Member since Jun '06

Working languages:
English to Polish
Polish to English

Availability today:
Available

April 2021
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Anna Bielska
translation/transcreation/proofreading

Warsaw, Mazowieckie, Poland
Local time: 16:39 CEST (GMT+2)

Native in: Polish (Variant: Standard-Poland) Native in Polish
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
5 positive reviews
(1 unidentified)

1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
User message
Experienced Polish translator specializing in power industry, automation and control
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
Blue Board affiliation:
Services Translation, Transcreation, Editing/proofreading, Language instruction, Native speaker conversation, Interpreting, Training
Expertise
Specializes in:
Energy / Power GenerationEngineering (general)
Automation & RoboticsMedical: Instruments
Computers: Systems, NetworksInternational Org/Dev/Coop
Chemistry; Chem Sci/EngPetroleum Eng/Sci
Telecom(munications)Media / Multimedia

Rates
English to Polish - Rates: 0.05 - 0.06 EUR per word / 30 - 40 EUR per hour
Polish to English - Rates: 0.05 - 0.06 EUR per word / 30 - 40 EUR per hour
Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 16, Questions answered: 13, Questions asked: 1
Blue Board entries made by this user  6 entries

Portfolio Sample translations submitted: 15
English to Polish: aplikatory sferyczne
General field: Medical
Detailed field: Medical: Instruments
Source text - English
Each spherical applicator consists of an applicator ball (1) at the distal end, attached
to a cylindrical shank (2) which is open at the proximal end (4).
The shank (3) of the spherical applicator is designed in such a way that it fits
over the x-ray probe on the XRS X-ray source. The proximal end (4) is used to
adapt the spherical applicator to the XRS x-ray source on the INTRABEAM
stand.
If the spherical applicator is properly adapted to theINTRABEAM Stand at the
XRS X-ray source, then the isocenter of the XRS x-ray source coincides with
the center of the applicator ball (1) and the interlock allows x-rays to be produced.
You can order the spherical applicators either as a set or as single items. The
set comprises eight applicators with different sphere diameters and a sterilization
tray. The spherical applicators can also be ordered individually; this also
applies to the sterile container.
Do not sterilize a spherical applicator more than 100 times. The spherical applicator
must no longer be used after that.
Translation - Polish
Każdy aplikator sferyczny składa się z kulki aplikacyjnej (1) na końcówce zamocowanej do cylindrycznego trzonka (2) otwartego z drugiej strony (4).
Trzonek (3) aplikatora sferycznego zaprojektowano tak, aby pasował do sondy promieni X źródła XRS promieni X. Szeroka końcówka (4) służy do mocowania aplikatora sferycznego do XRS źródła promieni X na stelażu INTRABEAM.

Przy prawidłowym zamocowaniu aplikatora sferycznego do stelażu INTRABEAM na źródle promieni X, XRS, punkt izocentryczny źródła promieni X na XRS będzie zbieżny ze środkiem kulki aplikacyjnej (1) i blokada zezwoli na wygenerowanie promieni X.
Aplikatory sferyczne można zamawiać w zestawach lub pojedynczo. Zestaw składa się z ośmiu aplikatorów o różnych średnicach kuli i tacki sterylizacyjnej. Aplikatory sferyczne można także zamówić indywidualnie; to samo dotyczy pojemnika sterylnego.

Nie sterylizuj aplikatora sferycznego więcej niż 100 razy. Po tym czasie produktu nie wolno dłużej używać .
Polish to English: WPŁYW MORFOLOGII SIATKI PODZIAŁU NA DOKŁADNOŚĆ OBLICZEŃ MES ROZCIĄGANYCH PRÓBEK Z KARBEM V
General field: Science
Detailed field: Mechanics / Mech Engineering
Source text - Polish
Introduction
Analitycznego rozwiązanie zagadnienia spiętrzenia naprężeń w okrągłej próbce z karbem obrączkowym V zostało opisane w pracy Nisitaniego [1]. Ze względu na znaczne skomplikowanie rozwiązania autor podał stabelaryzowane wyniki, wyznaczone dla karbów o wybranych cechach geometrycznych. Celem dostarczenia rozwiązań dla karbów o dowolnej geometrii Noda [2], wychodząc od rozwiązania Nisitaniego, zaproponował szereg zapisów bazujących na zmodyfikowanej formule Neubera. Stosunkowo rozbudowane zależności pozwalają na wyznaczenie wartości Kt z dokładnością do 1% w szerokim zakresie zmienności wymiarów geometrycznych karbów. Inne podejście zostało opisane w pracy [3], gdzie zaproponowano podział karbów na siedem grup wyróżnionych ze względu na głębokość i promień. Dzięki temu, że w każdej z grup obowiązują inne zależności, wartości Kt można wyznaczyć z wyższą dokładnością dla ekstremalnie łagodnych lub ostrych karbów.
Zagadnienie wpływu rzędu elementów skończonych na dokładność obliczeń podjęto w pracy [4]. W trakcie analiz prowadzonych z użyciem siatek kształtowanych swobodnie kontrolowano wielkość modelu niezbędną do uzyskania założonej dokładności. Stwierdzono, że różnica dokładności między elementami pierwszego i drugiego rzędu jest znacznie większa niż między elementami drugiego i trzeciego oraz wyższych rzędów [4].
W pracy podjęto problematykę wpływu morfologii siatki podziału w okolicach karbu na dokładność obliczeń FEM prowadzonych z użyciem czworobocznych elementów drugiego rzędu. W trakcie analiz dokonano porównania siatek kształtowanych swobodnie i według wzorca. Celem poprawienia dokładności obliczeń w okolicach karbu wyróżniono podobszar którego postać zależał od metody kształtowania siatki. W toku obliczeń wyznaczano jak ze zmianą wielkości elementu skończonego zmieniają się parametry jakościowe siatki oraz błąd naprężeniowy. Wyznaczone parametry zestawiono z wartościami współczynnika spiętrzenia naprężeń. Wskazano siatkę o najwyższej jakości ze względu na badane parametry. Porównano dokładność obliczeń Kt wykonanych FEM i innymi metodami zaczerpniętymi z literatury [1, 2, 3].
Obiekt i warunki badań
Translation - English
Introduction
Analytical solution of the issue of stress concentration in round bar with V-shaped notch was described in Nisitani’s work [1]. Due to significant complexity of the solution, the author specified tabularised results set for notches of selected geometrical properties. In order to deliver solutions for notches of any geometry Noda [2], originating from Nisitani’s solution, proposed a series of transcriptions based upon modified Neuber’s formula. Relatively developed contingency allows for specification of Kt value with accuracy of up to 1% in the broad scope of variability of geometrical dimensions of notches. Other approach was described in work [3] which proposes the division of notches into seven groups differentiated along their depth and radius. As each group is governed by other contingency, Kt values can be specified with higher accuracy for extremely gentle or steep notches.
The issue of influence of finite elements order on calculation accuracy was discussed in work [4]. During analyses conducted with the use of free mesh the size of model necessary for obtaining the assumed accuracy was controlled. It was stated that accuracy difference between first and second order elements is significantly higher then between second and third order and higher orders elements [4].
The work undertakes the issue of the influence of mesh morphology near notch area onto the accuracy of FEM calculations conducted with the use of four sided second order elements. During analyses comparison of free and mapped meshes was performed. In order to improve calculation accuracy, in the notch area, sub-area, shape of which depended on mesh formation method, was specified. During calculations it was specified in what manner along the change of finite element size, mesh quality parameters and stress error change. Defined parameters were set with the values of stress concentration factor. The mesh of the highest quality with respect to tested parameters was defined. Accuracy of Kt calculations performed with FEM and other methods derived from literature [1, 2, 3] was compared.
English to Polish: bufor danych
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Electronics / Elect Eng
Source text - English
LEDs
The logger has a green and a red LED.
When pushing the start/stop button, the LED will flash as
long as you keep the button pushed - green for start, red for
stop. Start and stop, respectively, are confirmed by double
blinking of the LED.
As soon as the logger is started, the green LED will blink
every three seconds. This will continue until the logger is
being stopped, the battery is empty, or a temperature limit
has been violated.
Should any of temperature limits be violated for longer than
the configured alarm delay, the logger will blink red instead of
green every three seconds. This will continue until the logger
is being stopped or the battery is empty.
When the logger is being stopped, the LED will double blink
every three seconds – green, if no limit has been violated,
otherwise red.
Translation - Polish
Diody
Bufor posiada czerwoną i zieloną diodę. Po przyciśnięciu przycisku start/stop, dioda będzie migać do czasu, gdy przycisk pozostaje wciśnięty – zielona dla włączenia, czerwona – dla zatrzymania. Włączenie i wyłączenie sygnalizowane są podwójnym mignięciem diody. Po uruchomieniu bufora, zielona dioda zacznie migać co 3 sekundy. Sygnał ten będzie kontynuowany aż do wyłączenia bufora, wyczerpania baterii lub przekroczenia limitu temperatury.
W przypadku przekroczenia limitów temperatury przez czas dłuższy niż skonfigurowane opóźnienie alarmu, zamiast zielonej diody co 3 sekundy zacznie migać czerwona dioda. Sygnalizowanie to będzie trwało Az do zatrzymania bufora lub wyczerpania baterii.
Po wyłączeniu bufora dioda zamiga co 3 sekundy – na zielono, jeśli nie przekroczono limitów, na czerwono – w przeciwnym razie.
Polish to English: Przedmiot Zapytania informacyjnego
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Energy / Power Generation
Source text - Polish
2. Podstawowe założenia projektu
Do obowiązków Partnera będzie należało w szczególności:
zakup wymaganego wolumenu energii (strategia zakupowa i budowa portfela zakupu energii elektrycznej odpowiedniego dla profilu zużycia klientów XXX)
bilansowanie energii elektrycznej w tym pełnienie obowiązków podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie energii elektrycznej
zarządzanie ryzykiem obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym
zakup wymaganych świadectw pochodzenia energii elektrycznej
zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń finansowych dla zakupionego wolumenu energii elektrycznej
wypełnienie wszelkich niezbędnych wymagań formalnych związanych z uczestnictwem XXX na rynku hurtowym energii elektrycznej
przygotowanie wszelkich niezbędnych danych wymaganych przez instytucje nadzorujące rynek energii elektrycznej
XXX deklaruje pełną współpracę przy dostarczaniu danych niezbędnych do wykonania czynności będących po stronie partnera, które będą w posiadaniu XXX.
Translation - English
2. Basic project assumptions
The Partner’s obligations shall include, in particular:
Purchase of the required energy volume (purchase strategy and construction of portfolio of electric energy purchase, appropriate for the profile of OPL customers consumption)
Balancing of electric energy, including fulfilment of duties of the entity responsible for electric energy on wholesale market
Risk management on electric energy turnover on wholesale market
Purchase of required certificates of origin of electric energy
Providing appropriate financial security for purchased electric energy volume
Fulfilment of all necessary official requirements connected with XXX participation in electric energy wholesale market
Preparation of all necessary data required by institutions which supervise electric energy market
XXX declares full cooperation upon delivery of data, necessary for realization of activities on part of the customer, which are at the disposal of XXX.
English to Polish: settlement agreement
General field: Bus/Financial
Detailed field: Business/Commerce (general)
Source text - English
Final Provisions

