Member since Jun '19

Working languages:
English to Polish
Polish to English
German to Polish
French to Polish
Polish to German

Michal Skoczynski
Flawless medical, technical and legal

Warsaw
Local time: 23:44 CEST (GMT+2)

Native in: Polish Native in Polish
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info

2 ratings (5.00 avg. rating)
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, MT post-editing, Editing/proofreading, Interpreting, Subtitling, Website localization
Expertise
Specializes in:
Medical: CardiologyMedical: Dentistry
Medical: PharmaceuticalsMedical: Instruments
Medical: Health CareMedical (general)
NutritionInternational Org/Dev/Coop
Law: Contract(s)Law: Patents, Trademarks, Copyright

Portfolio Sample translations submitted: 3
English to Polish: Clinical trial inclusion/exclusion criteria
General field: Medical
Detailed field: Medical (general)
Source text - English
[1][2]Subjects may be male or female, and must meet the following criteria to be included[3][4]:
≥ 18 years of age.
Radiographic disease progression during or following at least 6 weeks of treatment with ICI for locally advanced or metastatic RCC with a clear cell component either in first- or second-line treatment.
Patients must have progressed no longer than 6 months prior to randomization.
An ICI is defined by anti-PD-L1 or anti-PD1 antibody including atezolizumab, avelumab, pembrolizumab, or nivolumab.
Only [1]patients who have 1 prior line including 1 PD-1 or PD-L1 will be allowed[2].
Postoperative or adjuvant systemic therapy will not be counted as a prior therapy unless recurrence is detected within 6 months of completion of treatment, in which case it will be counted as a prior therapy for metastatic disease.
[1]One or 2 prior therapies for metastatic disease are permissible but one of the treatments must have been an ICI.[2]
Subjects must be off all systemic anti-cancer therapy or radiotherapy for at least 2 weeks prior to Cycle 1 Day 1.
Subjects must have recovered from the AEs of prior therapy or returned to baseline.
Controlled AEs such as hypothyroidism or hypertension are permitted.
Translation - Polish
[1][2]Uczestnikami mogą być mężczyźni albo kobiety. Do włączenia do badania konieczne jest spełnianie poniższych kryteriów[3][4]:
Wiek ≥18 lat.
Potwierdzona w badaniu radiograficznym progresja choroby, która wystąpiła w okresie co najmniej sześciu tygodni leczenia z zastosowaniem ICI w ramach pierwszego albo drugiego rzutu w związku z miejscowo zaawansowaną albo przerzutową postacią RCC ze składową jasnokomórkową albo po zakończeniu tego leczenia.
Progresja choroby musi wystąpić u pacjenta nie wcześniej niż sześć miesięcy przed randomizacją.
ICI definiuje się jako przeciwciało anty-PD-L1 albo anty-PD-1 takie jak atezolizumab, awelumab, pembrolizumab albo niwolumab.
W badaniu będą mogli wziąć udział wyłącznie [1]pacjenci, w przypadku których jeden rzut leczenia obejmował stosowanie jednego przeciwciała przeciwko PD-1 albo PD-L1[2];
pooperacyjne albo adiuwantowe leczenie ogólnoustrojowe nie będzie liczone jako wcześniejsze leczenie, chyba że wznowa zostanie stwierdzona w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu leczenia – wówczas zostanie ono uwzględnione jako wcześniejsze leczenie w związku z przerzutową postacią choroby.
[1]Dopuszczalne jest wcześniejsze stosowanie jednego rzutu albo dwóch rzutów leczenia w związku z przerzutową postacią choroby, o ile jeden rzut obejmował stosowanie ICI;[2]
uczestnicy muszą przerwać stosowanie wszystkich metod ogólnoustrojowego leczenia przeciwnowotworowego i radioterapii na co najmniej dwa tygodnie poprzedzające Dzień 1 Cyklu 1.
Występujące u uczestników ZN związane z wcześniejszym leczeniem muszą ustąpić albo powrócić do stanu z punktu początkowego.
Kontrolowane ZN takie jak niedoczynność tarczycy albo nadciśnienie nie wykluczają z udziału w badaniu.
English to Polish: Power of Attorney
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - English
The board of directors of XYZ (the Company) has appointed:
each of XYZ and XYZ, statutory directors of the Company (each an Authorised Representative) as authorised representatives with an ongoing proxy to sign documents on behalf of the Company, provided that the Authorised Representative acts jointly with any attorney specified below;
each of XYZ, XYZ and XYZ to be its attorneys in order for them to sign, on behalf of the Company, corporate agreements in the ordinary course of XYZ's operations, including clinical trial agreements, master services agreements, sponsored research agreements, material transfer agreements, other service agreements (including statements of work or change orders), supply agreements, consulting agreements and confidentiality or non-disclosure agreements, of up to USD XYZ, provided that the attorney acts jointly with one Authorised Representative.
The power of attorney (the Powers of Attorney) expires on December 31, 2021 and shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Netherlands.
The Company undertakes to ratify any actions taken by the attorneys designated above under the authority of the Powers of Attorney
Translation - Polish
Zarząd XYZ (Spółki) powołał:
XYZ i XYZ, członków zarządu Spółki powołanych na mocy umowy spółki (każdy będący Upoważnionym przedstawicielem) jako upoważnionych przedstawicieli z bezterminowym upoważnieniem do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki, pod warunkiem, że Upoważniony przedstawiciel działa wspólnie z dowolnym pełnomocnikiem wymienionym poniżej;
XYZ, XYZ i XYZ solidarnie jako swoich pełnomocników, aby umożliwić im podpisywanie w imieniu Spółki umów biznesowych w toku normalnej działalności XYZ, w tym umów o przeprowadzenie badania klinicznego, głównych umów o świadczenie usług, umów o przeprowadzenie sponsorowanego badania naukowego, umów transferowych, innych umów o świadczenie usług (w tym wykazów zakresu prac i zleceń zmian), umów o dostawy, umów o świadczenie usług konsultingowych oraz umów o zachowanie poufności na kwotę maksymalnie XYZ USD, pod warunkiem, że pełnomocnik działa wspólnie z jednym z Upoważnionych przedstawicieli.
Niniejsze Pełnomocnictwo (Pełnomocnictwa) wygasa 31 grudnia 2021 roku oraz podlega prawu holenderskiemu i będzie zgodnie z nim interpretowane.
Spółka zobowiązuje się do zatwierdzania wszelkich działań podejmowanych przez pełnomocników wskazanych powyżej na mocy uprawnienia wynikającego z Pełnomocnictw.
English to Polish: I&C technical description - requirements
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Energy / Power Generation
Source text - English
The object apparatus and actuators are to have permanent markings in accordance with the system markings developed by the Contractor.
The field equipment is to be selected taking into account the operating factor and parameters
technological equipment, building conditions, ambient conditions, required accuracy, service availability and availability taking into account specific requirements and apparatus manufacturer's recommendations.
Material, construction and dimensions of fittings as well as impulse lines between technological installation - process and transducer should be selected so that:
guaranteed measurement of the full maximum process parameters
(according to PN 92 / M34031)
included metrological requirements (for chemical measurements they will be used acid resistant materials only)
took into account ambient conditions (e.g. temperature, aggressive fumes etc.), however in conditions of significant corrosion risk (e.g. on flue gas desulphurization installations) only stainless or acid-resistant materials will be used.
Is to be provided for all measuring points, transducers and actuators access from service platforms and object lighting will be adapted, measurements pressure and chemical analytics will be brought to the measuring stands.
Only certified components and materials of proven quality may be used and origin.
Climatic requirements and protection levels of apparatus housings:
devices located in air-conditioned and protected rooms are to be adapted to work in the following ambient conditions:
Translation - Polish
Aparatura obiektowa i siłowniki muszą być trwale oznaczone zgodnie z systemem oznaczeń opracowanym przez Wykonawcę.
Oprzyrządowanie obiektowe należy dobrać z uwzględnieniem współczynników roboczych i parametrów
urządzeń technologicznych, warunków panujących w budynkach, warunków zewnętrznych, koniecznej dokładności, dostępności usług serwisowych oraz dyspozycyjności, z uwzględnieniem szczególnych wymogów oraz zaleceń producenta aparatury.
Materiał, budowa oraz wymiary kształtek oraz linie impulsowe między instalacjami technologicznymi – sterownik i przetwornik powinny zostać dobrane tak, aby:
zagwarantować pomiar w pełnym zakresie parametrów technologicznych
(zgodnie z normą PN92/M34031);
uwzględnić wymogi metrologiczne (na potrzeby pomiarów substancji chemicznych należy korzystać wyłącznie z materiałów kwasoodpornych);
uwzględnić warunki zewnętrzne (np. temperaturę, agresywne wyziewy itp.), natomiast w warunkach znacznego zagrożenia korozją (np. w instalacjach odsiarczania spalin) wolno stosować tylko materiały nierdzewne albo kwasoodporne.
Wszystkie punkty pomiarowe, przetworniki oraz siłowniki muszą być dostępne z poziomu platform obsługowych, a oświetlenie obiektowe zostanie dostosowane, a sygnały pomiaru ciśnienia i analityka substancji chemicznych będą realizowane na stanowiskach pomiarowych.
Wykorzystywać wolno tylko certyfikowane podzespoły i materiały o potwierdzonej jakości i pochodzeniu.
Wymogi dotyczące warunków otoczenia oraz stopni ochrony obudów urządzeń:
urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach klimatyzowanych albo zabezpieczonych muszą być dostosowane do pracy w następujących warunkach otoczenia:

Translation education Master's degree - Warsaw University
Experience Years of experience: 15. Registered at ProZ.com: Jun 2019. Became a member: Jun 2019.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Across, EZTitles, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Plunet BusinessManager, Powerpoint, SDL TRADOS, Smartling, STAR Transit, Wordfast
Bio
No content specified


Profile last updated
Mar 16More translators and interpreters: English to Polish - Polish to English - German to Polish   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search