Working languages:
English to Swedish
Swedish to English
Swedish (monolingual)

Kristian Hannler
Educated translator English-Swedish

Umea, Vasterbottens Län, Sweden
Local time: 23:07 CET (GMT+1)

Native in: Swedish Native in Swedish
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is listed as an employee of:
Services Translation, Subtitling
Expertise
Specializes in:
Advertising / Public RelationsReligion
OtherMarketing / Market Research
Business/Commerce (general)Medical: Health Care
HistoryFinance (general)
EconomicsTourism & Travel

KudoZ activity (PRO) Questions answered: 2, Questions asked: 7
Blue Board entries made by this user  2 entries

Portfolio Sample translations submitted: 3
English to Swedish: How should we address each other?
General field: Other
Source text - English
How should we address each other?

One of the advantages of working within the SICK group is the international contacts that come with it. It is enriching at both a professional and personal level to meet people from other countries. Other countries mean other cultures. There is much to unite us, but we are also struck by the differences in the way we think and act. These differences do of course influence our relationships. Sometimes they contribute to creating uncertainty and lead to misunderstandings in our communication with each other. By discussing cultural differences, we can understand each other better and make our contact with each other easier.

When I suggested a series of articles about cultural differences in Reflektor, I was asked whether I could write the first article. I hope that it will be followed by more, and that we can hear about reflections from many parts of the world.

I have chosen to bring up a subject where there are large cultural variations and which we Swedes often reflect about, namely how we should address each other internationally. We European Northerners often feel uncertain about how we should first and foremost address our central European colleagues. Perhaps this uncertainty is mutual.

In Sweden we have said ‘du’ to each other since the end of the 60’s. We use neither the address in the second person plural nor titles. The only exception up until now has been the royal family, but nowadays you often hear younger journalists ‘du’ them too, consciously or unconsciously. There are always headlines in the evening papers when the royal family is addressed by ‘du’. In a follow-up readers survey in the internet edition of an evening newspaper 83 % of 60,000 who replied thought that even the royal family should be addressed ‘du’.

Why do we ‘du' everyone? The explanation lies in our complicated relationship to the ‘Ni’ form of address. In Sweden it soon became associated with being patronizing. The patron says ‘Ni’ to the servants but they do not receive a reply using ‘Ni’ but rather they should answer Mr. Patron. Consequently people usually regard ‘Ni’ as a snooty and rather superior form of address and, as social democracy grew more and more strong in our society, it became increasingly impossible to use ‘Ni’. During the first half of the 1900’s, we were therefore forced to know someone’s title before we even dared to address them rather than the alternative of getting confused about whether either “du”, ‘Ni’ or a title needed to be used. Those who knew each other quickly chose to give up using titles and to say ‘du’ to each other and in the end increasingly advocated the common ‘du-ing', which was regarded as a much more polite and more loyal address than ‘Ni’.

Translation - Swedish
Hur ska vi tilltala varandra?

En av fördelarna med att arbeta i ”SICK-gruppen” är att vi knyter internationella kontakter. Det är berikande både på en professionell och personlig nivå att möta folk från andra länder. Andra länder betyder andra kulturer. Vi har mycket gemensamt, men vi är även häpna över skillnaderna i sättet att tänka och handla. Dessa skillnader påverkar förstås våra relationer. Ibland bidrar de till att skapa osäkerhet, och leder till missförstånd i våra kommunikationer. Genom att diskutera kulturella skillnader kan vi förstå varandra bättre, och underlätta våra kontakter med varandra.

När jag föreslog en artikelserie om kulturella skillnader i ”Reflektor” fick jag frågan om jag kunde skriva den första artikeln. Jag hoppas att den kommer att följas av fler och att vi kommer att få höra reflektioner från många världsdelar.

Jag har valt att ta upp ett ämne, där det finns stora kulturella skillnader och som vi svenskar ofta reflekterar över, nämligen hur vi ska tilltala varandra internationellt. Vi europeiska nordbor känner oss ofta först och främst osäkra på hur vi ska tilltala våra centraleuropeiska kollegor. Den osäkerheten delar vi kanske med dem.

I Sverige har vi sagt du till varandra sedan slutet av 60-talet. Vi använder varken ni-tilltal eller titlar. Det enda undantaget fram till nu har varit kungafamiljen, men nuförtiden kan man ofta höra yngre journalister dua dem också, medvetet eller omedvetet. Det blir alltid scoop i kvällstidningarna när kungafamiljen tilltalas med du. En kvällstidning hade en internetupplaga med en uppföljning av en läsarundersökning. 83% av de 60 000 som svarade ansåg att även kungafamiljen borde duas.

