Working languages:
Dutch to English
Flemish to English
Afrikaans to English

Bryan Crumpler
Prepared, precise, & professional!

New York, New York, United States
Local time: 00:33 EDT (GMT-4)

Native in: English (Variants: British, UK, Irish, South African, US, Australian, Indian, Canadian, New Zealand, Scottish, US South) Native in English
 • PayPal accepted
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
11 positive reviews

 Your feedback
This person is a top KudoZ point holder in Dutch to English, Flemish to English, Afrikaans to English
User message
Here's to the six C's: Classy, Curioso, Challenging, Comedic, Creative ... Crumpler!
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, MT post-editing, Transcription, Desktop publishing
Expertise
Specializes in:
IT (Information Technology)Law (general)
Business/Commerce (general)Law: Contract(s)
Finance (general)Insurance
Telecom(munications)Cinema, Film, TV, Drama

Preferred currency USD
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 467, Questions answered: 296, Questions asked: 89
Project History 9 projects entered    2 positive feedback from outsourcers    1 positive feedback from colleagues

Payment methods accepted Wire transfer, Money order, Check, MasterCard, Visa, American Express, Discover
Portfolio Sample translations submitted: 10
Flemish to English: Excerpt from promotional biographies of a Motorsports team
General field: Marketing
Detailed field: Advertising / Public Relations
Source text - Flemish
Klopte XXX eind 2008 stevig op de deur van de Belcar dan kunnen we zeggen dat van die deur in 2009 geen spaander heel bleef. Dat XXX aardig aan een stuur kon draaien wisten we al maar dat hij daarnaast ook wedstrijden kon winnen en poles veroveren was een nieuw gegeven. Meer nog, samen met YYY domineerde XXX de openingsfase van het kampioenschap.

De vice-kampioen van 2009 wil dit seizoen bevestigen, niet alleen sportief maar ook extra sportief. “ Het is een dubbel gevoel. Enerzijds wil je even goed doen als vorig jaar en anderzijds weet je dat het verdomd moeilijk zal zijn. Dat besef ik als piloot maar ook van uit een breder perspectief als teameigenaar. Vandaar dat wij in het tussenseizoen als AAA team niet stil hebben gezeten en de wagens uitgerust hebben met meer sensoren die ons nog meer informatie geven hetgeen het potentieel van onze Dodge Viper ten goede zal komen. De snelste wagen van het pak hebben we niet, wel een betrouwbare en afgaande op de resultaten van vorig jaar kunnen we toch wel zeggen dat de Dodge Viper potentie heeft. Het vernieuwde Belcar kampioenschap wordt bijzonder interessant. De Ford was vorig jaar al snel, de Audi is verbeterd en dan is er ook nog de Porsche. De concurrentie is groter en dat is leuk, alleen zo kan je beter worden want ik vind van mezelf dan ik nog sneller kan.”

"Succes werkt verslavend, motiverend en geeft je zelfvertrouwen een enorme boost. Eens je wedstrijden gewonnen hebt en poles gereden hebt wil je dat minstens handhaven en als het kan nog verbeteren. Vroeger startte ik op de vierde of soms de derde rij. Vorig jaar als eerste aan een wedstrijd te kunnen beginnen en het tempo van de wedstrijd bepalen was zalig en smaakt naar meer."

Naast de drukke beroepsbezigheden mee de lijnen uitzetten van het AAA team en zelf rijden vraagt een goede planning en de nodige zelfdiscipline. “ Een goede planning is alles en dat lukt elk jaar beter en beter. Voor aanvang van de tweede manche zit al een deel van mijn werk voor VTM er op en de zomertournee die er aan komt belooft bijzonder druk te worden, maar die optredens zijn ’s avonds waardoor we overdag tijd hebben om te testen en te trainen. Want een goede fysische voorbereiding is alles. Ik werk al enkele weken aan mijn conditie en werk ook samen met ZZZ. De conditie is nu al goed en zal nog verbeteren en dat is nodig want de wedstrijden worden langer en de concurrentie wordt groter. ”
Translation - English
Word has it that if XXX was just knocking on the door in Belcar at the end of 2008, then in 2009 he rammed right through it, lock, stock, and barrel. We already knew XXX was a beast behind the wheel, but little did we know that he could win races and devour pole positions like cake. Along with YYY, XXX dominated the opening phase of the championship.

The 2009 runner up wants to further establish himself this season, not only from a sporting standpoint, but also beyond that. "It's a dual feeling. On the one hand, you want to do just as well as you did in the previous year; but on the other hand, you know it's going to be damned hard to do. I realise this as a driver, and even more so from the broader perspective of being a team owner. For this reason, the AAA team kept busy in the off season and fitted the cars with additional sensors that will help us pull out all the stops and squeeze every last drop of venom out of our Dodge Vipers. We may not have the fastest car of the pack, but success is definitely achievable. Based on results from last year we can certainly say that the Dodge Viper has potential. The all new Belcar Endurance Championship will be especially interesting. Last year, the Ford was already rather fast. The Audi has been improved. There's also the Porsche. Competition has gotten steeper, and that is a good thing . It only pushes you to be better; because even for me, I think I can drive faster. ”

"Success is addictive, motivating, and boosts your self-confidence. Once you've won races and set pole positions, you want to at least uphold that and improve upon it if you can. A while back I was starting on the fourth or sometimes the third row. Last year, being able to start the race first and set the tempo of the competition was amazing. It makes you thirsty for more."

