Working languages:
Slovak to English
Slovak to Portuguese
English to Slovak

jazykar
right words can turn any text into magic

Kosice, Kosicky kraj, Slovakia
Local time: 05:11 CEST (GMT+2)

Native in: Slovak Native in Slovak
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
7 positive reviews
(6 unidentified)

1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
What jazykar is working on
info
Feb 22, 2018 (posted via ProZ.com):  Terms of on-line sale for Schneider Electric ...more, + 5 other entries »
Total word count: 20163

Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Transcription, Training
Expertise
Specializes in:
Tourism & TravelCinema, Film, TV, Drama
Medical: PharmaceuticalsBusiness/Commerce (general)
Law: Contract(s)Medical: Health Care
Government / PoliticsEngineering (general)
Human ResourcesTransport / Transportation / Shipping

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 8, Questions answered: 6
Payment methods accepted Visa, MasterCard, American Express, Wire transfer, PayPal
Portfolio Sample translations submitted: 11
English to Slovak: Epipen injektor
General field: Medical
Detailed field: Medical: Health Care
Source text - English
ENGLISH
EpiPen®/EpiPen® Jr Prescription CHECKLIST
Name / First Name
Date of Birth
Date
Have you diagnosed your patient being at risk or having already experienced an anaphylactic reaction?
YES
Is the patient familiar when to administer adrenaline?
YES, and already using the EpiPen®/EpiPen® Jr
Continue with STEP 3
YES, but not using the EpiPen®/EpiPen® Jr
Continue with STEP 2
NO
Continue with STEP 1
"STEP 1: Have you explained the patient how to behave in case of allergen contact and
when to administer adrenaline?"
STEP 2: Have you introduced EpiPen®/EpiPen® Jr and demonstrated the precise steps howto use the EpiPen®/EpiPen® Jr by using the EpiPen®/EpiPen® Jr training device and showing the EpiPen®/EpiPen® Jr “How to use” video? (See back for more information)
STEP 3: Have you asked the patient to demonstrate the EpiPen®/EpiPen® Jr handling using the EpiPen®/EpiPen® Jr training device?
"Have you recommended the regularly repeat selftraining and to train all immediate
associates?"
Have you recommended to carry always 2 EpiPen®/EpiPen® Jr in case symptoms do not improve and a second dosage is needed?
Have you advised the patient to set a reminder for the EpiPen®/EpiPen® Jr expiry date to renew their medication in time?
EpiPen®/EpiPen® Jr
How to USE the EpiPen®/EpiPen® Jr
Remove the EpiPen®/EpiPen® Jr from the carry case. Lie down with your legs slightly elevated to keep your blood flowing or sit up if breathing is difficult.
"Grasp EpiPen®/EpiPen® Jr in dominan hand, with thumb nearest blue cap and form fist around EpiPen®/EpiPen® Jr and pull off the blue safety cap.
Remember: “Blue to the sky, orange to the thigh”."
Hold the EpiPen®/EpiPen® Jr at a distance of approximately 10 cm away from the outer thigh. The orange tip should point towards the outer thigh.
Jab the EpiPen®/EpiPen® Jr firmly into outer thigh at a right angle (90° angle). Hold firmly against thigh for 10 seconds.
EpiPen®/EpiPen® Jr should be removed and safely discarded. The orange needle cover will extend to cover needle.
"Massage the injection area for 10 seconds. Dial 112, ask for ambulance and
state “anaphylaxis”."
Each EpiPen®/EpiPen® Jr can only be used once. If symptoms don’t improve, you can administer a second EpiPen®/EpiPen® Jr after 5 –15 minutes.
How to STORE the EpiPen®/EpiPen® Jr
Do not store the EpiPen®/EpiPen® Jr above 25 °C and do not refrigerate or freeze it.
Keep the container in the outer carton in order to protect from light. When exposed to air or light, adrenaline deteriorates rapidly and will become pink or brown.
Please remember to check the contents of the glass cartridge in the EpiPen®/EpiPen® Jr Auto-Injector from time to time to make sure the liquid is still clear and colourless.
Replace the EpiPen®/EpiPen® Jr Auto-Injector by the expiry date or earlier if the solution is discoloured or contains a precipitate.
Translation - Slovak
PREKLAD
KONTROLNÝ ZOZNAM na predpisovanie injekčného pera EpiPen®/EpiPen® Jr.
Meno / Priezvisko
Dátum narodenia
Dátum
Už ste diagnostikovali svojmu pacientovi, ohrozenie, prípadne má už pacient skúsenosť s anafylaktickou reakciou?
ÁNO
Je pacient oboznámený s tým, kedy je nutné podať adrenalín?
ÁNO, a už aj používa EpiPen®/EpiPen® Jr.
Pokračujte KROKOM 3
ÁNO, ale nepoužíva EpiPen®/EpiPen® Jr.
Pokračujte KROKOM 2
NIE
Pokračujte KROKOM 1
KROK 1: Už ste vysvetlili pacientovi, ako sa správať v prípade kontaktu s alergénom a
KROK 2: Už ste pacientovi predstavili EpiPen® / EpiPen® Jr. a ukázali mu/jej presné kroky, ako používať EpiPen® / EpiPen® Jr. pomocou skúšobného zariadenie EpiPen® / EpiPen® Jr. a premietnutím videa EpiPen® / EpiPen® Jr. "Ako ich používať"? (Pozrite si zadnú stranu, pre viac informácií)
KROK 3: Už ste požiadali pacienta, aby vám predviedol manipuláciu s použitím skúšobného zariadenia EpiPen® / EpiPen® Jr. EpiPen® / EpiPen® Jr.?
Už ste pacientovi odporučili pravidelne zopakovať jeho/jej vlastný výcvik a zacvičiť aj všetkých najbližších spolupracovníkov?
Už ste odporúčali pacientovi mať pri sebe vždy 2 injekčné perá EpiPen® / EpiPen® Jr. v prípade, že sa jeho/jej príznaky nezlepšia a že bude potrebná druhá dávka?
Už ste poradili pacientovi nastaviť si pripomienku týkajúcu sa expiračnej doby injekčného pera EpiPen® / EpiPen® Jr. tak, aby mal/a včas nové liečivo k dispozícii?
EpiPen®/EpiPen® Jr.
Ako POUŽÍVAŤ EpiPen®/EpiPen® Jr. ?
Vyberte EpiPen® / EpiPen® Jr. z prenosného puzdra. Ľahnite si s nohami mierne vyloženými, aby ste uľahčili prietok vašej krvi, prípadne sa posaďte, ak sa vám dýcha ťažko.
Uchopte EpiPen® / EpiPen® Jr. do dominantnej ruky, s palcom čo najbližšie k modrému viečku a päsť zovrite okolo EpiPen® / EpiPen® Jr. a stiahnite/odtrhnite modrý bezpečnostný uzáver. Pamätajte si: "modré do neba, oranžové do stehna".
Podržte EpiPen® / EpiPen® Jr. vo vzdialenosti cca 10cm od vonkajšej strany vášho stehna. Oranžový hrot by mal smerovať k vonkajšej strane stehna.
Vrazte EpiPen® / EpiPen® Jr. pevne do vonkajšej strany stehna v pravom uhle (uhol 90 °). Držte pevne, oproti stehnu, po dobu 10 sekúnd.
EpiPen® / EpiPen® Jr. je potrebné odstrániť a bezpečne zlikvidovať. Oranžový kryt ihly sa rozšíri, aby prekryl ihlu.
EpiPen® / EpiPen® Jr. je potrebné odstrániť a bezpečne zlikvidovať. Oranžový kryt ihly sa rozšíri, aby prekryl ihlu.
Každý EpiPen®/EpiPen® Jr. sa dá použiť iba raz. v prípade, že sa príznaky nezlepšia, je potrebná druhá dávka, po uplynutí 5-15 minút.
Každý EpiPen®/EpiPen® Jr. sa dá použiť iba raz. v prípade, že sa príznaky nezlepšia, je potrebná druhá dávka, po uplynutí 5-15 minút.
Neskladujte EpiPen®/EpiPen® Jr. pri teplotách vyšších než 25 °C a chráňte ich pred chladom alebo mrazom.
Uchovávajte auto injektor v lepenkovej vonkajšej škatuľke, aby ste ho ochránili pred svetlom. Pri vystavení vzduchu alebo svetlu, sa kvalita adrenalínu rýchlo zhoršuje a zružovie lebo zhnedne.
Nezabudnite prosím, z času na čas, skontrolovať obsah skleneného puzdra v auto injektore EpiPen Jr., aby ste sa ubezpečili, že kvapalina je stále číra a bezfarebná.
Vymeňte auto injektor do dátumu expirácie alebo aj skôr, ak je roztok sfarbený alebo obsahuje zrazeninu.
English to Slovak: Leader competencies - assessment sheet
General field: Marketing
Detailed field: Management
Source text - English
Open communication skills and ability to take joint actions to achieve targets
Supports the team by being accessible, open and transparent.
Is accessible and open to listen to others.
Welcomes other people’s viewpoints; seeks and appreciates feedback from superiors, colleagues and subordinates alike.
Provides information and feedback on time and transparently.
Ability to manage in difficult situations and flexibly adapt to rapid changes. Accepting responsibility for tasks undertaken
Is courageous facing tasks, people and change.
Enjoys challenging tasks and is ready to be held accountable for them, including admitting own mistakes.
Shares information openly, gives feedback and presents her/his standpoint even when it is unpopular or unpleasant.
Copes well with the unexpected and adapts flexibly to fast-paced changes.
Persistent effort towards attaining individual targets. Ability to choose solutions that allow to achieve more with less
Manages tasks with clear focus and efficiency in mind.
Is able to manage multiple activities at once in order to get things done.
Uses resources effectively and looks for clever solutions to do more with less.
Sets, manages and re-arranges priorities to follow high impact objectives; pushes for results, not efforts.
Leads others by being a role model, setting focus and supporting the team.
Is a model of personal impact, integrity („walk-the-talk“) and engagement (treating the company as own).
Translates vision into clear objectives and meticulously follows up in order to put strategy into practice.
Supports the team by coaching and developing others, building team spirit and celebrating successes.
Ability to establish, form and maintain satisfactory relationships with both external and internal clients
Builds relationships based on trust in the team and across the company.
Builds trust by being honest and truthful, leaving politics aside.
Treats others respectfully and fairly, independently of position, gender and across cultures.
Approaches people in a positive manner and is able to ease interpersonal tensions.
Active attitude and initiative in each situation, determination to overcome difficulties and concentration on effects
Enjoys working hard and fast to achieve results.
Pushes herself/himself and others to achieve top and bottom-line results.
Likes to move on fast to meet new or unfamiliar tasks and projects.
Is comfortable working alone and autonomously even on tough assignments.
Decisions targeted at project profitability based on the current knowledge and calculated risk
Takes responsibility for well-defined and quick decisions.
Defines sound success criteria by taking into account speed / cost / quality factors.
Takes decisions even with limited information or in situations of uncertainty.
Drives a decision-making process with a sense of urgency; involves relevant stakeholders and experts.
Establishes change culture by showing entrepreneurial spirit and driving the change process.
Thinks ahead anticipating future trends and seeking new opportunities.
Challenges status quo; analyzes successes and failures to improve and innovate.
Drives the change process by persistent communication in the team and across departments.
Translation - Slovak
Otvorené komunikačné zručnosti a schopnosť podniknúť spoločné kroky na dosiahnutie cieľov.
Podporuje tým, že je prístupný, otvorený a transparentný.
Je prístupný a otvorený ostatným.
Víta názory iných ľudí; hľadá a oceňuje spätnú väzbu od nadriadených, kolegov aj podriadených.
Podáva informácie a spätnú väzbu včas a trasparentne.
Schopnosť riadiť zložité situácie a adaptovať sa flexibilne k náhlym zmenám.
Má odvahu čeliť úlohám, ľuďom a zmenám.
Teší sa z náročných úloh, je pripravený niesť za ne zodpovednosť, vrátane priznania si vlastných chýb
Podelí sa s informáciami otvorene, dáva spätnú väzbu a prezentuje svoje stanovisko aj keď je nepopulárne alebo nepríjemné.
Dobre sa vyrovnáva s neočakávaným a pružne sa prispôsobuje rýchlym zmenám
Vytrvalé úsilie o dosiahnutie individuálnych cieľov. Schopnosť vybrať riešenia, ktoré umožňujú dosiahnuť viac s využitím menšieho množstva prostriedkov
Riadi úlohy s jasným zameraním a efektívnosťou.
Je schopný spravovať viacero aktivít naraz, aby boli veci dokončené.
Používa zdroje efektívne a hľadá šikovné riešenia, aby urobili viac s menej prostriedkami.
Nastavuje, riadi a reorganizuje priority pre sledovanie cieľov s vyskoým dosahom; tlačí pre dosiahnutie výsledkov, nie pre samotné úsilie.
Vedie ostatných tým, že zosobňuje vzorový model, nastavuje zameranie cieľov a podporuje tím.
Je modelom osobného vplyvu, integrity ("walk-the-talk") a angažovanosti (zaobchádzanie s podnikom ako so svojim vlastným).
Prekladá víziu do jasných cieľov a dôsledne ich nasleduje so zámerom zaviesť stratégiu do praxe.
Podporuje tím učením a rozvíjaním ostatných a oslavovaním ich úspechov.
Schopnosť vytvárať, formovať a udržiavať uspokojivé vzťahytak s externými ako aj internými klientmi
Buduje vzťahy založené na dôvere v tíme a naprieč spoločnosťou.
Buduje dôveru tým, že je čestný a drží sa pravdy a ponecháva politiku stranou.
Správa sa k ostatným úctivo a spravodlivo, nezávisle od postavenia, pohlavia a kultúr.
Pristupuje k ľudom pozitívne a dokáže zmierniť napätie medzi ľuďmi
Aktívny prístup a iniciatívnosť v každej situácii, odhodlanie prekonať ťažkosti a sústrediť sa na dopady
Rád tvrdo a rýchlo pracuje na dosiahnutí výsledkov.
Tlačí seba a ostatných, aby dosiahli prvotriedne výsledky.
Rád rýchlo postupuje, aby sa stretol s novými alebo neznámymi úlohami a projektmi.
Nemá problém pracovať sám/a a samostatne, ani na ťažkých úlohách.
Rozhodnutia zamerané na ziskovosť projektu na základe súčasných poznatkov a vypočítaného rizika
Zodpovedá za dobre definované a rýchle rozhodnutia.
Zohľadňovaním faktorov rýchlosti / nákladov / kvality definuje kritériá úspechu
Robí rozhodnutia aj s obmedzenými informáciami alebo v situáciách neistoty
Riadi rozhodovací proces so zmyslom pre naliehavosť; Zahŕňa príslušné zainteresované strany a odborníkov.
Vytvára kultúru zmien prostredníctvom zobrazovania podnikateľského ducha a riadenia procesu zmeny.
Myslí dopredu, predpokladá budúce trendy a hľadá nové príležitosti.
Vyzýva status quo; Analyzuje úspechy a neúspechy pre zlepšenie a inováciu.
Riadi proces zmeny vytrvalou komunikáciou v tíme a naprieč oddeleniami.