Varför duar vi alla? Förklaringen är den komplicerade relationen till ni-tilltalet. I Sverige förknippades det snart med att vara nedlåtande. Godsägaren sade ni till tjänarna, men dessa fick inget svar om de niade tillbaka, utan de borde istället svara ”Herr Patron”. Därför anser folk ofta att ni är ett nedlåtande och ganska överlägset tilltal. När socialdemokratin växte sig allt starkare i vårt samhälle så blev det alltmer omöjligt att nia. Under första halvan av 1900-talet var vi därför tvungna att känna till någons titel, innan vi ens vågade tilltala dem. Annars skulle vi bli förvirrade, och undra om vi skulle använda tilltalet du, ni eller om det var nödvändigt att uttala en titel. De som kände varandra valde snabbt att sluta använda titlar, började dua varandra, och till slut förespråkade folk i allt större utsträckning det vanliga duandet, vilket ansågs som mycket artigare och som mer solidariskt än niandet.
Swedish to English: ORD, TANKAR, RECENSIONER OM LEO KANTORS DOKUMENTÄRFILMER
General field: Marketing
Detailed field: Advertising / Public Relations
Source text - Swedish
ORD, TANKAR, RECENSIONER OM LEO KANTORS DOKUMENTÄRFILMER
ANGÅENDE EN AV EUROPAS STÖRSTA MINORITETER - POLSKA JUDAR.

”Leo, när det gäller Holocaust, då du kan utnyttja också din tid vid institutionen.” Professor i statskunskap vid Stockholms universitet, Olof Ruin, Stockholm 1988.

”Detta dokumentärfilm är ett mästerverk, såväl i fråga om fakta som konstnärlig utformning.” Zbigniew Rybczynski, Professor i filmvetenskap, New York, Oscarbelönad 1983 för filmen ”Tango”.

”Det finns många förklaringar till hur Förintelsen kunde ske, men trots detta går den inte i sin omänsklighet att förstå” - Claes Arvidsson , journalist Svenska Dagbladet - January, 2016 Monthly archive.

”Leo Kantor har sagt allt från A till Ö på ett mycket kortfattat och fantastisk vackert sätt.” Tadeusz Smolenski, journalist på polens största dagstidning Gazeta Wyborcza, april 2014.

”Ett i Sverige räddade bilder, gigantisk sorlig arv” Kjell Albin Abrahamsson, författare, internationell journalist, korrespondent i Moskva och Warszawa. Gdynia, Polen maj 2016.

Per Anger jobbade dag och natt. Jag jobbade hos honom 1944-1945 som chaufför i Budapest civ.ing. Georg Libik invandrade till Sverige 1946, författare till boken ”Besked från störtloppet. Immigrant Institutet, 1981, 330 s.

Vi öppnar festivalen med din film. Internationella filmfestivalen i Wiesbaden, Festivaldirektören 2017.

Visningar och diskussionskvällar om mänsklig värdighet i Warszawa, Moskva, Frankfurt, Krakow, Tel Aviv, polska TV 2 och TV 4 , svenska TV 4, Tel-AVIV , Budapest, Kielce, Lodz, Legnica, Stockholm , med flera

Vi har inga möjligheter att visa dina filmer. Ett kort telefonbesked från Forum för levande historia, Stockholm 2018.Translation - English
WORDS, THOUGHTS, REVIEWS ABOUT LEO KANTOR´S DOCUMENTARIES REGARDING ONE OF EUROPE´S LARGEST MINORITIES – POLISH JEWS

“Leo, regarding the Holocaust you can also utilize your time at the institution.” Professor of political science at Stockholm´s University, Olof Ruin, Stockholm 1988.

This documentary is a masterpiece, both regarding facts and artistic design.” Zbigniew Rybczynski, professor of film studies, New York, Oscar Rewarded 1983 for the film “Tango”.

“There are many explanations to why the holocaust could happen, but in spite of this it is not possible to understand, because of its barbarity” – Claes Arvidsson, journalist Svenska Dagbladet – January 2016, monthly archive.

“Leo Kantor has said everything from A to Z in a very concisely and fantastically beautifully way.” Tadeusz Smolenski, journalist at Poland´s largest newspaper Gazeta Wyborcza, April 2014.

“An archive with salvaged pictures in Sweden, a gigantically and lamentably heritage.” Kjell Albin Abrahamsson, author, international journalist, correspondent in Moscow and Warsaw, Gdynia, Poland, May 2016.