The AAA team has its work cut out for them with their busy professional activities, driving, etc. It all calls for good planning and a healthy dose of self-discipline. "Good planning is everything, and each year it has got better and better. Before the start of the second stage, part of my work for VTM was already planned, and the summer tour that's coming up promises to be an exceptionally busy time of the year; but those performances are in the evenings, so we'll at least have some time to test and train during the day. Sound physical preparation is crucial. I've been doing some conditioning for a few weeks and am working together with ZZZ. Being as fit as I am already, I can only improve even more. This is vital, since races are getting longer and the level of competition is going through the roof."
Dutch to English: Excerpt from a company brochure on services regarding emergency lighting systems
General field: Marketing
Detailed field: Business/Commerce (general)
Source text - Dutch
XXX Safety Services

Wilt u de bedrijfszekerheid van uw noodverlichting verhogen, maar uw servicekosten verlagen? XXX Noodverlichting biedt u Safety Services. Zes aantrekkelijk geprijsde pakketten waarmee u de inspectie en/of het onderhoud van vluchtwegaanduiding en vluchtwegverlichting aan de marktleider in noodverlichting uitbesteedt. Dit houdt service behalve overzichtelijk ook heel betrouwbaar. Profiteer van dit
unieke zekerheidsplan.

Uw voordeel op een rij
* Noodverlichting conform alle actuele wetten en richtlijnen
* Duidelijkheid in uw servicekosten en servicemomenten
* Zorgeloos een bedrijfszeker resultaat tegen lagere kosten
* Uitvoering door goed opgeleide hard- en software deskundigen
* Professionele afstemming op specifieke omgevingseisen
* Datum en tijdstip in gezamenlijk overleg
* Onderhoud en inspectie door de marktleider in noodverlichting

Betrouwbaarheid en gemak in één

Noodverlichting heeft regelmatig onderhoud nodig om goed te functioneren. Automatische en centrale testfuncties maken de status van uw apparatuur weliswaar voor een groot deel inzichtelijk, maar vervangen nog niet de onderhoudswerkzaamheden. Naast het uitlezen van de testresultaten dient u ook preventief en periodiek onderhoud uit te voeren. Componenten als batterijen, lichtbronnen en
elektronica hebben immers een gelimiteerde levensduur en zijn onderhevig aan omgevingsinvloeden als temperatuur. Professioneel onderhoud biedt u de zekerheid dat de noodverlichting op het cruciale moment functioneert. Mocht de netspanning onverhoopt uitvallen dan verlaten uw medewerkers en bezoekers het pand, aan de hand van de noodverlichting, zo snel én zo veilig mogelijk.

Duidelijkheid in verplichtingen

Noodverlichting is aan strikte wetten en richtlijnen gebonden. Zo schrijft de Arbo-wet een regelmatige controle van noodverlichting aan werkgevers voor, inclusief verplicht herstel bij disfunctioneren. Het normblad NEN-EN 50172 benadrukt, op zijn beurt, de noodzaak van een inzichtelijke en goed onderhouden installatie op basis van een evacuatieplan en logboek. Het logboek bevat een inventarisatie van de installatie als leidraad voor een gedetailleerde registratie van alle inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. ISSO Publicatie 79 geeft specifiek inzicht op welk wijze u inspectie en onderhoud aan noodverlichting dient uit te voeren. Met XXX Safety Services profiteert u van de kennis en kunde van de specialist. Als fabrikant weten wij alle ins en outs van onze producten en de voorwaarden waaraan noodverlichting dient te voldoen. Dat scheelt u behalve tijd, simpelweg ook veel geld. Met Safety Services kiest u voor 100% zekerheid, continuïteit en gemak.
Translation - English
XXX Safety Services

Looking to boost the operational reliability of your emergency lighting system, yet cut down on service costs? Well, XXX Emergency Lighting is now offering Safety Services. This service includes six, attractively-priced packages for inspecting and/or maintaining escape route signs and emergency lighting systems throughout evacuation routes. All work would be handled by none other than the market leader in emergency lighting systems. This cross-section of services not only keeps what we do for you clear, organized, and comprehensive; it also ensures that your emergency systems are very reliable. Take this as your opportunity, now, to reap the benefits of this unparalleled safety plan.