English to Slovak: Product description - educative toys
General field: Other
Detailed field: Education / Pedagogy
Source text - English
The wheels on the bus go 'round and 'roun... and kids will play with this puzzle over and over! Lift the six pieces of the school bus to reveal different pictures underneath that show what's happening, and to hear the different verses of the classic children's song. Sing along as the wipers go, "swish, swish, swish," the horn goes, "beep, beep, beep," and more! The lyrics are on the back of the sturdy wooden resting board to help kids learn the words. Shaped wooden pieces with durable plastic pegs are easy for small hands to grasp, making this a perfect preschool puzzle (ages 2+) that helps with fine motor skill development, as well as auditory processing.
Saddle up for some playtime fun with this sturdy, colorful horse ranch rug! Durably made to look great for countless playtimes to come, the woven rug with a skid-proof backing comes with four molded plastic horses and features details like a stable, riding track, paddock, pasture, and a riding trail to give many options for creative play. Large format is big enough for multiple kids and lots of horses.
It's all fun and games with this playful activity rug! The design incorporates four classic board games - Tic-Tac-Toe, Checkers, Nine Men's Morris, and Solitaire - so there are lots of ways for kids to learn and play. The set includes 36 double-sided wooden play pieces in a mesh bag and detailed game instructions. The rectangular rug is woven from durable material that is stain-resistant and machine washable. A skid-proof backing makes it safe for all floor surfaces, and a reinforced border binding prevents fraying. Game play promotes cognitive development, problem-solving, and fine motor skill development, and is made to last for years of game-time fun!
Lift one of the eight peg puzzle pieces to see and hear what's happening all over this busy farm! This unique sound puzzle lets kids two and older a cow being milked in the barn, a tractor starting up, grain flowing from the silo to a truck, and much more. Replace the piece to immediately stop the sound and move to the next part of the farm! Kids two and older will love exploring the farm and discovering new, full-color pictures under each piece, and learning what is making the realistic sounds. The interactive, sturdy wooden puzzle helps develop fine motor skills and auditory processing skills, and encourages problem solving and narrative thinking.
A Classic Game Takes A Leap Forward With This Colorful, High Quality Hopscotch Game Set! Featuring Cheerful Birds, Fluffy Clouds, And A Rainbow Of Colors, This Hopscotch Rug Offers Lots Of Ways To Learn And Play! Reinforced Border Binding Prevents Fraying! 2 Colorful Beanbag Play Pieces Included. Durable Rug Material Is Stain-Resistant And Washable. Skid-Proof Backing Is Safe On All Floor Surfaces And Works For Indoor And Outdoor Use. Rug Dimensions Are 78.5 X 26.5 Inches.
Experience No-Mess Painting--And Learning--For Kids On The Go! This Exciting Paint-With-Water Coloring Book Includes Four Reusable Pages And A Refillable No-Leak Water Pen. Use The Pen And Watch Details And Vibrant Color Appear With Every Stroke! Then, Let The Page Dry To "Erase" The Pictures, And Fill It In Again And Again. Explore A Different Color, Circles, Triangles, Squares, And Rectangles, And Search-And-Find Activities On Each Page. The Chunky-Sized Water Pen Is Easy For Kids Three And Older To Hold And Stores Neatly In The Front Cover, So Water Wow Books Make Ideal Travel Activity Books For Kids!
Featuring Detailed Images Of Favourite Noisy Construction Tools, This Wooden Peg Puzzle Makes The Sound Of Each Tool When A Piece Is Placed Correctly In The Puzzle Board! Full-Colour, Matching Pictures Are Under Each Of The Eight Carved Pieces, Including A Power Drill, Hammer, Belt Sander, Jack Hammer, Tape Measure, Staple Gun, And Socket Wrench. Easy-To-Grip Plastic Pegs On Each Make The Pieces Easy For Small Hands To Manipulate. The Interactive, Sturdy Wooden Puzzle Helps Kids Two And Older Develop Fine Motor Skills And Auditory Processing Skills.
Get To Work All Around The Construction Zone With This Sturdy, Colorful Construction Site Rug! Durably Made To Look Great For Countless Playtimes To Come, The Woven Rug With A Skid-Proof Backing Comes With Three Wooden Construction Vehicles And Features Details Like A Crane, Wheelbarrows, Barriers, Cones, And Roads To Accommodate All Kinds Of Vehicles, Play People, And More! With This Rug, There Are Lots Of Ways To Learn And Play.
Inspire Endless Creativity With This Double-Sided Tabletop Easel, Featuring A Magnetic Dry-Erase Board On One Side, And A Chalkboard On The Other. The Included Paper-Roll Holder With A Paper Guide And Tear-Bar Accommodates 12-Inch Paper Rolls And Adds Even More Ways To Create Masterpieces! The Deluxe Set Comes With A Dry-Erase Marker And Felt Eraser, Five Colored Chalk Sticks, A 50-Foot-Long Paper Roll, 36 Letter And Number Magnets, And An Art Supply Tray. The Sturdy Wooden Easel Folds Flat For Handy Storage.
It'S Exciting To Place All Nine Pieces Correctly In The Puzzle Board And Hear Engine #6 Race To The Rescue! A Full-Color, Matching Picture Is Beneath Each Piece. (Tip: Puzzle Has Light-Activated Sensors; For Best Results, Expose The Sensors By Removing Pieces In A Brightly Lit Room, Then Make The Sound Play By Replacing The Pieces In The Board.)
Join Old Macdonald And His Friendly Barnyard Friends As They Help Each Other Complete This Classic Childhood Song. Pegs Help Children Two And Older Easily Grasp And Manipulate The Eight Adorably Illustrated Pieces (Farmer, Cow, Pig, Horse, Chickens, Ducks, Dog, And Sheep). Match The Pieces To The Pictures On The Beautifully Carved And Illustrated Wooden Puzzle Board To Hear Old Macdonald Start The Song (“Old Macdonald Had A Farm, E-I-E-I-O!”), And Each Animal Complete Its Part (For Example, The Pig Sings, “And On That Farm He Had A Pig, E-I-E-I-O [… Etc.]”). Directions And Lyrics Are Included On The Puzzle So Kids Can Sing Along!
Lift One Of The Eight Peg Puzzle Pieces To See And Hear What’S Happening In Each Room Of This Busy House! This Unique Sound Puzzle Lets Kids Two And Older Discover An Alarm Clock Waking Up A Child In The Bedroom, The Car Engine Roaring To Life In The Garage, Breakfast Sizzling On The Stove In The Kitchen, And Much More. Replace The Piece To Immediately Stop The Sound And Move To The Next Room! Kids Two And Older Will Love Exploring The House And Discovering New, Full-Color Pictures Under Each Piece, And Learning What Is Making The Realistic Sounds. The Interactive, Sturdy Wooden Puzzle Helps Develop Fine Motor Skills And Auditory Processing Skills, And Encourages Problem Solving And Narrative Thinking.
Lift One Of The Eight Peg Puzzle Pieces To See And Hear What’S Happening Inside The Firehouse And All Around The Neighborhood! This Unique Sound Puzzle Lets Kids Two And Older Discover A Fire Alarm Waking Up A Sleeping Firefighter, A Fire Crackling In An Apartment, A Cat Being Rescued From A Tree, And Much More. Replace The Piece To Immediately Stop The Sound And Move To The Next Scene! Kids Two And Older Will Love Exploring In And Around The Fire Station, Discovering New, Full-Color Pictures Under Each Piece, And Learning What Is Making The Realistic Sounds. The Interactive, Sturdy Wooden Puzzle Helps Develop Fine Motor Skills And Auditory Processing Skills, And Encourages Problem Solving And Narrative Thinking.
No-Mess Painting For Kids! This Exciting Paint-With-Water Coloring Book Includes Four Reusable Pages And A Refillable Water Pen. Simply Use The Pen To Color In Each Scene—Details And Vibrant Color Appear With Every Stroke! Then Let The Page Dry To Erase The Pictures And Color It In Again And Again. This Farm-Themed Book Includes Four Scenes To Color, And A Search-And-Find Activity For Each Scene. The Chunky-Sized Water Pen Is Easy For Kids To Hold And Stores Neatly Right In The Front Cover, Making This Water Wow! An Ideal Travel Activity Book And Travel Toy For Kids!
No-Mess Painting For Kids! This Exciting Paint-With-Water Coloring Book Includes Four Reusable Pages And A Refillable Water Pen. Simply Use The Pen To Color In Each Scene—Details And Vibrant Color Appear With Every Stroke! Then Let The Page Dry To Erase The Pictures And Fill It In Again And Again. This Animal Maze-Themed Book Includes Four Animal-Shaped Maze Challenges, Scenes To Color, And A Search-And-Find Activity For Each Scene. The Chunky-Sized Water Pen Is Easy For Kids To Hold And Stores Neatly Right In The Front Cover, So Water Wow Books Make Ideal Travel Activity Books For Kids!
No-Mess Painting For Kids! This Exciting Paint-With-Water Coloring Book Includes Four Reusable Pages And A Refillable Water Pen. Simply Use The Pen To Color In Each Scene--Details And Vibrant Color Appear With Every Stroke! Then Let The Page Dry To Erase The Pictures And Fill It In Again And Again. This Farm-Themed Book Includes Four Connect-The-Dots Challenges, Scenes To Color, And A Search-And-Find Activity For Each Scene. The Chunky-Sized Water Pen Is Easy For Kids To Hold And Stores Neatly Right In The Front Cover, So Water Wow Books Make Ideal Travel Activity Books For Kids!
Sing Along With Favourite Childhood Characters Like The Itsy Bitsy Spider And The Farmer In The Dell With This Unique Wooden Peg Song Puzzle! Match The Six Illustrated Wooden Puzzle Pieces To The Pictures In The Beautifully Carved Wooden Puzzle Board To Hear Six Different Nursery Rhymes (Hickory Dickory Dock, The Farmer In The Dell, Ring Around The Rosie, Row, Row, Row Your Boat, Pop Goes The Weasel, And The Itsy Bitsy Spider). Plastic Pegs Make It Easy For Small Hands To Grasp And Manipulate The Pieces. Lyrics Are Included On The Puzzle So Kids Can Sing Along As They Complete The Puzzle!
Take The Inside Lane To Fast-Paced Adventure With This Sturdy And Colorful Race Track Rug. Durably Made To Look Great For Countless Playtimes To Come, The Woven Rug With A Skid-Proof Backing Comes With Four Wooden Race Cars And Features A Pit Stop, Winner'S Circle, Stands, And A Run-Off Area To Accommodate All Kinds Of Vehicles, Play People, Traffic Signs, And More! With This Rug, There Are Lots Of Ways To Learn And Play.
This Colorful Play Rug Comes With Four Rescue Vehicles Ready To Swoop In Whenever There'S An Emergency! Big Enough For Trains, Chunky Play Figures, And Vehicles Of All Kinds, The Woven Rug Features A Cityscape Complete With Hospital, Fire Station, Helipad, Police Station, Apartment Buildings, And More, All Conveniently Connected By A Two-Lane Road. Durably Made To Look Great For Countless Playtimes To Come, This Rug Lays A Clear Path To Imagination!
This Colorful Road Rug Comes With Four Cars To Drive On Its Looping Streets And Lanes—And Its Varied Terrain Also Makes It Ideal For Trains, Chunky Play Figures, And Vehicles Of All Kinds! Durably Made To Look Great For Countless Playtimes To Come, The Woven Rug Features A Handsome Farm Surrounded By A Circular Road System, Which Connects A School, Parking Lot, Grocery Store, Lakeshore, And More—All In A Uniquely Convenient Arrangement That Makes It Easy For A Kid To Manage It All.
Translation - Slovak
Kolesá autobusu sa krútia stále dokola... a deti sa budú hrať s touto skladačkou znova a znova! Zdvihnite šesť dielov školského autobusu a odhaľte rôzne obrázky, ktoré sú na 2. strane, ktoré ukazujú, čo sa deje, a aby ste počuli jednotlivé verše klasickej detskej piesne. Spievajte tak, ako stierače, "svištia, svištia, svištia", ako klaksón trúbi, "píp, píp, píp" a tak ďalej! Texty sú na zadnej strane robustnej drevenej odpočinkovej dosky, aby pomohli deťom naučiť sa slová. Tvarované drevené kusy s odolnými plastovými kolíkmi sa dajú ľahko uchopiť do malých rúk, takže vytvárajú perfektnú skladačku pre predškolský vek (vek 2+), ktorá pomáha pri vývoji jemných motorických zručností, rovnako ako pri sluchovom spracovaní podnetov.
Osedlajte kone a zažite trochu zábavy s týmto robustným, pestrým kobercom s motívom konskej farmy! Po dlhú dobu vyzerá ideálne pre nekonečné množstvo hier, ktoré prídu, tkaný koberec s protišmykovou spodnou stranou so štyrmi vyformovanými plastovými koňmi a zobrazuje aj ďalšie podrobnosti, ako je stajňa, dráhy pre jazdu na koni, výbeh, pasienok a jazdecký chodník, čím poskytuje veľa možností pre kreatívne hry. Veľký formát je dostatočne priestranný pre viac detí a veľa koní.
Všetko je samá zábava a hry s týmto hravým kobercom pre rôzne aktivity! Dizajn obsahuje štyri klasické stolové hry - Piškvorky, dámu, mlyn a kartovú hru Solitaire - takže je mnoho spôsobov, ako sa deti môžu učiť a hrať. Sada obsahuje 36 obojstranných drevených herných dielov, vo vrecku zo sieťoviny a detailné herné inštrukcie. Obdĺžnikový koberec je utkaný z odolného materiálu, ktorý je odolný voči škvrnám a možno ho vyprať. Vďaka protišmykovej spodnej strane je bezpečný pre všetky povrchy podláh a zosilnené viazanie okrajov zabraňuje jeho strapkaniu. Hra podporuje kognitívny vývoj, riešenie problémov, a vývoj jemných motorických zručností, a je vyrobený aby vydržal celé roky hravej zábavy!
