Working languages:
English to Russian
English to Ukrainian
Ukrainian to Russian

Anna Khoroshun
Teach and translate

Ukraine
Local time: 12:53 EET (GMT+2)

Native in: Russian Native in Russian
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Editing/proofreading, Native speaker conversation, Translation
Expertise
Specializes in:
Cooking / CulinaryCosmetics, Beauty
Media / MultimediaMusic
Photography/Imaging (& Graphic Arts)Textiles / Clothing / Fashion
Advertising / Public RelationsCinema, Film, TV, Drama
Marketing / Market ResearchPrinting & Publishing

Portfolio Sample translations submitted: 3
Ukrainian to English: Regulations (a part of it)
General field: Bus/Financial
Detailed field: Business/Commerce (general)
Source text - Ukrainian
...3.Види діяльності спілки.
3.1. Для досягнення мети та виконання завдань Спілки в установленому законодавством України порядку:
3.1.1. сприяє створенню інформаційної бази Спілки, розповсюджує інформацію про свою діяльність, пропагує свої ідеї та цілі, засновує засоби масової інформаціі;
3.1.2.сприяє проведенню науково-дослідницьких робіт з питань, пов`язаних із завданням спілки;
3.1.3. організовує та бере активну участь у міжнародних, національних, місцевих та інших конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках, інших суспільних, суспільно-економічних закладах з питань, що відносяться до завдань спілки;
3.1.4. співпрацює з питань, пов`язаних з діяльністю Спілки з підприємцями, підприємствами, установами, організаціями, діловими об`єднаннями, діловими клубами;
3.1.5 бере участь в розробці, фінансуванні та реалізації спільних програм з органами державної влади та місцевим самоврядуванням, іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, підприємствами всіх форм власності;
3.1.6 створює установи і організації, бере участь в заснуванні підприємств.
4. Членство в Спілці, права та обов`язки членів Спілки
4.1 Засновки спілки та інші фізичні та юридичні особи, які приєднались до Спілки у встановленому цим статутом порядку. Є Членами Спілки.
4.2Засновники, що є учасниками установчих зборів, набувають членства в Спілці після її державної реєстрації.
4.3 Засновники та інші Члени Спілки користуються рівними правами.
4.4 Членами спілки можуть бути юридичні особи та фізичні особи громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах (дієздатні, досягли 18-річного віку) , які поділяють її мету та завдання, визнають та виконають положення цього статуту, на підставі письмової заяви і за умови сплати вступного внеску. Рішення про прийняття або відмову у прийнятті ухвалюється Радою Спілки на черговому засіданні.
4.5 Розмір, форма, порядок та строки сплати вступного, членського та інших видів членських внесків ( далі внесків) визначається Положенням про членство то членські внески, затвердженого Радою Спілки.
4.6 Членство в Спілці припиняється у випадках:
4.6.1 добровільного припинення членства в Спілці;
4.6.2 автоматичного припинення членства в Спілці у випадках передбачених у п 4.8 цього Статуту;
4.7 Добровільне припинення членства в Спілці здійснюється шляхом подання до Спілки відповідної письмової заяви. Рішення Ради Спілки у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства в Спілці є дата подання заяви...
Translation - English
...3. Types of Association`s activity
3.1. To achieve the objective and fulfil the tasks of the Union in the ways that do not contradict the current legislation of Ukraine:
3.1.1. contributes to the creation of the information base of the Association, disseminates information about its activities, promotes its ideas and goals, and establishes the media;
3.1.2. promotes research work on issues related to the task of the Association;
3.1.3. organizes and takes an active part in international, national, local and other conferences, symposia, seminars, exhibitions, other social, socio-economic events on issues related to the tasks of the Association;
3.1.4. cooperates on issues related to the activities of the Association with entrepreneurs, enterprises, institutions, organizations, business associations, business clubs;
3.1.5. participates in the development, financing and implementation of joint programs with public authorities and local governments, other public organizations, charitable foundations, enterprises of all forms of ownership;
3.1.6. creates institutions and organizations, participates in the establishment of enterprises.
4. Membership in the Association, rights and responsibilities of Association members
4.1. The founders of the Association and other individuals or legal entities who have joined the Association in the way prescribed by this Regulations are Members of the Association.
4.2. Founders who are members of the constituent assembly acquire membership in the Association after its state registration.
4.3. The founders and other members of the Association have equal rights.
4.4. Members of the union are legal entities and individuals, citizens of Ukraine, foreigners and stateless persons who are in Ukraine legally (able-bodied, have reached 18 years), who share its purpose and objectives, recognize and comply with the provisions of this Regulations, on the basis of a written application and payment of the entrance fee. The decision to accept or refuse is taken by Council of the Association at the regular meeting.
4.5. The amount, form, procedure and terms of payment of entrance, membership and other types of membership fees (hereinafter fees) are determined by the Regulations on membership and membership fees, approved by the Council of the Association.
4.6. Membership in the Association is terminated in the following cases:
4.6.1. voluntary termination of membership in the Association;
4.6.2. automatic termination of membership in the Association in the cases provided for in paragraph 4.8 of this Regulations;
4.7. Voluntary termination of membership in the Association is carried out by submitting a written application to the Association. The decision of the Council of the Association in case of voluntary termination of membership is not required. The date of application is the date of termination of membership in the Association...
Ukrainian to English: Contract (part)
General field: Bus/Financial
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - Ukrainian
ДОГОВІР № 20-018
про надання інформаційно-консультаційних послуг
м. Київ 18 червня 2020 року