Your checklist of benefits
* Emergency lighting conforming to all current federal regulations
* No hidden service costs and easy and convenient servicing
* A foolproof, worry-free result at not nearly as much expense
* A service team of well-trained hardware and software professionals
* Professional tweaking and adjustments specific to the area
* Flexible scheduling no further than a phone call away
* Pride in having your maintenance and inspection performed by the market leader in emergency lighting systems

Reliability and ease all in one

Emergency lighting systems require periodic maintenance to function well. While it is true that automatic and
centralized diagnostic tests keep you largely aware of the status of your setup, it does not replace the need
for maintenance work. In addition to reading out test results, you should periodically perform preventive maintenance. Components such as batteries, light sources, and electronics obviously have a limited life-span and are susceptible to environmental influences like temperature. Professional maintenance guarantees that emergency lighting will function properly when it is crucial. Should there be an unexpected power outage, for example, then your employees and visitors will be able to exit the building (guided by emergency lighting) as quickly and safely as possible.

Clear mandates

Emergency lighting is strictly regulated by law. Labor laws require that all employers regularly inspect emergency lighting systems and make it mandatory to repair them upon malfunction. NEN-EN 50172 quality standards, in turn, emphasize the necessity of an insightful and well-maintained
system based on an evacuation plan and log book. The log book contains an inventory of the system and serves as a guide for gathering detailed information about all inspection and maintenance activities. ISSO Publication 79 gives specifics on the manner in which you should perform inspection and maintenance on emergency lighting systems. With XXX Safety Services, you benefit from the knowledge and expertise of a specialist. As a manufacturer, we know all the ins and outs of our products as well as the conditions to which emergency lighting systems should adhere. This expertise saves you both time and money. With Safety Services, you are choosing 100% certainty, continuity, and convenience.
Flemish to English: Excerpt from the insert of a commercially released classical music CD
General field: Art/Literary
Detailed field: Music
Source text - Flemish
Ceres (1998) verklankt het mythologische verhaal van de Romeinse godin Ceres en haar dochter Kore, wat in de oudheid het continue afwisselen van de seizoenen moest verklaren. Het stuk opent met een dramatische solo van de gitaar; de aarde scheurt open en Pluto, god van de onderwereld schaakt Kore – herfst. De intrieste melodie van de cello symboliseert de weeklanken van de moeder, Ceres, om het verlies van haar dochter. Ze verzuimt haar goddelijke taak om de aarde vruchtbaar te maken – zo brengt ze een dorre winter. In de mysterieuze passage met ponticello klanken, campanella en harmonieken daalt Ceres af in de tempels van de Onderwereld om haar dochter Kore te halen. 4 maten van bitonaliteit in 5/8 preluderen het thema in do groot, het ontluiken van de lente. De zomer, het gedeelte in do groot, heeft een dreigend kantje – Kore heeft een granaatappel gegeten van Pluto en daardoor is haar lot voor eeuwig aan het zijne verzegeld: ooit zal ze weer naar hem moeten terugkeren. De cadens van de cello luidt dat moment in en is tevens de recapitulatie van het begin: herfst, waarna het stuk in een sombere winterstemming eindigt.
Translation - English
Ceres (1998) is a work that dives into Roman mythology by musically portraying the story of Ceres, the goddess of agriculture, and her daughter Kore. In ancient history, their existence explained the constant changing of the seasons. In the opening of the piece, the dramatic guitar solo signifies the earth ripping open, while Pluto (god of the underworld) kidnaps and seduces Kore – the autumn has begun. The sombre melodies resounding from the cello symbolize her mother’s sorrow, as Ceres is utterly distraught by the loss of her daughter. In her distress, she neglects her duty to bless the earth, making it plentiful with fruits. Hence, an arid winter sets in. Ceres, determined to get her daughter back, descends into the underworld in search of Kore. This daunting task is musically manifested in a mysterious-sounding passage speckled with ponticello (sounds played at the bridge of the instrument), campanella (bell tones played in a harp-like fashion), and a series of overtones. The budding of spring, signified by four measures of bitonality in 5/8, serves as the prelude to a theme in C-major. The summer (i.e. the theme in C-major) has its sinister side, as it betokens Kore’s succumbing to Pluto’s trickery and deceit yet again. Her mistake: eating the fruit of a pomegranate that would seal her fate forever. Thus, no matter what, she would always be destined to return to him. Her return, a symbolic cadenza wielded by the bow of the cellist, is a recapitulation of the beginning (the autumn), after which the piece – destined to repeat itself like the turn of the seasons – stills sombrely in the frozenness of winter.
Flemish to English: Creative, literary adaptation on love puns for animals
General field: Art/Literary
Detailed field: Poetry & Literature
Source text - Flemish
Strontvlieg : we vliegen er meteen in

Varken: je bent een parel voor de zwijnen

Stekelvarken : je prikkelt mijn nieuwsgierigheid

Zebra : je hebt een streepje voor bij mij

Wolf : laat mij jouw roodkapje zijn

Zwaluw : je maakt mijn lente

Stier : zonder jou verveel ik mij stierlijk

Zwarte weduwe: ik kan je wel opvreten

Translation - English
Dung fly : Don’t you just love when the hot ones get dumped?

