Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Sep 24 pol>eng ruski (vs rosyjski) Russky (v Rossiysky) pro closed no
- Sep 20 pol>eng Zajęcia dydaktyczne przewidziane w planach studiów na tych kierunkach. classes in a (respective) course curriculum / classes in the curriculum for a course of study pro closed ok
- Sep 18 pol>eng szreniawy frost(-pattern) chestnut horse pro open no
- Sep 18 pol>eng Czym się kierować przy wyborze...? What to consider when choosing a university course / a course to study? pro closed ok
- Sep 20 pol>eng zespól oprzyrządowania kuźniczego forge tooling system pro closed ok
4 Jul 1 pol>eng rywalizacja przelotowa cross-country pro closed ok
- Jun 27 pol>eng kierownik gospodarczy (szkoły) Facility/School Maintenance Manager pro closed ok
- Jun 27 pol>eng Nieszczęśliwie zakochany z wzajemnością I am unhappily in love with reciprocity pro closed ok
- Jun 27 pol>eng Najtrudniej być prorokiem we własnym kraju No one is a prophet in their own land. pro closed no
4 Jun 24 pol>eng bezpieczniki safety release (feature/system) pro closed ok
- Jun 5 pol>eng Świadomość wspierania polskiej myśli We (promote awareness of and) encourage support for Polish... pro closed ok
- May 21 pol>eng poturbowana emocjonalnie emotionally mangled pro closed ok
4 May 13 pol>eng pracownia gliny clay therapy pro closed ok
- May 7 pol>eng w celu lepszej prezentacji mojej kandydatury. to give you a / for broader presentation of my candidacy / myself as a candidate pro closed no
4 Apr 22 pol>eng wiardunek one-quarter (of a mark) pro closed ok
- Apr 21 pol>eng uszczelnienie podatku Tax/CIT Collection Efficiency (Enhancement) pro closed no
- Mar 25 pol>eng tel. 018 ******* do 7 tel. 01 ******* through 7 pro closed no
- Mar 25 pol>eng zdjąć odium free someone from being labelled as pro closed no
- Feb 13 pol>eng kąta odchylenia włókien grain angle deviation pro closed ok
- Feb 13 pol>eng wzdłuż włókien parallel to the grain pro closed ok
4 Feb 13 pol>eng odchylenie przebiegu włókien grain deviation pro closed no
4 Feb 12 pol>eng Prowent dla proventu rzuca się (The Commander) renounces/gives up one revenue/pension (in exchange) for the other pro closed ok
4 Jan 19 pol>eng kapciuch purse string pro closed ok
4 Oct 29 '19 pol>eng szermierka słowna verbal fencing pro closed ok
- Oct 4 '19 pol>eng oszustwo metodą na policjanta 'fake police officer' scam pro closed no
4 Oct 3 '19 pol>eng jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne one-time teaching aid allowance pro closed ok
- Oct 3 '19 pol>eng zmienna w czasie indukcyjność time-varying inductance pro open no
- Sep 23 '19 pol>eng w korespondencji z kontem have to be in correspondence with account no. ... pro closed no
- Sep 14 '19 pol>eng zobowiązania gwarancyjne z tytułu poręczenia guarantee liabilities resulting from surety pro closed no
- Sep 14 '19 pol>eng plik cookie badający third-party cookie pro closed no
- Sep 9 '19 pol>eng Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej The Polish Tongue/Language Masters' Breeding Ground/Hotbed pro closed no
- Sep 9 '19 pol>eng szeregowy elew Private Cadet pro closed no
- Sep 5 '19 pol>eng renta kapitału społecznego rent of social capital pro closed ok
- Jul 31 '19 pol>eng nożyce Fabiana Fabian's free-fall jar pro closed no
4 Jul 31 '19 pol>eng łyżka bailer pro closed ok
- Jun 12 '19 pol>eng kaplica wyjazdowa chapel of ease pro closed ok
4 Jun 8 '19 pol>eng oprawa tabernakulum tabernacle frame pro closed ok
- May 7 '19 pol>eng projekt ustawy o zmianie ustawy A bill to amend the (Goods and Services Tax) Act ... pro closed ok
- May 4 '19 pol>eng sygnatura signature pro closed no
- Apr 11 '19 pol>eng przenikające się (granice) Art (form) boundaries should float and overlap. pro closed ok
- Mar 3 '19 pol>eng zapluty karzeł reakcji putrid reactionary midget pro closed ok
4 Feb 24 '19 pol>eng ścieżka muzyczna music track pro closed ok
4 Jan 11 '19 pol>eng ucho lug pro closed ok
- Dec 12 '18 pol>eng dzieje myśli o sztuce history of thought on art pro closed no
4 Dec 11 '18 pol>eng fragmentaryczne rozumienie tekstu wiązanego fragmentary comprehension of integral text pro closed ok
- Nov 29 '18 pol>eng za 1 jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia at one month's notice pro closed ok
- Nov 29 '18 pol>eng stan rejestrów unit balance pro open no
- Nov 25 '18 pol>eng w warunkach istniejących zagrożeń in the conditions of existing hazards pro closed ok
4 Nov 18 '18 pol>eng podjęcie wypłaty emerytury Resumption of payments (of pension) pro closed ok
- Nov 17 '18 pol>eng próba wznowieniowa re-rehearsal pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next