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ xxxxxxxxx xxxx xxxxx, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань номер запису № 0 000 000 0000 0000 від 11 січня 2019 року, платник єдиного податку (3 група), надалі – «Виконавець», з одного боку, і
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “_______”, надалі - «Замовник», в особі Директора ________________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку,
надалі за текстом разом – «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Договір № 20-018 про надання інформаційно-консультаційних послуг від 18.06.2020 року (надалі – Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, визначені в підпункті 1.1.1 цього Договору (надалі – «Послуги»), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві надані Послуги.
1.1.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги з питань консультування щодо пошуку та підбору програми зовнішнього фінансування для підтримки малого та середнього бізнесу (інформації про гранти), в якій зацікавлений Замовник, та допомоги з підготовки у складанні грантової заявки.
1.2. Вартість та найменування інформаційно-консультаційних послуг, що можуть надаватись за цим Договором, визначено в Додатку №1, який після його підписання Сторонами є невід’ємною частиною цього Договору.
1.3. Результатом надання послуг згідно цього Договору є – підготовлена Виконавцем і подана на конкурс грантова заявка.
1.4. Факт надання Послуг за цим Договором підтверджується шляхом підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг (надалі - Акт).
2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
2.1. Надавати в погоджені з Замовником строки консультації (в усній або письмовій формі) та інформаційні Дані відповідно до умов цього Договору та додатків до нього.
2.2. При виникненні об’єктивних перешкод, що заважають у визначений строк виконати свої обов’язки, Виконавець повинен протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення таких перешкод у письмовій формі сповістити Замовника про їх виникнення.
2.3. Виконавець розпочинає надання Послуг виключно за умови надходження від Замовника на поточний рахунок Виконавця попередньої оплати Вартості Послуг Виконавця, що погоджені Сторонами у відповідному Додатку та рахунку-фактурі, та за умови надання Замовником необхідних Виконавцю документів та інформації. Підтвердженням надходження попередньої оплати є зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.
2.4. Надавати Замовнику Акти прийому-передачі наданих консультаційних послуг під час передачі (в дати надання) Даних.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.1. Замовник зобов’язується, своєчасно, але в будь-якому разі не пізніше ніж протягом _5 (п’яти) робочих днів від дня погодження Сторонами переліку Послуг, надавати Виконавцю необхідні документи та інформацію для виконання Договору, здійснювати оплату у порядку, розмірі та у строки, що встановлені цим Договором.
3.2. Під час отримання від Виконавця консультаційно-інформаційних Даних підписувати Акти прийому-передачі наданих послуг.