Pig : Living together shouldn't be that trough

Porcupine : Come a little closer. I promise I won’t bite.

Zebra : I think I’ve got jungle fever.

Wolf : And I'll huff, and I'll puff, and I'll bloooow your… *ahem*

Swallow : Sorry, I don’t do that.

Bull : Promise me you won’t blush!

Black Widow : You’re so cute, I could just eat you up!


Dutch to English: Waste Incineration, Environmental
General field: Science
Detailed field: Environment & Ecology
Source text - Dutch
De nieuwe XXX is een logische evolutie van de huidige afvalverbrandingsinstallaties van BEDRIJF Y. Deze installaties worden wereldwijd geroemd om hun innovatieve techniek, vooral ten aanzien van rookgaszuivering. Daarom heeft BEDRIJF Y een Europese subsidie ontvangen van € 1,8 miljoen om het innovatieve gedeelte van de XXX te kunnen realiseren. Het werkingsprincipe is als volgt: aangevoerd afval wordt gestort en gemengd in een reusachtige afvalbunker. Met grijpers wordt het afval gedeponeerd in vier afzonderlijke trechters, die elk aan het begin staan van een verbrandingslijn. Het afval verbrandt op roosters bij een temperatuur tussen de 1000 en 1200°C. Dit is een zelfstandige verbranding, zonder toevoeging van milieubelastende brandstoffen. Door de hoge verbrandingswarmte wordt water in de ketel omgezet in stoom. Met deze stoom worden turbines aangedreven die elektriciteit opwekken. Pure warmte wordt rechtstreeks getransporteerd als stadsverwarming. De restproducten die na verbranding overblijven, worden hergebruikt als wegfunderingsmateriaal, als industriële metalen en als componenten voor de asfaltindustrie. Het schoonmaken van de rookgassen is het meest ingewikkelde deel van de verwerking. Het residu van deze gassen mag niet in het milieu terechtkomen. Daarom wordt het op een veilige, beschermde plaats gestort. Door deze reststoffen op te werken tot milieuveilig strooizout kan de betrekkelijk geringe hoeveelheid residu met nog eens ruim 30% worden verminderd!
Translation - English
The new XXX is a logical step forward from the waste incineration plants that COMPANY Y currently has in operation. These plants are widely acclaimed throughout the globe for their innovative technique, particularly as regards flue gas purification. In fact, this is what propped open the gateway for COMPANY Y to receive a €1.8 million subsidy from Europe for making this innovative aspect of XXX a reality. The process flow is as follows: acquired waste is dumped and jumbled together into a massive waste bunker. Using industrial grapples, the waste is gathered and deposited into four separate chutes, each of which is situated at the beginning of an incineration line. The waste burns on grates at temperatures ranging from 1000 to 1200ºC. The waste incinerates on its own without any added fuels that pose a threat to the environment. Given the intense heat generated from the incineration process, water in the boiler gets converted to steam. This steam powers the turbines, which in turn generates electricity. Pure heat is directly used for district heating, where the heat is distributed throughout the city for residential and commercial use. The residual waste products from incineration get reused as pavement or road surfacing materials, as well as industrial metals and components for the asphalt industry. Purifying the flue gases is the most complicated part of the process. The residue from these gases may not come in contact with the environment. For this reason, the residue is stored in a safe place that is also protected. By reprocessing these residual substances into environmentally safe road salt, the relatively negligible amounts of residue can be more or less reduced by at least another 30%!
Dutch to English: Chemical Sciences, Industrial Engineering, Cogeneration
General field: Science
Detailed field: Energy / Power Generation
Source text - Dutch
Warmte-kracht toepassingen

Voor de toepassing van biomassa in installaties die gecombineerd warmte en kracht opwekken, ontwikkelt XXX een installatie waarin in een wervelbed de biomassa wordt vergast tot een brandbaar gas dat kan dienen als brandstof voor een gasmotor of gasturbine en in de toekomst zelfs voor een brandstofcel. Het geproduceerde stookgas zal intensief gereinigd moeten worden om het voor dat doel bruikbaar te maken. In de tussentijd zal deze vergasser worden toegepast met een beperkte gasreiniging voor het verstoken van het gas in een verwarmingsketel. Zo zal ingenieursbedrijf YYY in Roemenië de eerste installatie van 5 MWth opleveren, en is een tweede in voorbereiding als kippenmestvergasser voor plaatsing in Friesland. De voornaamste verontreiniging van het gas uit een biomassa vergasser, stookgas, is teer. Dit is een bijproduct van de vergassing. Het is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar het heeft ook de neiging bij het afkoelen van het gas te condenseren en verstopping te veroorzaken. Niettemin heeft het teer ook een hoge verbrandingswaarde zodat het bij het verstoken in een ketel bijdraagt aan het rendement. Voor meer geavanceerde toepassingen, zoals gecombineerde warmte kracht, moet het stookgas ontdaan worden van deze teren. Dit laatste was tot dusverre het grote probleem bij toepassing van de vergassingstechnologie. XXX heeft nu, in samenwerking met de installatiebouwer ZZZ, een gepatenteerde gasreinigingstechniek AAAA (olie gaswasser) ontwikkeld die deze teren kan verwijderen.
Translation - English
CHP applications