7 This Agreement becomes valid and effective on the date of its execution by all Parties.
8 Any changes and amendments to this Agreement may be made only in writing and with the consent of all Parties.
9 If any provision of this Agreement is or becomes invalid or unenforceable, other provisions of this Agreement remain valid and enforceable. Provisions of generally binding legal regulations governing the mutual relationship of the Contracting Parties will apply instead of such invalid or unenforceable provision. The Contracting Parties will regulate their relationship by adopting a provision which to greatest possible extent corresponds to the intention of the invalid, or as the case may be, unenforceable provision, and the purpose and sense of this Agreement.
10 This Agreement is executed in four counterparts, each of which shall be deemed to be an original. Each Contracting Party shall receive two counterparts.
11 Disputes that cannot be solved amicably shall be finally settled in accordance with the “Rules of Conciliation and Arbitration” of the International Chamber of Commerce by three arbitrators nominated in accordance with these rules. The arbitration shall take place in Paris, France, in English language. This Agreement shall be construed and governed according to Polish Law. The collision regulations as well as the Act on the International Sale of Goods shall be excluded.
Translation - Polish
Postanowienia końcowe

7 Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie wraz z datą jego wykonania przez wszystkie Strony.
8 Jakiekolwiek zmiany i poprawki do Porozumienia będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej za zgodą wszystkich Stron.
9 W przypadku utraty ważności lub wykonalności przez którekolwiek z postanowień niniejszego Porozumienia, pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają ważne i wykonalne. W miejsce takich nieważnych lub niewykonalnych postanowień, zastosowanie będą miały postanowienia ogólnie wiążących przepisów prawnych regulujących stosunki wzajemne Stron umowy. Strony umowy będą prowadziły stosunki wzajemne poprzez zastosowanie postanowienia, które w jak największym stopniu odpowiada treści postanowienia nieważnego, lub niewykonalnego, oraz celowi i treści niniejszego Porozumienia.
10 Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden stanowi oryginał. Każda ze stron Umowy otrzymuje po dwa egzemplarze.
11 Spory, które nie mogą zostać rozwiązane polubownie będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami zasad arbitrażu polubownego Międzynarodowej Izby Handlowej przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi zasadami. Postępowanie arbitrażowe odbywać się będzie w Paryżu, Francja, w języku angielskim. Niniejsze Postanowienie zostało sporządzone zgodnie z prawem polskim i podlega prawu polskiemu. Przepisy kolizyjne oraz Ustawa o międzynarodowej sprzedaży towarów zostają wykluczone.
English to Polish: instrukcja obsługi spektometru
General field: Medical
Detailed field: Medical: Instruments
Source text - English
Windows 7 Operating System
Windows 7 is the instrument operating system for Cirrus HD-OCT models 500 and 5000.
Logging on to Windows
The Model 500 and 5000 instruments are configured to automatically log on to Windows
and start the Cirrus application. Automatic log on is performed using the Zeiss user
account and the November171846 password.
If manual log on is desired, it can be enabled by running the Configure Logon program in
Accessories/System Tools. Select the check box labeled users must enter a user name and
password to use this computer. Upon reboot you will be prompted to select a user and
enter a password for the selected user. Select Zeiss as the user and enter the password
above.
To re-enable auto log on, run the Configure logon program, select the Zeiss user and select
the check box indicated above. Enter the password indicated above when prompted.
Windows Automatic Update
The default (shipped) auto update (as shown in Figure 6) and recommended Windows
Automatic Update setting and update steps are described below.
1. Connect Cirrus to the internet via network connection.
2. From the Windows taskbar, select Start > Control Panel > Windows Update to display
the WINDOWS UPDATE screen.
Translation - Polish
System operacyjny Windows 7
Windows 7 jest systemem operacyjnym dla Cirrus HD-OCT, Modele 500 i 5000.

Logowanie do Windows
Przyrządy Modelu 500 i 5000 są skonfigurowane na automatyczne logowanie się do systemu Windows i uruchomienie aplikacji Cirrus. Automatyczne logowanie odbywa się za pomocą hasła użytkownika Zeiss i hasła November171846. jeśli wymagane jest logowanie ręczne, można je wykonać uruchamiając program Konfiguruj Logowanie w Akcesoriach/Narzędziach Systemowych. Po wybraniu pozycji użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, aby korzystać z komputera. Przy ponownym uruchamianiu systemu pojawi się komunikat z żądaniem wprowadzenia hasła dla wybranego użytkownika. Wybierz Zeiss jako użytkownika i wprowadź powyższe hasło.
Aby ponownie włączyć logowanie automatyczne, uruchom program Konfiguracji Logowania, wybierz użytkownika Zeiss i wybierz pozycję podaną powyżej. Po wyświetleniu komunikatu wpisz powyższe hasło.

Automatyczna aktualizacja Windows
Poniżej opisano domyślną (wysłaną) aktualizację automatyczną (Rysunek 6) i zalecane ustawienia oraz kroki aktualizacji dla Automatycznej Aktualizacji Windows.