Zdvihnite jeden z ôsmich dielov skladačky s kolíkmi, aby ste mohli vidieť a počuť, čo sa deje na celej tejto rušnej farmu! Táto jedinečná skladačka so zvukmi umožňuje deťom vo veku od dvoch rokov, zažiť ako sa kravy doja v stajni, rozbieha traktor, zrno prúdi zo sila do kamiónu, a ešte oveľa viac. Keď položíte diel na pôvodné miesto, okamžite tým ukončíte zvuk a môžete sa presunúť na ďalšie časti farmy! Deti vo veku od dvoch rokov budú milovať skúmanie farmy a objavovanie nových, plne farebných obrázkov pod každým dielom skladačky, a naučia sa, čo vydáva tieto realistické zvuky. Interaktívna, masívna drevená skladačka pomáha rozvíjať jemnú motoriku a schopnosti spracovania podnetov sluchom a podporuje riešenie problémov a naratívne myslenie.
Klasická hra na skákanie "Škôlka", urobila krok vpred s touto pestrou, vysoko kvalitnou hernou sadou! Vďaka veselým vtáčikom, nadýchaným mrakom a dúhovým farbám, tento koberec na skákanie "škôlky" ponúka mnoho spôsobov, ako sa učiť a hrať! Zosilnené viazanie okrajov zabraňuje jeho strapkaniu! 2 farebné hracie prvky namiesto kamienkov sú súčasťou balenia. Odolný materiál koberca je odolný voči škvrnám a možno ho vyprať. Vďaka protišmykovej spodnej strane je bezpečný pre všetky povrchy podláh a je vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie. Koberček má rozmery cca 2,00 m x 67, 3 cm.
Zažite maľovanie a učenie bez neporiadku - pre deti na cestách! Táto vzrušujúca maľovanka "Maľujte s vodou" obsahuje štyri opakovane použiteľné stránky a nepresakujúce plniace vodné pero. Použite pero a sledujte ako sa detaily a živé farby objavujú pri každom jeho ťahu! Potom nechajte stránku uschnúť, aby sa obrázky "vymazali" a zaplňte ju znovu a znovu. Preskúmajte inú farbu, kruhy, trojuholníky, štvorce, a obdĺžniky, a hľadajte a nájdete rôzne aktivity na každej strane. Veľké a masívne pero na vodu, deti od troch rokov dokážu ľahko udržať a uschovať úhľadne pod predným krytom; teda knižky "Hurá voda" sú ideálnymi knihami plnými aktivít pre deti počas ciest!
Táto drevená skladačka s kolíkmi obsahuje detailné obrázky obľúbených, hlučných stavebných nástrojov a vydá zvuk každého nástroja keď správne umiestnite jednotlivé diely skladačky do radu! Pod každým z ôsmich vyrezávaných dielov sa nachádza plne farebný obrázok, zodpovedajúci jednotlivým nástrojom, vrátane vŕtačky, kladiva, brúsky, pneumatického kladiva, zvinovacieho metra, zošívacej pištole, a kľúča. Plastové kolíky s jednoduchým uchytením umožňujú jednoduchú manipuláciu malými rúčkami. Interaktívna, robustná drevená skladačka pomáha deťom vo veku od 2 rokov rozvíjať jemnú motoriku a schopnosti spracovania podnetov sluchom.
Dajte sa do práce v každej časti staveniska s týmto pevným a pestrofarebným kobercom zobrazujúcim stavenisko! Tento koberec je utkaný z odolného materiálu, takže po dlhú dobu vyzerá ideálne pre nekonečné množstvo hier, ktoré prídu; na spodnej strane má koberec aj protišmykovú úpravu. Dodávaný s tromi drevenými stavebnými strojmi a obsahuje detaily ako sú žeriav, vozíky, zábrany, kužele a cesty pre uloženie všetkých druhov dopravných prostriedkov, hru ľudí a ešte viac! S týmto kobercom existuje mnoho spôsobov, ako sa učiť a zahrať.
Inšpirujte nekonečnú tvorivosť s týmto obojstranným dreveným stojanom na stôl, na jednej strane obsahuje magnetickú, na sucho zmazateľnú tabuľu a tabuľu na písanie kriedou, na strane druhej. Priložený držiak na kotúč papiera s vodítkom na vkladanie papiera a trhacou lištou pojme 30,5 cm široký kotúč papiera a ponúka ešte viac spôsobov ako urobiť majstrovské dielo! Set Deluxe prichádza s na sucho zmazateľnými fixkami a filcovou stierkou, piatimi farebnými kriedami, s 50 cm dlhým kotúčom papiera, 36 magnetkami s písmenami a číslicami, a zásobníkom, na umelecké potreby. Masívny drevený stojan sa dá zložiť na plocho pre lepšie uskladnenie.
Je vzrušujúce umiestniť všetkých deväť kusov skladačky správne na panely a počuť 6-valcový radový motor, ako sa ponáhľa opreteky na záchranu! Plne farebný, zladený obrázok je pod každým kusom skladačky. (Tip: skladačka má svetlom aktivované senzor; pre dosiahnutie najlepších výsledkov, odkrývajte senzory odstraňovaním jednotlivých kusov v jasne osvetlenej miestnosti, potom nechajte zvuk zaznieť pri položení všetkých kusov na správne miesta na paneli.)
Pridajte sa k starému MacDonaldovi a jeho priateľským kamarátom z maštale, keď si navzájom pomáhajú dokončiť túto klasickú detskú pieseň. Kolíky pomôžu deťom vo veku od 2 rokov ľahko uchopiť a manipulovať s ôsmymi prekrásne nakreslenými dielmi (Farmár, krava, prasa, kone, sliepky, kačice, pes a ovce). Priraďte diely k obrázkom na krásne vyrezávanom a ilustrovanom drevenom panely, aby ste mohli počuť starého MacDonalda začať spievať pieseň ("Starý MacDonald farmu mal, ia ia o!"); A každé zvieratko pridá svoju časť (napríklad prasa spieva " a že na farme prasa mal, ia ia o [... atď.] "). Pokyny a texty sú súčasťou skladačky, takže deti môžu spievať spolu s nimi.
Zdvihnite jeden z ôsmich dielov skladačky s kolíkmi, aby ste mohli vidieť a počuť, čo sa deje v každej izbe tohto rušného domu! Táto jedinečná zvuková skladačka umožňuje deťom vo veku od 2 rokov objaviť budík, zobúdzajúci dieťa v spálni, motor auta, ktorý ožíva v garáži, raňajky prskajúce na sporáku v kuchyni, a mnoho ďalšieho. Ak položíte diel na miesto, zvuk okamžite prestane a môžete sa presunúť do ďalšej izby! Deti vo veku od 2 rokov si zamilujú poznávanie domu a objavovanie nových, plne farebných obrázkov, pod každým z dielov a naučia sa, čo robí tieto realistické zvuky. Interaktívna, robustná drevená skladačka pomáha rozvíjať jemnú motoriku a schopnosť sluchového spracovania podnetov a podporuje riešenie problémov a naratívne myslenie.
Zdvihnite jeden z ôsmich dielov skladačky s kolíkmi, aby ste mohli vidieť a počuť, čo sa deje vnútri požiarnej zbrojnice a všade naokolo! Táto jedinečná zvuková skladačka umožňuje deťom vo veku od 2 rokov objaviť ako požiarny poplach prebúdza spiaceho hasiča, oheň praskajúce v byte, mačku, ktorá bola zachránená zo stromu, a oveľa viac. Ak položíte diel na miesto, zvuk okamžite prestane a môžete sa presunúť na miesto ďalšej scény! Deti vo veku od 2 rokov si zamilujú poznávanie požiarnej zbrojnice a jej okolia, a objavovanie nových, plne farebných obrázkov, pod každým z dielov a naučia sa, čo robí tieto realistické zvuky. Interaktívna, robustná drevená skladačka pomáha rozvíjať jemnú motoriku a schopnosť sluchového spracovania podnetov a podporuje riešenie problémov a naratívne myslenie.
Maľovanie bez neporiadku - pre deti! Táto vzrušujúca maľovanka "Maľujte s vodou" obsahuje štyri opakovane použiteľné stránky a nepresakujúce plniace vodné pero. Jednoducho použite pero na vymaľovanie každej scénky a sledujte ako sa detaily a živé farby objavujú pri každom jeho ťahu! Potom nechajte stránku uschnúť, aby sa obrázky "vymazali" a zaplňte ju znovu a znovu. Táto kniha s tematikou farmy obsahuje 4 scénky na vymaľovanie a tiež aktivitu "hľadaj a nájdi" pre každú scénku. Veľké a masívne pero na vodu, deti dokážu ľahko udržať a uschovať úhľadne pod predným krytom; knižky "Hurá voda" sú teda ideálnymi knihami plnými aktivít pre deti počas ciest!
Maľovanie bez neporiadku - pre deti! Táto vzrušujúca maľovanka "Maľujte s vodou" obsahuje štyri opakovane použiteľné stránky a nepresakujúce plniace vodné pero. Jednoducho použite pero na vymaľovanie každej scénky a sledujte ako sa detaily a živé farby objavujú pri každom jeho ťahu! Potom nechajte stránku uschnúť, aby sa obrázky "vymazali" a zaplňte ju znovu a znovu. Táto kniha s tematikou bludiska pre zvieratká obsahuje 4 úlohy vo forme bludiska s tvarom zvieraťa, scénky na vymaľovanie a tiež aktivitu "hľadaj a nájdi" pre každú scénku. Veľké a masívne pero na vodu, deti dokážu ľahko udržať a uschovať úhľadne pod predným krytom; knižky "Hurá voda" sú teda ideálnymi knihami plnými aktivít pre deti počas ciest!
Maľovanie bez neporiadku - pre deti! Táto vzrušujúca maľovanka "Maľujte s vodou" obsahuje štyri opakovane použiteľné stránky a nepresakujúce plniace vodné pero. Jednoducho použite pero na vymaľovanie každej scénky a sledujte ako sa detaily a živé farby objavujú pri každom jeho ťahu! Potom nechajte stránku uschnúť, aby sa obrázky "vymazali" a zaplňte ju znovu a znovu. Táto kniha s tematikou farmy obsahuje 4 úlohy na spájanie bodov, scénky na vymaľovanie a tiež aktivitu "hľadaj a nájdi" pre každú scénku. Veľké a masívne pero na vodu, deti dokážu ľahko udržať a uschovať úhľadne pod predným krytom; knižky "Hurá voda" sú teda ideálnymi knihami plnými aktivít pre deti počas ciest!
Spievajte spolu s obľúbenými detskými postavičkami, ako je "Maličký pavúčik" a "Farmár v údolí" s touto jedinečnou drevenou stavebnicou s kolíkmi, ktorá vyhráva pesničky! Priraďte 6 ilustrovaných drevených dielov skladačky k obrázkom na krásne vyrezávanom a ilustrovanom drevenom panely, aby ste mohli počuť šesť rôznych detských riekaniek (Hickory Dickory Dock, Farmár v údolí, Krúžme okolo Rosie, Veslujte, veslujte, na vašej lodičke, Pop! ide lasička, a Maličký pavúčik). Plastové kolíky, umožňujú jednoduché uchopenie do malých rúk a manipulovanie s jednotlivými dielmi. Texty sú uvedené na skladačke, takže deti môžu spievať spolu, keď dokončujú skladačku!
Choďte po vnútornej dráhe a zažijete dobrodružstvo v rýchlom tempe s týmto pevným a farebným kobercom zobrazujúcim pretekársku dráhu. Je vyrobený z odolného materiálu a vyzerá skvele aj po nekonečnom množstve hier, ktoré časom prídu; tkaný koberec s protišmykovou spodnou stranou prichádza so štyrmi drevenými pretekárskymi vozidlami a má aj zastávky v boxoch, víťazný okruh, stojany a štartovací priestor pre uloženie všetkých druhov dopravných prostriedkov, hračkárskych postáv, dopravných značiek, a mnoho ďalšieho! S týmto kobercom, existuje mnoho spôsobov, ako sa učiť a zahrať.
Tento farebný koberec na hranie prichádza so 4 záchrannými vozidlami, ktoré sú pripravené vrhnúť sa do naliehavej akcie, kedykoľvek! Koberec je dosť veľký pre vlaky, masívne hracie postavičky a vozidlá všetkého druhu; tkaný koberec zobrazuje panorámu mesta doplnenú nemocnicou, požiarnou stanicou, pristávacou plochou pre helikoptéru, policajnou stanicou, bytovými domami a ďalšími detailmi, to všetko pohodlne prepojené dvojprúdovou cestou. Je vyrobený z odolného materiálu a vyzerá skvele aj po nekonečnom množstve hier, ktoré časom prídu, tento koberec vytyčuje jasnú cestu k fantázii!
Tento farebný koberec na hranie prichádza so 4 autami, ktoré môžu jazdiť po jeho kľukatých uličkách a uliciach — a jeho rôznorodý, členitý terén vytvára ideálne podmienky pre vlaky, masívne hracie postavičky a vozidlá najrozličnejších druhov! Je vyrobený z odolného materiálu a vyzerá skvele aj po nekonečnom množstve hier, ktoré časom prídu; tkaný koberec zobrazuje peknú farmu obklopenú kruhovým systémom ciest, ktorý spája školu, parkovisko, obchod s potravinami, breh jazera, a ďalšie, a to všetko v jedinečnom, pohodlnom usporiadaní, ktoré umožňuje dieťaťu všetko jednoducho zvládať.
Portuguese to Slovak: Descricao de produtos e servicos fornecidos
General field: Other
Detailed field: Law: Patents, Trademarks, Copyright
Source text - Portuguese
construções transportáveis nao metálicas para a montagem de stands de exposição e armazéns;
rodas em plástico para expositores e escapantes;
produtos ou utilitários metálicos para construçao;
perfis e calhas em alumínio ou metálicos;
perfis metálicos para prateleiras;
caixilharia de alumínio para arquitectura;
painéis em metal;
estores e portadas de exterior metálicos e acessórios de estores e portadas metálicos;
produtos de plástico injectado destinados à construçao;
suportes e perfis para a afixação de publicidade e outros (não metálicos);
Consultadoria (consultadoria em gestão, consultadoria em negócios, consultadoria em marketing, serviços de publicidade relacionados com investimento de capital).
seminários na área da educação;
pesquisa na área da educação, realização de testes para fins educativos.
serviços de venda a retalho e por grosso em lojas ou através de redes informáticas mundiais ou por catálogo, de artigos de puericultura, vestuário, calçado, chapelaria, marroquinaria, bijutaria, óculos, brinquedos, jogos, perfumaria e cosmética, e mobiliário.
Translation - Slovak
nekovové prenosné konštrukcie na montáž výstavných stánkov a skladov;
kolesá z plastu pre výstavné stánky a vitríny;
kovové produkty alebo nástroje na stavebné účely;
hliníkové alebo kovové profily a lišty
kovové profily na regály;
hliníkové rámy pre architektonické využitie;
kovové panely;
kovové rolety a vonkajšie žalúzie a príslušenstvo pre kovové rolety a žalúzie;
vstrekované plastové výrobky určené pre výstavbu;
podpery a stojany na účely vystavovania a iné účely (nekovové);
Poradenské a konzultačné služby (poradenstvo v oblasti riadenia, obchodné poradenstvo, poradenstvo v oblasti marketingu, reklamné služby súvisiace s investovaním kapitálu).
semináre v oblasti vzdelávania;
výskum v oblasti vzdelávania, testovanie na vzdelávacie účely;
služby maloobchodného a veľkoobchodného predaja v obchodoch alebo prostredníctvom globálnych počítačových informačných sietí alebo prostredníctvom katalógu, výrobkov pre starostlivosť o deti, odevov, obuvi, pokrývok hlavy, koženého tovaru, nepravých šperkov, pohárov, hračiek, hier, parfumérie a kozmetických prípravkov, a nábytku.
English to Portuguese: vacancy advertised
General field: Other
Detailed field: Human Resources
Source text - English
Expression of Interest for the Post of
Editor-in-Chief for the Exallievi Newsflash