In order to utilize biomass in cogeneration plants, XXX is building a facility where a fluidized bed will be used to convert biomass into a flammable gas: a product that could serve as fuel for gas engines, gas-powered turbines and, in the future, fuel cells. The fuel gas that is produced will necessarily undergo an intensive purification process to be used for said purpose. Meanwhile, this gasifier will be used, along with limited gas treatment, for burning the fuel in a boiler. This is how YYY engineering company in Romania will produce the first 5-MWth plant. A second is being developed as a chicken manure gasifier, which will be set up in Friesland. The predominant pollutant coming from biomass gasifiers – in other words, from its fuel gas – is tar, which is a byproduct of gasification. Not only does it create a health hazard, it also tends to condensate upon cooling and causes blockages to occur. Nevertheless, the tar has a high heating value, which contributes to the yield upon burning in a boiler. For more advanced applications, such as combined heat and power (CHP), fuel gases must be free of tar resins. So far, the latter aspect has been the major challenge in effectively employing gasification technology. In partnership with plant construction firm ZZZ, however, XXX has now developed AAAA (gas scrubber), a patented gas purification technology designed for removing impregnated tar resins.
Dutch to English: Marketing materials: Business interview
General field: Bus/Financial
Detailed field: Finance (general)
Source text - Dutch
“Vooral het herstel van de Nederlandse markt heeft onze omzet doen groeien, en dat voor het eerst in drie jaar. Maar ook de kostenbeheersing en de komst van Carl Bro dragen bij. Het is de kunst om deze opgaande lijn vast te houden. Daarvoor moeten we ons bewust zijn van een aantal zaken. Met het aantrekken van de markt ontstaat er meer krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor stijgen de lonen. Meer loon uitbetalen heeft een enorm effect op onze financiële prestatie. Tegenover dat hogere loon moeten dus extra inkomsten staan. Ik blijf erop hameren dat onze tarieven in de markt omhoog moeten. Een snel rekensommetje laat zien welk effect een verhoging van ons tarief met één euro heeft. 7.000 medewerkers X 1.500 uur per jaar X 60% doorberekening X € 1 = meer dan 6 miljoen euro!

Is dat niet te eenvoudig gesteld: de tarieven moeten omhoog? De hoogte van de tarieven wordt toch niet eenzijdig door X bepaald? Er zijn veel externe krachten die van invloed zijn. Neem bijvoorbeeld de concurrentie, die is moordend. “De concurrentie is inderdaad sterk. Het zou een stuk eenvoudiger zijn als we lucifersdoosjes zouden maken, maar we leveren complexe samengestelde diensten en producten. Dat betekent dat we kwaliteit moeten leveren en ons daarmee moeten onderscheiden. Het gaat om een goede prijs-kwaliteitverhouding. Ik ben ervan overtuigd dat kwaliteit altijd loont. De komst van Carl Bro heeft ook op dit gebied een positieve uitwerking. Echter, een paar euro prijsverhoging per uur moeten we onze klanten kunnen uitleggen.””

Translation - English
"The strength of the Dutch market has been gaining, which has especially sparked an increase in sales for the first time in three years. Cost control and the arrival of XXX, however, have also been a contributing factor. It is a feat in and of itself to sustain this upward trend. Thus, we must be conscious of a number of things. When there is market pull, there is more of a shortage in the job market. This triggers increases in salaries. Paying out higher salaries has an enormous effect on our financial performance. Thus, to balance out these pay increases, extra income has to be generated. I cannot emphasize enough that our rates in the market must go up. Plugging in the numbers quickly reveals the kind of effect that a rate increase of a single euro would have. 7000 employees x 1500 hours per annum x 60%, while factoring in pricing x € 1 = more than 6 million Euros!

Isn't that just a bit oversimplified: the rates have to go up? X alone isn't the only thing determining the how high rates should be, is it? There are so many external factors at play. Take competition, for example. That alone could crush you. "Competition is fierce indeed. It would be much simpler if we were making some simple commodity like matchboxes; but that’s not what we’re about. It’s complex, bundled products and services that we are providing. This means that quality must be a top priority; we must stand out based on that. A good price-to-quality ratio is what it will eventually boil down to. I am convinced that quality always pays off. XXX's arrival has also stimulated positive growth in this respect. Slapping on extra Euros to our hourly rates, however, is something we will have to be able to explain to our customers.""