Translation - English
CONTRACT № 20-018
on the providing of information and consulting services
Kyiv

June 18, 2020INDIVIDUAL - ENTREPRENEUR xxxxxxx xxxx xxxxx, acting on the basis of an extract from the Unified State Register of Legal Entities, Individuals - Entrepreneurs and Public Associations record under number № 0 000 000 0000 000000 dated January 11, 2019, single tax payer (third group), hereinafter - "Contractor", on the one side, and
LIMITED LIABILITY COMPANY “_______”, hereinafter the “Customer”, represented by the Director __________________, acting on the basis of the Regulations , on the other side,
hereinafter in the text named “Parties” together, and “Party” separately, have entered into this Agreement № 20-018 on the providing of information and consulting service dated 18.06.2020 (hereinafter - the Contract) on the following:
1. SUBJECT OF THE CONTRACT
1.1. The Customer entrusts and the Contractor undertakes to provide the Customer with the services specified in sub-clause 1.1.1 of this Contract (hereinafter - the “Services”), and the Customer undertakes to pay for the Services provided to the Contractor.
1.1.1. The Contractor undertakes to provide the Customer with information and consulting services on how to search and select an external financing program on small and medium business support (grant information) in which the Customer is interested, and assistance in preparing a grant application.
1.2. The cost and the list of information and consulting services that are possible to be provided according to this Contract are defined in Аppendix №1, which is an integral part of this Contract after the Parties sign it.
1.3. The result of providing services according to this Contract is a grant application prepared by the Contractor and submitted to the competition .
1.4. The fact of Services provided under this Contract is confirmed by signing the Аcceptance act of the provided services (further - the Act)by the Parties.
2. RESPONSIBILITIES OF THE CONTRACTOR
2.1. Provide consultations (orally or in writing) and information data in accordance with the terms of this Contract and its appendіxes within the terms agreed with the Customer .
2.2. In case of objective obstacles that interfere to accomplish responsibilities within a specified period, the Contractor must notify the Customer about them within 5 (five) days after the occurrence of such obstacles in writing .
2.3. The Contractor starts providing the Services only if the Customer`s prepayment for the cost of Contractor`s Services agreed by the Parties in the relevant Appendix and invoice proceeds to the Contractor's current account , and provided that the Customer gives the necessary documents and information to the Contractor. Confirmation of prepayment receipt is crediting funds to the current account of the Contractor.
2.4. Provide the Customer with the Acceptance acts on the provided consulting services during the data transfer (on the date of providing).
3. CUSTOMER RESPONSIBILITIES
3.1. The Customer undertakes timely, but anyway not later than within _5 (five) working days from the date of approval the list of Services by the Parties, to provide the Contractor with the necessary documents and information for the Contract, to pay in the mode, amount and terms established by this Contract.
3.2. While getting consulting and information data from the Contractor, sign the Acceptance acts on provided services.
English to Ukrainian: Sertificate, Apostille
Source text - English
Photocopy isn`t available to download
Translation - Ukrainian
РЕСПУБЛІКА КІПР

НЕ 250041 МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ, ТОРГІВЛІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ
ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ КОМПАНІЙ ТА ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК
НІКОСІЯ
23 Вересня, 2020
СЕРТИФІКАТ
ТОВ СМАРТ ФАЙБЕРГЛАСС ГЛОБАЛ (SMART FIBERGLASS GLOBAL LTD)
Цим засвідчується, що відповідно до записів, які веде цей Відділ , акціонерами вищезазначеної компанії є:
Імена та адреси : Клас (значення) : Кількість акцій:
ВЕСТРА ЛИМИТЕД (VESTRA LIMITED) Звичайний (1,00 євро) 5000
Вікхемс Кей,1
Трайдент Чемберз
а/с 146, Роуд таун, Тортола,
Британські Віргінські островиВідділ реєстрації компаній
(Підпис)
Георгіос Тріфтарідес


АПОСТИЛЬ
(Конвенція Ла-Хай від 5 жовтня 1961 року)
1.Країна : Кіпр
Цей публічний документ
2.був підписаний Георгіосом Тріфтарідесом
3. що діяв в якості Відділу Реєстрції компаній
4. має печатку / штамп Відділу Реєстрації компаній та офіційного представника Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості
Засвідчує
5.за Апостиль – МЮГП (Мін.юстиції та громадського порядку) 6. 25.09.2020
7.Елладою Демостенус
8. № Нік МЮГП – Нік 000071554/2020
9.Печатка : 10.Підпис:


(Підпис)
Постійний секретар
Міністерства юстиції та громадського порядку
35223672
Experience Years of experience: 12. Registered at ProZ.com: Nov 2019.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software N/A
Bio
No content specified


Profile last updated
Dec 20, 2020


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search