“Per Anger worked day and night. I worked form him 1944-1945 as a chauffeur in Budapest.” CE Georg Libik immigrated to Sweden in 1956 and is an author to the book Besked från störtloppet (Message from the downhill race). The Institute of immigration, 1981, p. 330.

“We start the festival with your film and a discussion”. The International Film Festival in Wiesbaden, the Festival Director 2017.

Exhibitions and night discussions about human dignity in Warsaw, Moscow, Frankfurt, Krakow, Tel Aviv, Polish TV 2 and TV 4, Swedish TV 4, Tel-AVIV, Budapest, Kielce, Lodz, Legnica, Stockholm, and others.

“We have no opportunities to show your films”. A short telephone message from the Living History Forum, Stockholm 2018.

English to Swedish: new cases
General field: Marketing
Detailed field: Computers: Software
Source text - English


Care2Move

PROJECT DETAILS

Care2Move is a platform that encourages a healthy lifestyle and provides exercise in the guidelines.
The system allows the setup of fixed exercise times for different employee groups and gathers statistics
about participation and general employee well-being.
Building this system from scratch, our work here included the implementation of the design, integration of videos,
setup of different roles and statistics' management.

Headline:
Platform for a healthy lifestyle

Meta title: CASE: Care2Move - platform for a healthy lifestyle - FrontIT

Meta description: Platform for a healthy lifestyle and exercise

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GNIST

PROJECT DETAILS

Gnist is an organization helping companies optimize internal processes, increase efficiency and improve the working environment. As part of broader cooperation with the client we've built an eye-catching, informative and easy-to-use promo website providing a detailed presentation of client services and activities.
The website is developed using Wordpress CMS (PHP) and includes an e-commerce section built with WooCommerce.

Headline:
Promotional website with an e-commerce section

Meta title: CASE: Gnist - promotional website - FrontIT

Meta description: Promotional website with an e-commerce section for Gnist

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NAVITRANS

Headline:
Android mobile app for drivers

PROJECT DETAILS

Navitrans provides software solution for logistics, which consists of transport management, warehouses and forwarding parts.
All these solutions are integrated between themselves, bus also can be provided separately.
Solutions are based on Microsoft Dynamics 365. Navitrans has over 300 customers in 30 countries.
FrontIT provided Android mobile app for drivers, which allows control the activities on the road and to connect businesses with customers and other stakeholders in the supply chain.
FrontIT also built the Gateway backend, which connects driver's application with central Navitrans system.


Meta title: CASE: Navitrans - Android mobile app for drivers - FrontIT

Meta description: Android mobile app for drivers

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VETVISION
Headline:
Software for online registration to veterinarian clinics

PROJECT DETAILS

FrontIT added new features for VetVision product, owned by Novasoft (www.novasoft.dk).
We enhanced a framework application, allowing clients of veterinarian clinics to register pets and schedule their appointments, based on veterinarians' calendars.
Software allows to configure "look and feel" and particular behaviour of the application for different clinics, allowing to customize the product without the need to do coding.

Meta title: CASE: Vetvision - Software for online registrations - FrontIT

Meta description: Software for online registration to veterinarian clinics
Translation - Swedish
Care2Move

PROJEKT DETALJER

Care2Move är en plattform som uppmuntrar till en sund livsstil och som ger anvisningar om träning. Systemet gör det möjligt att anordna bestämda träningstider för olika kategorier av anställda och att samla statistik. Om deltagande och de anställdas allmänna hälsotillstånd. När man byggde det här systemet från början, så inkluderade arbetet implementeringen av designen och att integrera videor, organisering av olika roller och statistikhantering.

Rubrik:
Plattform for en sund livsstil.

Metatitel: CASE: Care2Move – Plattform för en sund livsstil – FrontIT.

Metabeskrivning: Plattform för en sund livsstil och träning.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GNIST

PROJEKT DETALJER

Gnist är en organisation som hjälper företag att optimera inre processer, öka effektiviteten och att förbättra arbetsmiljön. Som en del i ett bredare samarbete med klienten har vi byggt en upp-seendeväckande, lärorik och användarvänlig webbplats för marknadsföring, som ger en detaljerad presentation av tjänster och aktiviteter för klienterna.
Webbplatsen är byggd med hjälp av Wordpress CMS (PHP), och inkluderar ett e-handels avsnitt, som är byggt med hjälp av WooCommerce.

Rubrik:
Webbplats för marknadsföring med ett e-handels avsnitt.

Metatitel: CASE: Gnist – webbplats för marknadsföring – FrontIT.
Metabeskrivning: Webbplats för marknadsföring med ett e-handelsavsnitt för Gnist.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NAVITRANS

Rubrik:
Android mobil förarapp.

