Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 28 '10 pol>eng teren wewnątrz osiedlowy is located/lies within the boundaries of pro closed ok
- Nov 21 '09 pol>eng tu: nie orzekać reserves judgment pro closed ok
4 Oct 29 '09 pol>eng sklep z używaną odzieżą second hand/used clothing store pro closed no
- Oct 28 '09 pol>eng nawiązywać evoke pro closed no
4 Oct 26 '09 pol>eng studium doradców podatkowych (postgraduate) certificate program for tax planners pro closed no
4 Oct 16 '09 pol>eng spółdzielnia drewno-budowlana lumber and construction cooperative pro closed no
4 Oct 15 '09 pol>eng zapraszamy serdecznie! please join us pro closed ok
4 Oct 14 '09 pol>eng magister inżynier mechaniki M Sc Mechanical Engineering pro closed no
- Oct 13 '09 pol>eng ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych "Farm and Forest Land Protection Act" pro closed no
- Oct 13 '09 pol>eng profil matematyczno-fizyczny concentration in math and physics pro closed no
- Oct 12 '09 pol>eng droga szerokopasmowa multiple-lane road pro closed no
4 Oct 10 '09 pol>eng Wykonujemy instalacje we perform installation/we install pro closed ok
4 Oct 10 '09 pol>eng kurator (zawodowy) case worker pro closed ok
4 Oct 9 '09 pol>eng na zgodny wniosek mutual petition pro closed no
4 Oct 8 '09 pol>eng odpowiadać nieruchomością secured by real property pro closed no
4 Oct 8 '09 pol>eng czarnoskóry black male pro closed no
- Sep 29 '09 pol>eng Oświadczenie o stanie majątkowym financial disclosure statement pro closed no
- Sep 26 '09 pol>eng postanowienie ruling pro closed ok
4 Sep 25 '09 pol>eng celem objęcia udziałów to convert to/into equity pro closed ok
- Sep 23 '09 pol>eng wykorzystywać limit (kredytowy) deplete the limit pro closed no
4 Sep 23 '09 pol>eng ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych Law on self governance of nurses and midwives pro closed ok
- Sep 23 '09 pol>eng transakcja handlu zagranicznego international trade transaction pro closed no
- Sep 20 '09 pol>eng nieobjęty systemem szkolnictwa specjalnego not eligible for/not covered by pro open no
4 Sep 20 '09 pol>eng ciąg krajobrazowy landscape structure/landscape pattern pro closed ok
- Sep 16 '09 pol>eng trybuny stałe i ruchome fixed and portable bleachers pro closed ok
- Sep 16 '09 pol>eng nalezy rozumiec jako zapewnienie should be interpreted as pro closed no
- Sep 11 '09 pol>eng psia krew shit/crap pro closed ok
- Sep 7 '09 pol>eng wywołać do tablicy calling on pro open no
4 Aug 28 '09 pol>eng uchodzić płazem to get away with murder pro closed no
- Aug 26 '09 pol>eng robić swoje keep one's nose to the grindstone pro closed no
- Jul 17 '09 pol>eng specjalista ds. zakupów acquisitions specialist pro closed no
- Jul 17 '09 pol>eng wyjazdowe posiedzenie off-site meeting/session pro closed no
- Jul 3 '09 pol>eng świadczenie innych rzeczy zamiennych payments in kind pro closed no
- Jun 2 '09 pol>eng po rozpatrzeniu, ...orzekłem jak w sentencji decyzji having considered, ... I uphold the decision pro open no
4 May 19 '09 pol>eng klauzule warunkowe provisos pro closed no
- Mar 23 '09 pol>eng zaangażowanie społeczne mieszkańców grassroots/civic/community/citizen activism pro closed no
- Mar 23 '09 pol>eng parking kubaturowy above-ground parking garage pro closed no
4 Mar 19 '09 pol>eng Menedżer ds. Realizacji Kontraktów contract administration manager pro closed ok
- Mar 16 '09 pol>eng na własną prośbę single-handedly/on his own volition pro closed no
- Mar 5 '09 pol>eng ekologiczne paliwa węglowe green/sustainable carbon-based fuels pro closed no
4 Mar 5 '09 pol>eng domaganie się rozwiązania umowy right to seek/right to petition for termination of (an/the) agreement pro closed no
- Mar 1 '09 pol>eng Zobowiązanie z tytułu urlopów pracowniczych employee vacation pay/vacation leave liability pro closed no
4 Feb 27 '09 pol>eng płytko shallow pro closed no
- Feb 24 '09 pol>eng przepisy wprowadzające ustawę provisions enacting the law pro open no
- Feb 18 '09 pol>eng przewałowanie turnover pro closed ok
4 Feb 18 '09 pol>eng kopać się z koniem fight a losing battle pro closed no
- Feb 18 '09 pol>eng zwrócić honor exonerate/redeem pro closed no
- Feb 16 '09 pol>eng dobo-dzień day/24-hour period pro just_closed no
- Feb 17 '09 pol>eng podpór na brzuszku abdomen support pro open no
4 Feb 12 '09 pol>eng elementy maskujące concealing elements pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last