Working languages:
Tagalog to English
English to Tagalog
English (monolingual)

moses clark
Always Available Translator Transcriber

pandan, Catanduanes, Philippines
Local time: 16:55 PHT (GMT+8)

Native in: Tagalog Native in Tagalog
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Transcription, Translation, Copywriting, Subtitling, Voiceover (dubbing), Native speaker conversation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
IT (Information Technology)Art, Arts & Crafts, Painting
Computers: SoftwareElectronics / Elect Eng
JournalismTourism & Travel
AgricultureArchitecture
Cinema, Film, TV, DramaEducation / Pedagogy

Payment methods accepted PayPal | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 1
Tagalog to English: English to Tagalog
General field: Other
Detailed field: Education / Pedagogy
Source text - Tagalog

Statements for parents/guardian
In each of the following statements, please tick the box that best represents your point of view.
Disagree not sure Agree


Linguistic and cultural background
1. My child’s school knows what languages she/he speaks outside of school and at home
2. My child's school is interested in the languages my child knows, how they learned them and how well they know their other languages (reading, writing, speaking and listening)
3. The school helps my child have an interest in and be proud of the languages she/he speaks
4. Teachers in my child’s school actively encourage students to use the languages they know to support their learning
5. At my child’s school, students are free to use all their languages outside lessons (e.g. At break time and on the corridor)
6. Our family’s culture and religious beliefs are respected in the school
7. Racist incidents/name calling is not tolerated in the school
8. In my child's school, the languages teachers, staff and students speak are present and displayed (e.g. posters, photos, charts etc.)
9. Teachers takes into account my child's previous subject knowledge (e.g. from schooling in a different country – maths may be taught differently) and experiences (in Geography if students have lived in a country where there are volcanoes, in History where students are from countries where they have experienced struggles for independence) to support his/her learning

Supporting learning

10. My child’s teachers help him/her with the language needed to do homework, so he doesn’t struggle?
11. My child's school tracks my child’s English language development and informs me of how she/he is doing
12. All teachers give feedback in relation to my child’s English writing? skills (grammar, vocabulary) to help him/her improve in their subject
13. Images in the textbooks and other material used in my child’s school portray young people from diverse backgrounds
14. The library in my child’s school has books in the different languages spoken by students
15. The school consults me if my child needs extra help. I feel I can contact the school if I think my child needs extra help
16. School reports give me a good understanding of how my child is doing academically
17. The quality of teaching is good in my child’s school
18. I sign my child’s journal as required by school policy and use it to communicate with teachers

Guidance and Wellbeing
19. Lack of English language skills means my child currently cannot show all he knows and has learned when he does homework or classwork. This frustrates him/her a lot
20. My child gets stressed when he cannot interact with his classmates well in English. This affects his friendships and social groups
21. The school has high expectations for him/her reaching his/her potential in this school regardless of his/her current English language level
22. My child’s school understands that learning English takes time and that my child does not have special needs because she/he does not speak the language well
23. My child will reach his potential in the school he goes to
24. When my child reaches senior cycle, I trust she/he will receive quality career guidance to develop a career pathway for when she/he leaves school
25. My child feels happy and safe in school,
26. The school helps my child and I make important decisions (subject choices, higher/ordinary level, Transition Year, LCA)

Communicating with the school

27. The school knows how well I speak English and it supports me in my interactions to ensure I am aware of what is going on
28. If necessary, my child’s school provides help from translators/interpreters when I communicate on important issues
29. Parents from diverse backgrounds are represented on the Parents’ Council and Board of Management
30. Representatives on the Students’ Council reflect the diverse student body
31. Attending parent teacher meetings is stressful for me because of my English
32. Attending parent teacher meetings is stressful for me because I don’t understand the Irish education system
33. My child's school provides key documents in a language I understand
34. Letters sent home for me to sign are written in simple English
Translation - English

Pahayag para sa mga magulang/tagapag-alaga
Sa mga susunod na pahayag, pakisuyong tsekan ang kahon na lubos na nagpapahayag ng iyong pananaw.
Hindi sumasang-ayon Hindi sigurado Sang-ayon


