Working languages:
Czech to English
Slovak to English

Scott Evan Andrews
31 YEARS OF EXPERIENCE!

United States
Local time: 18:09 CET (GMT+1)

Native in: English Native in English
 • PayPal accepted
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
21 positive reviews
(7 unidentified)

4 ratings (5.00 avg. rating)

 Your feedback
This person is a top KudoZ point holder in Czech to English
What Scott Evan Andrews is working on
info
Feb 15, 2018 (posted via ProZ.com):  completed translating a new book, Nornalizační Brno (Brno under Communism) by František Kressa, now heavily challenged by massive volume and tight deadline of Accompany Report for building works of the D3 motorway.... ...more »
Total word count: 0

  Display standardized information
Account type Freelancer and outsourcer, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Voiceover (dubbing)
Expertise
Specializes in:
Tourism & TravelNuclear Eng/Sci
Energy / Power GenerationAerospace / Aviation / Space
ArchitectureFinance (general)
Construction / Civil EngineeringLaw: Contract(s)
Telecom(munications)Management

Rates
Czech to English - Rates: 0.08 - 0.12 EUR per word / 30 - 30 EUR per hour
Slovak to English - Rates: 0.08 - 0.12 EUR per word / 30 - 30 EUR per hour
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 426, Questions answered: 265, Questions asked: 108
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Company size <3 employees
Year established 1998
Currencies accepted Euro (eur), U. S. dollars (usd)
Portfolio Sample translations submitted: 4
Czech to English: Regional Innovation Strategy of the Zlin Region
Source text - Czech
(ONLY INTRODUCTIONS LISTED!!)
REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlín, 30. 11. 2007
1) ÚVOD
Slova inovace a inovační strategie se v posledních letech objevují stále častěji v oficiálních dokumentech vytyčujících žádoucí směry vývoje EU a jednotlivých členských států. Globalizovaná světová ekonomika a s ní související příležitosti a hrozby nutí klást podniky ve vyspělých státech co největší důraz na inovace, které jsou cestou k dosažení růstu a udržení prosperity v podnikání. Vzhledem k významnému dopadu vývoje podnikatelského sektoru na kvalitu života a obecný rozvoj ve svém území se snaží regionální vlády o tvorbu prostředí příznivého pro konkurenceschopné podnikání a s tím související inovace.
Evropská unie v rámci tzv. Lisabonské strategie usiluje o to, aby jednotlivé regiony EU dokázaly využít svého potenciálu v podpoře inovací. Důležité pro každý region je zmapovat tento potenciál a na základě výsledku vytvořit strategii k jeho rozvinutí – tj. regionální inovační strategii.
Zlínský kraj, subjekt zodpovědný za ekonomický rozvoj svého území a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, dynamicky se rozvíjející instituce terciárního vzdělávání a základna vědy a výzkumu, se společně s dalšími partnery v oblasti podpory rozvoje Zlínského kraje shodli na potřebě začít cíleně napomáhat inovačnímu podnikání v kraji a vytvořit v této oblasti strategii, jejímž naplněním přispějí k rozvoji kraje.
Na jaře roku 2004 byla vyhlášena výzva pro předkládání projektů na tvorbu regionálních inovačních strategií s nabídkou financování těchto projektů z 6. rámcového programu pro vědu a výzkum EU. Zlínský kraj zareagoval na tuto výzvu a stal se jedním z 33 úspěšných žadatelů. Po ukončení vyjednávání s Evropskou komisí o finální podobě projektu začal v červnu 2005 svoji první regionální inovační strategii tvořit.
Při tvorbě regionální inovační strategie je důležitým prvkem partnerství. Jedná se o spolupráci subjektů, které na sebe berou zodpovědnost za ekonomický rozvoj kraje, společně se zapojením zahraničních partnerů, kteří přináší zkušenosti v oblasti podpory inovací.
Translation - English
REGIONAL INNOVATION STRATEGY OF THE ZLÍN REGION

Zlín, November 30, 2007

1) INTRODUCTION
In recent years, the terms innovation and innovation strategy have been appearing more and more in official documents defining desired directions of development of the EU and individual member states. The globalized world economy and its inherent opportunities and threats compel companies in advanced countries to place the greatest possible emphasis on innovations as a path towards achieving growth and maintaining prosperity in entrepreneurship. Due to the important impact of the entrepreneurial sector’s evolution on the quality of life and general development in its territory, regional governments are attempting to create an environment that is conducive to competitive entrepreneurship and related innovation.
Within the framework of the so-called Lisbon Strategy, the European Union is striving to make individual EU regions capable of realizing their potential in support of innovation. It is important for every region to map this potential, and on the basis of the result, to form a strategy for its development, i.e. a regional innovation strategy.
The Zlín Region, the authority responsible for economic development of its territory, and Tomas Bata University in Zlín, a dynamically developing institution of tertiary education and a base for research and development, along with other partners that support development of the Zlín Region, have concurred on the need to begin bring targeted aid to innovative entrepreneurship in the region, and to form a strategy in this area, whose fulfillment will contribute to regional development.
In the spring of 2004, an appeal was announced for submitting projects for the creation of regional innovation strategies with the offer for financing these projects from the EU’s 6th Framework Programme for Research and Technological Development. The Zlín Region reacted to this appeal, and became one of its 33 successful applicants. After completion of negotiations with the European Commission on the final form of the project, it began in June 2005 to create its first regional innovation strategy.
Partnership is a key element when creating a regional innovation strategy. This means cooperation of organizations, which take on responsibility for regional economic development, together with involvement of partners bringing with them experience in supporting innovation.