1. Podłącz Cirrus do Internetu za pomocą połączenia sieciowego.
2. W pasku zadań Windows wybierz Start > Panel Sterowania> Aktualizacja Windows aby wyświetlić ekran AKTUALIZACJA WINDOWS.
English to Polish: flow meter manual
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Electronics / Elect Eng
Source text - English
Insertion style thermal mass flowmeters include a sensor & probe assembly that is inserted
into the process gas flow conduit to allow the process gas to flow across the flow sensing
elements. Our insertion style flowmeters are available with 1/2", 3/4", or 1" OD probes. Tube
fittings and ball valve retractor assemblies, with or
without a mounting flange, are also available from the
factory as options. The tube length must be specified
upon ordering. Standard lengths range from a minimum
of 6" to a maximum of 36". For other probe diameters
and lengths, please consult the factory.
Remote style thermal mass flowmeters utilize two
enclosures. One enclosure is mounted at the point of
measurement on the flow section or on the probe
assembly. This enclosure may be rated for either
hazardous environments or for ordinary, non‐hazardous
environments, as necessary. The second (remote)
enclosure is usually placed in a readily accessible
location rated for non‐hazardous conditions. (Contact the factory for information concerning
remote explosion‐proof enclosure). The remote enclosure includes the all of the electrical
connections as well as the linearizing electronics and the display/keypad assembly. Only a twowire,
twisted‐pair cable is required to carry the input power and flow signal between the two
enclosures.
Translation - Polish
Zanurzeniowe termiczne przepływomierze masowe obejmują układ czujnika i sondy zanurzonej w przewodzie przepływu gazu technologicznego i umożliwiającej przepływ gazu technologicznego przez elementy czujnika. Nasze przepływomierze zanurzeniowe dostępne są wraz z sondami o średnicy zewnętrznej 1/2", 3/4" lub 1".
Fabrycznie, jako opcje, dostępne sa także mocowania
rurek oraz układy retraktora zaworu kulkowego, z lub
bez kołnierza montażowego.
Długość rurki należy określić przy składaniu zamówienia.
Standardowy zakres długości wynosi od minimum 6"
do maksimum 36". W przypadku innych długości i
średnic sondy, skontaktuj się z fabryką.Zdalne termiczne przepływomierze masowe używają
dwóch obudów. Jedna obudowa montowana jest w punkcie
pomiarowym na odcinku przepływu lub na układzie sondy.
Taka obudowa nadaje się do zastosowania odpowiednio dla
środowiska niebezpiecznego lub dla środowisk zwykłych, nie niebezpiecznych.
Druga obudowa (zdalna) zwykle montowana jest w łatwo dostępnej lokalizacji i przeznaczona dla warunków nie niebezpiecznych (skontaktuj się z fabryką celem uzyskania informacji dotyczących obudowy zdalnej do użycia w obszarach zagrożonych wybuchem). Obudowa zdalna obejmuje wszystkie połączenia elektryczne oraz elektronikę linearyzacji i układ ekranu/ klawiatury. Do przesyłu sygnału wejściowego zasilania i przepływu pomiędzy obiema obudowami wystarczy skręcony kabel dwużyłowy. Termiczne przepływomierze masowe wykorzystują zasadę przenoszenia ciepła w celu bezpośredniego pomiaru przepływu masowego. Czujniki termiczne przepływu masowego firmy EPI wykorzystują dwa dopasowane radiometrycznie i wykonane z doskonałej jakości platyny oporowe detektory temperatury (RTD). Platynowy element czujnika umieszczony jest w osłonie ze stali nierdzewnej, lub, jeśli tak określono, w osłonie z materiału
English to Polish: distribution system
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Automation & Robotics
Source text - English
UTH - Upper Timing Hopper:
The upper timing hopper collects the product of the Ishida weigher.
When the LTH is empty it can fill all 6 pockets. Be sure the timings are set in a way no
product is dropped between the pockets.
The delay of opening and open time is adjustable via the display under the button
“timers”.
SC – Swing Chute:
The swing chute will move to the three different positions operated by several air
cylinders. The chute consists of two pipes and moves each time when the two positions
are filled.
After a reset (cleaning ready) the swing chute will be moved to the starting position.
The swing chute moves to the next position if a certain time is passed after the upper
timing hopper dropped the product.
This droptime “Droptime through swing chute” is adjustable via the display under the
button “timers”
Reject:
In case of an reject the SC moves to the reject position which has a small reject bin to
collect the rejects.
LTH - Lower Timing Hopper:
The lower timing hopper collects the product of all 6 pockets while the thermoformer is
moving to the new position. When the thermo former is in its new position the LTH opens
after the DF is down.
The delay of opening and open time is adjustable via the display under the button
“timers”.
DF – Dipping funnel:
The dipping funnel is an adaption to the thermoformer and takes care that no product is
spilled on the thermo former to keep the seal area clean.
When the thermo former is in position this DF moves down to the thermo former.
The DF goes up again when the DF down time has ended.
The delay of going down and the downtime is adjustable via the display under the button
“timers”.
Translation - Polish
UTH - Górny lej taktowany:
Górny lej taktowany zabiera produkt z naważarki Ishida.
Kiedy LTH jest pusty, może napełnić wszystkie 6 kieszeni. Upewnij się, że regulacja czasu ustawiona jest tak, aby pod żadnym pozorem produkt nie spadł pomiędzy kieszenie.
Opóźnienie czasu otwierania i zamykania jest regulowane przyciskiem “timers” na ekranie.

SC – Ruchomy zsyp:
Ruchomy zsyp przesuwa się do trzech różnych pozycji obsługiwanych kilkoma cylindrami powietrznymi. Zsyp składa się z dwóch rur i przesuwa się za każdym razem, kiedy dwie pozycje zostają napełnione.
Po zresetowaniu (czyszczenie gotowe) ruchomy zsyp przesunie się do pozycji wyjściowej.
Ruchomy zsyp przesuwa się do następnej pozycji, po upływie określonego czasu po zrzuceniu produktu przez górny lej taktowany.
Ten czas zrzutu “czas zrzutu ruchomego zsypu” jest regulowany przyciskiem “timers” na ekranie.

Odrzut:
W przypadku odrzutu SC przesuwa się do pozycji odrzutu, która posiada niewielki pojemnik na odrzuty.

LTH - Dolny lej taktowany:
Dolny lej taktowany zbiera produkt ze wszystkich 6 kieszeni, kiedy termoformierka przesuwa się do nowej pozycji. Kiedy termoformierka znajdzie się w nowej pozycji, LTH otwiera się, gdy DF znajdzie się w dole.
Opóźnienie czasu otwarcia i zamknięcia jest regulowane przyciskiem “timers” na ekranie.

DF – Lej zrzutowy:
Lej zrzutowy jest przystosowany do termoformierki i pilnuje, aby żaden produkt nie przedostał się na termoformierkę co pozwala na zachowanie w czystości obszaru szczelnego.
Kiedy termoformierka znajdzie się w tej pozycji, DF przesuwa się w dół na termoformierkę.
DF przesuwa się ponownie w górę, po upływie czasu w dole DF.
Opóźnienie czasu ruchu w górę i w dół jest regulowane przyciskiem “timers” na ekranie.
English to Polish: contract
General field: Bus/Financial
Detailed field: Business/Commerce (general)
Source text - English

§ 6. LIABILITY IN CASE OF FAILURE OF REALIZATION OR INCORRECT REALIZATION OF CONTRACTUAL OBLIGATIONS
1. The Parties hereto shall be released from any liability for partial or whole failure to meet their contractual obligations resulting from Force Majeur (war, revolution, embargo, natural disasters) which could not be foreseen nor eliminated by the parties at the moment of conclusion of the Contract. Lack of labour or materials at the Seller’s shall not be deemed as Force Majeur unless it is not the direct result of Force Majeur.
2. In the event of Force Majeur, the Party it disabled meeting its contractual obligations is obliged to inform the other Party by fax within 48 (forty eight) hours since commencement of occurrence of the aforementioned circumstances. Official letter confirming such fact, certified by a qualified Chamber of Commerce, should be sent within 10 (ten) days. In case of short-term Force Majeur event (such as natural disaster, social riots) the delivery shall be delayed.
3. If the Seller does not meet delivery, assembly and start-up terms, as specified herein, due to reasons other than Force Majeur, it shall be obliged to pay contractual fines, calculated as follows, which shall be deducted from the sum of payment due for the delivery, or with which the Seller shall be charged by the Purchaser by separate documents (debit notes). The sum required by the debit note shall be paid by the Seller within 7 (seven) days since such debit note issuing date.
4. In case the Seller, within the guarantee period, does not meet the requirements specified in § 5, the Seller shall pay to the Purchaser the contractual fine at the amount of 0.2% for each 1 (one) day of delay, not more than 3% of the Contract value.
5. In case of delay of the Seller with delivery of devices (as specified in § 4.3) by more than 1 (one) week, the Seller shall pay to the Purchaser the contractual fine at the amount of 0.2% for each week of delay. The Purchaser, in such case, can deduct the amount of contractual fine from the payment for the devices due to the Seller. The contractual fine shall be calculated since the time of delivery of devices or until termination of the Contract by the Purchaser according to procedures specified in the following par. 6. Payment of contractual fine does not in any case exclude obligation of payment of compensation at the amount transferring the amount of contractual fine.
6. In case the Seller is not able to deliver devices covered by the Contract in the period exceeding 5 (five) weeks with respect to the period specified in § 4.3, it is obliged to immediately return all amounts, paid by the Purchaser, increased by interests at the amount of 0.2% for each week, starting from the day of payment of financial assets to bank account of the seller, until the day of their return to bank account of the Purchaser. Moreover, in case of delay of delivery exceeding 10 (ten) weeks, the Purchaser shall be entitled to withdraw from the contract without any consequences, including, in particular it shall not be obliged to pay any compensation, contractual fine, interests or any similar payment whatsoever to the Seller, by a written statement submitted to the Seller. Withdrawal of the Purchaser from the Contract does not constitute any waiver of the Seller’s payment obligation of contractual fine according to the aforementioned § 6.5.