Lingguwistika at karanasan sa kultura
1. Alam ng aking anak kung anong mga wika ang kanyang ginagamit sa labas ng paaralan at sa tahanan.
2. Ang paaralan ng aking anak ay interesado sa mga wikang kaniyang alam, kung paano nila matututuhan at kung paano nila ito natutunan at kung gaano nila kaalam ang kanilang ibang wika (pagbasa, pagsulat, pagsasalita at pakikinig)
3. Ang paaralan ay tinutulungan ang aking anak na magkaroon dito ng interes at ipagmalaki ang mga wika na kanyang ginagamit sa pagsasalita.
4. Ang mga guro sa paaralan ng aking anak ay hinihimok ang mga mag-aaral na gamitin ang mga wika na alam nila para masuportahan ang kanilang pag-aaral
5. Sa paaralan ng aking anak, ang mga mag-aaral ay malayang nagagamit ang lahat ng kanilang wika sa labas ng aralin (hal. Kapag oras ng pahinga at sa pasilyo)
6. Ang kultura ng aming pamilya at relihiyosong paniniwala ay nirerespeto sa paaralan
7. Insedente ng rasismo/pagbansag ay hindi pinahihintulutan sa paaralan
8. Sa paaralan ng aking anak, ang mga guro sa wika, tauhan at mag-aaral sa salita ay naroroon at ipinakikita (hal. Mga paskil, litrato, tsart atbp.)
9. Isinasaalang-alang ng mga guro ang mga nakaraang natutuhang aralin ng aking anak (hal. Pag-aaral galing sa ibang bansa – maaaring ibang klaseng pagtuturo sa math) at karanasan (sa Heograpiya kung ang mga mag-aaral ay tumira sa bansang maraming bulkan, sa Kasaysayan kung saan ang mga mag-aaral na galing sa mga bansang nakaranas ng paghihirap para sa kasarinlan) para masuportahan ang kanyang pag-aaral

Suporta sa pag-aaral

10. Ang mga guro ng aking anak ay tumutulong sa mga wikang kailangan sa takdang aralin, upang hindi siya mahirapan?
11. Sinusubaybayan ng paaralan ng aking anak ang pag-unlad sa wikang Ingles at ipinaaalam sa akin ang kanyang lagay
12. Lahat ng mga guro ay nagbibigay ng puna sa pagsusulat ng Ingles ng aking anak? Kakayahan (balarila, bokabularyo) para matulungan siyang umunlad sa kanilang paksa.
13. Mga larawan sa libro at iba pang bagay ay ginagamit sa aking anak upang ilarawan ang mga batang galing sa ibat ibang karanasan
14. Ang silid-aklatan sa paaralan ng aking anak ay may mga libro na may ibat’ ibang wika na ginagamit sa pagsasalita ng mga mag-aaral
15. Kinokunsulta ako ng paaralan kung kailangan pa ng karagdagang tulong ang aking anak. Ramdam ko na puwede kong kontakin ang paaralan kung sa tingin ko ay kailangan ng anak ko ang karagdagang tulong
16. Ipinapaalam ng mabuti sa akin ng paaralan kung kumusta sa pang-akademiko ang aking anak
17. Ang kuwalidad ng pagtuturo sa paaralan ng aking anak ay mabuti
18. Pinipirmahan ko ang talaarawan ng aking anak bilang kailangan ng polisiya ng paaralan at ginagamit ito sa pakikipag-usap sa mga guro

