Member since Oct '20

Working languages:
English to Slovak
Slovak to English
Czech to Slovak
Czech to English
Slovak (monolingual)

Silvia Zamecnikova
translations profesionally

Zalesie, Bratislavsky kraj, Slovakia
Local time: 18:27 CET (GMT+1)

Native in: Slovak Native in Slovak
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Copywriting, Editing/proofreading, Transcription, Translation, Website localization
Expertise
Specializes in:
Science (general)Social Science, Sociology, Ethics, etc.
Law: Contract(s)Law (general)
NutritionPsychology
Advertising / Public RelationsCinema, Film, TV, Drama
Internet, e-CommerceMarketing / Market Research

Preferred currency EUR
Payment methods accepted PayPal, Wire transfer, Money order | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 1
English to Slovak: Service comditions
General field: Law/Patents
Source text - English
1. Subject Matter of the Contract
1.1. The Principal uses products (hardware and/or software) made by XY (“XY-
products”) which the Principal acquires and/or acquired in accordance with separate provisions.
XY renders services for such products in the scope determined by the Principal and in
accordance with these Service Conditions and other provisions contained in this Contract.
1.2. Principal is able to choose between various services which are divided in modules (“Modules”) by checking the appropriate box in the Offer. This decision of Principal is legally valid and binding. XY pledge to perform the services as described in the Offer and its appendices. This also applies to orders via the XY Service Portal.
1.3. XY shall render the services covered by these Service Conditions only for the XY-products stated in this Contract and not for any third-party products, unless otherwise expressly agreed upon. If the Principal purchases other products from XY, such other products shall only be included in the services to the extent such inclusion is expressly agreed upon and included in the contract.
1.4. In case of any conflicts between individual parts of this Contract such as offer, annexes etc. concerning the selection of the individual service modules (e.g. “Maintenance.Care”), their extent, and the required specifications of these Service Conditions, then an offer, individually prepared by XY and which particularly contains the prices to be paid for the services, shall have priority over any other agreements and specifications.
1.5. Before concluding a service contract for Principal’s system, which contains components not covered by warranty, XY reserves the right to conduct a fee for the repair of the system.
Translation - Slovak
1. Hlavný predmet zmluvy
1.1. Užívateľ využíva produkty (hardvér a/alebo softvér) poskytované spoločnosťou XY (ďalej len „XY produkty“), ktoré Užívateľ získa a/alebo získal v súlade s ustanoveniami týchto podmienok. Spoločnosť XY poskytuje služby pre tieto produkty v rozsahu pôsobnosti určenom Užívateľom a v súlade s týmito Servisnými podmienkami a ostatnými ustanoveniami uvedenými v tejto Zmluve.
1.2. Užívateľ má možnosť si vybrať z rôznych služieb, ktoré sú rozdelené do modulov (ďalej len „Moduly“) zvolením si príslušnej kolónky v Ponuke. Toto rozhodnutie Užívateľa je právoplatné a právne záväzné. Spoločnosť XY sa zaväzuje poskytovať služby ako je uvedené v Ponuke a jej prílohách. Toto sa vzťahuje aj na objednávky cez XY Portál služieb.
1.3. Spoločnosť XY poskytuje služby uvedené v týchto Servisných podmienkach iba pre produkty spoločnosti XY uvedené v tejto Zmluve a nevzťahuje sa na produkty tretích strán, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak. Ak si Užívateľ kúpi iné produkty od spoločnosti XY, takéto produkty sú zahrnuté do služieb iba v takom rozsahu v akom je zmluvne dohodnuté a zahrnuté do zmluvy.
1.4. V prípade rozporov medzi jednotlivými časťami Zmluvy ako je ponuka, prílohy, atď., týkajúce sa výberu individuálnych modulov služieb (napr. „Údržba“), ich rozsahu a vyžadovaných špecifikácií týchto Servisných podmienok, ponuka, individuálne pripravená spoločnosťou XY obsahuje najmä ceny, ktoré musia byť zaplatené za služby a majú prednosť pred akýmikoľvek inými dohodami a špecifikáciami.
1.5. Pred uzatvorením servisnej zmluvy pre systém Užívateľa, ktorý obsahuje komponenty, na ktoré sa nevzťahuje záruka si spoločnosť XY vyhradzuje právo uložiť poplatok za opravu systému.

Translation education Other - State Language School
Experience Years of experience: 9. Registered at ProZ.com: Apr 2019. Became a member: Oct 2020.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Google Translator Toolkit, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, OmegaT, SDL TRADOS
Website https://prekladyprofesionalne.sk/
CV/Resume English (PDF)
Professional objectives
 • Meet new translation company clients
 • Meet new end/direct clients
 • Screen new clients (risk management)
 • Network with other language professionals
 • Find trusted individuals to outsource work to
 • Learn more about translation / improve my skills
 • Get help on technical issues / improve my technical skills
 • Learn more about additional services I can provide my clients
 • Learn more about the business side of freelancing
 • Stay up to date on what is happening in the language industry
 • Help or teach others with what I have learned over the years
 • Transition from freelancer to agency owner
 • Transition from freelancer to another profession
 • Buy or learn new work-related software
 • Improve my productivity
Bio

I have over 7 years of experience with legal, marketing, theological and social sciences translations. I focus on business law and business correspondence, health and fashion, lifestyle, self-development, marketing campaigns and also professional publications in the field of social sciences and theology.

I cooperate with translation agencies from Slovak and Czech republic and would like to broaden my portfolio with new international projects.

Interesting projects:

-Marketing materials and legal documents for SKIDATA and SAYTECH (parking systems)

-Marketing and product materials for Ezzari, Rosa Gres (building companies)

-Business correspondence translation for law firm MAREK & PARTNERS, s.r.o.

-Legal translations for law firm Ruzicka Csekes, s.r.o.

-Annual catalogues for exhibits of Guild of Goldsmiths and jewelers of Slovakia

-Marketing materials for BMV Slovakia

-Marketing materials and legal documents for QUINTA ESSENTIA (event management)

-Tech-marketing materials 

-Cosmetics

-Translations for publications of Department of practical theology, Evangelical Faculty of Theology, Comenius University in Bratislava

-Translations for publications of Department of Psychology, Faculty of Education, Comenius University in Bratislava

-Regular translations for many Slovak and Czech translation agencies


Keywords: business law, lifestyle, self-development, marketing, social sciences, biology


Profile last updated
Oct 17, 2020More translators and interpreters: English to Slovak - Slovak to English - Czech to Slovak   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search