PROJEKT DETALJER

Navitrans erbjuder programvarulösningar för logistik, vilka består av transporthantering, lagerlokaler och godstransporter.
Alla dessa lösningar är integrerade vad varandra, men de kan även erbjudas separat.
Lösningarna bygger på Microsoft Dynamics 365. Navitrans har över 300 kunder i 30 länder.
FrontiIT försåg Androids mobiler med förarappar, vilka gör det möjligt att kontrollera trafiken på vägen, och att knyta samman företag med kunder, och andra aktörer i logistikkedjan.
FrontIT byggde även det bakomliggande systemet för nätsluss, vilka kopplar samman förarappen med det centrala Navitranssystemet.

Metatitel: CASE: Navitrans - Android mobil förarapp – FrontIT.

Metabeskrivning: Android mobil förarapp.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VETVISION
Rubrik:
Programvara för nätregistrering hos veterinärkliniker.

PROJEKT DETALJER

FrontIT lade till nya funktioner för VetVisions produkter, som ägs av Novasoft (www.novasoft.dk).
Vi förbättrade ett ramverk för en app, som gör det möjligt för klienter hos veterinärkliniker att registrera husdjur och att schemalägga möten, som passar med veterinärernas arbetsscheman.
Programvaran gör det möjligt att konfigurera ”känn och se”, och speciella funktioner för appen, som passar för olika kliniker. Det gör det möjligt att anpassa appen utan att behöva koda.

Metatitel: CASE: Vetvision – Programvara för nätregistreringar – FrontIT.

Metabeskrivning: Programvara för nätregistrering hos veterinärkliniker.


Glossaries rutiner för leverantörsbedömning
Translation education Bachelor's degree - Stockholm University, TÖI
Experience Registered at ProZ.com: Feb 2020.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Swedish (Stockholm University, verified)
Memberships N/A
Software memoQ
Website https://en.oversattningengelskasvenska.com/
Professional practices Kristian Hannler endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

Hello! My name is Kristian Hannler and I am 41 years old.

I help you with translations from English into Swedish, and from Swedish into English. I run my own business, and I pay class F tax. I studied English for one year at Umeå University. I also studied translation from English into Swedish at Stockholm University for two years, and I earned a bachelor´s degree in translation on the 18thof June in 2019. I studied translation of specialist literature, fiction and subtitling.

I take great care to ensure the best possible quality of my translations. I have the patience to look up the correct terms and come up with the best possible wording, so as to render my translations pragmatic. I am also proficient in memoQ.

I have translated many text genres, for example: IT, tourism, jurisprudence, history, economics, advertising (for eco-friendly fashion), video games and medicine. As a compulsory part of my education in translation from English into Swedish at Stockholm University, I did a four-week internship (160 hours) at the film production company Fenix Film Production. During this internship, I translated filmscripts and historical texts for which I received a lot praise from my supervisor, and I only translated from Swedish into English.

Furthermore, I have attended a course in media translation, meaning that I have some experience of subtitling with timecoding. One of my take-home exams consisted of subtitling and timecoding Basil the rat, which is a comedy where the actors speak very fast. Besides, I attended a course in IT-translation worth 7.5 credits. I also attended a course in
fictional literature and have thus translated many different kinds of genres. For example, I have translated excerpts from Hemingway´s A farewell to Arms, and for my take-home exam I did a translation of a chapter in The Silver Chair by C.S. Lewis.
I am also very proficient in theological language. Despite the fact that I have not studied theology at university, I have attended a bible programme for a year, at Dalkarlså Folk High school. Besides, I have studied many Christian books, especially apologetics books, both in English and Swedish.


I have also done a translation for the company Native Translation. It was a translation of an advertisement for sustainable fashion. I received very good feedback on it,  since I wrote a very pragmatic translation.

I am a member in the Swedish Association of Professional Translators, https://sfoe.se/en/profile/?user=3491

My own business is called Your Translation Help-English into Swedish. My customers are the translation bureaus Adekvatwww.adekvat.se, Language Team, www.swedish-english.com, Baltic Media, https://www.balticmedia.com/ and Kajf translations, kajf.foretagssidorna.se/translation/

I recommend to visit my homepage, https://en.oversattningengelskasvenska.com/.

 

 


Keywords: Translation special literature English into Swedish Translator nonfiction English into Swedish Translator special literature English into Swedish Translator of fiction Translation fiction English into Swedish Subtitling from English into Swedish


Profile last updated
Apr 7More translators and interpreters: English to Swedish - Swedish to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search