Member since Dec '11

Working languages:
English to Polish
Polish to English
Polish (monolingual)
English (monolingual)

KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO
chemical & legal translator for 31 years

Local time: 03:07 CET (GMT+1)

Native in: Polish Native in Polish
 • PayPal accepted
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
5 positive reviews

 Your feedback
User message
chemical and legal translations since 1987
Account type Freelancer and outsourcer, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Chemistry; Chem Sci/EngPatents
Law: Contract(s)Law (general)
Law: Taxation & CustomsLaw: Patents, Trademarks, Copyright
Certificates, Diplomas, Licenses, CVsEnvironment & Ecology
Petroleum Eng/SciBiology (-tech,-chem,micro-)

Rates
English to Polish - Rates: 0.08 - 0.11 USD per word
Polish to English - Rates: 0.08 - 0.11 USD per word
Polish - Rates: 0.08 - 0.11 USD per word
English - Rates: 0.08 - 0.11 USD per word
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 950, Questions answered: 566, Questions asked: 396
Blue Board entries made by this user  5 entries

Payment methods accepted Wire transfer | Send a payment via ProZ*Pay
Company size <3 employees
Year established 1991
Currencies accepted Euro (eur), Polish zlotys (pln), U. S. dollars (usd)
Portfolio Sample translations submitted: 9
Polish to English: OCEANOGRAPHY: A PAPER ON TEP (TRANSPARENT EXOPOLYMER PARTICLES)
Source text - Polish
W przeprowadzonych w niniejszej pracy doświadczeniach mierzono stężenie cząstek TEP w hodowlach Anabaena flos-aquae rosnących na pożywkach z azotanami oraz bez azotanów przy dwóch intensywnościach oświetlenia (40 i 120 µE•m-2•s-1). Stwierdzono, że stężenie TEP jest najwyższe w hodowlach, w których ze składu pożywki wyłączono azot (medium BG-110). Wtedy to stężenia TEP przy oświetleniu 40 µE•m-2•s-1 i 120 µE•m-2•s-1 wynoszą odpowiednio: 0,208 mg l-1 oraz 0,161 mg l -1. Zdecydowanie niższe wartości stężenia TEP wystąpiły w hodowlach rosnących na pełnych pożywkach (BG-11). Tam najwyższe wartości wyniosły jedynie 0,1 mg l-1, niezależnie od intensywności oświetlenia.
Translation - English
In the present experiments, TEP concentrations were measured in Anabaena flos-aquae cultures, grown on nitrate-containing and nitrate-free media at two light intensities (40 and 120 µE•m-2•s-1). The highest TEP concentrations were found in the cultures grown on nitrate-free media (medium BG-110 in which case TEP concentrations were: 0.208 mg l-1 and 0.161 mg l-1 for light intensities of 40 µE• m-2•s-1 and 120 µE• m-2•s-1, respectively. Definitely lower TEP concentrations were observed in the cultures grown on complete media (BG-11), where the highest values were as low as 0.1 mg l-1, irrespective of the light intensity.
Polish to English: CHEMISTRY: A PAPER ON ALKALOIDS IN FOOD
Source text - Polish
Badaniom poddano herbatki owocowe o smaku malinowym. Smak ten został wybrany, gdyż znajduje się w asortymencie każdego wytwórcy herbatek owocowych. Do badań pobrano próbki herbatek siedmiu producentów. Wszystkie badane herbatki były w formie torebek ekspresowych. Określono stężenia siedmiu pierwiastków zarówno w suszu owocowym, jak i w naparach z niego sporządzonych. Próbki poddano mineralizacji stężonymi kwasami HCl i HNO3 przy jednoczesnym działaniu mikrofal. Stężenia pierwiastków oznaczano metodą AAS.(…)Przygotowanie suszów owocowych Naważkę 0,2 g (±0,001 g) suszu owocowego zadawano mieszaniną 15 cm3 kwasu solnego i 5 cm3 kwasu azotowego(V). Następnie przeprowadzano mineralizacje przy użyciu mikrofal. Zastosowano piec mikrofalowy MDS-2000 firmy CEM. Mineralizacje w zamkniętych naczyniach teflonowych przeprowadzono przez ok. 1h. Oznaczono stężenie siedmiu pierwiastków w suszach i ich naparach. Pomiar stężeń pierwiastków wykonano przy użyciu spektrometru absorpcji atomowej SpectrAA-800 firmy Varian. Metale Fe, Zn, Mn oznaczono technika płomieniową (F-AAS), natomiast pierwiastki występujące w herbatkach owocowych w niższych stężeniach oznaczono technika elektrotermiczną na kuwecie grafitowej (GF-AAS).
Translation - English
