so that
you may receive a correct translation.
Work experience: book editor of medical special and popular literature
about health and personal growth; translator (English/Slovak and reversely) of various texts: trials, abstracts, books, manuals, correspondence.
Education: Comenius University in Bratislava, Medical Faculty; State Language School in Trencin (Slovakia)
Contact me via my e-mail: [email protected]


Profile last updated
Jan 18, 2017More translators and interpreters: English to Slovak   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search