Translation - Polish

§ 6. LIABILITY FOR FAILURE OF REALIZATION OR INCORRECT REALIZATION OF CONTRACTUAL OBLIGATIONS
1. Strony niniejszej Umowy będą zwolnione od odpowiedzialności za częściowe czy całkowite niespełnienie swoich zobowiązań umownych jeśli wynikło to z działania Siły Wyższej (wojna, rewolucja, embargo, klęski żywiołowe), których Strony nie mogły ani przewidzieć ani wyeliminować w chwili zawarcia niniejszej umowy. Niedobory siły roboczej czy materiałów u Sprzedającego nie będą uznawane za Siłę Wyższą o ile nie jest to bezpośredni rezultat zdarzenia Siły Wyższej.
2. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona której to przeszkodziło w spełnieniu jej zobowiązań umownych jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony faksem w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od rozpoczęcia działania wyżej wspomnianych okoliczności. Oficjalne pismo stwierdzające ten fakt, potwierdzone przez kwalifikującą się Izbę Handlowa, powinno być wysłane w ciągu 10 (dziesięciu) dni. W przypadku krótkotrwałego zdarzenia Siły Wyższej (jak klęska żywiołowa, zamieszki społeczne) dostawa będzie opóźniona.
3. Gdyby Sprzedający nie dotrzymał terminów dostawy, montażu i uruchomienia, jak określono w niniejszej Umowie, na skutek innych powodów niż działanie Siły Wyższej, będzie on zobowiązany do zapłacenia kar umownych, obliczonych jak podano niżej, które będą potrącane z sumy płatności należnej za dostawę, lub którą The Seller zostanie obciążony przez Kupującego odrębnymi dokumentami (noty debetowe). Suma żądana przez notę debetową będzie zapłacona przez Sprzedającego w ciągu 7 (siedmiu) days od daty wystawienia noty debetowej.
4. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedającego w okresie gwarancji warunków wyszczególnionych w § 5, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% za każdy 1 (jeden) dzień opóźnienia, nie więcej niż 3% wartości umowy.
5. W przypadku opóźnienia Sprzedającego w dostawie urządzeń (jak wskazano w § 4.3) o więcej niż 1 (jeden) tydzień, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% za każdy tydzień zwłoki. Kupujący może w takim wypadku odliczyć kwotę kary umownej od należnej Sprzedającemu płatności za urządzenia. Kara umowa będzie naliczana do momentu dostarczenia urządzeń lub do momentu odstąpienia od Umowy przez Kupującego w trybie wskazanym w poniższym ust. 6. Zapłata kary umownej nie wyłącza w żadnym wypadku obowiązku zapłaty odszkodowania w kwocie przenoszącej wysokość kary umownej.
6. W przypadku gdyby Sprzedający nie mógł wywiązać się z dostawy urządzeń objętych Umową w okresie powyżej 5 (pięć) tygodni w stosunku do terminu określonego w § 4.3, zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wszelkich zapłaconych przez Kupującego kwot powiększonych o odsetki w wysokości 0,2% za każdy tydzień, począwszy od dnia wpływu środków finansowych na rachunek Sprzedającego, do dnia ich zwrotu na rachunek Kupującego. Ponadto, w przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 10 (dziesięć) tygodni The Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bez żadnych konsekwencji, w tym w szczególności nie będzie zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary umownej, odsetek lub innego podobnego świadczenia na rzecz Sprzedającego, poprzez pisemne oświadczenie skierowane do Sprzedającego. Odstąpienie Kupującego od Umowy nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Sprzedającego kary umownej zgodnie z treścią powyższego § 6.5.