The World Confederation of Past Pupils of Don Boscowill be engaging an Expert in Social Communication to fill in the post of Editor-in-Chiefon a voluntary basis forthe quarterly news publication – Exallievi Newsflash.

Effective communication is one of the seven priorities in the Strategic Plan of the World Confederation for the period 2016 – 2021, and ExallieviNewsflash is the official means of spreading news among over 100,000 past pupils and friends of Don Bosco throughout the world. This publication,issued in five languages (English, Italian, French, Spanish and Portughese), has been the most effective channel of communication in the past years for the World Confederation of Past Pupils of Don Bosco.

The aim of the Presidency of the World Confederation is toimprove on the quality of the publication, to increase its outreach and to ameliorate this publication in the coming years. For these reasons, the World Confederation believes that it is opportune to recruit a volunteer who is exclusively dedicated to the editorial coordination of this publication, supported by two councillorsfrom the Presidency of the World Confederation:
- Mr Rajiv Tikmany, as Councillor for Communication
- MrÁngel Gudiña, as current Editor-in-Chief of Newsflash (for reasons of knowledge transfer)

The role of the Editor-in-Chief is to coordinate the edition and publication of Exallievi Newsflash four times a year. In this respect, the Expert will have fourgeneral main tasks:
(a) Create an international editing team who will work in close cooperation and collaboration with the World Presidency, especially the Councillor for Communications.
(b) Prepare a comprehensivescheme of contents through the support of the editing team ensuring the quality standards of the World Confederation.
(c) Promote the submission of the different articles and act as the representative of the World Confederation and National Federation with ANS – AgenziaNotizieSalesiana.
(d) Coordinate the translation in the 5 official languages of the World Confederation helped by aPool of Translators who work on a voluntary basis.

The number of hours entailed on this work will be between 30 to 40 hours per each publication of Exallievi Newsflash.

This position requires a respected, well-organized, innovative, energetic, responsible and technologically adept person. This person must exhibit strong leadership and be able to provide a clear vision for the official worldwide publication Exallievi Newsflash. The Editor-in-Chief also must be an exemplary communicator and possess a broad knowledge and experience in journalism and social media communications, good command in Italian and/or English, and experience in contributing to Salesian publications will be considered as an asset.

Applicants are requested to submit a detailed Curriculum Vitae and a covering letter stating the reasons for applying for this post.Applications are to be sent to the email address: [email protected] by not later than 31st July 2016

Translation - Portuguese
Manifestação de Interesse para o Cargo de
Editor-Chefe de Exallievi Newsflash

A Confederação Mundial dos Ex-Alunos de Dom Bosco pretende a empregar um especialista em Comunicação Social na posição de Editor-Chefe na base voluntária para publicação de notícias trimestrais - Exallievi Newsflash.

Uma comunicação eficaz é uma das sete prioridades no Plano Estratégico da Confederação Mundial para o período de 2016 - 2021, e Exallievi Newsflash é o meio oficial de divulgação de notícias entre os mais de 100.000 ex-alunos e amigos de Dom Bosco em todo o mundo. Esta publicação, editada em cinco idiomas (inglês, italiano, francês, espanhol e português), tem sido o canal mais eficaz de comunicação nos últimos anos para a Confederação Mundial dos Ex-Alunos de Dom Bosco.

O objectivo da Presidência da Confederação Mundial é aperfeiçoar a qualidade da publicação, para aumentar seu alcance e para melhorar esta publicação nos próximos anos. Por estas razões, a Confederação Mundial acredita que é oportuno recrutar um voluntário que se dedica exclusivamente à coordenação editorial desta publicação, apoiada por dois conselheiros da Presidência da Confederação Mundial:
- Sr. Rajiv Tikmany, como Conselheiro para a Comunicação
- Sr. Ángel Gudiña, como Editor-Chefe do da Newsflash atual (por razões de transferência de conhecimentos)

O papel do Editor-Chefe é coordenar a edição e publicação de Exallievi Newsflash quatro vezes por ano. A este respeito, o perito terá quatro tarefas principais:
(A) Criar uma equipe de edição internacional que irá trabalhar em estreita cooperação e colaboração com a Presidência Mundial, especialmente o Conselheiro para as Comunicações.
(B) Preparar uma esquema compreensiva de conteúdos através do apoio da equipe de edição garantindo os padrões da Confederação Mundial de qualidade.
(C) Promover a apresentação dos diferentes artigos e agir como o representante da Confederação Mundial e Federação Nacional com ANS - Agenzia Notizie Salesiana.
(D) Coordenar a tradução em 5 línguas oficiais da Confederação Mundial ajudados por um Conjunto de Tradutores que trabalham numa base voluntária.

O número de horas inerentes a este trabalho será entre 30 a 40 horas por cada publicação de ExAllievi Newsflash.

Esta posição requer uma pessoa respeitada, bem organizada, inovadora, energética, responsável e tecnologicamente adepta. Esta pessoa deve apresentar uma liderança forte e ser capaz de fornecer uma visão clara para a publicação oficial mundial de Exallievi Newsflash. O Editor-Chefe também deve ser um comunicador exemplar e possuir um amplo conhecimento e experiência em jornalismo e de meios de comunicação social, bom comando de italiano e / ou Inglês, e uma experiência em contribuição para publicações salesianas será considerado como um ativo.


Os candidatos devem apresentar um curriculum vitae detalhado e uma carta de apresentação indicando as razões pela aplicação para este posição. Aplicações devem ser enviados para o e-mail: [email protected], o mais tardar no 31 de Julho de 2016.

Slovak to English: Tlačová správa - zhodnotenie rozvoja spoločnosti
General field: Other
Detailed field: Advertising / Public Relations
Source text - Slovak
Zaslúžené miesto koncernovej jednotky

Väčšina svetových tržieb Johnson Controls prechádza cez jeho slovenské centrum zdieľaných služieb

Bratislavské centrum spoločnosti Johnson Controls na Slovensku je pre tento gigant kľúčové a jeho služby využívajú pobočky z celej Európy, Blízkeho východu a severnej Ameriky..


Šanca rásť
Samozrejmosťou v centrách zdieľaných služieb je dnes zaujímavý plat alebo možnosť pracovať z domu. „My si však uvedomujeme, že musíme mať motivovaných zamestnancov, ktorých práca baví. Preto sa sústreďujeme na ich profesijný rast a ponúkame prepracovaný systém školení a možností rastu,“ hovorí Ivana Latečková, manažérka ľudských zdrojov v Bratislava Business Centre spoločnosti Johnson Controls.. A keďže slovenské centrum zdieľaných služieb v posledných deviatich rokoch neustále rástlo a preberalo na seba nové a nové povinnosti z krajín po celom svete, znamená to aj množstvo príležitosti pre rast pracovníkov v Bratislave. „V tíme máme veľa ľudí, ktorí začínali na základných pozíciách a dnes sú na úrovni stredného alebo vyššieho manažmentu,“ dodáva Marián Užík, finančný riaditeľ bratislavského biznis centra spoločnosti Johnson Controls..
Veľkú pozornosť firma venuje aj prostrediu, v ktorom zamestnanci pracujú. Neustály rast bratislavského centra firmu doviedol až k tomu, že sa bude presúvať do úplne novej budovy, ktorá sa momentálne pre Johnson Controls stavia. Tá bude spĺňať nielen moderné štandardy práce a nárokov napríklad na spoločné oddychové priestory, ale na prízemí bude mať aj škôlku určenú pre deti zamestnancov. „Uvedomujeme si, ako veľmi je pre rodičov dôležité mať dobre postarané o svoje deti a aj touto formou im chceme zjednodušiť návrat do práce,“ hovorí I. Latečková. Veľa zamestnancov centra je totiž na materskej dovolenke a postupne sa vracajú do pracovného života. Ďalším benefitom bude posilňovňa priamo v budove, kde bude firma sídliť.
Rôzne benefičné akcie našich zamestnancov prispievajú tiež veľkou mierou k dobrému pocitu z vykonanej práce. Pozitívny ohlas medzi zamestnancami má napríklad vianočná benefícia, kedy si kolegovia losujú priania sociálne znevýhodnených ľudí a prostredníctvom drobných darčekov im spríjemňujú Vianoce. „Novým trendom, ktorý dnes vidíme je, že ľudia majú čoraz väčší záujem pomáhať komunite v ktorej žijú. Oveľa viac sme sa začali zapájať do rôznych akcií ako napríklad Naše mesto, kde sa firemní dobrovoľníci zapájajú do zlepšovania prostredia vo svojom okolí.,“ dodáva. Pomáha to vytvoriť kvalitné a aj neformálne vzťahy na pracovisku čo má neskôr pozitívny dopad na chod celej firmy. Aj preto je dnes Johnson Controls medzi nominovanými na najlepšieho zamestnávateľa na Slovensku v roku 2016. „Pracovná atmosféra je pre nás jedna z kľúčových vecí vo firme, pretože má zásadný dopad nie len na kvalitu ľudí ktorí k nám prídu pracovať, ale predovšetkým na celkovú kvalitu prácu, ktorú robíme,“ hovorí M.Užík.