Fruit teas with the raspberry flavor were examined. The raspberry flavor was chosen because it is offered by every manufacturer of fruit tea products. Samples of fruit teas made by seven manufacturers were selected. All of the fruit teas tested were in the form of tea bags. The concentrations of seven elements were determined, both in dried fruit and in infusions obtained therefrom. The samples were mineralized with the use of concentrated HCl and HNO3 while being microwaved. The concentrations of the elements were determined by AAS(…)Preparation of dried fruitA mixture of 15 cm3 of hydrochloric acid and 5 cm3 of nitric(V) acid was added to a known weight of 0.2 g (±0.001 g) of dried fruit. Mineralization was then carried out by microwaving, using a model MDS-2000 microwave oven from CEM. Mineralization in closed Teflon dishes was continued for about 1 hour. The concentrations of seven elements in dried fruit products and in the infusions were determined. The concentrations of the elements were measured by atomic absorption spectrometry, using model SpectrAA-800 apparatus from Varian. The metals Fe, Zn, Mn were determined by flame atomic absorption spectroscopy (F-AAS), and lower concentration elements present in the fruit teas were determined by graphite furnace atomic absorption spectroscopy (GF-AAS).
Polish to English: CHEMISTRY: A PAPER ON COPPER EXTRACTION
Source text - Polish
Prowadzono badania szybkości ekstrakcji miedzi(II) hydrofobowymi pochodnymi modelowych ekstrahentów oraz preparatami handlowymi. Stosowano następujące grupy związków: hydroksyoksymy aromatyczne, oksymy alkanali, bis-hydroksyoksymy, β-diketony oraz hydrofobowe pochodne estrów i amidów kwasów pirydynokarboksylowych.(…) Zbadano szybkość ekstrakcji mieszaniną ekstrahenta solwatującego i chelatującego oraz mieszanina ekstrahenta solwatującego i modyfikatora. We wszystkich badanych układach zaobserwowano spadek szybkości ekstrakcji po wprowadzeniu dodatkowej substancji. Obniżenie szybkości jest spowodowane głównie blokowaniem powierzchni granicznej przez modyfikator lub ekstrahent chelatujący. Porównano koszty otrzymywania miedzi metodą hydrometalurgiczną i pirometalurgiczną. Wskazano również podstawowe zagrożenia ekologiczne powstające przy produkcji miedzi.
Translation - English
The rate of copper(II) extraction with hydrophobic derivatives of model extractants and with commercial preparations was studied. The following groups of compounds were used: aromatic hydroxy oximes, alkanal oximes, bis-hydroxy oximes, b-diketons, and hydrophobic derivatives of pyrridine carboxylic acid amides and esters.(…) The rate of extraction was investigated using a mixture of a solvating and a chelating extractants and a mixture comprising a solvating extractant and a modifier. The rate of extraction was observed to fall after introducing an additional substance in each of the systems investigated. The rate decline observed was mainly due to the interfacial area being blocked by the modifier or by the chelating extractant. Copper production costs by the hydrometallurgical and pyrometallurgical methods were compared and major environmental hazards involved in copper production were pointed out.
English to Polish: CHEMISTRY: WATER TREATMENT (PRODUCT DATA SHEET)
Source text - English
XXX is a chelating resin of macroporous structure, with a polystyrene matrix crosslinked with divinylbenzene (DVB) substituted with weakly acidic aminophosphonic active groups. This chemical structure facilitates the formation of complexes with metallic ions.
The aminophosphonic chelating resins have a greater affinity for certain cations, and form more stable complexes with cations of low atomic mass metals than their iminodiacetic resin counterparts. Hence XXX is capable of fixing one or more specific cations from a larger range even from solutions which are highly concentrated.
(…)
The pressure drop (or headloss) across a properly classified bed of ion-exchange resin depends on the particle size distribution, bed depth, and voids volume of the exchange material and on the flowrate and viscosity (and hence on the temperature) of the influent solution. Anything affecting any of these parameters, for example the presence of particulate matter filtered out by the bed, abnormal compaction of the bed, or the incomplete classification of the bed, will have an adverse effect and result in an increased headloss. Service flow rates from 10-30 bed volumes per hour, depending on the application, may be regarded as the normal range used on this resin.
Translation - Polish
XXX to makroporowata żywica chelatująca z matrycą polistyrenową sieciowaną diwinylobenzenem (DVB) podstawionym słabo kwaśnymi aminofosfoniowymi grupami aktywnymi. Taka budowa chemiczna ułatwia tworzenie kompleksów z grupami metali.