Gabay at Kalusugan
19. Kakulangan sa kakayahan sa wikang Ingles ay nangangahulugan na hindi pa maipapakita ng aking anak ang lahat ng kanyang alam at natutuhan kapag ginagawa ang kanyang takdang-aralin o pag-aaral sa klase. Naaasar siya rito ng sobra
20. Nai-stress ang aking anak kapag hindi niya kayang makipag-ugnayan ng mabuti sa kanyang kamag-aral sa Ingles. Naaapektuhan nito ang kanyang pakikipag kaibigan at grupong sosyal
21. Mataas ang pag-aasam ng paaralan para maabot niya ang potensyal dito sa paaralan anuman ang kakayahan nya sa wikang Ingles sa kasalukuyan
22. Ang paaralan ng aking anak ay naiintindihan na ang pag-aaral ng Ingles ay kailangan ng panahon at ang aking anak ay walang espesyal na pangangailangan sa kadahilanang hindi siya magaling sa pagsasalita ng gayong wika.
23. Maaabot ng aking anak ang kanyang potensyal sa paaralang kanyang dinadaluhan
24. Kapag naabot ng aking anak ang siklo ng senyor, naniniwala ako na makakatanggap siya ng mahusay na gabay sa propesyon
25. Ramdam ng aking anak ang kasiyahan at kaligtasan sa paaralan,
26. Tinutulungan ng paaralan ang aking anak at ako na gumawa ng mabuting mga desisyon (pagpili ng paksa, mataas/ordinaryong lebel, Taon ng Transisyon, LCA)

Pakikipag-usap sa paaralan

27. Alam ng paaralan kung gaano ako kagaling sa pagsasalita ng Ingles at sinusoportahan ako nito sa aking pakikipag-ugnayan upang masiguro na alam ko ang mga nagaganap
28. Kung kinakailangan, ang paaralan ng aking anak ay nagbibigay ng tulong galing sa mga tagapagsalin/interpreter kapag ako ay nakikipag-ugnayan sa mga importanteng bagay
29. Ang mga magulang na galing sa iba’t-ibang karanasanay ay kinakatawan sa Konseho ng mga Magulang at Lupon ng Pangangasiwa
30. Ang mga representante sa mga Konseho ng Mag-aaral ay sumasalamin sa iba’t-ibang lupon ng mag-aaral
31. Ang pagdalo sa pagpupulong ng mga guro at magulang ay nakababahala sa akin dahil sa aking Ingles
32. Ang pagdalo sa pagpupulong ng mga guro at magulang ay nakababahala sa akin dahil hindi ko maintindihan ang paraan ng pag-aaral ng Irish
33. Naglalaan ang paaralan ng aking anak ng mga susing dokumento sa wikang aking naiintindihan
34. Pinapadalhan ako sa aking tahanan ng mga sulat na nasa Ingles na pinasimple

Experience Years of experience: 5. Registered at ProZ.com: Sep 2020.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Aegisub, Amara, CaptionMaker/MacCaption, DivXLand Media Subtitler, FinalSub, fiveLoadSub, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, MovieCaptioner, Powerpoint, SDL TRADOS, Subtitle Edit, Subtitle Editor, Subtitle Workshop, titlebee, Translate, Translation Exchange, Translation Workspace, TranslationProjex, VoxscribeCC, Wordfast
CV/Resume Tagalog (DOCX)
Professional objectives
 • Meet new translation company clients
 • Meet new end/direct clients
 • Work for non-profits or pro-bono clients
 • Screen new clients (risk management)
 • Network with other language professionals
 • Find trusted individuals to outsource work to
 • Build or grow a translation team
 • Get help with terminology and resources
 • Learn more about translation / improve my skills
 • Learn more about interpreting / improve my skills
 • Get help on technical issues / improve my technical skills
 • Learn more about additional services I can provide my clients
 • Learn more about the business side of freelancing
 • Find a mentor
 • Stay up to date on what is happening in the language industry
 • Help or teach others with what I have learned over the years
 • Transition from freelancer to agency owner
 • Transition from freelancer to another profession
 • Buy or learn new work-related software
 • Improve my productivity
Bio

Hardworking Employee as a Transcriber, Translator and Subtitling close caption

Fast Typing Skills

Lots of time in my hands

Keywords: subtitle, transcript, translation


Profile last updated
Jan 23More translators and interpreters: Tagalog to English - English to Tagalog   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search