Žiadna nuda v práci
Nič z toho by ale nepomohlo, ak by ľudia nerobili prácu, ktorá ich baví. „Našou ambíciou je preto zmeniť procesy priamo vo vnútri firmy tak, aby ľudia pracujúci u nás robili minimum rutinnej práce, ale sústredili sa na úlohy, ktoré si vyžadujú pridanú hodnotu,“ hovorí M. Užík. V Bratislava Business Centre sa tak snažia prijať nové technológie alebo zmeniť postupy tak, aby rutinné operácie čo naviac vypadli z celého procesu alebo boli nahradené automatizáciou. Firme to šetrí peniaze, ľudia robia zaujímavú prácu, , ktorá ich baví, a v neposlednom rade je prínosom i to, že tak vedia konkurovať aj iným krajinám s nižšou cenou pracovnej sily.
Zaujímavým vedľajším efektom týchto zmien je, že do Bratislavy sa tak postupne nesťahujú iba procesy, ale aj vedomosti o tom, ako celý biznis funguje. „Naši ľudia totiž musia detailne poznať celú firmu, aby navrhli jednotlivé zlepšenia a zefektívnenia systému. Zamestnanci po celom svete tak majú priestor venovať sa iba svojej oblasti, čo im ju, samozrejme, umožňuje pracovať rýchlejšie a efektívnejšie,“ dodáva M. Užík. Aj vďaka dobrým znalostiam firemných procesov a kontaktov majú bratislavskí zamestnanci mnoho možností kariérneho rastu. Uplatnenie nachádzajú nielen v rámci centra, ale aj na rôznych pozíciách špecialistov ci manažérov v prevádzkach spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.

Bratislava využila príležitosť
Vypracovať sa na pozíciu najväčšieho svetového centra zdieľaných služieb na svete samozrejme trvalo určitý čas. V čase, keď sa Johnson Controls rozhodol, že nechce ísť cestou outsourcingu a odovzdať vlastné procesy iným firmám, malo Slovensko v rámci koncernu silné postavenie. Firma tu mala niekoľko závodov, Slováci mali v koncerne dobré meno a vyhovovala aj poloha. Dostupnosť, kvalita aj cena pracovnej sily navyše umožňovali vytvoriť tu centrum zdieľaných služieb pre jednu z najdôležitejších divízií Johnson Controls.
V prvej fáze mali svoje služby poskytovať iba Európe. „Keď sa ale z rôznych dôvodov začalo uvažovať o presunutí niektorých procesov z Mexika, Slovensko bolo pripravené tieto služby zastrešiť. V tom čase k nám prišlo pracovať pomerne veľa mexických zamestnancov, časť z nich tu dodnes pracuje a na Slovensku sa im páči,“ hovorí I. Latečková. Rozmanitosť národností je tiež jednou zo silných stránok bratislavského biznis centra firmy Johnson Controls, keďže v súčasnosti tu pre ňu pracujú ľudia 27 národností.
„Naše služby sme postupne rozširovali a čoraz viac sme pracovali aj pre zvyšné dve veľké divízie Johnson Controls zamerané na vykurovacie, ventilačné, klimatizačné, chladiace a bezpečnostné systémy a výrobu batérií. Až sa nakoniec vedenie spoločnosti rozhodlo, že už nebudeme zaradení v rámci niektorej z divízií, ale sa budeme zodpovedať priamo americkej centrále,“ vysvetľuje postupný rast M. Užík. V tom čase bolo stále jasnejšie, že kvalita služieb poskytovaných v Bratislave má potenciál spraviť z tohto pracoviska kľúčové centrum zdieľaných služieb pre celú spoločnosť. Navyše sa okrem finančných operácií, čo bolo prioritným zameraním centra, začali do Bratislavy presúvať aj niektoré ďalšie činnosti. „Definitívny zlom, keď sme sa pre firmu stali číslom jedna, prišiel v momente, keď padlo rozhodnutie presunúť aj niektoré aktivity zo Spojených štátov amerických, ,“ hovorí M. Užík.

V očakávaní nečakaného
Na Slovensku má centrum zdieľaných služieb veľa mnoho spoločností. Ale len pre málokoho je také dôležité ako pre Johnson Controls. Tento medzinárodný gigant má totiž v Bratislave svoje celosvetovo hlavné centrum zdieľaných služieb.. „V praxi sa dá povedať, že do v Bratislave sú centralizované procesy z celej Európy, Blízkeho východu a severnej Ameriky, čo sú dnes pre Johnson Controls kľúčové výrobné aj predajné trhy,“ hovorí M. Užík. To ale znamená, že centrum služieb aj ľudia v ňom musia byť pripravení pracovať aj v krízových režimoch. „Máme rozpracovaných niekoľko krízových scenárov, ako budeme postupovať, ak by napríklad bola budova z nejakého dôvodu nedostupná,“ dodáva I. Latečková. Tieto scenáre sa pravidelne testujú a raz za čas tak ľudia idúci do práce nájdu ráno zamknutú budovu a pracovať musia v krízovom režime. „Aj napriek tomu, že ide o určité nepohodlie, ľudia, ktorí u nás pracujú neberú tieto cvičenia negatívne. Do istej miery ozvláštňuje ich každodennú prácu,“ hovorí I. Latečková. V krízovom režime je bratislavské centrum zdieľaných služieb schopné pracovať niekoľko týždňov.


Pred veľkou výzvou
Ľudia v Bratislave v súčasnosti stoja pred veľkou výzvou. Z Johnson Controls sa odčleňuje jedna divízia do samostatnej firmy, ale zároveň sa Johnson Controls spája s najväčším výrobcom protipožiarnej techniky pre budovy na svete, spoločnosťou Tyco. Johnson Controls tak bude poskytovať komplexné portfólio pre správu budov s vysokou pridanou hodnotou. „Tešíme sa na to, čo obom firmám toto spojenie prinesie, “ hovorí M.Užík
Okrem úplne novej kapitoly pre spoločnosť ako takú to vytvára aj nové možnosti pre ľudí v bratislavskom centre zdieľaných služieb. „Keď firma prechádza zmenami, otvára sa priestor pre šikovných ľudí, aby sa posunuli na nové pozície, ktoré pri týchto procesoch zákonite vznikajú,“ hovorí I. Latečková. Spojením dvoch spoločností naberá na dôležitosti aj otázka optimalizácie procesov.. „Samozrejme budeme musieť opäť potvrdiť, že kvalita služieb v Bratislave je dostatočná na to, aby sme potvrdili miesto kľúčového centra zdieľaných služieb v rámci novovzniknutého koncernu. Verím, že kvalita našich služieb a predovšetkým ľudí tu v Bratislave je dostatočná a vybudovanú pozíciu - aj vďaka kvalitným ľudom – obhájime,“ zdôrazňuje M. Užík.
Translation - English
Deserved no. 1 place in our corncern

Most of the world's Johnson Controls revenues goes through its Slovak shared service centre.

The Bratislava Centrum of the Johnson Controls Company in Slovakia is of key importance to this giant and its services are used by branch offices across Europe, the Middle East and North America.

Chance to grow
Today, it is natural for the shared service centres, to offer an interesting salary or work from home. „However, we realize that we have motivated employees who enjoy their work. Therefore, we focus on their career development and offer a sophisticated system of training and growth opportunities,“ says Ivana Latečková, the HR Manager in the Bratislava Business Centre of the Johnson Controls Company. And since the Slovak shared service centre, in the last nine years continued to grow and has taken over new and new obligations from countries around the whole world, it also means many opportunities for growth of employees in Bratislava. „In our team, we have a lot of people who started on basic position and today are at middle or senior management levels,“ adds Marián Užík, the Financial Director in the Bratislava Business Centre of the Johnson Controls Company..
The company pays great attention to the environment in which the employees work. The constant growth of the Bratislava Centre led the company to the fact that they will move into a brand new building, which is currently being built for Johnson Controls. This will not only meet modern labour standards but also the requirements, for example, for the common rest areas, but on the ground floor, it will also have a day care centre for the children of employees. „ We realize how very important it is for parents to have taken care of their children and also in this way, we want to facilitate their return to work,“ says I. Latečková. In fact, many employees of the Centre are on maternity leave and are gradually returning to working life. Another benefit will be a fitness centre, right in the building where the company resides.
Various beneficial actions of our employees also contribute significantly to the good feeling related to the accomplished work. A positive response among employees has for example the Christmas benefice, when the colleagues draw from a pool the wishes of socially disadvantaged people and through small gifts they try to make their Christmas more pleasant. „A new trend that we see nowadays is that people are increasingly interested in helping the community in which they live. We began to participate more in various events such as Our City, where company volunteers become involved in improving the environment in their area.,“ she adds. This helps to create a high-quality and informal relationships in the workplace, later resulting in a positive impact on the operation of the whole company. That's why Johnson Controls is today among the nominees for the best employer in Slovakia in 2016. „The working atmosphere is for us one of the key things in the company, because it has a significant impact not only on the quality of people who come to work for us, but mainly on the overall quality of the work I we are doing,“ says M.Užík.

There is no boredom at work
None of this would not help if people did not do a job that they enjoy. „Our ambition is therefore to change the processes within the company itself, so that the people working with us have to do a minimum of routine work, concentrating rather on the tasks that require added value,“ says M. Užík. In the Bratislava Business Centre thus seek to adopt new technologies or change the processes, so that routine operations would be left out as much as possible from the whole process or would be replaced by automation. The company thus saves money, people are doing interesting work, which they enjoy, and last but not least, it is also important that in such way, they can compete with other countries with lower labour cost. An interesting side effect of these changes is that not only the processes start moving to Bratislava, but also the knowledge of how the whole business works. "In fact, our people must know many details of the whole company to propose individual improvements and streamline the system. Employees around the world, have thus room to devote themselves only to their area, which, of course, allows them to work faster and more efficiently,“ adds M. Užík. Thanks to good business process expertise and contacts, the Bratislava employees have many opportunities for career growth. They can find attractive employment not only within Centre but also in various specialist or managerial positions in the Company's operating facilities in Slovakia and abroad.

Bratislava took the opportunity
To achieve the position of the world's largest shared service centre in the world, of course, it took some time. At the time, when Johnson Controls decided not to want to go the way of outsourcing and hand over its own processes to other companies, Slovakia had a strong position within the group. The company had several factories here, Slovaks had a quite good reputation in the group and the location was suitable too. Availability, quality and cost of labour, moreover, allowed the company to create a shared service centre for one of the most important divisions of Johnson Controls.
In the first phase, they should have provided their services only in Europe. "But when, for various reasons, the company began to consider moving some processes from Mexico, Slovakia was prepared to cover these services. At that time, quite a lot of Mexican workers came to work here, some of them are still working here and they like Slovakia a lot,“ says I. Latečková. The diversity of nationalities is also one of the strengths of the Bratislava Business Centre of Johnson Controls, since at present, people of 27 nationalities work for the company there.
„We have gradually expanded our services and started to work more and more also for the other two major divisions of Johnson Controls focused on heating, ventilation, air conditioning, refrigeration and security systems and battery production. Until finally the company's management decided that we would no longer be a part in the framework of one of the divisions, but would be accountable directly to the US headquarters,“ explains M. Užík the gradual development. At that time, it was becoming clear that the quality of services provided in Bratislava has the potential to turn this workplace into the key shared service centre for the whole company. Besides, apart from financial operations, which was the primordial focus of the centre in Bratislava, the company started to move also some other activities to Bratislava. „The definitive turning point, when we have become number one for the company, came at a time when it was decided to transfer also some of the activities from the United States of America, ,“ says M. Užík.

Expecting the unexpected
Many companies have their shared service centre in Slovakia. But only for few it is as important as for Johnson Controls. Since this international giant has in Bratislava its main global shared service centre. „In practice, it can be said, that in Bratislava there are all the centralized processes from Europe, Middle East and North America, which today are the key sales and manufacturing markets for Johnson Controls,“ says M. Užík. That means that the service centre and the people in it have to be prepared to work even in crisis modes. „We have elaborated several crisis scenarios on how we will proceed as if, for example, the building was for some reason unavailable,“ adds I. Latečková. These scenarios are regularly tested and so once in a while people coming to work find the premises locked in the morning and have to work in crisis mode. „Although it means a particular inconvenience, people who work for us do not take this exercise negatively. To some extent, it makes their daily work special,“ says I. Latečková. In crisis mode, the shared service centre in Bratislava is able to work for several weeks.