Flemish to English: Technical/Industrial text, machinery etc.
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Engineering: Industrial
Source text - Flemish
Onder verwijzing naar bijgevoegde tekening nr. 43589 rev. 01 dd 29/10/07 maken volgende werktuigen deel uit van het concept :
 1. een rolbrug met hijshaak in de interventieruimte / lokaal 003
 2. een rolbrug met hijshaak in de tijdelijke opslagruimte / lokaal 103
 3. twee monorail takelsystemen op het dak van de lokalen 001 (a b) en 009
 4. een rolbrug met krachtmanipulator met werkveld in de lokalen 005 en 022
 5. een aandoksysteem voor afschermende 400 l transportcontainers transportwagen met lifttafel, verplaatsbaar in lokalen 022 en 104
 6. een verreiker in lokalen 001 (a b) en 009
Translation - English
In referring to diagram no. 43589 rev. 01 attached, d.d. 29/10/07, the preliminary design includes the following machinery:
 1. a stacking crane with hoist hook in the intervention space / room 003
 2. a stacking crane with hoist hook in the temporary warehouse / room 103
 3. two monorail tackle systems on the roof of each room 001 (a b) and 009
 4. a stacking crane with a force manipulator and field of activity in rooms 005 and 022
 5. a docking system for protecting 400 I transport containers transport vehicles with a built-in lift, transferable in rooms 022 and 104
 6. a telehandler in rooms 001 (a b) and 009
Flemish to English: Creative book description for an artist
General field: Art/Literary
Detailed field: Art, Arts & Crafts, Painting
Source text - Flemish
Dit boek toont werk van XXX van begin jaren ’90 tot nu. Dat mag een vreemde keuze lijken wanneer je bedenkt dat ze al veel langer met keramiek en porselein werken maakt, maar dat is het niet. In de jaren ’80 was XXX bekend voor haar plastisch werk, vaak antropomorfische wezentjes. Begin jaren ’90 breekt ze drastisch met dit werk en gaat ze zich toeleggen op abstracte werken. Een keuze die zeer bepalend zal zijn. Haar eerste werk in deze nieuwe richting is een serie “Kleine landschappen” in klei, een soort van taferelen waarin ze haar fascinatie voor geologie, het landschap, structuren en voorliefde voor kleurschakeringen in kwijt kan.
Translation - English
This book highlights the master works of XXX, dating back from the 90’s all the way to present day. Perhaps it is a bit of an odd choice, as one might assume, given her longstanding background in creating ceramics and porcelain works; however, that is not of primary concern. In the 80’s, XXX was actually better known for her plastic arts creations, which often took the form of undersized anthropomorphic beings. It was not until the start of the 1990’s that she drastically shifted from plastic anthropomorphisms and channeled her creative energies more towards abstract works. This decision was an extremely critical turning point in her career. Traces of these changes first began appearing in her works in a series in clay called “Small landscapes”, somewhat of a visual episode manifesting her fascination for geology, landscapes, structures, and love for color contrasts.
Dutch to English: "The Grab Bag/Lucky Dip Conundrum": an ABABB Poem in trochaic tetrameter
General field: Art/Literary
Detailed field: Poetry & Literature
Source text - Dutch
De Grabbelton
Grabbel, grabbel in 't zaagsel,
grabbel met je ogen dicht.
Grabbel, grabbel in 't zaagsel,
voel maar of er nog wat ligt.
Maar... Ogen dicht!
Translation - English
The Satchel of Surprise
Grabble, grabble in the satchel,
grabble with your eyeballs closed.
Grabble, grabble in the satchel,
leave no treat to be disclosed.
Keep... eyeballs closed!

Glossaries Afkortingen (Verklarend), Explanatory (English), Financial, General, Law, Medical, Tech/Engineering
Experience Years of experience: 19. Registered at ProZ.com: Sep 2002.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Dutch to English (CEFR (C2))
Flemish to English (CEFR (C2))
Dutch (US Justice Department)
Memberships ATA
Software Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Word, Access, Adobe InDesign, BBEdit, Dragon NaturallySpeaking 10, Edit Plus, Mac OSX 10.6 Snow, MATLAB, Microsoft Office Enterprise, Oxford-American English Dictionary (electronic edi, Van Dale Grote Woordenboek (electronic edition), Visual C++, Windows Vista Ultimate, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast
Events and training
Professional practices Bryan Crumpler endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Professional objectives
 • Meet new translation company clients
 • Meet new end/direct clients
 • Screen new clients (risk management)
 • Network with other language professionals
 • Get help with terminology and resources
 • Stay up to date on what is happening in the language industry
 • Help or teach others with what I have learned over the years
 • Transition from freelancer to another profession
 • Improve my productivity
Bio
TURNAROUND: Dedicated workload per client: 1200 to 2400 words/day

KEY FIGURES: General output: 423 words per hour
Hourly avg: 667 words per hour
Daily avg: 4800 words per day at 100% availability
Record hourly turnaround: 1140 new words/hour
Record daily turnaround: 7980 new words/(7-hour workday)
Record burst turnaround in a single 24-hour period: 12220 new words (17 consecutive hours)

SPECIALTIES:

In no specific order: Marketing, advertising, creative, literary copy, performing arts, sports, technical/scientific texts/documentation, business/legal communications, intellectual properties, annual reports, transcription, film/documentary subtitles.

