Working languages:
Slovak to English
Czech to Dutch
English to Slovak

Dagmara Abtova

Netherlands
Local time: 09:39 CEST (GMT+2)

Native in: Slovak Native in Slovak, Czech (Variant: Standard-Czech) Native in Czech
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Subtitling, Transcription, Training, Sales
Expertise
Specializes in:
Cooking / CulinaryCosmetics, Beauty
FolkloreFood & Drink
GeographyIdioms / Maxims / Sayings
MusicPsychology
NutritionMedical (general)

Payment methods accepted MasterCard
Portfolio Sample translations submitted: 2
Czech to Dutch: Ifu Danis PP
General field: Medical
Detailed field: Medical: Instruments
Source text - Czech
Varování:
• Implantaci má provádět lékař, který je v metodách aplikace stentů v GIT náležitě vyškolen a má zkušenosti.
• Vyjmutí stentu musí být provedeno během sedmi dnů od data implantace vzhledem k riziku prorůstání sliznice jícnu do pletiva stentu a riziku vzniku dekubitální nekrózy s následnou tvorbou píštělí (esofagorespirační a esofagoaortální).
• Pokud stent nezastaví krvácení, zhodnoťte situaci a stent odstraňte nejpozději do 48 hodin. Pokračujte v léčbě krvácení jinou vhodnou metodou.
• V případě, že se rozhodnete implantovat TIPS, SX-ELLA Stent Danis musí být vyjmut (in one step procedure).
• Po implantaci stentu musí pokračovat léčba krvácení a jeho následků (tzn. sledování pacienta, hledání jiných zdrojů krvácení, podávání vasoaktivních léčiv; substituce tekutin, krve,… atd.).
• Chraňte se před infekcí přenášenou krví, zejména viry hepatitidy B a C a HIV, použitím rukavic.
• Použité, kontaminované části soupravy jsou zdrojem biologického rizika. Musí být zlikvidovány v souladu se schváleným postupem a zákonnou úpravou.
• Stent může být zaveden bez použití vodiče. Pokud se rozhodnete použít vodič, použijte výhradně „ultratvrdý“ vodící drát. Vhodný vodicí drát je součástí soupravy.
• Vodicí drát nesmí být zaváděn bez skiaskopické nebo endoskopické kontroly. Umístění měkkého konce vodiče v balení je znázorněno obrázkem na štítku vodiče.
• Stent se zkracuje po plné expanzi na nominální - relaxovaný průměr (viz Tabulka č. 1).
• Pokud se při nafukování fixačního - gastrického balónku začne nafukovat i malý indikační balónek, zastavte ihned nafukování!
Translation - Dutch
Waarschuwingen:
• Implantatie dient uitgevoerd te worden door een arts die voldoende opgeleid is in het werken met de endoscopische GI stenten en beschikt over relevante ervaring.
• De stent moet binnen zeven dagen na de datum van implantatie worden uitgehaald, vanwege het risico van ingroei van het slokdarmslijmvlies in het stentgaas en vorming van decubitale necrose gevolgd door fistel (esophagorespiratorisch of esophagoaortisch).
• Als de stent het bloeden niet stopt, beoordeel de situatie en verwijder de stent binnen 48 uur. Probeer het bloeden met een andere methode te stoppen
• Nadat TIPS is geïmplanteerd, dient de SX-ELLA Stent Danis ineens verwijderd te worden.
• Na stentimplantatie moet een behandeling van (de gevolgen van) het bloeden vervolgen (dat wil zeggen bewaking van de patiënt, het vinden van andere oorzaken van het bloeden, toediening van vasoactieve geneesmiddelen, substitutie van vloeistof, bloed, ... enz.)
• Bescherm uzelf tegen door het gebruik van handschoenen tegen door bloed overgedraagbare infecties, met name virussen van hepatitis B en C en HIV.
• De gebruikte, gecontamineerde onderdelen van de set vormen een biologisch risico. Deze moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de vastgestelde procedure en wettelijke voorschriften.
• De stent kan worden ingevoerd zonder gebruik van de voerdraad. Als u besluit om de voerdraad te gebruiken, gebruik dan uitsluitend een ultra stijve voerdraad. De voerdraad maakt onderdeel uit van de set.
• De voerdraad wordt niet ingevoerd zonder, ofwel skiascopische-, ofwel endoscopische controle. De positie van de zachte punt van de voerdraad wordt op het label van de afzonderlijke voerdraadverpakking uitgebeeld.
• De stent wordt na de expansie korter en krijgt weer nominale-ontspannen diameter (zie Tabel 1).
• Als zich tijdens het opblazen van fixatie-maagballon ook een klein indicatieballon begint op te blazen, stop dan onmiddelijk met het opblazen!
English to Slovak: Breqo prams
General field: Other
Detailed field: Mechanics / Mech Engineering
Source text - English
First of exceptional and contemporary line of Breqo prams.
Modern and very light frame makes it easier to maneuver, explore city attractions, navigate tight shopping aisles or a rough terrain in the park.
With inflatable wheels and adjustable shock absorbers there is nothing to hold you back from exploring forest or mountain paths.
• ultra lightweight aluminium chassis
• large shopping basket (up to 5 kg)
• chassis easy to maneuver with 4 air tire wheels
• lockable swivel front wheels, rear wheels equipped with safe „one push” linked brake
• adjustable shock absorbers
• adjustable handle covered with eco leather
• carrycot with cradle function
• carrycot equipped with reclining backrest adjusted outside
• carrycot hood ventilated
• equipment: footmuff, bag, raincover

Modern and very comfortable attachement system of carrycot, stroller seat, and car seat. One click and it’s done. Fast, safe and comfortable.Compatibile with car seats gr. 0/0+


The above logos are used only for informational purposes


Large, adjustable canopy and apron protection against sunlight, wind and cold
Translation - Slovak
Prvá výnimočná a súčasná línia Breqo kočíkov.

Moderný a veľmi ľahký rám uľahčuje pohyb, preskúmanie mestských atrakcií, prechod cez tesnú nákupnú uličku, alebo prechod drsným terénom v parku.

S nafukovacími kolesami a nastaviteľnými tlmičmi nie je nič, čo by vám bránilo preskúmať les alebo horské chodníky.


• ultra ľahký hliníkový podvozok
• veľký nákupný košík (do 5 kg)
• podvozok ľahko ovladateľný s 4 nafukovacými kolesami
• možnosť uzamknuťia otočných predných kolies, zadné kolesá sú vybavené bezpečnou spojovaciou brzdou " na jedno stlačenie"
• nastaviteľné tlmiče
• nastaviteľná rukoväť potiahnutá eko kožou
• vanička s funkciou kolísky
• vanička vybavená polohovateľnou opierkou, upraviteľnou zvonka
• vanička s ventilovateľnou kapucňou
• vybavenie: fusak, taška, pláštenka

Moderný a veľmi pohodlný pripevňovací systém lôžka kočíka, sedačky a autosedačky. Jedno kliknutie a je to hotové. Rýchle, bezpečné a pohodlné.


Kompatibilné s autosedačkou gr. 0/0 +


Vyššie uvedené logá sú použité iba pre informačné účely


Veľká, nastaviteľná strieška a ochrana proti slnku, vetru a chladu

Translation education Master's degree - Rijksuniversiteit Leiden
Experience Years of experience: 8. Registered at ProZ.com: Jan 2017.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Google Translator Toolkit, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint
Bio
No content specified


Profile last updated
Jan 17, 2017More translators and interpreters: Slovak to English - Czech to Dutch - English to Slovak   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search