Facing a great challenge
People in Bratislava currently face a great challenge. While a division of Johnsons Controls has set apart to become a separate company, at the same time, Johnson Controls merges with the largest manufacturer of fire equipment for buildings in the world, the Tyco Company. Johnson Controls will thus provide a comprehensive portfolio for the building management of a high added value. „We look forward to what the merger will bring to these two companies,“ says M.Užík
In addition to a completely new chapter for the company as such, it also creates new opportunities for the people who are in the shared service centre. "When a company is undergoing changes, it opens a space for smart people to move to new positions, which in these processes inevitably arise,“ says I. Latečková. The merger of the two companies makes the question of process optimization even more important. „Of course we have to reaffirm that the quality of services in Bratislava is sufficient to confirm our place as the key centre of shared services within the newly established group. I believe that the quality of our services and above all of the people here in Bratislava, is sufficient and we will - also thanks to high-quality workforce - defend our established position,“ emphasizes M. Užík.


Slovak to English: Neintervenčná klinická štúdia - zákon
General field: Law/Patents
Detailed field: Medical (general)
Source text - Slovak
362/2011 Z.z.

ZÁKON
z 13. septembra 2011

o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmena: 244/2012 Z.z.
Zmena: 459/2012 Z.z.
Zmena: 153/2013 Z.z.
Zmena: 459/2012 Z.z.
Zmena: 220/2013 Z.z.
Zmena: 220/2013 Z.z.
Zmena: 185/2014 Z.z.
Zmena: 77/2015 Z.z.
Zmena: 77/2015 Z.z.
Zmena: 393/2015 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 45

Neintervenčná klinická štúdia

(1) Neintervenčná klinická štúdia je sledovanie a vyhodnotenie terapeutického používania registrovaného humánneho lieku pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Za neintervenčnú klinickú štúdiu sa nepovažuje štúdia o bezpečnosti humánneho lieku po registrácii podľa § 68f.

(2) Pri neintervenčnej klinickej štúdii sa
a) humánny liek predpisuje v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku, ktorý bol schválený pri jeho registrácii; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu, 28)

b) neurčuje vopred zaradenie pacienta do danej terapeutickej praxe protokolom,

c) musí rozhodnutie predpísať humánny liek odlíšiť od rozhodnutia zaradiť pacienta do neintervenčnej klinickej štúdie,

d) nemôže použiť doplňujúci diagnostický postup a monitorovací postup na pacientovi,

e) používajú na analyzovanie získaných údajov epidemiologické metódy,

f) určí osoba poverená vykonaním neintervenčnej klinickej štúdie, ktorá zodpovedá za jej odborné vykonávanie (ďalej len "odborný garant"); odborným garantom môže byť len osoba spĺňajúca podmienky podľa § 29 ods. 11.

(3) Požiadavky na klinické skúšanie a správnu klinickú prax uvedené v § 29 až 44 sa na neintervenčnú klinickú štúdiu nevzťahujú.

(4) Neintervenčnú klinickú štúdiu možno uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom zdravotnej poisťovne účastníka neintervenčnej klinickej štúdie na základe protokolu neintervenčnej klinickej štúdie predloženého odborným garantom. Zdravotná poisťovňa súhlas na neintervenčnú klinickú štúdiu neudelí, ak
a) protokol neintervenčnej klinickej štúdie neobsahuje náležitosti podľa odseku 5,

b) od prvej registrácie humánneho lieku v Slovenskej republike alebo od schválenia novej terapeutickej indikácie humánneho lieku v Slovenskej republike s obsahom rovnakého liečiva alebo s rovnakým kvalitatívnym a kvantitatívnym zložením liečiv humánneho lieku v rovnakej liekovej forme uplynuli viac ako dva roky,

c) neboli dodržané podmienky podľa odseku 2.

(5) Protokol neintervenčnej klinickej štúdie obsahuje
a) meno a priezvisko alebo názov zadávateľa neintervenčnej klinickej štúdie,

b) adresu bydliska alebo sídla zadávateľa neintervenčnej klinickej štúdie,

c) názov neintervenčnej klinickej štúdie,

d) cieľ neintervenčnej klinickej štúdie,

e) dátum začatia a skončenia neintervenčnej klinickej štúdie,

f) meno a priezvisko odborného garanta,

g) spôsob spracovania údajov neintervenčnej klinickej štúdie,

h) dátum, formu a dobu publikovania výsledkov neintervenčnej klinickej štúdie, ktorá nesmie byť kratšia ako dva mesiace od skončenia neintervenčnej klinickej štúdie,

i) finančné ohodnotenie odborného garanta neintervenčnej klinickej štúdie.

(6) Zadávateľ je povinný protokol neintervenčnej klinickej štúdie schválený zdravotnou poisťovňou účastníka neintervenčnej klinickej štúdie zaslať národnému centru, ktoré ho zverejní do troch dní od doručenia na svojom webovom sídle.

(7) Zadávateľ zasiela rovnopis spracovaných výsledkov neintervenčnej klinickej štúdie zdravotnej poisťovni účastníka neintervenčnej klinickej štúdie a národnému centru, ktoré ho zverejní do troch dní od doručenia na svojom webovom sídle.

Translation - English
Act no.362/2011 Coll.

ACT
of September 13th, 2011

on medicines and medical devices and on amendments to certain laws

Amendment of: 244/2012 Coll.
Amendment of: 459/2012 Coll.
Amendment of: 153/2013 Coll.
Amendment of: 459/2012 Coll.
Amendment of: 220/2013 Coll.
Amendment of: 220/2013 Coll.
Amendment of: 185/2014 Coll.
Amendment of: 77/2015 Coll.
Amendment of: 77/2015 Coll.
Amendment of: 393/2015 Coll.

The National Council of the Slovak Republic has adopted the following Act:

§ 45

Non-interventional clinical study

(1) Non-interventional clinical study is the monitoring and evaluation of the therapeutic use of an authorized human medicinal product in the provision of health care. The study on the safety of human medicinal product after its registration pursuant to § 68f shall not be considered a non-interventional clinical study.

(2) At a non-interventional clinical study,
a) human medicine is prescribed in accordance with the Summary of Product Characteristics, which was approved in its registration; without prejudice to the provisions of a special regulation 28)

b) the inclusion of a patient in the respective therapeutic practice is not determined in advance,

c) the decision to prescribe human medicine has to be distinguished from the decision to include the patient in non-interventional clinical study,

d) neither a supplementary diagnostic procedure nor monitoring procedure can be used on the patient,

e) epidemiological methods are used to analyze the data collected,

f) a person is determined as being authorized for the execution of the non-interventional clinical study, who is responsible for its professional execution (hereinafter referred to as the "expert guarantor"); the expert guarantor may only be a person complying with the conditions pursuant to § 29, Sect. 11.

(3) The requirements for clinical testing and good clinical practice as specified in § 29-44 do not apply to non-interventional clinical study.

(4) A non-interventional clinical study can be carried out only with the prior written consent of the health insurance company of the participant of the non-interventional clinical study, based on the protocol of the non-interventional clinical study submitted by the expert guarantor. The health insurance company will not grant its approval to the non-interventional clinical study, if

a) the protocol of the non-interventional clinical study does not contain the particulars specified in subsection 5,d

b) more than two years have passed from the first authorization of a human medicine in the Slovak Republic or the approval of a new therapeutic indication of a human medicine in the Slovak Republic containing the same drug or with the same qualitative and quantitative composition of drugs in a human medicine in the same pharmaceutical form,

c) the condition of subsection 2 have not been followed.

(5) The protocol of the non-interventional clinical study shall contain:

a) the name and surname or the title of the outsourcer of the non-interventional clinical study,

b) the address of residence or the registered office of the outsourcer of the non-interventional clinical study,

c) the tittle of the non-interventional clinical study,

d) the objective of the non-interventional clinical study,

e) the date of commencement and termination of the non-interventional clinical study,

f) the name and surname of the expert guarantor,

g) the way of processing the data of the non-interventional clinical study,

h) the date, time and form of publication of the results of the non-interventional clinical study, which shall not be less than two months after the end of the respective non-interventional clinical study,

i) the financial remuneration of the expert guarantor of the non-interventional clinical study.

(6) The outsourcer is obliged to submit/send the protocol of the non-interventional clinical study approved by the health insurance company of the participant of the non-interventional clinical trial to the National Centre for publication within three days of the delivery on its website.

(7) The outsourcer shall send a copy of the processed results of the non-interventional clinical trial to the health insurance company of the participant of the non-interventional clinical study and the National Centre for publication within three days of the delivery on its website.

Slovak to English: AMENDMENT number 2 To Agreement about creation and management of the consignment warehouse
General field: Law/Patents
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - Slovak
4. The point 18.1 article XVIII. of the Agreement is changing and now it sounds in the following manner:

„The contracting parties agreed upon the price for performing of this contract that has been provided by the company XXX in the following manner: The level of remuneration for the company XXX is:
a) 0,75% of the good’s value that had been removed from storage and delivered to distributor on the basis of company’s YYY requirement to other distributor than XXX in the given calendar month, and without VAT
b) 1,5% of the good’s value that had been removed from storage in the given calendar month to a third party beyond distributors and without VAT.
The remuneration will be charged to company YYY monthly and retrospectively. The invoices will be payable up to 30 days since the date of issuance. The company XXX has to send the tax document by registered post to a company YYY within 3 days since the date of issuance. The Contracting parties agree upon mutual charging of invoices. The remuneration will be calculated from the good’s value without VAT.”

III.
Final Provisions

1. This Amendment is entering into force on the date of signature by both Parties and it is an inseparable part of the Agreement.

2. This Amendment is made in three (3) copies, out of which each Contracting party will receive one (1) copy.

3. This Amendment has been undertaken of the own free and serious will of the Contracting parties. These Contracting parties declare that they have read the Amendment thoroughly and understand its text and they are signing it as a sign of acceptance.

4. The Appendix number 10 - List of distributors is an inseparable appendix of this Amendment as well as Agreement

Translation - English
4. Bod 18.1, článku XVIII. Zmluvy sa mení a jeho súčasné znenie je nasledovné:


„Zmluvné strany sa dohodli na cene za plnenie tejto Zmluvy, ktoré poskytuje spoločnosť XXX nasledujúcim spôsobom: Výška odmeny pre spoločnosť XXX je:
a) 0,75% z hodnoty tovaru, ktorý bol odobraný zo skladu a doručený distribútorovi na základe požiadavky spoločnosti YYY iným distribútorom ako XXX v danom kalendárnom mesiaci a bez DPH
b) 1,5% z hodnoty tovaru, ktorý bol odobraný zo skladu v danom kalendárnom mesiaci a dodaný tretej strane, mimo distribútorov a to bez DPH.

Odmena bude vyúčtovaná spoločnosti YYY mesačne a so spätnou platnosťou. Faktúry budú splatné do 30 dní odo dňa vydania. Spoločnosť XXX musí zaslať daňový doklad doporučenou poštou na adresu spoločnosti YYY najneskôr do 3 dní odo dňa vydania. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom účtovaní faktúr. Odmena bude vypočítaná z hodnoty tovaru bez DPH. "
III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a predstavuje neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2. Tento Dodatok č. 2 bol vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jednu (1) kópiu.

3. Tento Dodatok č. 2 bol spísaný na základe vlastnej, slobodnej a vážnej vôle Zmluvných strán. Tieto Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali dôkladne a pochopili jeho text a podpisujú ho na znamenie jeho akceptovania.

4. 1. Príloha číslo 10 - Zoznam distribútorov a Príloha 11 - Zber a spaľovanie farmaceutického odpadu, sú neoddeliteľnými prílohami tohto Dodatku aj Zmluvy ako takej.