Aminofosfoniowe żywice chelatujące charakteryzują się większym powinowactwem do pewnych kationów i tworzą bardziej stabilne kompleksy z kationami metali o niskiej masie atomowej, niż ich odpowiedniki – żywice iminodioctanowe. Z tego względu XXX może wiązać jeden lub więcej wybranych kationów z określonej grupy, nawet z roztworów o wysokim stężeniu.(…)Opory przepływu poprzez poprawnie sklasyfikowane złoże jonitowe zależą od rozkładu uziarnienia, wysokości złoża, ilości wolnej przestrzeni w złożu, prędkości przepływu przez złoże żywicy i lepkości – a zatem i temperatury – wody przepływającej przez złoże. Każdy czynnik wpływający na któryś z wyżej wymienionych parametrów – jak np. obecność zanieczyszczeń stałych filtrowanych przez złoże, nienormalna kompaktacja złoża jonitowego, niecałkowita klasyfikacja ziaren – będzie mieć istotny wpływ na wzrost oporów przepływu przez złoże. Obciążenie złoża w granicach od 10 do 30 OZ/h można uznać za typową wartość w zależności od zastosowania.
English to Polish: MICROBIOLOGY/BIOCHEMISTRY: LAB PROCEDURES
Source text - English
Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar)For the identification of Enterobacteriaceae (…)Composition:Ingredients: Grams/Litre:
Meat extract 3.0
Yeast extract 3.0
Mixed peptone 20.0
Lactose 10.0
Sucrose 10.0
Glucose 1.0
Sodium chloride 5.0
Ferrous sulfate 0.2
Sodium thiosulfate 0.3
Phenol red 0.025
Agar 12.0
Final pH 7.4 +/- 0.2 at 37°C (…)Directions:Dissolve 64.5 g in 1 litre distilled water. Warm to dissolve, mix well and pour into tubes, sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Allow the medium to set in slant form.Principle and Interpretation:Casein peptone, Mixed peptone and Yeast extract act as a source of nitrogen, sulfur, carbon, vitamine and minerals. Lactose, Sucrose and Glucose are the fermentable carbohydrate. Due to the building of acid during fermentation the pH falls. In case of oxidative decarboxylation of peptone alkaline products are builded and the pH rises. This is indicated by the phenol red, which changes its colour in acidic surroundings from red-orange to yellow, on alkalinization it turns deep red. Sodium chloride is for the osmotic balance. Gas production (CO2) is detected by the presence of cracks or bubbles in the medium, when the accumulated gas escapes.The H2S-positive bacterias reduce the sulfite in the culture medium to sulfide, which reacts with iron. Due to this reaction a black precipitate (FeS2) is formed.Triple Sugar Iron Agar should be used in parallel with Urea Broth (Fxxx 51463) to distinguish between Salmonella and Proteus species.Some members of the Enterobacteriaceae and H2S producing Salmonella may not be H2S positive on Triple Sugar Iron Agar. Some bacteria may show H2S production on Kligler Agar (Fxxx 60787) but not on Triple Sugar Iron Agar. This can happen because of sucrose in the medium, which suppresses the enzymatic pathway that results in H2S production.
Translation - Polish
Agar trójcukrowy z żelazemDo identyfikacji pałeczek jelitowych (…)Skład:Składniki: g/L:Ekstrakt mięsny 3,0Ekstrakt drożdżowy 3,0Pepton mieszany 20,0Laktoza 10,0Sacharoza 10,0Glukoza 1,0Chlorek sodu 5,0Siarczan żelazawy 0,2Tiosiarczan sodu 0,3Czerwień fenolowa 0,025Agar 12,0Końcowe pH 7,4 +/- 0,2 w 37°C(…)Postępowanie:Rozpuścić 64,5 g w 1 litrze wody destylowanej. Podgrzać do rozpuszczenia, dobrze wymieszać i rozlać do probówek, sterylizować w autoklawie w temp.121°C przez 15 minut. Pozostawić do zastygnięcia w postaci skosów.Podstawy teoretyczne i interpretacja:Pepton kazeinowy, pepton mieszany i ekstrakt drożdżowy są źródłem azotu, siarki, węgla, witamin i soli mineralnych. Węglowodany ulegające fermentacji to laktoza, sacharoza i glukoza. Na skutek powstawania kwasu podczas fermentacji spada wskaźnik pH. W przypadku utleniającej dekarboksylacji peptonu narasta ilość alkaliów i pH rośnie. Wskazuje na to czerwień fenolowa, która w środowisku kwaśnym zmienia barwę z pomarańczowoczerwonej na żółtą, zaś w środowisku alkalicznym przyjmuje intensywny odcień czerwieni. Chlorek sodu służy utrzymaniu równowagi osmotycznej. Na powstawanie gazu (CO2) wskazuje obecność pęknięć lub pęcherzyków w podłożu podczas uwalniania nagromadzonego gazu.Bakterie H2S-dodatnie redukują siarczyn w podłożu do siarczku, który reaguje z żelazem. W wyniku tej reakcji wytrąca się czarny osad (FeS2).Dla odróżnienia bakterii Salmonella od Proteus Agar trójcukrowy z żelazem należy stosować równolegle z Bulionem mocznikowym (Fxxx nr 51463).Na Agarze trójcukrowym z żelazem niektóre pałeczki jelitowe i wytwarzające H2S szczepy Salmonella mogą nie być H2S-dodatnie. Niektóre bakterie mogą wytwarzać H2S na Agarze Kliglera (Fxxx nr 60787) ale nie na Agarze trójcukrowym z żelazem. Jest to możliwe dzięki temu, że obecna w pożywce sacharoza hamuje ciąg reakcji enzymatycznych prowadzących do powstawania H2S.
Polish to English: LAW: LEGAL OPINION
Source text - Polish
Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie poniżej wymienionych aktów prawnych:1) ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 204, poz. 2088 z późniejszymi zmianami) zwana dalej „ustawą o transporcie”;2) ustawa z dnia z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) zwana dalej „ksh”;3) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późniejszymi zmianami) zwana dalej „ustawą o czasie pracy”;4) rozporządzenie Rady (EWG) NR 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. U. UE L z dnia 31 grudnia 1985 roku) zwane dalej „rozporządzeniem Rady”;5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 roku w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 176, poz. 1720) zwane dalej „rozporządzeniem o certyfikacie”,6) dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 roku w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (32002L0015),7) rozporządzenie Rady (EWG) numer 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 roku w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym,8) umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) Genewa z dnia 1 stycznia 1970 roku (Dz. U. z 1999 roku, Nr 94, poz. 1087),9) ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami),10) konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i protokół podpisania Genewa 19 maja 1956 roku (Dz. U. z 1962 roku, Nr 49, poz. 238),11) ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami).(…)Założenie i zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąWpis ma charakter konstytutywny, tj. spółka właściwa powstaje z tym momentem, a dodatkowo uzyskuje osobowość prawną. Wpis obejmuje wszystkie dane dotyczące spółki, wynikające ze zgłoszonych dokumentów. Po wpisie spółki (a nie umowy spółki, oświadczeń itp.), konstytutywny charakter mają wpisy dotyczące wszelkich zmian w umowie spółki. Dotyczy to zarówno zmian gramatycznych, sprostowań, jak również zmiany treści przepisów, wprowadzania nowych, wykreślenia dotychczasowych.(…) Reasumując każda firma transportowa zarejestrowana w Polsce, bez względu na rodzaj przewożonych materiałów i produktów powinna spełniać wymagania i obowiązki przewidziane w przepisach powołanych na początku niniejszego opracowania. Natomiast jeżeli firma transportowa zamierza wykonywać szczególne rodzaju transportu, proszę o informacje w tym zakresie, które pozwolą na wskazanie szczególnych przepisów obowiązujących w danym zakresie.
Translation - English
The information below is based on the following laws:1) Road Transport Law of 6 September 2001 (uniform text: Dz. U. of 2004 , No. 204, item 2088 as amended) hereinafter referred to as „Road Transport Law”;2) Code of Commercial Companies and Partnerships Law of 15 September 2000 (Dz. U. No. 94, item 1037) hereinafter referred to as „CCCP”;3) Drivers Working Time Law of 16 April 2004 (Dz. U. No. 92, item 879 as amended) hereinafter referred to as „Working Time Law”;4) Council Regulation (EEC) No. 3820/85 of 20 December 1985 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport (EU Journal of Laws of 31 December 1985, hereinafter referred to as „Council Regulation”);5) regulation of the Minister of Infrastructure of 8 October 2003 on the obtaining of certificates of professional competence in road transport (Dz. U. No. 176, item 1720) hereinafter referred to as „Certificate Regulation”,6) Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 on the organization of the working time of persons performing mobile road transport activities (32002L0015), 7) Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport;8) European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport (AETR), done at Geneva on 1 July 1970 (Dz. U. of 1999, No. 94, item 1087), 9) Transport Law of 15 November 1984 (uniform text: Dz. U. of 2000 , No. 50, item 601 as amended),10) Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) and Protocol of Signature, done at Geneva 19 May 1956 (Dz. U. of 1962 , No. 49, item 238),11) Local Charges and Taxes Law of 12 January 1991 (uniform text: Dz. U. of 2002 , No. 9, item 84 as amended).(…)Establishing and registration of a limited liability company Registration is of constitutive nature which means that the proper company is established the very moment it is entered in the register, and it becomes a legal entity in addition. The entry comprises all the details of the company according to the filed documents. After entering the company (rather than articles of association, statements, etc.), entries of amendments in the articles of association are of constitutive nature at all times. This relates to grammatical or other corrections as well as to changes in the wording or deletions of existing legal provisions or introducing new ones.(…) Summing up, every transport company registered in Poland is expected to comply with the requirements and duties referred to in the provisions of the laws referred to at the beginning of this information regardless of the kind of materials or goods carried. If the transport company is going to provide special transport services, details are required for indicating the specific provisions of the laws covering such services.
Polish to English: OTHER: ARCHITECTURE: A CONFERENCE PAPER
Source text - Polish
