Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 6 '07 pol>eng wdrożeniowiec implementer pro closed ok
- Jan 10 '07 pol>eng Jakby nie było anyway pro closed ok
- Jan 5 '07 pol>eng panga iridescent shark pro closed no
- Dec 22 '06 pol>eng przebywać na stypendium she was a scholarship student at pro closed ok
- Nov 21 '06 pol>eng sporządzanie pism firmowych writing company letters pro closed no
- Nov 13 '06 pol>eng system podejmowania decyzji większością kwalifikowaną w Radzie qualified majority voting system in the Council pro closed ok
4 Nov 10 '06 pol>eng 81 gr 81/100 pro closed ok
4 Nov 1 '06 pol>eng ubezpieczenie komunikacyjne vehicle insurance pro closed ok
4 Oct 19 '06 pol>eng kierownik Pracowni Polityki Społecznej, Narodowościowej i Wyznaniowej director of the Department of Social, Ethnic and Religious Policies pro closed ok
4 Oct 19 '06 pol>eng dzień ostateczny dla sabejczyków judgement day for the Sabians pro closed ok
4 Oct 19 '06 pol>eng pod podobiznami staropolskich meczetów under pictures of old Polish mosques pro closed ok
4 Oct 19 '06 pol>eng sekretarz gminy secretary of the commune pro closed no
4 Oct 10 '06 pol>eng w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych firmy in reasonable proportion to the company's economic results pro closed ok
4 Sep 28 '06 pol>eng Publiczna Szkoła Zasadnicza Gastronomiczna Public Vocational School of Catering pro closed no
4 Sep 7 '06 pol>eng problematyka marialnoprawna substantive law pro closed no
4 Sep 7 '06 pol>eng izba cywilna Civil Chamber pro closed ok
4 Sep 7 '06 pol>eng od decyzji o odmowie wjazdu przysluguje Panu/Pani odwolanie you are entitled to make an appeal against the refusal of entry clearance pro closed no
- Sep 7 '06 pol>eng unowocześnienie bazy edukacyjnej modernization of the educational base pro closed ok
- Aug 24 '06 pol>eng działania na wektorach vector operations pro closed no
4 Aug 20 '06 pol>eng klub kwadransowych grubasów podpowiedź pro closed no
- Aug 7 '06 pol>eng Gospodarstwo Rolno Ogrodniczo Szkółkarskie "XXX" Tadeusz XXX Agricultural, Horticultural and Nursery Farm pro open no
- Jul 5 '06 pol>eng na stałe for an unlimited period pro closed no
- May 26 '06 pol>eng centrum rozwoju przedsiębiorczości Entrepreneurship Development Centre pro closed no
4 May 8 '06 pol>eng Departament Obsługi Narodowego Koordynatora Pomocy National Aid Coordinator Department pro closed no
4 May 1 '06 pol>eng osrodek kulturotworczy cultural centre pro closed no
4 Apr 17 '06 pol>eng rozszerzyć ofertę o to extend the offer to include pro closed no
- Apr 9 '06 pol>eng poznać specyfikę zawodu become familiar with the job pro closed ok
- Apr 9 '06 pol>eng Katolickim Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Catholic Disabled Association of the Diocese of Siedlce pro closed ok
4 Apr 8 '06 pol>eng rudnia ironworks pro closed no
4 Apr 7 '06 pol>eng Eksport i Import wyrobów Cywilnych Export and Import of Civilian Products pro closed no
4 Mar 31 '06 pol>eng niniejszym udzielam referencji I hereby recommend pro closed no
- Mar 26 '06 pol>eng zastępca naczelnika sekcji prewencji Deputy Head of (Crime) Prevention Section pro closed ok
4 Mar 22 '06 pol>eng osobo-dni man-days pro closed no
4 Mar 22 '06 pol>eng odsłona hit pro closed ok
4 Mar 3 '06 pol>eng ksiądz zakonny order priest pro closed ok
- Feb 26 '06 pol>eng Ministerstwo Oswiaty i Szkolnictwa Wyzszego Ministry of Primary, Secondary and Higher Education pro closed ok
- Feb 23 '06 pol>eng słuchacz student pro closed no
- Feb 21 '06 pol>eng Wszechnica Świetokrzyska Świętokrzyska University pro closed no
4 Feb 20 '06 pol>eng oczy iraza yeux eyes pro closed no
- Feb 4 '06 pol>eng siad z leżenia sitting from lying pro closed ok
4 Jan 29 '06 pol>eng Wysoczyzna Siedlecka Siedlce/Siedlecka Upland pro closed no
- Jan 15 '06 pol>eng bezkrytycznie zaspokajać without reflection pro closed no
4 Jan 12 '06 pol>eng j.t. Dz. U. consolidated text: Dziennik Ustaw pro closed ok
- Dec 27 '05 pol>eng w trybie określonym w zarządzeniu pursuant to the order pro closed no
4 Dec 20 '05 pol>eng zajmowane stanowisko służbowe served in the position of pro closed no
- Dec 13 '05 pol>eng Gospodarka Morska Marine Economy pro closed ok
- Dec 13 '05 pol>eng Szkoła Zasadnicza Odzieżowa Zespołu Szkół Włokienniczo - Odzieżowyc Basic School of Clothing of the Clothing and Textile School Complex pro closed no
4 Dec 10 '05 pol>eng ubezpieczenia gospodarcze business insurance pro closed ok
4 Dec 2 '05 pol>eng gramatykografia grammaticography pro closed ok
- Dec 1 '05 pol>eng mieszkanie służbowe tied accommodation pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last