English to Polish: CO2 plant specification
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Energy / Power Generation
Source text - English
TABLE OF CONTENTS
A. GENERAL INFORMATION ................................................................................................................................... 8
A.1 PURPOSE. ............................................................................................................................................................. 8
A.2 TRAINING OF OPERATORS AND MAINTENANCE PERSONNEL ............................................................................... 8
A.3 MANUALS ............................................................................................................................................................ 9
A.4 HOW TO FIND INFORMATION ON PLANT EQUIPMENT ............................................................................................ 9
A.5 HOW TO ORDER SPARE PARTS ............................................................................................................................. 9
A.6 SPARE PARTS DELIVERED WITH THE PLANT ....................................................................................................... 10
A.7 P&I DIAGRAMS ................................................................................................................................................. 10
B. INTRODUCTION TO CO2, NH3 AND SAFETY ................................................................................................. 11
B.1 CO2 IN GENERAL ............................................................................................................................................... 11
B.2 SAFETY ISSUES, CO2 ......................................................................................................................................... 12
B.2.1 Inhalation .................................................................................................................................................... 12
B.2.1.1 Symptoms ........................................................................................................................................... 12
B.2.1.2 Precautions ......................................................................................................................................... 12
B.2.2 Skin Contact by Liquid CO2 or Dry Ice ...................................................................................................... 13
B.2.2.1 Symptoms ........................................................................................................................................... 13
B.2.2.2 Precautions ......................................................................................................................................... 13
B.3 REFRIGERANT GRADE AMMONIA ...................................................................................................................... 14
B.3.1 Ammonia characteristics ............................................................................................................................ 14
B.4 SAFETY AMMONIA ............................................................................................................................................ 16
B.4.1 Reference signs ........................................................................................................................................... 18
B.4.2 Personal protection equipment ................................................................................................................... 18
B.5 FIRST AID AMMONIA ......................................................................................................................................... 20
B.6 VENTILATION AND WARNING SYSTEMS ............................................................................................................ 20
B.7 OTHER CHEMICALS USED IN THE PLANT ............................................................................................................ 21
B.8 SAFETY IN GENERAL .......................................................................................................................................... 21
B.8.1 Emergency push buttons ............................................................................................................................. 21
B.8.2 General power failure ................................................................................................................................. 21
GENERAL DESCRIPTION OF THE CO2 PLANT ...................................................................................................... 22
B.9 DENOX UNIT .................................................................................................................................................... 22
B.10 REBOILER & FLUEGAS SCRUBBER. .................................................................................................................... 22
B.11 ABSORBER. ........................................................................................................................................................ 22
B.12 MEA SYSTEM WITH STRIPPER. .......................................................................................................................... 22
B.13 GASCOOLER AND WATERSCRUBBER. ................................................................................................................ 22
B.14 CO2 COMPRESSOR UNIT ..................................................................................................................................... 22
B.15 DEHUMIDIFIER, DEHYDRATOR AND ACTIVATED CARBON FILTER. .................................................................... 23
B.16 PURIFICATION UNIT. .......................................................................................................................................... 23
B.17 REFRIGERATION UNIT. ...................................................................................................................................... 23
B.17.1 NH3 refrigeration compressors .............................................................................................................. 24
B.18 COOLING WATER SYSTEM .................................................................................................................................. 24
B.19 MEA SOLUTION FILTER. .................................................................................................................................... 24
B.20 RECLAIMER ....................................................................................................................................................... 24
C. PLANT START-UP CHECKLIST ......................................................................................................................... 25
C.1 FIRST START UP AFTER MAINTENANCE OR REPAIR WORK .................................................................................. 25
C.1.1 Cleaning Prior to Start of Generating Unit................................................................................................ 25
C.1.2 Evacuation of a refrigerant system ............................................................................................................. 25
C.1.3 Filling of oil and refrigerant ...................................................................................................................... 26
C.1.4 Instrument gas ............................................................................................................................................ 27
C.2 VARIOUS EQUIPMENT ........................................................................................................................................ 27
C.2.1 Cooling Water System ................................................................................................................................. 27
C.2.2 DeNOx Unit ................................................................................................................................................. 27
C.2.3 Reboiler and Fluegasscrubber .................................................................................................................... 27
Radzymin, Poland Operation and Maintenance Instructions
Rev. 1 Page 3
C.2.4 Absorber and Stripper ................................................................................................................................. 27
C.2.5 MEA filter ................................................................................................................................................... 28
C.2.6 Reclaimer .................................................................................................................................................... 28
C.2.7 Water Scrubber ........................................................................................................................................... 28
C.2.8 CO2 Compressors ........................................................................................................................................ 28
C.2.9 Dehydrator .................................................................................................................................................. 29
C.2.10 Purification Unit .................................................................................................................................... 29
C.2.11 NH3 compressor ..................................................................................................................................... 29
C.2.12 NH3 Refrigerant system ......................................................................................................................... 29
C.2.13 Storage tanks .......................................................................................................................................... 29
D. PLANT CONTROL ................................................................................................................................................. 31
D.1 DENOX UNIT .................................................................................................................................................... 31
D.2 EXHAUSTER AND FLUEGAS SCRUBBER .............................................................................................................. 31
D.3 ABSORBER ......................................................................................................................................................... 31
D.4 STRIPPER AND REBOILER ................................................................................................................................... 31
D.5 RECLAIMER. ...................................................................................................................................................... 31
D.6 MEA FILTER. ..................................................................................................................................................... 31
D.7 WATER SCRUBBER AND GASCOOLER ................................................................................................................. 32
D.8 CO2 COMPRESSOR GROUP WITH DEHUMIDIFIER ............................................................................................... 32
D.9 DEHYDRATOR.................................................................................................................................................... 32
D.10 PURIFICATION UNIT ........................................................................................................................................... 32
D.11 REFRIGERATION UNIT ........................................................................................................................................ 33
D.12 PLANT CONTROL SETPOINTS ............................................................................................................................. 34
E. PLANT CONTROL SYSTEM. ............................................................................................................................... 36
E.1 PLANT CONTROL LOGIC. ............................................................................................................................ 36
E.2 STARTING THE PLANT ................................................................................................................................ 43
E.2.1 Production. .................................................................................................................................................. 43
E.2.2 Tank Cooling. .............................................................................................................................................. 43
E.3 STOPPING THE PLANT ................................................................................................................................. 44
E.3.1 Normal stop, Recovery ................................................................................................................................ 44
E.3.2 Normal stop, Production ............................................................................................................................. 44
E.3.3 Normal stop, Tank Cooling ........................................................................................................................ 44
E.3.4 Alarm shut down stop ................................................................................................................................. 44
E.3.5 Emergency shut down ................................................................................................................................. 44
E.4 OPERATION OF THE PLANT........................................................................................................................ 44
F. ALARM SYSTEM ................................................................................................................................................... 46
F.1 DENOX UNIT .................................................................................................................................................. 46
F.1.1 PT 11001-06_L, Flue gas to CO2-plant pressure Low ............................................................................... 46
F.1.2 TT 11001-05_HH, Flue gas to CO2-plant temperature High .................................................................... 46
F.1.3 TT 11000-05_H & _HH, DeNOx Reactor inlet temperature High ........................................................... 46
F.1.4 TT 11000-05_L, DeNOx Reactor inlet temperature Low .......................................................................... 46
F.1.5 TT 11000-02_L, DeNOx Reactor outlet temperature Low......................................................................... 46
F.1.6 PDT 11000-10_H, DeNOx Reactor differential pressure High ................................................................. 46
F.1.7 QT 11004-02_HH, NOx Content after DeNOx High ................................................................................ 46
F.1.8 QS 11004-04_H, NOx Analyzer gas humidity High ................................................................................. 47
F.1.9 FS 11004-03_LL, NOx Analyzer flow Low ................................................................................................ 47
F.1.10 TS 11004-08_HH, NOx analyzer sample temperature High ................................................................ 47
F.1.11 TS 11004-10_LL, NOx analyzer sample temperature Low ................................................................... 47
F.1.12 TS 11004-12_LL, NOx analyzer probe temperature Low ..................................................................... 47
F.1.13 QS 11004-13 NOx Analyzer Fault ......................................................................................................... 47
F.1.14 QS 11004-14 NOx Analyzer
Translation - Polish
F.2.2 TT 10302-04_L, Temperatura pary reboilera Niska 47
F.2.3 PT10302-02 H & _HH Ciśnienie pary reboilera Wysokie 48
F.2.4 TT 11002-01_L & _LL, Temperatura wlotowa gazu spalinowego reboilera Niska 48
F.2.5 TT 11201-05_H & _HH, Temperatura wlotowa płuczki gazu spalinowego Wysoka 48
F.2.6 TT 11201-05_L & _LL, Temperatura wlotowa płuczki gazu spalinowego Niska 48
F.2.7 PT 11201-06_LL, Ciśnienie wlotowe płuczki gazu spalinowego Niskie 48
F.2.8 PDT11200-20 LL, Poziom wody płuczki gazu spalinowego Niski 48
F.2.9 FT 11204-13 H Przepływ wody płuczki gazu spalinowego Wysoki 48
F.2.10 FT 11204-13 L & _LL Przepływ wody płuczki gazu spalinowego Niski 48
F.2.11 TT 11204-16_H & _HH, Temperatura wody płuczki gazu spalinowego Wysoka 49
F.2.12 TT 11204-16_L, Temperatura wody płuczki gazu spalinowego Niska 49
F.2.13 FT 11202-02_H, Przepływ gazu spalinowego Wysoki 49
F.2.14 FT 11202-02_L, Przepływ gazu spalinowego Niski 49
F.2.15 TT 11202-02_H & _HH, Temperatura wylotowa gazu płuczki gazu spalinowego Wysoka 49
F.2.16 TT 11202-02_L, Temperatura wylotowa gazu płuczki gazu spalinowego Niska 49
F.2.17 PT 11202-03_LL, Ciśnienie wylotowe gazu płuczki gazu spalinowego Niskie 49
F.2.18 TS11300-10_HH, Temperatura silnika ekshaustora Wysoka 49
F.3 REGENERATOR 50
F.3.1 FT 10401-02_H, Przepływ MEA regeneratora Wysoki 50
F.3.2 FT 10401-02 L, Przepływ MEA regeneratora Niski 50
F.3.3 FS 10406-01_L & _LL, Przepływ roztworu NaOH Niski. 50
F.3.4 PT 10406-10 L, Ciśnienie dozowania NaOH regeneratora Niski. 50
F.3.5 PDT 10400-03_H & _HH, Poziom regeneratora Wysoki 50
F.3.6 PDT 10400-03 L & _LL, Poziom regeneratora Niski 50
F.3.7 PT 10406-10 H & _HH, Ciśnienie wylotowe regeneratora Wysokie 50
F.3.8 LS10402-12 HH, Alarm spienienia regeneratora 50
F.3.9 TT 10403-24_HH, Temperatura elementu grzewczego regeneratora Wysoka 50
F.3.10 TT 10403-25 HH, Temperatura wylotowa MEA ogrzewacza regeneratora Wysoka 51
F.3.11 TT 10403-25_L, Temperatura wylotowa MEA ogrzewacza regeneratora Niska 51
F.3.12 TT 10403-26 HH, Temperatura MEA ogrzewacza regeneratora Wysoka 51
F.3.13 TT 10400-05 H, Temperatura MEA regeneratora Wysoka 51
F.3.14 PDS 10403-28_LL, Przepływ recyrkulacyjny regeneratora Niski 51
F.4 ABSORBER 51
F.4.1 PDT 11400-18_H & _HH, Poziom absorbera Wysoki 51
F.4.2 PDT 11400-18_L & _LL, Poziom absorbera Niski 51
F.4.3 TT 11400-15_H, Temperatura wylotowa gazu absorbera Wysoka 51
F.4.4 FT 11402-26 H, Przepływ wzbogaconego MEA z absorbera Wysoki 52
F.4.5 FT 11402-26 L & _LL, Przepływ wzbogaconego MEA z absorbera Niski 52
F.4.6 FT 11403-05 H, Przepływ ubogiego MEA do absorbera Wysoki 52
F.4.7 FT 11403-05 L & _LL, Przepływ ubogiego MEA do absorbera Niski 52
F.4.8 FT 11409-02_L, Przepływ ubogiego MEA filtru MEA Niski 52
F.4.9 TT 11403-06 H &_HH, Temperatura ubogiego MEA do absorbera Wysoka 52
F.4.10 PT 11404-06 L & _LL, Poziom sekcji górnej absorbera Niski 52
F.4.11 TT 11405-01_H &_HH, Temperatura wody myjącej do górnej sekcji absorbera Wysoka 52
F.4.12 FT 11405-02_H, Przepływ wody myjącej do górnej sekcji absorbera Wysoki 52
F.4.13 FT 11405-02_L & _LL, Przepływ wody myjącej do górnej sekcji absorbera Niski 53
F.5 PRZEPARNIK 53
F.5.1 PDT 11500-18_H, Poziom przeparnika Wysoki 53
F.5.2 PDT 11500-18_L & _LL, Poziom przeparnika Niski 53
F.5.3 LS 11504-02_LL, Poziom reboilera MEA Niski. 53
F.5.4 TT 11501-04 L, Temperatura MEA do przeparnika Niska 53
F.5.5 PT 11521-01_H & _HH, Ciśnienie przeparnika Wysokie 53
F.5.6 PT 11521-01_L, Ciśnienie przeparnika Niskie 53
F.6 PŁUCZKA WODNA 54
F.6.1 PDT 12300-04_H & _HH, Poziom płuczki wodnej Wysoki 54
F.6.2 PDT 12300-04 L & _LL, Poziom płuczki wodnej Niski 54
F.6.3 TT 12301- 05_H & _HH, Temperatura CO2 ze schładzacza gazu Wysoka 54
F.6.4 FT 11558-31 L, Górny przepływ absorbera Niski 54
F.6.5 FT 12303-11 L & _LL, Przepływ wody demineralizowanej Niski 54