Slovak to English: The Engineering Design of a Parking Building for Bicycles
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Mechanics / Mech Engineering
Source text - Slovak
1. Úvod
Urbanistické, dopravné, bezpečnostné a prevádzkové kritériá navrhovania priestorov pre krátkodobé a aj dlhodobé parkovanie bicyklov, počínajúc a končiac veľkokapacitnými garážami, tvoria neoddeliteľnú súčasť riešenie celej dopravnej infraštruktúry územia. Optimálne fungovanie takýchto zariadení je podmienené samotným rozvojom cyklodopravy, budovaním cyklistickej infraštruktúry, rozmiestením a hustotou siete cyklotrás a ich zaťažením. Parkovanie bicyklov kladie nároky na urbanistický priestor obce. Správna realizácia parkovacích miest pre bicykle spriechodní ulice a námestia [1].
Predmetom príspevku je poukázať na problematiku súvisiacu s parkovaním bicyklov. Stav pokrytia možností parkovania a úschovy bicyklov na verejnom priestranstve nepostačuje potrebám zabezpečenia majetku proti odcudzeniu. Vytvorený návrh má kapacitu 94 parkovacích miest pre bicykle rôznej hmotnosti a rozmerov. Parkovací priestor takejto kapacity patrí k stredne veľkým. Parkovanie je plne automatizované bez prístupu osôb do interiéru parkovacieho domu, a to z dôvodu zamedzenia odcudzenia bicyklov. Automatizácia parkovania spočíva v tom, že bicykel sa vloží do vjazdovej drážky, kde sa zistí jeho hmotnosť, kamera nasníma jeho rozmery a v priebehu 20 sekúnd ho automatický výťah umiestni do samostatného vopred stanoveného priestoru. Po uvedenej procedúre majiteľ bicykla dostane kartu s elektronickým kódom uloženého bicykla. Karta slúži na prevzatie bicykla. Po zaplatení vypočítanej finančnej sadzby a vrátení karty dôjde k prevzatiu bicykla. Tento proces je tak isto plne automatizovaný.
2. Konštrukčný návrh parkovacieho domu
Navrhnutý parkovací dom je vysoký 11.2 m a zaberá plochu 8x8 m a ponúka miesto na 96 bicyklov (Figure 1). Hlavné nosné časti boli navrhnuté z nosníkov a tyčí štvorcového profilu s rozmermi 200x200 mm o hrúbke 10 mm. Okrem týchto polotovarov boli použité aj tyče obdĺžnikového profilu s rozmermi 100x50 mm o hrúbke 3.2 mm. Použili sme oceľ s označením EN STN 17 240. Ide o austenitickú chrómniklovú oceľ, ktorá je najpoužívanejším druhom antikorového materiálu s veľmi dobrou odolnosťou voči korózii, tvárniteľnou za studena a zvárateľnou. Jej medza kĺzu je Re = 207 Mpa.
3. Overenie konštrukcie parkovacieho domu
Stojan, určený na uskladnenie bicykla, môžeme z hľadiska zaťaženia a aj konštrukcie považovať za symetrický. Základ tvoria nosníky obdĺžnikového profilu s rozmermi 100x50 mm o hrúbke 3.2 mm, na ktorých sú vytvorené drážky pre kolesá bicykla. Drážky sú dlhé 2000 mm a široké 100 mm. Jeho celková hmotnosť je 49.74 kg a je vyrobený z ocele EN STN 17 420. Na obr. 2 je uvedený navrhnutý tvar stojana, na obr. 3 gradient vypočítaných normálových napätí podľa von Misesa a na obr. 4 gradient deformácií zistených prostriedkami MKP.
domu sme uvažovali aj vietor a sneh (e.g. [2] [3]). Hodnoty zaťaženia boli stanovené pre zodpovedajúci región podľa príslušných tabuliek a noriem. V riešení bola zohľadnená plocha plášťa a sklon strechy parkovacieho domu. V prípade zaťaženia vetrom sa uvažovalo so strednou rýchlosťou vetra, základným a špičkovým tlakom vetra a turbulenciou.
Spôsob výpočtu zaťaženia vetrom je uvedený v európskej norme [3]. V prípade dynamických účinkov zaťaženia celej budovy alebo niektorej jej časti spôsobených vetrom, je potrebné všetky konštrukčné detaily prispôsobiť únavovému charakteru namáhania, a to tak, aby sa v nich maximálne obmedzila prípadná koncentrácia špičiek napätí. Výskyt koncentrovaných vysokých napätí je častým zdrojom porúch, ktoré sa môžu prejaviť i po niekoľkoročnom užívaní budovy.
Charakteristická stredná rýchlosť vetra v (z) vo výške z nad terénom je dané vzťahom
, (1)
kde c0 (z) je súčiniteľ ovplyvnený povrchom terénu (ak c0 (z)=1, potom rýchlosť vetra nie je zväčšená o viac ako 5 %) a v0 je základná rýchlosť vetra.
Súčiniteľ nerovnosti terénu cr (z) je daný vzťahom:
, a to pre a
, a to pre ,
kde z0 je dĺžka nerovnosti, uvedená v tabuľke príslušnej normy [3],
zmin je minimálna výška, uvedená v tabuľke normy [3] a zmax je 200m,
kr je súčiniteľ terénu a z01= 0.05 m.
Špičkový tlak vetra q (z) určíme:
, (2)
kde predstavuje základný tlak vetra, ρ je merná hmotnosť vzduchu (spravidla ρ = 1.25 kg m−3) a je vplyv turbulencie.
Turbulencia vetra D (z) je daná vzťahom
, a to pre , (3)
kde kD je súčiniteľ turbulencie (spravidla rovný 1).
Priamy, resp. nepriamy tlak vetra na:
vonkajšie povrchy má tvar
(4)
a vnútorné povrchy má tvar
, (5)
kde ce je súčiniteľ vonkajšieho povrchu (závisí na veľkosti plochy vystavenej pôsobeniu vetra a hlavne tvaru konštrukcie) a ci je súčiniteľ vnútorného tlaku. Tieto súčinitele určujeme podľa normy [3].
Pri určovaní zaťaženia stavby snehom je potrebné uvažovať s rôznymi možnosťami rozloženia tlaku, ktoré je závislé napr. od tvaru strechy, tepelných vlastnosti strechy, drsnosti povrchu, vzdialenosti od okolitých budov, atď.
Zaťaženie snehom na strechách sa musí stanoviť nasledujúcim spôsobom:
 pre dočasné návrhové situácie, a to nepravdepodobný výskyt výnimočného sneženia, nepravdepodobný výskyt snehových závejov
qs = μs Ce Ct S0, (6)
 pre mimoriadne návrhové situácie, a to výskyt výnimočného sneženia bez výnimočných závejov
qs = μs Ce Ct S1 (7)
 pre mimoriadne návrhové situácie, a to výskyt výnimočného sneženia a výnimočných závejov
qs = μs S0 (8)
kde μs je tvarový súčiniteľ zaťaženia snehom, S0 je charakteristická hodnota zaťaženia snehom na zemi, S1 je návrhová hodnota výnimočného zaťaženia na zemi pre danú lokalitu, Ce je súčiniteľ expozície, Ct je teplotný súčiniteľ.
Teplotný súčiniteľ Ct sa používa na redukciu zaťaženia snehom na strechách, pri ktorých dochádza ku topeniu snehu vysokým prestupom tepla. Ak je prestup tepla väčší ako 1.0 W/m2 K je Ct < 1, v ostatných prípadoch Ct = 1.
Na obr. 5 a 6 uvádzame deformácie konštrukcie parkovacieho domu pre dva prípady zaťaženia vetrom.
Záver
Príspevkom sme chceli poukázať na možnosť riešenia problému s nedostatkom parkovacích miest určených pre bicykle. Správnou realizáciou parkovacích miest pre bicykle sa dosiahne spriechodnenie ulíc a námestí. Stojany na bicykle tento problém neriešia. Často tvoria prekážku na uliciach a námestiach. Náklady na inštaláciu jedného stojana s kapacitou 10 bicyklov sa u nás pohybujú v rozpätí 200 až 2500 eur.
Uvedené výpočty poukázali na relevantnú možnosť realizácie projektu parkovacieho domu. Napätia v prvkoch konštrukcie a aj ich deformácie vykazovali veľmi malé hodnoty pri porovnaní s dovoleným napätím, resp. požadovanou tuhosťou. Vzhľadom na tieto výsledky je možné konštrukciu podrobiť aj podstatne vyššiemu zaťaženiu. Tento návrh riešenia poukazuje na vysokú bezpečnosť realizovanej konštrukcie.


Translation - English
1. Introduction
Urban, transport, safety and operational criteria of space design for short and long-term bicycle parking, starting and ending with high-capacity garages, form an integral part of the solution to the whole transport infrastructure of the area. The optimal operation of such facilities is subject to the actual development of cycling transport, building the cycling infrastructure, the disposition and the density of the network of cycle routes and their loading. Bicycle parking places demands on the urban area of the municipality. Proper realization of parking spaces for bicycles shall make the streets and squares clear and possible to drive through [1].
The subject of this paper is to highlight the issues related to bicycle parking. The state of covering the possibilities of parking and storing bicycles in public spaces is not sufficient for the needs of securing the property against theft. The created proposal has a capacity of 94 parking spaces for bicycles of different weights and dimensions. Parking space of such capacity belongs among the medium size ones. Parking is fully automated, without the access of people to the interior of the parking house, because of preventing the theft of bicycles. The automation of parking lies in the fact that the bicycle is placed in an entrance grow, where its weight is found out, a camera records its dimensions and within 20 seconds, an automatic lift will place it in a separate pre-determined space. After the stated procedure, the owner of the bicycle gets a card with an electronic code of the stored bicycle. The card serves for the takeover of the bicycle. After the payment of the calculated financial charge and the return of the card, the takeover of the bicycle shall take place. This process is also fully automatic.
2. Engineering Design of the Parking House for Bicycles
The proposed parking house is 2.11 m high and covers an area of 8x8 m and offers space for 96 bicycles (Figure 1). The main load-bearing parts have been designed from the beams and bars of square profile with the dimensions of 200x200 mm, with a thickness of 10 mm. In addition to these blanks, bars of rectangular profile with the dimensions of 100x50 mm and with a thickness of 3.2 mm were also used. We used steel with the designation STN EN 17240. It is an austenitic stainless steel, which is the most used kind of stainless-steel material with excellent corrosion resistance, cold formability and weldability. Its yield strength Re is 207 MPa.
. The Validation of the Design of the Parking House
The rack designed to store the bicycles, can, in terms of load and the structure, be considered to be symmetrical. The base consists of carrier beams of a rectangular profile with the dimensions of 100x50 mm and the thickness of 3.2 mm, on which grooves for the wheels of the bicycle are made. The grooves are 2000 mm long and 100 mm wide. The total weight of the rack is 49.74 kg and it is manufactured of the EN STN 17 420 steel. Fig. 2 displays the stated design of the rack shape, Fig. 3 shows the direct stress gradient calculated according to von Mises and Fig. 4 the gradient of distortions identified by means of FEM.
we considered also the wind and snow (e.g. [2] [3]). Load values were determined for the corresponding region according to the relevant tables and standards. The solution reflected the sheath surface and the inclination of the roof of the parking house. In case of wind load we considered the mean wind speed, basic and peak wind pressure and turbulence.
The method of calculating wind load is specified in the European standard [3]. In case of dynamic effects of the load of the entire building or nay part of it by the wind, it is necessary to adapt all the constructional details to the nature of fatigue stress, so as to limit to the maximum the eventual concentration of stress peaks. The occurrence of concentrated high stress is a frequent source of faults which may occur even after several years of use of the building.
The characteristic mean wind speed v (z) in the altitute z above the ground level is given by the equation
, (1)
where c0 (z) is the coefficient affected by the surface of the terrain (if c0 (z)=1, then the wind speed is increased by not more than 5%) and v0 is the basic wind speed.
Terrain roughness coefficient cr (z) is given by the equation:
, for and
, for ,
Where z0 is the length of the roughness shown in the table of the relevant standard [3],
zmin is the minimum altitude given in the table of the standard [3] a zmax je 200m,
kr is the coefficient of the terrain and z01= 0.05 m.
Peak wind pressure q (z) can be determined as:
, (2)
where represents the basic wind pressure, ρ is the air density (generally ρ = 1.25 kg m−3) and is the impact of turbulence.
The turbulence of the wind D (z) is given by the equation
, a to pre , (3)
where kD is the turbulence coefficient (generally equal to 1).
The direct, respectively, indirect wind pressure on the outer surface has a form of
(4)
and on the internal surface has a form of
, (5)
where ce is the coefficient of the outer surface (depends on the dimensions of the area exposed to the impacts of the wind and, in particular, of the shape of the structure) and ci is the coefficient of internal pressure. These coefficients are determined according to the standard [3].
When determining the snow load of a construction, it is necessary to consider the various options of pressure distribution which is dependent e.g. on the shape of the roof, thermal characteristics of the roof, the roughness of the surface, the distance to the surrounding buildings, etc. Snow load on roofs shall be determined as follows:
 For temporary design situations, as is the unlikely occurrence of extraordinary snowfall, unlikely occurrence of snow drifts
qs = μs Ce Ct S0, (6)
 For exceptional design situations, as is the incidence of extraordinary snowfall without exceptional snowdrifts
qs = μs Ce Ct S1 (7)
 For exceptional design situations, as is the incidence of extraordinary snowfall with the occurrence of exceptional snowdrifts

qs = μs S0 (8)
where μs shape coefficient of the snow load, S0 is the characteristic value of snow load on the ground, S1 is the proposal value of exceptional load on the ground for the given area, Ce is the coefficient of exposition, Ct is the temperature coefficient.
The Ct temperature coefficient is used to reduce the snow load on the roofs, which involve the melting of snow through high heat transfer. If the heat transfer is greater than 1.0 W/m2 K, then Ct < 1, in other cases Ct = 1.
Fig. 5 and 6 present the structure deformation of the parking house for two cases of wind load.
Conclusion
Via our paper we wanted to highlight the possibility of solving the problem of lack of parking spaces for bicycles. The correct realization of parking spaces for bicycles helps to achieve the clearness and driveability of the streets and squares. Bicycle racks do not address this problem. They often present an obstacle on the streets and squares. The cost of installing a single rack with a capacity of 10 bicycles in Slovakia lies in the range from 200 to 2,500 euros.
The calculations presented showed the relevant possibility of the realization of the project of a parking house. Stresses in construction elements, as well as their deformation, have shown very little values when compared with the permissible stress, respectively, the required rigidity. In view of these results, it is possible to subject the construction even to significantly higher loads. This design proposal highlights the high safety level of the realized construction.English to Portuguese: Vacancy offered
General field: Other
Detailed field: Human Resources
Source text - English
Expression of Interest for the Post of
Editor-in-Chief for the Exallievi Newsflash

The World Confederation of Past Pupils of Don Boscowill be engaging an Expert in Social Communication to fill in the post of Editor-in-Chiefon a voluntary basis forthe quarterly news publication – Exallievi Newsflash.

Effective communication is one of the seven priorities in the Strategic Plan of the World Confederation for the period 2016 – 2021, and ExallieviNewsflash is the official means of spreading news among over 100,000 past pupils and friends of Don Bosco throughout the world. This publication,issued in five languages (English, Italian, French, Spanish and Portughese), has been the most effective channel of communication in the past years for the World Confederation of Past Pupils of Don Bosco.

