Member since Sep '18

Working languages:
Slovak to English
Czech to English
English to Slovak
Czech to Slovak
Slovak to Czech

Vladimir Suchan
15 years work/live in Dublin in business

Bratislava, Bratislavsky kraj, Slovakia
Local time: 00:05 CET (GMT+1)

Native in: Slovak Native in Slovak, English Native in English
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
8 positive reviews
2 ratings (5.00 avg. rating)

 Your feedback
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
ManagementTransport / Transportation / Shipping
Tourism & TravelLaw (general)
Real EstateIT (Information Technology)
Internet, e-CommerceInternational Org/Dev/Coop
Human ResourcesGeography
Preferred currency EUR
Payment methods accepted PayPal, Skrill, Money order | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 1
Slovak to English: Working on bank holiday
General field: Other
Detailed field: Human Resources
Source text - Slovak
DNI PRACOVNEHO POKOJA
Mzdu a náhradu mzdy za sviatok upravuje § 122 Zákonníka práce nasledovne:

Príplatok za prácu vo sviatok
V súlade s par. 122 ods. 1 ZP patrí zamestnancovi za prácu vo sviatok dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie
najmenej 100 % jeho priemerného zárobku
(Do 30.4. 2018 patrilo zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku). Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý padne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.
S vedúcim zamestnancom (na rozdiel od práce nadčas ide o každého vedúceho zamestnanca) môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok . Mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za prácu vo sviatok mu potom nepatria. S radovým zamestnancom dojednanie možné nie je.

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní
náhradného voľna za prácu vo sviatok
• zamestnanec stráca nárok na príplatok za sviatok, ale môže v dohodnutom termíne čerpať náhradné voľno v pomere 1:1
• ide o individuálnu dohodu medzi zamestnancom a zamestnávateľom (par. 122 ods. 2 ZP)
• za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume priemerného zárobku, mesačne odmeňovanému patrí mzda, resp. náhrada mzdy
Od 1.5.2018 platí, že ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi „zadržaný“ príplatok za prácu vo sviatok. Do 30.4.2018 platilo, že náhradné voľno sa má poskytnúť „počas troch kalendárnych mesiacov po výkone práce vo sviatok“.

Príklad:
Ako zamestnanec ste mali na sobotu naplánovanú riadnu pracovnú zmenu, počas ktorej ste odpracovali 8 hodín. Táto sobota bola zároveň aj sviatkom. Aké príplatky vám patria za vykonanú prácu? Môžete za túto odpracovanú sobotu čerpať náhradné voľno za prácu vo sviatok?
Ak ste pracovali v sobotu (kedy bol aj sviatok), na ktorú ste mali naplánovanú riadnu zmenu (nešlo o prácu nadčas), tak zamestnávateľ môže postupovať dvojakým spôsobom:
1. neposkytne vám náhradné voľno za prácu vo sviatok, a zaplatí vám za prácu v sobotu mzdu + príplatok za prácu v sobotu + príplatok za prácu vo sviatok alebo

2. po dohode s vami vám poskytne za prácu vo sviatok náhradné voľno – tak potom vám patrí za prácu v sobotu mzda + príplatok za prácu v sobotu + náhradné voľno za prácu vo sviatok, ktoré bude platené mzdou alebo priemerom, podľa toho, ako máte ako zamestnanec deň sviatku platený

PRACOVNÝ PORIADOK.......... upravuje v článku X - Náhradné voľno za prácu vo sviatok :