F.7 SPRĘŻARKA CO2 I OSUSZACZ 54
F.7.1 PT 20101-04 H & _HH, CO2 ciśnienie wlotowe sprężarki Wysokie 54
F.7.2 PT 20101-04_L & _LL, CO2 ciśnienie wlotowe sprężarki Niskie 54
F.7.3 PT A/B/C20100-21_H, CO2 ciśnienie pośrednie sprężarki Wysokie 55
F.7.4 PT A/B/C20100-21_L, CO2 ciśnienie pośrednie sprężarki Niskie 55
F.7.5 TT A/B/C20100-20 H & _HH, Temperatura wylotowa chłodnicy międzystopniowej CO2. Wysoka 55
F.7.6 LS A/B/C20100-12_H & _HH, Poziom separatora wody ŚP Wysoki 55
F.7.7 LS A/B/C20102-12_H & _HH, Poziom separatora wody WP Wysoki 55
F.7.8 PS A/B/C20100-03 LL, CO2 Ciśnienie oleju sprężarki Niskie. 55
F.7.9 PS A/B/C20101-03 LL, CO2 Ciśnienie ssania sprężarki Niskie. 55
F.7.10 TT 33501-01_H & TS A/B/C20102-22_HH, CO2 temperatura wylotowa po schłodzeniu Wysoka 55
F.7.11 PT A/B/C20102-07 HH, Ciśnienie spustowe sprężarki CO2 Wysokie 56
F.7.12 TS A/B/C20104-08 HH, Temperatura głowicy cylindra sprężarki CO2 Wysoka 56
F.7.13 LS 33503-12_H & _HH, Poziom separatora wody osuszacza Wysoki 56
F.7.14 TT 33503-20_H & _HH, Temperatura wylotowa osuszacza Wysoka 56
F.7.15 TT 33503-20_L, Temperatura wylotowa osuszacza Niska 56
F.8 DEHYDRATOR 56
F.8.1 MT 36102-14 H, Zawartość wilgoci Wysoka 56
F.8.2 TS 36105-06_HH, Temperatura elementu grzewczego dehydratora Wysoka 56
F.8.3 TT 36105-07_H, Temperatura gazu regeneracyjnego dehydratora Wysoka 56
F.8.4 TT36105-07_L, Temperatura gazu regeneracyjnego dehydratora Niska 57
F.8.5 TT36104-06_H, Temperatura wylotowa gazu regeneracyjnego dehydratora Wysoka (koniec okresu chłodzenia) 57
F.8.6 TT 36104-06_L, Temperatura wylotowa gazu regeneracyjnego dehydratora Niska (koniec okresu chłodzenia) 57
F.8.7 PT 36102-16A/B_H, Ciśnienie dehydratora Wysokie (koniec okresu eliminacji ciśnienia) 57
F.8.8 PDIA 36102-16A/B_H, Ciśnienie różnicowe dehydratora A/B Wysokie
(koniec okresu generowania ciśnienia) 57
F.8.9 FT 36103-01_L & _LL, przepływ gazu regeneracyjnego dehydratora Niski 57
F.9 KOLUMNA DESTYLACYJNA & SKRAPLACZ CO2 58
F.9.1 LS 37100-04_HH, Poziom kolumny destylacyjnej Wysoki 58
F.9.2 PT 37120-08_HH, Ciśnienie pompy przeniesienia ciepła Wysokie 58
F.9.3 LS 37120-02 LL, Poziom pompy przeniesienia ciepła Niski 58
F.9.4 PT 38101-01H & _HH, Ciśnienie skraplacza CO2Wysokie 58
F.9.5 PT 38101-01L, Ciśnienie skraplacza CO2Niskie 58
F.9.6 PT 38106-11_H, Ciśnienie powietrza przyrządu Wysokie 58
F.9.7 PT 38106-11_L & _LL, Ciśnienie powietrza przyrządu Niskie 58
F.10 UKŁAD CHŁODNICZY 58
F.10.1 PT 40101-03 L, PS A/B/C40100-04 LL, Ciśnienie ssania sprężarki NH3 Niskie 58
F.10.2 TDI40101-05 L & _LL, Przegrzanie ssania sprężarki NH3 Niskie 59
F.10.3 PT 46101-05_H, PS A/B/C40100-16-1/2_HH, Ciśnienie spustowe sprężarki NH3 Wysokie 59
F.10.4 PT 47103-01 H, Ciśnienie otwartego zbiornika separatora cieczowo-gazowego Wysokie 59
F.10.5 PT 47103-01 L, Ciśnienie otwartego zbiornika separatora cieczowo-gazowego Niskie 59
F.10.6 PT 46101-05 L, Ciśnienie spustowe sprężarki NH3 Niska 59
F.10.7 TS A/B/C40100-09 HH, Temperatura spustowa sprężarki NH3 Wysoka 59
F.10.8 TT 40102-09 H & _HH, Temperatura oleju sprężarki NH3 Wysoka 59
F.10.9 TT 40102-09 L, Temperatura oleju sprężarki NH3 Niska 59
F.10.10 FS A/B/C40102-07_LL, Przepływ oleju sprężarki NH3 Niski 59
F.10.11 LS 40102-02_LL, Poziom separatora oleju sprężarki NH3 Niski 59
F.10.12 LT 38100-02_H & _HH, CO2 Poziom skraplacza NH3 Wysoki 60
F.10.13 LT 38100-02_L, CO2 Poziom skraplacza NH3 Niski 60
F.10.14 LS 47100-15_HH, i LT 47100-14_H & _HH, Poziom odbieralnika NH3 Wysoki 60
F.10.15 LT 47100-14_L, Poziom odbieralnika NH3 Niski 60
F.10.16 LT 46102-02_H, Poziom skraplacza NH3 Wysoki 60
F.10.17 LT 46102-02_L, Poziom skraplacza NH3 Niski 60
F.11 SYSTEM WODY CHŁODZĄCEJ 60
F.11.1 TT 50302-02 H, Temperatura wlotowa wody chłodzącej Wysoka 60
F.11.2 TT 50302-02_L, Temperatura wlotowa wody chłodzącej Niska 60
F.11.3 TD 50302-03 H, Temperatura różnicowa wody chłodzącej Wysoka 60

F.11.4 TT 50002-02 H, Temperatura wlotowa wody schłodzonej Wysoka 61
F.11.5 TT 50002-02 L, Temperatura wlotowa wody schłodzonej Niska 61
F.11.6 TD 50002-03 H, Temperatura różnicowa wody schłodzonej Wysoka 61
F.12 ZBIORNIK MAGAZYNOWY 61
F.12.1 PDT A/B/C/D61100-01_H & _HH, Poziom zbiornika magazynowego Wysoki 61
F.12.2 PDT A/B/C/D61100-01L, Poziom zbiornika magazynowego Niski 61
F.12.3 PT A/B/C/D61100-02_H & _HH, Ciśnienie zbiornika magazynowego Wysokie 61
F.12.4 PT A/B/C/D61100-02 L, Ciśnienie zbiornika magazynowego Niskie 61

G. OGÓLNA LISTA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 62

G.1 SILNIKI 62
G.1.1 Silnik nie uruchamia się 62
G.1.2 Przeciążenie silnika 62
G.2 POMPY 62
G.2.1 Pompa dostarcza niewystarczającą częstotliwość przepływu i/lub ulega kawitacji 62
G.2.2 Drgania w trakcie pracy pompy 62
G.2.3 Wyciek z pompy 62
G.3 EKSHAUSTORY, SPRĘŻARKI: 62
G.3.1 Drganai ekshaustora 62
G.3.2 Świszczący dźwięk pasków klinowych: 63
G.4 CHŁODNIE KOMINOWE: 63
G.4.1 Słaba wydajność 63
G.4.2 Duży spadek ciśnienia 63
G.5 WYMIENNIKI CIEPŁA 63
G.5.1 Płytkowy wymiennik ciepła przecieka 63
G.5.1.1 Mieszanie mediów 63
G.5.1.2 Słaba wydajność wymiennika ciepła 64
G.5.1.3 Czyszczenie wymiennika ciepła 64
G.6 ZAWORY: 65
G.6.1 Aktuator nie działa 65
G.6.2 Zawór przecieka 65

H. KONSERWACJA 66

H.1 OGÓLNIE 66
H.2 KALIBRACJA 66
H.3 PO PIERWSZYCH 50 GODZINACH PRACY 66
H.4 PO PIERWSZYCH 500 GODZINACH PRACY 66
H.5 CO TYDZIEŃ 66
H.6 CO MIESIĄC 66
H.7 CO 900 GODZIN PRACY 67
H.8 CO 2000 GODZIN PRACY 67
H.9 CO 4000 GODZIN PRACY 67
H.10 CO 5000 GODZIN PRACY (CO NAJMNIEJ RAZ DO ROKU) 67
11.11 CO ROK (8000 GODZIN) 67
11.12 CO 16000 GODZIN 67
11.13 W RAZIE POTRZEBY 67

I. PRACE NAPRAWCZE I KONSERWACYJNE 69

I.1 PROCEDURA OPRÓZNIANIA PRZY ZAMKNIĘCIU INSTALACJI 69
CO2 Ciecz/gaz 69
I.1.2 NH3 Ciecz/gaz 69
I.1.2.1 Procedura opróżniania układu chłodniczego dla chłodziwa 69
I.1.3 Olej sprężarki 70
1.2 PRACE NAPRAWCZE PRZY SPRZĘCIE CIŚNIENIOWYM 70
I.2.1 Ogólnie: 70
I.2.2 Sprężarka CO2............................................................. 71
I.2.3 Sprężarka NH3.................................................................... 71
1.3 PONOWNE UTRZYMANIE ZWIĘKSZONEGO CIŚNIENIA W NACZYNIU ZAWIERAJĄCYM CIEKŁY C02 71
I.4 ZMIANA DEHYDRATORA I NAPEŁNIENIE FILTRA Z WĘGLEM AKTYWNYM 72
Polish to English: good manufacturing practice for power plant
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Energy / Power Generation
Source text - Polish
Zespół HACCP
Zespół HACCP jest odpowiedzialny za koordynację wszystkich aspektów jakości produktu CO2 w zakładzie z włączeniem lecz be ograniczeń do:

• Komunikowanie Systemu zarządzania jakością zarządowi, pracownikom i wykonawcom.
• Zapewnienie przestrzegania procedur IMS oraz ich koniecznych aktualizacji. Będzie to związane z regularnymi wizytami w zakładzie produkcyjnym i obszarach składowania.
• Identyfikacja wszelkich zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych, zapewniających wytwarzanie produktu zgodnie z wymaganiami technicznymi CO2 jako składnika żywności (EINECS 204-696-9) i/lub dodatku do żywności E290.
• Zapewnienie porad i szkolenia w razie potrzeby w celu skutecznej realizacji procedur.
• Zapewnienie raportowania znaczących naruszeń systemu do Zespołu HACCP
• Kontrola całej infrastruktury składowania w zakładzie.
• Zapewnienie prowadzenia dokładnych i czytelnych rekordów jakości produktu w zakładzie oraz ich przechowywanie przez co najmniej 10 lat.
• Zapewnienie posiadania aktualnych kopii odpowiednich certyfikatów dla wszystkich procesów zlecanych na zewnątrz związanych z produkcją CO2 w pliku centralnym w zakładzie.
• Prowadzenie audytu (co najmniej raz w roku ) wszystkich procesów zlecanych na zewnątrz związanych z produkcją CO2. Należy przechowywać dokładne zapisy z takich audytów.
• Wykonywanie oceny dostawcy umożliwiającej wybór odpowiednich wykonawców.
• Stosowanie najbardziej oszczędnych metod produkcji, transportu, składowania i dostarczania CO2 przy jednoczesnym zapewnieniu jakości produktu. Będzie to wchodzić w zakres koordynacji z bieżącym programem audytu w zakładzie
Translation - English
HACCP Team
To co-ordinate all aspects of CO2 product quality throughout the site this will include but not limited to the following responsibilities:

• To communicate the Integrated Management System (IMS) to management, employees and contractors.
• To ensure that IMS procedures are followed and updated when necessary. This will involve regular visits to site production and storage areas.
• To identify the various risks and Critical Control Points, ensuring the product is produced in compliance with the technical requirements of CO2 as food ingredient (EINECS 204-696-9) and/or food additive E290.
• To provide advice and training where necessary in order that the procedures can be implemented effectively.
• To ensure significant breaches of the system are reported to the HACCP Team.
• To review all on site storage facilities.
• To ensure maintenance of accurate and legible records of product quality at the site and to retain all records of disposal for a minimum of 10 years.
• To ensure that current copies of the relevant certification for all outsourced processes related to CO2 production is held in a central file on site.
• To audit (at least annually) all process related to CO2 production in a matrix across all Solutions CO2 producing plants. Accurate records of these audits should be maintained.
• To perform supplier assessments to facilitate the ongoing selection of suitable contractors.
• To pursue the most cost effective methods of production, handling, storage and supply of CO2 whilst ensuring the quality of the product. This is to be co ordinated as part of an ongoing audit programme at the site.
Polish to English: Unijna polityka energetyczno-klimatyczna i jej ocena
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Energy / Power Generation
Source text - Polish
Obecna polityka unijna
Unijna polityka w obszarze energii i klimatu została w głównej mierze zdefiniowana w styczniu 2007 roku w dokumencie Europejska polityka energetyczna . Jako główny cel przyjęto ochronę klimatu i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Od tego czasu można mówić o polityce klimatyczno-energetycznej, która oznacza podporządkowanie polityki energetycznej celom redukcji emisji gazów cieplarnianych. Polityka ta została zaimplementowana poprzez Pakiet klimatyczno–energetyczny, który został wdrożony w 2009 r. Jej wyrazem są także propozycje dalszego zaostrzenia celów redukcji do roku 2050.
Do najważniejszych stosowanych obecnie środków (instrumentów) wdrożeniowych unijnej polityki w dziedzinie energii i klimatu należą:
• System handlu emisjami (EU ETS),
• Limity krajowe Non ETS,
• Obligatoryjne cele rozwoju energetyki odnawialnej (OZE),
• Regulacje prawne dot. efektywności energetycznej,
• Wymagania technologiczne – CCS ready.
Są to środki służące realizacji celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju OZE i poprawy efektywności energetycznej o 20% do roku 2020.
Jednak obecna polityka unijna nie spełnia pokładanych nadziei, a wiele ocen wskazuje na jej poważne negatywne skutki dla rozwoju gospodarczego i poziomu życia mieszkańców.
Translation - English
Current EU policy
EU policy in the area of energy and climate was to great extent defined in January 2007 in the document European Energy Policy . Climate protection and reduction of greenhouse gases emissions were adopted as the main target. Since then one can speak about climate and energy policy which means subordination of energy policy to the targets of reduction of greenhouse gases emissions. The policy was implemented by climate and energy package which was introduced in 2009. Proposals of further tightening of reduction targets until the year 2050 are also expressions of the policy.
The most important currently applied implementation measures (instruments) of EU policy in the area of climate and energy are as follows:
• Emissions trading system (EU ETS),
• National credits Non ETS,
• Obligatory targets of renewable energy development (RES),
• Legal regulations for energy performance,
• Process requirements – CCS ready.
These are the measures for realization of targets in the scope of reduction of greenhouse gases emissions, RES development and improvement of energy performance by 20% until the year 2020.
However, the current EU policy does not meet expectations and many assessments indicate its serious negative effects on economic growth and living standard of residents
English to Polish: instrukcja obsługi prasy do łożysk
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Mechanics / Mech Engineering
Source text - English
Height Adjustment
• The operator panel may be adjusted to a suitable height by loosening the
collar shown in figure 6, manually moving the panel to the correct height
and retightening the lock collar.
• The angle of the panel can be adjusted freely at any time by moving it
with the handle on the front of the panel.
• The handle should be used to stabilize the panel when pressing buttons or
touching the touch screen
• The panel can be rotated to the rear of the machine to allow for easier setup
of parts by allowing visibility at the rear of the machine while manually
operating the controls.
Translation - Polish
Regulacja wysokości

Panel operatora można ustawić na odpowiednia wysokość poprzez poluzowanie kołnierza pokazanego na rysunku 6, i ręczne przesunięcie panelu na prawidłowa wysokość oraz ponowne dokręcenie kołnierza mocującego.

Kąt panelu można regulować dowolnie w każdej chwili poprzez przesunięcie odpowiedniej rączki z przodu panelu.

Rączka służy do stabilizowania panelu podczas przyciskania przycisków lub ekranu dotykowego.

Panel można obrócić w stronę tyłu maszyny co ułatwia ustawienie części poprzez lepszą widoczność tylnej strony maszyny przy ręcznej obsłudze elementów sterowania.
Polish to English: abstracts of articles on nonlinear literature
General field: Art/Literary
Detailed field: Linguistics
Source text - Polish
ABSTRAKT: Józef Ignacy Kraszewski współpracował w ciągu swojego życia z wieloma wydawcami, między innymi z Leopoldem Kronenbergiem. Na jego zlecenie odbył podróż po Europie, przygotowując się do objęcia funkcji redaktora „Gazety Codziennej”. W czasie powstania styczniowego pisarz udał się do Drezna, gdzie wspierał polskich emigrantów politycznych i działania powstańcze. Współpraca z Kronenbergiem zakończyła się jednak wobec groźnego dla interesów wydawcy zaangażowania Kraszewskiego w politykę; w tych okolicznościach Kraszewski zaczął się utrzymywać z pisania, traktując tworzenie powieści historycznych jak pracę. Mimo znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, Kraszewski aktywnie wspierał innych polskich pisarzy emigracyjnych. Relacje autora i wydawcy, obserwowane na przykładzie Kraszewskiego, można opisać w kilku płaszczyznach: ideowej, komercyjnej, technicznej (jakość wydania); korespondencja pisarza pozwala obserwować wiele zjawisk związanych ze współczesnym mu rynkiem książki: procedury zawierania umów, druku, dystrybucji. Kraszewski, jako pisarz płodny, poczytny i ceniony znajdował się w sytuacji nieco lepszej od wielu innych literatów, żyjących w biedzie i pozbawionych w wieku XIX elementarnej ochrony prawnej. W latach 70. XIX wieku powstały pierwsze stowarzyszenia pisarzy; członkiem i honorowym prezesem powołanego we Francji Międzynarodowego Towarzystwa Literackiego był Józef Ignacy Kraszewski. Czynnikiem istotnym dla sytuacji materialnej pisarzy był także poziom czytelnictwa. Kraszewski walnie przyczynił się do jego podniesienia, pisząc powieści trafiające do szerokiego kręgu odbiorców i niezwykle popularne. Obchody pięćdziesięciolecia pracy twórczej pisarza, zorganizowane w kilku polskich miastach, były dowodem wielkiej sympatii społeczeństwa dla Józefa Ignacego Kraszewskiego.

SŁOWA KLUCZOWE: Józef Ignacy Kraszewski, Leopold Kronenberg, rynek wydawniczy, emigracja postyczniowa, pisarstwo, praca.