DTP/Typesetting - able to produce near exact replicas of source documents in formats that are not readily compatible in Trados/Wordfast such as faxes, image scans, image based PDFs, Photoshop files, etc.


EDUCATION:

Aug 1997 - Dec 2001:
BSMS - Mathematical Sciences/Computer Science
Partial Minors: Chemistry, Clinical Lab Science, Music Performance
University of North Carolina at Chapel Hill (USA)

Summer 2000: Conservatoire de Beausobre, Morges Switzerland (Cours Internationale de Musique)

Sept 2004 – Aug 2008:
Continuing Studies (Music Theory/History, Philosophy, Physics/Acoustics & Audiology) + Music Performance (part-time)
Hogeschool Gent - Royal Conservatory (Belgium)

Summer 2007: Lorenzo di Medici Institute, Tuscania Italy (Corso Internazionale di Musica da Camera)


EXPERIENCE:

Sept 2002 - Present:
Translator/Interpreter - West Germanic Languages (Primary Focus, Dutch/Flemish/English) Over 5 million words translated, many more edited & proofread in functional design documents, user-level and design-level software engineering documents, networking/IT manuals, subtitles/films, SAP software manuals, brochures on installation & maintenance manuals, e- Business presentations, banking systems software, brochures, company manuals, marketing texts etc. for Global Fortune 100 and Global Fortune 500 companies, multichannel investment & private banking companies.

Translate documents (official and non) including legal contracts, legal correspondence, judgements, case studies, periodical articles, letters, technical software design documents, birth certificates, marriage deeds, business registrations, administrative forms, concert reviews, magazine articles, websites, CD booklets, biographies, etc. in various native formats (DOC, XLS, PDF, PPT, HTML, JPG, TIFF, Fax) for corporate and individual clients from Dutch and Flemish into English.

Revise & proofread English for pre-translated documents or documents drafted or revised by non-native English speakers.

Assess translation quality & maintain/update company glossaries. Assist non-native as well as native Dutch speakers in drafting original documents in Dutch for various general and specific purposes, such as writing background information for concert programs or writing letters of request to administrative offices for insurance attests, residence/ID cards, etc.

Major End Clients:

Netlog.com, BASF, Adecco Management & Consulting, Oracle Nederland, IBX Group, ABN AMRO Bank, PGGM Nederland, FORTIS Corporate Insurance, AXA Insurance, Royale Belge, Atos Origin, HVAC, PTT Telecom, ProRail Nederland, iTunes, Teijin Aramid, Podcasting.com, Feederlines Ship Management, Infrabel, ELIET, Capgemini, VIAGE KRK Racing team, Proctor & Gamble, Courts of Dendermonde, AMEDEO, Universal Music Group. 80+ exclusive clients (names protected).


Sample project descriptions:(Dutch to English unless otherwise specified)

 • A federal law enforcement organization - English/French/Polish - approx. 750 pages / 105,000 words
  DTP, graphic design, document preparation for CAT tool compatibility, harmonization of document layout, modeling page layout between translated documents, and in some cases, re-designing & implementing translation of graphics, tables, glossaries, and providing quality assurance and final proofreading / editing of materials to be print-ready.
 • VDE/DIN - Association for Electrical, Electronic and Information Technologies - (German>English) - approx. 17,000 words
  CENELEC Harmonization Documents, ISO / EN specs for electrical wiring, optical cables, and polyvinyl-chloride insulated cables with rated voltages up to and including 450 / 750 V.
 • Netlog.com - approx. 1 year
  Translated/proofread site content, press releases, abuse reports, company manuals, employee handbooks, company policies, blogs, biographical material, and supported users in Dutch & English in the user helpdesk.
 • ABN AMRO Bank - approx. 600,000 words
  Internal Banking Systems & Software, Network/IT manuals & Infrastructural Docs
 • PGGM Nederland - approx 300,000 words
  Technical documents on pension plan management and processing software. (Technical/Pension Insurance, Processing Incentive Payments - retirement, sick leave, unemployment, old-age/partner pension
 • FORTIS Bank - (Flemish>English) - approx 60,000 words
  Complete corporate insurance policies
 • Adecco Management & Consulting:(Flemish>English) - approx. 17,000 words
  Open-ended responses to Survey Campaign on interim bureau’s
 • StreamServe, Mn Services, Kijkshop & TMI Group: - approx. 7,000 words
  Case studies on Kijkshop’s Online Store and StreamServe’s document processing/output platform
 • VanLien Safety Services: - approx. 2,400 words
  Brochures on installation & maintenance services for emergency lighting systems and evacuation route planning (DTP formatting preserved)
 • Buckman Labs, Ghent - approx. 1900 words
  Employment/legal contracts for a chemical products development laboratory
 • Auurk Edition: - (Flemish>English) approx. 1,500 words
  Magazine interview with composer/recording artist. Published in Soundboard Magazine: Guitar Foundation of America (interview transcription, translation & proofreading)
 • City of Blankenberge - approx. 1200 words
  Birth Certificates, Marriage Deeds, & Health Insurance Attestations
 • Copaco Nederland, BV.: - approx. 1,100 words
  Powerpoint e-Business presentations (DTP formatting/animation preserved) highlighting application/integration of StreamServe.
 • Sybase (MediaMate) - approx. 1,000 words
  Success story on the implementation of a new wireless solution for documenting health care
OTHER APPLICABLE EXPERIENCE: Oct 2004 – Aug 2008
ICT Support Technician (Volunteer)
Hogeschool Gent – Royal Conservatory of Music & Drama, Ghent, Belgium