PRAWDA I FAŁSZ PUBLICZNYCH PRZESTRZENI HISTORYCZNYCH W OBRĘBIE STAREGO MIASTA W POZNANIUWspółczesna odbudowa zabytków wzbudza ambiwalentne uczucia, zarówno entuzjazmu, jak i protestów, tym gorętszych im ważniejszy pod względem historycznym, emocjonalnym jest dany obiekt i jego otoczenie. A przecież uchwalona na Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej w Krakowie „Karta Kraków 2000”, daje jednoznaczne wskazówki. Jasno wypowiada się za ochroną tego co zachowało się, rekonstrukcję dopuszczając tylko w niewielkich fragmentach, jeżeli wymagają tego względy estetyczne. Natomiast rekonstrukcję całego budynku akceptuje tylko wtedy, gdy został zburzony na skutek kataklizmu i co więcej posiada ważne znaczenie kulturowe, wreszcie gdy zachował się wiarygodny materiał ikonograficzny, najlepiej inwentaryzacja konserwatorska. Niepisaną, ale godną zalecenia zasadą jest dopuszczenie odbudowy wówczas, gdy wizerunek obiektu trwa jeszcze w pamięci przynajmniej części mieszkańców. W przeciwnym wypadku należy go wznosić w nowych formach architektonicznych. Tyle pryncypia. (…)Wydaje się iż w Poznaniu pierwszorzędną rolę odgrywa konserwatyzm myślenia, brak zaufania do nowoczesnej architektury szczególnie żywy wśród starszego pokolenia, którego młodość przypadła na heroiczny czas odbudowy, nieprawdopodobne wręcz deklarowane przywiązanie do koncepcji Zielińskiego potwierdzone niejako niedawnym wskrzeszeniem zniszczonej gipsowej makiety z 1948 r. przedstawiającej jego wizję odbudowanego Starego Rynku. Być może postawy takie wiążą się z wkraczaniem do przestrzeni historycznej tzw. „estetyki konsumenckiej” kształtowanej często przez paraestetyczne gusta. Pytań i wątpliwości związanych ze zjawiskiem „odbitej czy zapożyczonej auratyczności” jest wiele, a samo zjawisko to niewątpliwie świetny materiał badawczy dla socjologów kultury.
Translation - English
THE TRUTH AND THE FALSENESS OF PUBLIC HISTORICAL SITES WITHIN THE OLD TOWN IN POZNAŃIn the present times, reconstruction of monuments stirs up ambivalent feelings of both enthusiasm and protest, which are the stronger, the more important a given monument and its surroundings are historically or emotionally. On the other hand, unambiguous directions are found in the “Cracow Chart 2000”, adopted during the International Conference on Conservation in Cracow: it expressly opts for protecting what has survived, allowing for reconstruction of small fragments only and merely for esthetic reasons whereas reconstruction of a whole building is acceptable only in cases when its demolition has resulted from a catastrophe and, which is more, the building is of historical importance and some kind of reliable iconographic material has survived, preferably in the form of inventory for the purposes of conservation of monuments. An unwritten rule which is worth recommendation says that reconstruction should be permitted when the picture of the object has survived in the memory of at least some of the locals. Otherwise, it should be erected in a new architectural shape. So much for the principles. (…)It seems that Poznań has a preference for conservative thinking, a lack of confidence in modern architecture, specifically among older generations who were young in the heroic years of reconstruction, a virtually improbable affection for Zieliński’s concepts, confirmed in a way by the recent revival of the destroyed gypsum model from 1948 showing his vision of the reconstructed Old Market. These attitudes may be due to the interference in historical sites of what is called a “consumer esthetics”, frequently shaped by paraesthetic taste. There are many questions and answers connected with the phenomenon of a “reflected or borrowed aura” and the phenomenon itself is an excellent research material for culture sociologists.
Polish to English: OTHER: HISTORY: A PAPER
Source text - Polish
Księgozbiory prywatne w Wielkim Księstwie Litewskim XVI stulecia. Postulaty metodyczne w rozpoznaniu problemu
Przez dorobek epoki wyzierają jej elity intelektualne. W Wielkim Księstwie Litewskim czasu Renesansu i wczesnego Baroku uderza wielkość dokonań - kodyfikacja praw, powołanie i praca Akademii Wileńskiej, unia brzeska, wreszcie rozwijająca się wówczas idea narodowa Litwinów i Białorusinów. Niestety. Jakże niewiele wiemy o twórcach tych przedsięwzięć. Jedynie niektórzy z nich - choć nie w pełni - są nam znani. Nikła wiedza o ludziach i ich trudzie jest krzycząca w opracowaniach, gdzie więcej niż dokumentacji źródłowej - jest uogólnień; quasi naukowych supozycji; paralelizmu dowodowego. Co wykazują erudycyjne fundamenty większości prac - dawniejszych i najnowszych. Stosujących dalece posuniętą egzemplifikację. Jeżeli słabo rozpoznane są koleje życia tak luminarzy epoki jak i szeregowych jej współtwórców, to tym mniej wiemy o warsztacie ich pracy. A takim warsztatem były przecie (i bodaj przede wszystkim) księgozbiory !
Translation - English
[this is one of my most rewarding works, in terms of personal satisfaction; the assignment had been rejected by a renowned local translation agency which found the paper too difficult to translate]
Private Book Collections in the Great Duchy of Lithuania of the 16th Century. Methodological Postulates in Investigating the Issue