ANDRZEJ GUZEK

ABSTRAKT: w Bibliotece Polskiej w Paryżu znajduje się obszerny rękopis podpisany pseudonimem „Emigrant z Księstwa Poznańskiego”, zatytułowany Dwie rewolucje. Żaden ze słowników pseudonimów polskich pisarzy nie notuje jednak pseudonimu „Emigrant”.
Tematem polityczno-filozoficznej rozprawy Dwie rewolucje jest porównanie rewolucji francuskiej z rozbiorami Polski. Sytuacja polityczna opisywana jako aktualna każe umieszczać genezę tekstu w okresie po powstaniu listopadowym. Autorstwo, przypisywane na podstawie adnotacji w rękopisie Kazimierzowi Brodzińskiemu, potwierdza publikacja fragmentów w artykule Aleksandra Łuckiego z roku 1910, nie odnotowuje go natomiast Nowy Korbut, ani nie ujmują wydania tekstów Brodzińskiego. Lokalizując powstanie tekstu w biografii Kazimierza Brodzińskiego można przypuszczać, że tekst nie został napisany na emigracji; pseudonim „Emigrant” miał na celu zmylenie cenzury.

SŁOWA KLUCZOWE: Kazimierz Brodziński, powstanie listopadowe, pseudonim, emigracja, Biblioteka Polska w Paryżu.
Translation - English
ABSTRACT: Józef Ignacy Kraszewski during his life collaborated with many publishers, among others, Leopold Kronenberg. Upon his commission he undertake a trip around Europe, preparing for taking up a position of an editor in „Gazeta Codzienna”. During January Uprising, the writer went to Dresden where he supported Polish political emigrants and uprising activity. Collaboration with Kronenberg was terminated due to, dangerous to the publisher interests, Kraszewski’s engagement into politics; in such circumstances Kraszewski stared to earn his living from writing, treating writing historical novels as his work. Despite significant deterioration of his living standards, Kraszewski actively supported other Polish emigrant writers. Relations of the author and the publisher, observed in an example of Kraszewski, can be described on several planes: ideological, commercial, technical (quality of publication); the writer’s correspondence provides observation of various phenomena connected with the books market of his time: procedures of conclusion of contracts, printing, distribution. Kraszewski, as a fertile, well read and esteemed writer was in a position much better than many other writers, living in poverty and deprived of elementary legal protection in the 19th century. In the 70ties of the 19th century first writers associations were founded; Józef Ignacy Kraszewski was a member and honorary president of International Literary Society, founded in France. Also the level of readership was an important factor in material situation of writers. Kraszewski significantly contributed to readership level increase, writing novels which reached vast circle of readers and which were extremely popular. The 50th anniversary of the writer’s artistic work, organized in several Polish towns, was the proof of huge liking of Józef Ignacy Kraszewski by the society.

KEY WORDS: Józef Ignacy Kraszewski, Leopold Kronenberg, publishing market, post-January emigration, writing, work.


ANDRZEJ GUZEK

ABSTRACT: Polish Library in Paris contains a vast manuscript signed with pseudonym „Emigrant z Księstwa Poznańskiego”, entitled Dwie rewolucje. However, none of dictionaries of Polish writers pseudonyms denotes „Emigrant” pseudonym.
The subject of political and philosophical dissertation Dwie rewolucje is comparison of French revolution to the Partition of Poland. The political situation, described as current suggests to locate genesis of the text in the period after November Uprising. Authorship, assigned on the basis of annotation in the manuscript to Kazimierz Brodziński, is confirmed by publication of fragments in article by Aleksander Łucki as of the 1910, however, it is not denoted by Nowy Korbut, nor is it included in editions of Brodziński’s texts. Locating the text origination in the biography of Kazimierz Brodziński, one can assume that the text was not written on emigration; „Emigrant” pseudonym was to mislead the censors.

KEY WORDS: Kazimierz Brodziński, November Uprising, pseudonym, emigration Polish Library in Paris
English to Polish: sound level meter manual
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Electronics / Elect Eng
Source text - English
4 MODE AND FUNCTION SELECTION - FUNCTION
In order to select the mode (SINGLE CHANNEL, DUAL CHANNEL) and function of the instrument (DOSE METER, DOSE & 1/1 OCTAVE, SLM, SLM & 1/1 OCTAVE) the user has to open FUNCTION list from the MENU window and select the proper mode and measurement function by means of the , push-buttons.
In order to confirm selection the user has to press push-button. The window is closed
and the instrument returns to the previous list after pressing the push-button.
a) b)
Main list with FUNCTION text selected (a) and FUNCTION list opened with MODE text selected (b)MODE window opened with available SINGLE CHANNEL and DUAL CHANNEL modes


a) b) c) d)
MEASUREMENT FUNCTION window opened with DOSE METER text selected (a), DOSE & 1/1 OCTAVE text selected (b), SLM text selected (c) SLM &1/1 OCTAVE text selected (d)


The main function of the SV 102 instrument is the DOSE METER and the main mode is
the SINGLE CHANNEL.
The 1/1 OCTAVE analysis, as well as DUAL CHANNEL mode, are optional and they broaden
the applications of the instrument. They can be supported by the producer or purchased later.
The producer activates the optional functions bought with the instrument. The user should activate by himself the functions purchased later.
Translation - Polish
Aby wybrać menu FUNCTION należy nacisnąć przycisk , za pomocą przycisków , (lub , ) wybrać pozycję FUNCTION i nacisnąć .
Menu FUNCTION zawiera dwa elementy: podmenu MEASUREMENT FUNCTION i CALIBRATION. Po naciśnięciu przycisku menu zostaje zamknięte i przyrząd powraca do trybu prezentacji.
a) b)
View of the displays with the main list, the FUNCTION text selected (a) i the FUNCTION list opened; the MEASUREMENT FUNCTION selected (b)4.1 Funkcje pomiarowe - MEASUR. FUNCTION

Aby wybrać żądaną funkcję użytkownik musi otworzyć podmenu MEASUR. FUNCTION.
(aby wybrać pozycję MEASUR. FUNCTION należy użyć przycisków , lub , i nacisnąć , kiedy pozycja jest wyświetlana odwrotnie).
Po otwarciu podmenu MEASUR. FUNCTION na ekranie pojawia się spis dostępnych funkcji. Aktualnie aktywna funkcja znaznaczona jest znacznikiem.
a) b)
c) … …
View of the displays with the MEASUREMENT FUNCTION sub-list opened, the LEVEL METER text selected (a), DOSE METER text selected (b) and the activation of the DOSE METER function (c)


Główną funkcją przyrządu jest pomiar poziomu dźwięku. Funkcja DOSE METER [dozymetr] jest opcjonalna i rozszerza zastosowanie przyrządu. Może być ona dostarczona przez producenta lub dokupiona później. Producent aktywuje opcjonalną funkcję zakupioną z przyrządem. Użytkownik powinien sam aktywować funkcję dokupioną później.
Tryb miernika poziomu dźwięku (SLM) oferuje użytkownikowi funkcje SLM spełniające normę IEC 61672:2002 dla dokładności Typu 1. Przyrząd może także służyć do długoterminowego monitorowania dźwięku przy wykorzystaniu do tego celu dużego rejestratora, w którym zapisywane są wyniki pomiarów.

Translation education Master's degree - University of Warsaw; English Institute
Experience Years of experience: 29. Registered at ProZ.com: May 2006. Became a member: Jun 2006.
Credentials English to Polish (American Translators Association)
English to Polish (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, verified)
English to Polish (University of Warsaw, verified)
Polish to English (American Translators Association)
Polish to English (University of Warsaw)


Memberships ATA, Warsaw University, English Institute, Polish Federation of Engineering Associations, registry of techn
Software memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Microsoft Word, SDL TRADOS
Professional practices Anna Bielska endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

Certified%20PROs.jpg

Education 1990-1995 Warsaw University Faculty of Neophilology, English Institute, Master of Arts in British culture

Experience
Since 1991 translation and interpreting as a freelancer for various companies
1995 Europol Gas Sp. Z o.o. – translator and interpreter in PR Department
1996 – 2006 Warsaw School of Agriculture (SGGW) – teacher of English

Since 1996 translating texts and books for various publishing houses


Since 2006 owner at AJK Translation Services, providing freelance translating services
Since 2006 verified member of Proz.com

Since 2006 registered in the registry of translators of Polish Federation of Engineering Associations

Since 2016 voting member of the American Translators Association, ATA
Since 2016 extraordinary member of the Polish Society of Sworn and Specialized Translators, PT TEPISFields of expertise:
power industry, automation, measurements and control, optoelectronics, electronics, acoustics, mechanical engineering, linguistics

Translations of: technical specifications and manual, ToRs, MSDSs - calibrators, medical equipment, equipment for measurement and control, production lines, conveying systems, turbines and generator sets, industrial software filling stations, extruders, furnaces, ventilation and air-conditioning, water and waste treatment plants consolidated financial statements, profit and loss accounts, balance sheets, loan agreements etc.
Analyses and reports: geodesy, logistics, market research, energy and fuel sector
Legal agreements: cooperation, lease and tenancy, sale, representation etc..

Keywords: Polish, power, manuals, certificates, industry, engineering, automation, construction, translations, transcreation


Profile last updated
Mar 29More translators and interpreters: English to Polish - Polish to English   More language pairs