1. Za prácu vo sviatok sa môžu zamestnanec a zamestnávateľ dohodnúť na čerpaní náhradného voľna. Zamestnanec má právo čerpať voľno z práce v dĺžke rovnej trvaniu práce vo sviatok. V takom prípade nemá zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.
2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi náhradné voľno v dohodnutom čase. Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú na čase čerpania náhradného voľna, zamestnávateľ bude povinný poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná. Ak zamestnávateľ do troch mesiacov neumožní zamestnancovi vyčerpať náhradné voľno, náhradné voľno je zamestnancovi automaticky preplatené v najbližšom výplatnom termíne, ak sa Zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú inak.
3. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno podľa predchádzajúceho odseku, zamestnanec bude mať nárok na príslušné mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.Translation - English
BANK HOLIDAY
The salary and salary compensation for the bank holiday work is governed by § 122 of the Labour Code as follows:
Supplement for bank holiday work
In accordance with Art. 122 sect. 1 of the LC employee deserves salary benefit for bank holiday work
at least 100% of their average earnings
(Until 30.4. 2018, a salary benefit of at least 50% of their average earnings was paid to the employee). The salary benefit also includes work performed over bank holiday that falls on weekday on the employee's day of uninterrupted day off.
With the supervisor (as opposed to overtime work, it is the case of each supervisor), the employer can negotiate a salary in the employment contract, taking into account any work on bank holiday. The salary benefit or the tim ein lieu for work at bank holiday does not apply to them. It is not possible to negotiate such agreement with staff member.

If the employer and the employee agree to take
receive in lieu for work on bank holiday
• employee loses entitlement to a supplement, but can take time in lieu at the agreed time at 1:1 ratio
• this is an individual agreement between the employee and the employer (Article 122 (2) of the LC)
• for taking time in lieu, the employee is paid a salary compensation in the amount of the average earnings; the monthly remuneration includes the salary, or rather salary compensation

As of 1.5.2018, if the employer does not provide a worker with a time in lieu no later than 3 months after the month in which the work was carried out on bank holiday or in another agreed period after the work on bank holiday, the employee is entitled to ‚held‘ supplement for the work on bank holiday. By 30.4.2018, the time in lieu has to be granted "during three calendar months after the work on the bank holidas".Example:
As an employee, you were scheduled with regular work shift on Saturday for 8 hours. This Saturday was also bank holiday. Whatsupplement do you receive for your work? Can you take time in lieu for bank holiday for your work on Saturday?
If you worked on a Saturday (when there was a bank holiday) for which you had scheduled a proper shift (it was not overtime), the employer has two options:

1. they will not give you time in lieu for work on bank holiday, and will pay you salary for work on Saturday + Saturday work supplement+ bank holiday supplement or

2. after agreeing with you, they will give you time in lieu for your bank holiday work - then you will be paid for work on Saturday + salary for work on Saturdays + time in lieu for work on bank holiday which will be paid via salary or by average, depending on how you as an employee have the bank holiday day renumerated

WORKING REGULATION .......... regulates in Article X – Time in lieu for bank holiday work:

1. 1. For work on bank holiday, the employee and the employer may agree to compensate with time in lieu. An employee has the right to take time in lieu equal to the duration of work on bank holiday. In such a case, the employee is not entitled to a salary allowance for bank holiday work.
2. The employer shall provide the employee time in lieu for the agreed time. If the employer and the employee do not agree on the time of taking a time in lieu, the employer will be obliged to provide the employee with a time in lieu no later than the end of the third calendar month following the month in which the bank holiday work was carried out. If an employer does not allow an employee to take time in lieu within three months, the employee's time in lieu is automatically reimbursed at the closest salary date unless the employer and the employee agree otherwise.
3. If an employer does not grant an employee time in lieu in accordance with the preceding paragraph, the employee shall be entitled to the corresponding salary allowance for work on bank holiday.Experience Years of experience: 7. Registered at ProZ.com: May 2017. Became a member: Sep 2018.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume English (DOCX)
Bio
I consider myself to be professional and reliable translator. I am able to deliver the agreed project in designated time with excellent translation. I have been working in financial institutions for past 15 years but had had few other different jobs in the past. Therefore I have good knowledge of various industries and thanks to my love for reading, large vacabulary at my disposal. I am very flexible on time and I do know what it means to work hard towards agreed deadline. I am at your disposal to contact me if you need help with quality translations.
Keywords: Slovak, German, English, Business, legal, admin, computers, manuals


Profile last updated
Oct 24More translators and interpreters: Slovak to English - Czech to English - English to Slovak   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search