Working languages:
English to Slovak
Slovak to English

Katarina Strizenec
Ready for any manual instructions

Slovakia
Local time: 18:15 CET (GMT+1)

Native in: Slovak (Variants: Standard - Slovakia, Czech) Native in Slovak
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation
Expertise
Specializes in:
Names (personal, company)Medical: Health Care
NutritionPsychology
SafetyAdvertising / Public Relations
Cinema, Film, TV, DramaInternet, e-Commerce
Marketing / Market ResearchPrinting & Publishing

Payment methods accepted MasterCard, Visa | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 4
Slovak to English: Electro installation material - Roof installation
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Energy / Power Generation
Source text - Slovak
Výskum a vývoj fotovoltaických panelov, prispôsobovanie legislatívy smerom k väčšiemu využívaniu slnečnej energie, ale aj medzinárodné stratégie a ciele v rámci Európskej únie sú dôsledkom neustáleho rastu strešných inštalácií v mnohých krajinách Európy. Na strechách domov a firiem vyrastajú elektrárne, ktoré majiteľom zabezpečujú energetickú sebestačnosť čo v konečnom dôsledku vedie k znižovaniu nákladov na energie a peňažnej úspore rádovo v stovkách Eur ročne. Malé systémy pre rodinné domy je možné pripojiť do rozvodnej siete, prípadne akumulovať vyrobenú energiu do zásobníka vody, špeciálnych batérií alebo zásuviek v dome.
Translation - English
The research and development of photovoltaic panels, adaptation of legislation toward the higher usage of solar energy as well as international strategies and aims within the European Union, they are the result of increasingly growth of roof installations in many European countries. On the rooftops of houses and companies, there are risen the power plants that ensure energetic self-sufficiency to the owners that ultimately tends to decrease of energy costs and saving money of several hundred Euro. Small systems for family houses can be connected to switch gear network or they can accumulate generated energy into water tank, special accumulators or into power outlets in a house.
English to Slovak: IT device - app store´s manual instruction
General field: Tech/Engineering
Detailed field: IT (Information Technology)
Source text - English
Full mail search Use search to quickly find any email in your mailbox. Filters will help you refine your search and more quickly find what you're looking for. Push-notifications for new mail. You'll know about a new message almost instantly if your iOS device is online. Notification filtering Set the time when you want to receive notifications; choose specific services and folders; or create a custom filter to receive only the notifications you care about!
Translation - Slovak
Kompletný e-mailový prehliadač. Použite prehliadač pre rýchle vyhľadanie akéhokoľvek e-mailu vo vašej e-mailovej schránke. Filtre vám pomôžu zlepšiť prehľadávanie a rýchlejšie vyhľadať to, čo práve hľadáte. Okamžité upozornenia na nový e-mail. Budete vedieť o novej správe takmer okamžite, ak bude vaše iOS zariadenie online. Filtrovanie v upozorneniach. Nastavte si čas, kedy chcete dostávať upozornenia; vyberte si konkrétne služby a priečinky; alebo si vytvorte vlastný filter na dostávanie iba tých upozornení, ktoré vás zaujímajú!
English to Slovak: Manual instructions for cosmetic products
General field: Medical
Detailed field: Cosmetics, Beauty
Source text - English
Apply to lips.
For optimal results, let dry 5 minutes.
{1][2}Use as directed.{1]
[1} In case of irritation, discontinue use and consult your doctor.{2]
Apply to lips as often as needed.
Use spoolie to brush brow hairs up, then use the pencil to fill them in.
Finish your brows by raking the formula through the brows.
Beauty Facial Oil
Apply to clean, dry skin after cleansing.
After serum is absorbed, apply your favourite Honest Beauty moisturiser or cream.
Recommended for use morning and night.
Caution:
Avoid direct contact with eyes.
2 CLICKS TO OPEN
Translation - Slovak
Aplikujte na pery.
Pre dosiahnutie optimálneho výsledku nechajte schnúť 5 minút.
{1][2} Používajte podľa návodu.{1]
[1} V prípade podráždenia prerušte používanie a skonzultujte s vaším lekárom.
Aplikujte na pery tak často, ako to je potrebné.
Použite tvarujúcu špirálu na učesanie chĺpkov na obočí, potom použite ceruzku pre ich vyplnenie.
Dokončite vaše obočie prečesaním pomocou aplikátora cez obočie.
Skrášľujúci olej na tvár
Aplikujte na čistú suchú pleť po očistení.
Potom ako sa sérum vstrebe, aplikujte váš obľúbený kozmetický hydratačný krém.
Odporúčané používať ráno a večer.
Upozornenie:
Vyhnite sa priamemu kontaktu s očami.
PRE OTVORENIE KLIKNITE 2-KRÁT
English to Slovak: Agreement on Future Agreement - share transfer agreement
General field: Law/Patents
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - English
Agreement on Future Agreement:

Article I
Introductory Provisions

1. Acting as a seller, the Future Vendor declares that on …….. he has entered into a share transfer agreement (hereinafter referred to as the “First Share Transfer Agreement”) with a company ’A’ having its official seat at … (hereinafter referred to as the “A”) acting as a buyer. The purchase under this agreement of … certificated bearer shares of nominal value CZK … , issued by a company ’B’, having its official seat at … (hereinafter referred to as the “Shares”).

2. The Future Vendor declares that the value of shares is given by the fact that the company ’B’ is an owner of ownership interest of … % in the company C (hereinafter referred to as the “C”). The ’C’ is authorized of executing … , conducted on the basis of .… by a company ’D’. This activity yields considerable earnings to this company and the ’B’, being the partner in the company ’C’, also consequently receives the dividends.
Translation - Slovak
Zmluva o budúcej zmluve:

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Budúci predávajúci, vystupujúci ako predávajúci, vyhlasuje, že dňa ….... uzavrel Zmluvu o prevode akcií (ďalej len ako “Zmluva o prvom prevode akcií”) so spoločnosťou ’A’, vystupujúca ako kupujúca, s oficiálnym sídlom v … (ďalej len ako “A”). Kúpa na základe tejto zmluvy … podielu na doručiteľa v menovitej hodnote CZK … , vydaná spoločnosťou ’B’ s jeho oficiálnym sídlom v … (ďalej len ako “Podiely”).

2. Budúci predávajúci vyhlasuje, že hodnota podielov je daná faktom, že spoločnosť ’B’ je vlastníkom vlastníctva … % v spoločnosti C (ďalej len ako “C”). ’C’ je oprávnená na vykonávanie … , uskutočňované na základe … spoločnosťou ’D’. Táto činnosť prináša značné zisky tejto spoločnosti a ’B’, ktorá je spoločníkom v spoločnosti ’C’, tiež preto dostáva dividendy.

Translation education Master's degree - the University of Constantine the Philosopher
Experience Years of experience: 3. Registered at ProZ.com: Feb 2019.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software SDL TRADOS
Professional objectives
  • Meet new translation company clients
  • Meet new end/direct clients
Bio

Hello.

I kindly add here short information about me:


I have provided translations from EN - SK and contrariwise for 2 years. I
work in SDL TRADOS STUDIO 2019 and MemoQ with having experience in different kind
of translations topics, such as: electroinstallation, osteopathy, real
estate, food industry, manual instructions of electrical appliances,
engineering and technical sector and other. Besides that, I have gained
rich skills with lecturing as an English lecturer at a local language
school focused on speaking, grammar, pronunciation. My language
background reaches the level C1 of linguistic performance according to
the Common European Framework. My acquired skills are confirmed by the
Certificate of Cambridge Studies. You can find more about my career path in attached CV.

Keywords: slovak language, electrical appliances, IT devices, manual instructions, cosmetics, general law


Profile last updated
Jun 14, 2019More translators and interpreters: English to Slovak - Slovak to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search