Intellectual elites shine through the achievements of the period. What is striking in the Great Duchy of Lithuania of the Renaissance and early Baroque, is the magnitude of its achievements – codification of laws, foundation and activity of the Vilnius Academy, the Union of Brest and, last but not least, the nascent ideas of nationality of the Lithuanians and Byelorussians. Regrettably, very little is known about the authors of those achievements. Merely few of them are known to us, and not too well at all. The knowledge of the people and their toil, although quite limited, is largely derived from surveys where source documentation is dominated by generalization, quasi-scientific assumptions and parallelism based on selected evidence. This appears from the eruditional foundations of a majority of works, whether earlier or recent, based on extensive exemplification. Rather little is known of the vicissitudes of the celebrities of the period, even less is known about its ordinary co-creators, and hardly anything at all is known of their sources, although these were based principally on book collections!
Polish to English: OTHER: MUSICOLOGY: A PAPER ON CHOPIN
Source text - Polish
Kategoria wartości jako podstawa zrozumienia muzyki Chopina
W angielskim przekładzie tytułu niniejszego komunikatu (Kategoria wartości jako fundament rozumienia muzyki Chopina) zarysowuje się – nie zamierzona wcześniej – dwuznaczność, która jednak pozwoli bezpośrednio wprowadzić w sedno zagadnienia: przyjęcie kategorii wartości jako podstawy dla zrozumienia muzyki Chopina jest zgodne ze sposobem pojmowania muzyki przez samego kompozytora, ujawnionym w jego korespondencji i szkicach do metody gry fortepianowej. Termin „rozumienie” zastosowany do muzyki przybiera sens szeroki, Gadamerowski, obejmując zarówno „praxis”, jak i „teorię”, zarówno „verstehen”, jak i „erfahren”, zaś poszczególne czynności: analiza i interpretacja stanowią dwa aspekty, czy raczej fazy procesu rozumienia1. U podstaw tego procesu leży kategoria wartości, co zauważył już Hans Mersmann2. Podobnie – jako „podstawowy przedmiot estetyki” traktuje wartość Maria Gołaszewska, uznając ją za rację bytu dzieła sztuki3. Choć Władysław Tatarkiewicz określił wartość jako „ein Urphänomen”, zjawisko proste, nierozkładalne4, to jednak Gołaszewska podjęła próbę zdefiniowania wartości. Jest to według niej: „[…] własność przedmiotu, szczególna cecha, która sprawia, że przedmiot ten zostaje wyodrębniony spośród innych” 5. Ta bardzo szeroka definicja wyraźnie zakłada, że wartość ujawnia się już w samym akcie postrzegania, „wyodrębniania z tła”. Kategorią wartości wielokrotnie zajmował się Roman Ingarden, wykładając swą teorię dzieła sztuki jako bytu intencjonalnego. Wyróżnione przez niego wartości artystyczna i estetyczna, które przysługują dziełu jako – odpowiednio – tworowi schematycznemu i jego konkretyzacji, rozdzielają niepodzielną według Gołaszewskiej sytuację estetyczną6. Jednak Ingarden, oprócz tych dwu równoległych niejako aspektów dzieła, dostrzegł też jego warstwową budowę i podobny układ odpowiadających warstwom dzieła wartości–jakości7.
Translation - English
Category of Value as a Basis of Understanding Music by Chopin
In the English translation of the title of this communication there is outlined a previously unintended ambiguity that will, yet, enable one to be introduced into the heart of the issue: accepting the category of value as the basis for understanding Chopin’s music is in harmony with the way in which the composer himself comprehended music, as revealed in his letters and sketches to the piano playing method. The term „understanding”, as applied to music, assumes a broad, Gadamerian sense, involving both “praxis” and “theory”, both “verstehen” and “erfahren”, whereas individual actions: analysis and interpretation make up two aspects, or rather phases of the process of understanding1. The category of value is at the foundation of the process, as was already noticed by Hans Mersmann2. Similarly, value is regarded by Maria Gołaszewska as “the basic subject of aesthetics” and recognized as the raison d'être for a piece of art3. Although Władysław Tatarkiewicz described value as „ein Urphänomen”, a simple and indivisible phenomenon4, Gołaszewska made an effort to define value which, she considers to be „[...] a property of a subject, special feature, which makes the subject isolated from other ones” 5. This very broad definition clearly assumes that value reveals itself already in the act of perception, “isolating from the background”. The category of value was many times discussed by Roman Ingarden during his lectures on the theory of a work of art as an intentional being. The artistic and aesthetic values he distinguished to which a work is entitled as, respectively, a schematic creation and its substantiation, divide the aesthetic situation6 which, according to Gołaszewska, is indivisible. However, apart from the two, in some measure, parallel aspects of work, Ingarden noticed also its layered structure and similar layout, corresponding with the work’s layers, namely value-quality7.