Volunteered over 1500 hours of IT support services to students and staff in computer labs. Ensured the upkeep of computer systems, printer/copy machines & updated software.

Dec 2006 – Nov 2007
Community Manager (Freelance)
Netlog.com – Netlog N.V., Ghent, Belgium


Responsible for responding to Tier I helpdesk queries & localizing online FAQs and web copy for US, Canadian, UK, Australian, New Zealand & Irish markets, including answering takedown requests and complying with federal law enforcement, Interpol & Internet Watch Foundation mandates on reported criminal and/or suspicious web activity.

May 2001 – Oct 2001
Systems Administrator/Webmaster
Van Dusseldorp & Partners, Amsterdam, The Netherlands


Resolved any IT problems arising during the natural course of the workday including: Software removal/installation; virus removal; installing, repairing, & replacing computer hardware; monitoring running processes on the central server; fixing printer & copy machines; applying updates to the website(s); regularly backing up the server; managing mail & internet servers; database administration & maintenance; programming back-end software for websites & contact databases; administering user accounts.

Feb 2000 – December 2001
Virtual Reality/Computer Graphics Research Assistant
Univ. of North Carolina Dept. of Computer Science, Chapel Hill NC, USA


Programmed software used in conducting physiological and pathological research on humans in realistic, life-size virtual environments. Programmed applications for haptics/force-feedback systems. Programmed VR environments using hi-ball motion tracking systems. Constructed life-size models corresponding to Virtual Environments used in studying the physiological responses of humans to static force-feedback. Designed textures for 3D environments.

June 1999 – Jan 2000
Web Developer + Graphic Design Intern
Mezzina & Brown & Partners (Agent 16) Advertising Agency, New York, NY USA


Designed & developed corporate websites, company logos, newspaper/magazine advertisements, banner advertisements, business cards, flash presentations, java_script/DHTML applications, and integrated back-end processing and e-Commerce functionality to online web-stores. Performed marketing research and contributed to brainstorming efforts on branding and business image.

June 1998 – Aug 1998
Chemistry Teacher, Head of Science Dept
Summerbridge Cambridge (Summerbridge National Collaborative), Boston, MA, USA


Taught Chemistry to students in middle grades (6-8). Was responsible for drafting lesson plans & designing the curriculum for the entire Science Department (Physics, Chemistry, Biology). Ensured lesson quality. Kept teachers in the department motivated. Mediated problems between students and staff in my department. Mentored students on personal issues with school & family. Held conferences on a private, one-to-one basis with parents & program administrators concerning student progress. Organized recreational activities such as camping trips, staff/student outings, educational field trips.

LANGUAGES
English (Native)
Dutch/Flemish (CEFR level C2 (native/near-native speaker))
Afrikaans / French / German (Reading Comprehension)
Chinese, Spanish, Korean, Arabic, Yiddish (Keen interest in learning)

Keywords: advertising, marketing, products, innovation, music, theory, musicology, acoustics, digital, signal, processing, music, terminology, performing, arts, classical, modern, 20th, century, instruments, music, notation, computer, aided, technologies, CAD, CAM, CAE, logistics, information, technology, dutch, lexicon, industrial, automation, artificial, intelligence, graphics, communication, journalism, newspaper, webistes, electronics, physics, software, engineering, programmatuur, HTML, ASP, Perl, PHP, IT, ICT, wiskunde, informatica, technisch, romanen, roman, boek, boeken, verhaal, museum, literatuur, krant, nieuws, media, website, mathematics, financieel, financial, grafiek, information, systems, technical, novel, book, story, stories, literature, newspaper, article, verenigde, staten, united, states, amerika, america, computer, science, pc, engels, nederlands, english, banking, retirement, pension, vlaams, flemish


Profile last updated
Oct 19, 2019