The aim of the Presidency of the World Confederation is toimprove on the quality of the publication, to increase its outreach and to ameliorate this publication in the coming years. For these reasons, the World Confederation believes that it is opportune to recruit a volunteer who is exclusively dedicated to the editorial coordination of this publication, supported by two councillorsfrom the Presidency of the World Confederation:
- Mr Rajiv Tikmany, as Councillor for Communication
- MrÁngel Gudiña, as current Editor-in-Chief of Newsflash (for reasons of knowledge transfer)

The role of the Editor-in-Chief is to coordinate the edition and publication of Exallievi Newsflash four times a year. In this respect, the Expert will have fourgeneral main tasks:
(a) Create an international editing team who will work in close cooperation and collaboration with the World Presidency, especially the Councillor for Communications.
(b) Prepare a comprehensivescheme of contents through the support of the editing team ensuring the quality standards of the World Confederation.
(c) Promote the submission of the different articles and act as the representative of the World Confederation and National Federation with ANS – AgenziaNotizieSalesiana.
(d) Coordinate the translation in the 5 official languages of the World Confederation helped by aPool of Translators who work on a voluntary basis.

The number of hours entailed on this work will be between 30 to 40 hours per each publication of Exallievi Newsflash.

This position requires a respected, well-organized, innovative, energetic, responsible and technologically adept person. This person must exhibit strong leadership and be able to provide a clear vision for the official worldwide publication Exallievi Newsflash. The Editor-in-Chief also must be an exemplary communicator and possess a broad knowledge and experience in journalism and social media communications, good command in Italian and/or English, and experience in contributing to Salesian publications will be considered as an asset.

Applicants are requested to submit a detailed Curriculum Vitae and a covering letter stating the reasons for applying for this post.Applications are to be sent to the email address: [email protected] by not later than 31st July 2016

Translation - Portuguese
Manifestação de Interesse para o Cargo de
Editor-Chefe de Exallievi Newsflash

A Confederação Mundial dos Ex-Alunos de Dom Bosco pretende a empregar um especialista em Comunicação Social na posição de Editor-Chefe na base voluntária para publicação de notícias trimestrais - Exallievi Newsflash.

Uma comunicação eficaz é uma das sete prioridades no Plano Estratégico da Confederação Mundial para o período de 2016 - 2021, e Exallievi Newsflash é o meio oficial de divulgação de notícias entre os mais de 100.000 ex-alunos e amigos de Dom Bosco em todo o mundo. Esta publicação, editada em cinco idiomas (inglês, italiano, francês, espanhol e português), tem sido o canal mais eficaz de comunicação nos últimos anos para a Confederação Mundial dos Ex-Alunos de Dom Bosco.

O objectivo da Presidência da Confederação Mundial é aperfeiçoar a qualidade da publicação, para aumentar seu alcance e para melhorar esta publicação nos próximos anos. Por estas razões, a Confederação Mundial acredita que é oportuno recrutar um voluntário que se dedica exclusivamente à coordenação editorial desta publicação, apoiada por dois conselheiros da Presidência da Confederação Mundial:
- Sr. Rajiv Tikmany, como Conselheiro para a Comunicação
- Sr. Ángel Gudiña, como Editor-Chefe do da Newsflash atual (por razões de transferência de conhecimentos)

O papel do Editor-Chefe é coordenar a edição e publicação de Exallievi Newsflash quatro vezes por ano. A este respeito, o perito terá quatro tarefas principais:
(A) Criar uma equipe de edição internacional que irá trabalhar em estreita cooperação e colaboração com a Presidência Mundial, especialmente o Conselheiro para as Comunicações.
(B) Preparar uma esquema compreensiva de conteúdos através do apoio da equipe de edição garantindo os padrões da Confederação Mundial de qualidade.
(C) Promover a apresentação dos diferentes artigos e agir como o representante da Confederação Mundial e Federação Nacional com ANS - Agenzia Notizie Salesiana.
(D) Coordenar a tradução em 5 línguas oficiais da Confederação Mundial ajudados por um Conjunto de Tradutores que trabalham numa base voluntária.

O número de horas inerentes a este trabalho será entre 30 a 40 horas por cada publicação de ExAllievi Newsflash.

Esta posição requer uma pessoa respeitada, bem organizada, inovadora, energética, responsável e tecnologicamente adepta. Esta pessoa deve apresentar uma liderança forte e ser capaz de fornecer uma visão clara para a publicação oficial mundial de Exallievi Newsflash. O Editor-Chefe também deve ser um comunicador exemplar e possuir um amplo conhecimento e experiência em jornalismo e de meios de comunicação social, bom comando de italiano e / ou Inglês, e uma experiência em contribuição para publicações salesianas será considerado como um ativo.


Os candidatos devem apresentar um curriculum vitae detalhado e uma carta de apresentação indicando as razões pela aplicação para este posição. Aplicações devem ser enviados para o e-mail: [email protected], o mais tardar no 31 de Julho de 2016.

Slovak to Hungarian: Recipies
General field: Other
Detailed field: Cooking / Culinary
Source text - Slovak
Prívarky

Ak mali naši predkovia chuť na ľahké, ale zároveň sýte jedlo, často varili prívarky, najmä s príchodom chladných dní. Niekedy ich podávali (konzumovali) s klobáskou, fašírkou či perkeltom.

Hráškový prívarok
Suroviny: 50 dkg zeleného hrášku, 15-20 dkg mrkvy, 10 dkg kvaky, petržlenová vňať, štipka soli, kôpor, 1 PL červenej papriky, olej, 2 PL múky, voda
Príprava: Olej rozhorúčime, pridáme zeleninu a vodu a varíme domäkka.
Z červenej papriky a múky pripravíme zátrepku, prívarok ňou zahustíme a necháme prejsť varom.

Kelový prívarok s údeným mäsom
Suroviny: 1 kg kelu, 40 dkg údeného mäsa, 3-4 ks stredne veľkých zemiakov, 1 cibuľa,
2 strúčiky cesnaku, soľ, majoránka, pomletá rasca, červená paprika, masť a múka podľa chuti
Príprava: Kel, zemiaky a cibuľu očistíme, pokrájeme a na troche masti podusíme. Pri dusení podlejeme iba takým množstvom vody, aby zmes zakryla. Do podusenej zmesi pridáme rozpučený cesnak, údené mäso a koreniny. Z masti, múky a červenej papriky si pripravíme zápražku, ktorú pridáme do poduseného kelu a dovaríme.

Prívarok z repy (alebo cukrovej repy)
Toto jedlo bolo patrilo k vojnovým rokom.
Suroviny: repa (alebo cukrová repa), soľ, mlieko, múka, prípadne ocot a kôpor, na zápražku cibuľa a mletá červená paprika
Príprava: Repu (cukrovú repu) postrúhame na strúhadle na tekvicu, osolíme a necháme odstáť. Pripravíme zápražku z cibule a papriky a do nej vložíme scedenú repu (cukrovú repu). Do zmesi vlejeme zátrepku z mlieka a múky a dochutíme octom a kôprom.

Tekvicový prívarok
Suroviny: 1kg postrúhanej tekvice, 1 menšia cibuľa, 1 zväzok kôpru, 2 PL oleja, 3 PL citrónovej šťavy, 4 PL múky, 2 dcl mlieka, 4 dcl smotany, voda
Príprava: Na oleji opražíme nadrobno pokrájanú cibuľu a posekaný kôpor. Pridáme citrónovú šťavu, tekvicu, 6 dcl vody a na miernom ohni, pod pokrievkou (prikryté) dusíme domäkka. Múku rozmiešame s mliekom a 3 dcl smotany na zátrepku a pridáme (prilejeme) ju do prívarku. Ak nie je dosť kyslastá, dochutíme citrónovou šťavou alebo octom. Pri podávaní polejeme zvyškom smotany. Podávame s perkeltom alebo fašírkou. Dá sa konzumovať aj za studena.

Prívarok zo zelenej fazuľky
Suroviny: 1 kg zelenej fazuľky, 1 cibuľa, 2 PL múky, 1 dcl smotany, 1 l mlieka, voda, 1 KL čevenej papriky, olej
Príprava: Fazuľku očistíme a narežeme na cca. 2 cm veľké kúsky. Na oleji opražíme nadrobno pokrájanú cibuľu, pridáme zelenú fazuľku a červenú papriku. Zalejeme vodou tak, aby zmes bola zakrytá a dusíme domäkka. Potom ju podlejeme mliekom a pridáme aj zátrepku z múky a smotany. Dá sa konzumovať rovnako za studena ako teplý.

Pozn:
Suroviny by sme mohli nahradiť aj výrazmi: Potrebujeme alebo Ingrediencie
PL- polievková lyžica
KL- kávová lyžička
Translation - Hungarian
Főzelékek

Őseink, amikor könnyű, mégis laktató ételekre vágytak, gyakran főztek főzelékeket, főként a hűvös napok beköszöntével. Néha kolbásszal, fasírttal, pörkölttel is fogyasztották.

Borsófőzelék
Hozzávalók: 50 dkg zöldborsó, 15-20 dkg sárgarépa, 10 dkg fehérrépa, petrezselyemzöld, pici só, kapor, 1 ek. pirospaprika, olaj, 2 ek. liszt, víz
Elkészítés: Az olajat felforrósítjuk, hozzáadjuk a zöldségeket, a vizet és puhára főzzük. Pirospaprikából, lisztből habarást készítünk, besűrítjük vele, majd átforraljuk.

Kelfőzelék füstölt hússal
Hozzávalók: 1 kg kelkáposzta, 40 dkg füstölt hús, 3-4 db közepes burgonya, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, só, majoranna, őrölt kömény, pirospaprika, zsír és liszt ízlés szerint
Elkészítés: A kelkáposztát, a burgonyát és a vöröshagymát megtisztítjuk, felvágjuk, kevés zsíron megdinszteljük. Annyi vízzel öntjük fel, hogy éppen ellepje. Beletesszük a zúzott fokhagymát, a füstölt húst és a fűszereket. A zsírból, lisztből és pirospaprikából rántást készítünk, hozzáadjuk a kelkáposztához és készre főzzük.

Marharépa (vagy cukorrépa) főzelék
Ez az étel a háborús évek velejárója volt.
Hozzávalók: fehér marharépa (vagy cukorrépa), só, tej, liszt, esetleg ecet és kapor, rántáshoz vöröshagyma és őrölt pirospaprika
Elkészítés: A marharépát (cukorrépát) tökgyalun lereszeljük, besózzuk és állni hagyjuk. Vöröshagymás, paprikás rántást készítünk, és arra tesszük a kicsavart marharépát (cukorrépát). Tejjel és liszttel behabarjuk, ecettel és kaporral ízesítjük.

Tökfőzelék
Hozzávalók: 1kg gyalult tök, 1 kisebb fej hagyma, 1 csomag kapor, 2 ek. olaj, 3 ek. citromlé, 4 ek. liszt, 2 dl tej, 4 dl tejföl, víz
Elkészítés: Az olajban megpirítjuk az apróra vágott hagymát és az összevagdalt kaprot. Hozzáadjuk a citromlevet, a tököt, 6 dl vizet és lassú tűzön, lefedve puhára pároljuk. A lisztet elkeverjük a tejjel és 3 dl tejföllel, majd behabarjuk vele a főzeléket. Ha nem elég savanykás, citromlével vagy ecettel ízesítjük. Tálaláskor meglocsoljuk a maradék tejföllel. Pörkölttel, fasírttal kínáljuk. Hidegen is fogyasztható.

Zöldbabfőzelék
Hozzávalók: 1 kg zöldbab, 1 fej hagyma, 2 ek. liszt, 1 dl tejföl, 1 l tej, víz, 1 kk. pirospaprika, olaj
Elkészítés: A zöldbabot megtisztítjuk, kb. 2 cm-es darabokra vágjuk. Olajon megpirítjuk az apróra vágott hagymát, hozzáadjuk a babot, a pirospaprikát. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, majd puhára főzzük. Ekkor liszttel és tejföllel behabarjuk, hozzáöntjük a tejet is. Hidegen és melegen egyaránt fogyasztható.


Translation education Master's degree - Commenius University Bratislava
Experience Years of experience: 18. Registered at ProZ.com: Oct 2017.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Across, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint
CV/Resume English (DOC), Slovak (DOCX)
Bio
I am a freelance translator since April 2013.
Working part-time in the translation industry since 2002 for several agencies in Slovakia.

I offer translations, proofreading, transcriptions of audio/video and on-line language teaching.
I work in Slovak, English, Portuguese, Hungarian and their combinations.

My scope of interest is quite wide, from technical texts, SOPs, manuals, via financial and management reports, HR, marketing and customer surveys, to general science articles, medicine and pharmacology.

I have a direct experience in the Travel and Toursim industry too (as a travel agent and procurement travel analyst for international companies and as a teacher/trainer for students of Travel and Toursim at university level).

My personal hobbies being literature, film and music, I am also able to work in these fields.


I try to live by the following quote:
" Try as much as you can, work hard but enjoy it as well, live with dignity and let others do the same..."
Keywords: english, portuguese, slovak, hungarian, translation, proofreeding, medicine, pharmacology, engineering, SOP, contracts, social sciences, HR, literature, cuisine


Profile last updated
Jan 16, 2018