Glossaries Acctg, Acro's & Abbre's, Agriculture, Answers received, By-products, Chem, Clothes, Construction, Electro-Power, Goodies

Translation education Master's degree - Teaching University (WSP) in Opole, Poland
Experience Years of experience: 33. Registered at ProZ.com: Feb 2002. Became a member: Dec 2011.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Polish (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych)
Polish to English (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych)
Memberships TEPIS
Software Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, Wordfast
Website http://www.anglista.pl
CV/Resume English (DOC)
Conference participation
Professional practices KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Professional objectives
 • Meet new translation company clients
 • Meet new end/direct clients
 • Work for non-profits or pro-bono clients
 • Get help with terminology and resources
Bio

Dear Colleagues,

Having graduated in 1987 (M.A. in English), I am a full-time professional specialist and
certified translator with experience exceeding 33 years, ranging from law to
science and technology, especially chemistry.


Between the years 1987 and 1997, I was a full-time translator working for a
chemical research institute, translating business documents and scientific
documentation on a number of chemicals ranging from detergents to polymers. My
employer's business was to develop and license chemical technologies. At that
time, I translated thousand of pages of documentation required for building
plants manufacturing Bisphenol A, Epoxy resins, and Epichlorohydrin to clients
in mainland China, India, and Korea.


Since 1997, I have been fully self-employed. What I regularly translate includes
Material Safety Data Sheets, Product Safety Sheets, chemical papers and patent
documentation as well Product Information for companies distributing chemical
reagents.

The list of my clients includes universities in Poland
(University of Technology,
University of Agriculture, and University
of Economics - all in Poznań),
University of Technology
in Opole, University
of Agriculture in Cracow,
and University of Life Sciences in Bydgoszcz.


As regards medical translations, I have experience in working on hospital
discharge summaries, results of tests and examinations. 

Other, related subjects of my translations, include pharmaceuticals, environment, hydrology and
microbiology.


Since 1991, when I was appointed certified translator, I have translated a
great number of contracts and agreements, civil status documents, ISO
certificates, declarations of conformity, to mention only a few types of
documents. Just to illustrate the volume of text translated, I have recently
started my 21st certified translator's register, which means I have filled
approx. 6500 entries ranging between 1 and ab. 40 pages each. 


In the years 1996-2000, I was involved, first as translator and then as entry
compiler, in team work for the PWN-Oxford University Press English-Polish
Polish-English dictionary 
https://oxford.pwn.pl/about_the_dictionary.html

In the portfolio here, 
you can find 9 samples of my POL<>ENG translations and assess my skills. There are also 5 positive reviews from my satisfied
clients in my profile.

I will be very pleased if you offer me a
chance to share my experience and help you with your translation jobs. I am
available for any question you may have, regarding potential cooperation.

If interested, do not hesitate to contact me.


Best regards

Kornelia Zwiór-Hołenko


Details (to be updated soon):
- native Polish, based in Poznan area,
- MA degree in English Philology in 1987
- 33 years of experience in chemical and legal translations
- certified translator since 1991
- formerly in-house translator with a chemical R&D institute in Silesia for 10 years (1987-1997)
- history of cooperation (1996-2000) with PWN Scientific Publishers Poland/Oxford University Press UK (member of the team of translators and entry compilers working on the most comprehensive English-Polish and Polish-English dictionary available on the market, go to https://oxford.pwn.pl/about_the_dictionary.html/ for details)

Major English > Polish translation assignments:
CHEMICAL:
- roughly 200 MSDS’s (V33 Polska, Radus, Sigma-Aldrich)
- the entire library of MSDS phrases (Ashland Poland)
- nearly 200 Product Data Sheets for distributors of chemicals (Ashland, Radus)
- several operating or technical or servicing manuals of water treatment equipment (Radus, Poland)
- a volume of technical translations concerning paints, varnishes and wood treatment or protection products (V33 Polska, 9 years of cooperation)
FINANCIAL:
- Analytic Blotters [dzienniki analityczne]: part of software for banks etc. (Magda Dziadosz, 15000 words)
MEDICAL/BIO- etc.:
- over 600 certificates and declarations of conformity for several distributors of a variety of medical equipment,
- over 30 equipment information brochures for the same clients
- research materials about ruminal protozoa [pierwotniaki żwaczowe] (2500 words for a private client)
- 57 bacterial culture media product information sheets
TECHNICAL:
- Cars: roughly 60 pages of marketing publications for a major distributor of Audi, VW and Porsche (Kulczyk Tradex)
- Cars: "All about Suspension" [Wszystko o amortyzatorach] - Monroe catalogue and 3 presentations on related topics (13500 words for Tenneco, Poland)
- a package of patent documents relating to fodder waggons [wozy paszowe] (Metaltech, 7000 words)
- ARI/ISO Standard 13256-1 for water-source heat pumps [pompy ciepła zasilane wodą] (Protym, 2600 words)
OTHER:
- texts for the website of one of the major distributors of coffee in Poland (Prima, 11900 words)
Major Polish > English translation assignments:
TECHNICAL:
- a package of 100 abstracts from assorted patent specifications (16600 words, for a Proz.com member)
- detailed technical documentation of a personnel / material hoist for chimney inspection, lifting height 190 m (9000 words, Scanclimber)
- several pump catalogues for an advertising agency (COGITO)
- an offer to provide a complex security system for a large facility (6700 words)
- findings of test of a steel element of MAN vehicles (MAN, 1400 words)
- Spinning Wheels: detailed technical documentation of a spinning wheel for a prospective manufacturer, also interpreting during technical discussions (USA)
SPECIALIST:
- Medical: clinical study contract/patient consent etc. (Appletree, Switzerland)
- Horses: breeding contract [umowy na pokrycie hodowlane klaczy], restaurant menu and the entire website for one of the largest private horse studs in Poland (Falborek Arabians)
- internal procedures concerning company operations for John Deere Poland (6500 words)
VARIA:
- two surveys concerning the use of various chemicals in the cultivation of cereals and potatoes (30,000 words, Kleffmann)
- a text about guided tours of the KP brewery (2300 words, for a Proz.com member)
- Musicology: a paper on understanding music by Chopin (private client, 1600 words)
- History: a paper on private book collections in the Great Duchy of Lithuania [księgozbiory litewskie] of the 16th Century (2200 words, for a private client; the assignment had been rejected by a renowned local translation agency which found the paper too difficult to translate)
- Architecture: a paper on the architecture of the Old Town in Poznań (private client, 2700 words)

Proofreading of texts translated from Polish to other languages by my colleagues:
- several pump catalogues into Russian and French for an advertising agency (COGITO)
- technical information, labels, MSDS’s concerning paints, varnishes and wood treatment or protection products from Polish to Russian and French (V33 Polska)

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 1249
PRO-level pts: 950


Top languages (PRO)
English to Polish458
Polish to English399
Polish49
French to Polish38
English6
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering388
Other164
Law/Patents152
Bus/Financial108
Science49
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Chemistry; Chem Sci/Eng34
Law (general)26
Medical: Pharmaceuticals15
Electronics / Elect Eng12
Architecture12
Accounting12
Insurance12
Pts in 28 more flds >

See all points earned >
Keywords: conference proceedings, papers, scientific, patents, technical specifications, enquiries, bids, offers, proposals, contracts, agreements, legal opinions, standards, certificates, declarations of conformity, declarations of compliance, dictionary, PWN, OUP, Oxford University Press, lexicography, business reports, advertisements, financial statements, balance sheets, cash flows, technical and operating documentation, tender documentation packages, analytical findings, MSDS, Material Safety Data Sheets, PDS, Product Data Sheets, websites, birth certificates, marriage certificates, death certificates, wills, notarial deeds, school completion certificates, graduation certificates, university diplomas, course completion certificates, ISO, other kinds of texts or documents, European Union, referaty, publikacje, naukowe, opisy patentowe, specyfikacje techniczne, zapytania ofertowe, oferty, umowy, opinie prawne, normy, certyfikaty, deklaracje zgodności, słownik, PWN, OUP, leksykografia, raporty ekonomiczne, teksty reklamowe, sprawozdania finansowe, bilanse, przepływy pieniężne, DTR, dokumentacja przetargowa, wyniki analiz, karty charakterystyki, karty produktu, strony internetowe, akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, testamenty, akty notarialne, świadectwa szkolne, świadectwa maturalne, dyplomy ukończenia studiów, zaświadczenia


Profile last updated
May 6More translators and interpreters: English to Polish - Polish to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search