Czech to English: Czech Minorities Analysis
Source text - Czech
Analýza situace lesbické, gay, bisexuální
a transgender menšiny v ČR


Text byl vytvořen společnými silami členů a členek Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamily Stehlíkové.

Skupina vznikla v rámci aktivity Evropské unie „Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007“ a stala se společnou platformou pro setkávání zástupců a zástupkyň hlavních nevládních LGBT organizací a odborníků a odbornic zabývajících se uvedenou problematikou na akademické úrovni, jakož i některých zástupců a zástupkyň státní správy.

Členům a členkám této pracovní skupiny tedy patří dík za podíl při zpracování textu. Jednání pracovní skupiny se účastnili: PhDr. Olga Pechová, Mgr. Martina Štěpánková, JUDr. Mgr. Jan Wintr, Ph.D., Ing. Slavomír Goga, Mudr. Ivo Procházka, Mgr. Czeslaw Walek, Mgr. Jitka Gjuričová, JUDr. Petr Kodl, Jiří Louženský, Věra Sokolová, Ph.D., Martin Strachoň, JUDr. Jana Nová, Kateřina Beňová, Mgr. Jiří Hromada a Mgr. Lucie Otáhalová.

Text byl zpracováván v období duben – říjen 2007.

ÚVOD

Národní strategie České republiky pro Evropský rok rovných příležitostí konstatovala, že přijetí zákona o registrovaném partnerství je jedním z mnoha kroků směrem k potlačení diskriminace gay a lesbické menšiny. Strategie vyjádřila rovněž předpoklad, že „v České republice nadále přetrvávají stereotypy v souvislosti se sexuální orientací“. Následující text navazuje na tyto dvě základní myšlenky a jeho východiskem je, že lidé s odlišnou sexuální orientací a transgender lidé představují do dnešního dne přehlíženou menšinu.

Na samotném začátku je důležité objasnit termíny, se kterými bude text pracovat. Název užívá pojmy „lesbická, gay, bisexuální a transgender menšina“. Problém sexuálních minorit tak byl pro běžného čtenáře, neznalého problematiky, zjednodušen. Celé spektrum sexuálních menšin se, zejména v zahraničí, označuje jako LGBTI (lesbická, gay, bisexuální, transgender a intersexuální) menšina a text se samozřejmě věnuje všem těmto minoritám.

Odlišnou sexuální orientací se v tomto i v dalších kontextech míní sexuální orientace jiná než heterosexuální, většinová. Pro osoby citově a sexuálně zaměřené na stejné pohlaví (gaye a lesby) byl a stále je používán pojem „homosexuálové“. Tento výraz nicméně nezahrnuje osoby, citově a sexuálně přitahované k oběma pohlavím (bisexuální), jednotlivce mající pocit trvalé příslušnosti k jinému pohlaví, než je jejich pohlaví somatické (translidé), ani jedince, u nichž se vyskytují nebo v době narození vyskytovaly biologické znaky obou pohlaví (intersexuální lidé). Proto se v průběhu let vžilo ustálené seskupení pojmů „lesbická, gay, bisexuální, transgender a intersexuální menšina“. Z hlediska ryzí praktičnosti byla postupně zavedena zkratka zahrnující všech těchto pět pojmů – LGBTI menšina. Výraz „homosexuálové“, jakkoliv se objevuje i v tomto textu, lze považovat za do značné míry zastaralý a překonaný; zde se objevuje převážně v pasážích věnovaných historii. Důvodem, proč tento výraz přesto převažuje u většiny společnosti, je zcela jistě obecně menší povědomí o existenci „menšin v menšině“, tedy osob bisexuálních, intersexuálních a translidí. Problém intersexuality, přestože není ničím novým, byl až donedávna méně známý a do dnešního dne je diskutován takřka výlučně na odborné úrovni.

Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v České republice (dále jen „Analýza“) tedy vychází z předpokladu, že u většinové české společnosti, co se týče sexuálních minorit, doposud přežívá značné zmatení pojmů a neporozumění skutečné situaci, což ústí v homofobní pocity a nepodložené předsudky. Tento přístup se logicky přenáší i do sféry moci zákonodárné a výkonné, tedy do oblastí veřejného života, které určují přístup státu k menšinám, včetně menšin sexuálních. Je potom logické, že z uvedených sfér zaznívají signály naznačující teze typu „diskriminace homosexuálů neexistuje“.

Pokud jsou povědomí a znalosti širší české veřejnosti o LGBTI menšině ve společnosti nízké, případně povrchní a získané převážně z médií, nelze očekávat pochopení pro problémy, se kterými se příslušníci této menšiny setkávají.

Cílem Analýzy je srozumitelnou a přehlednou formou podat vysvětlení, co je to vlastně LGBTI menšina a komunita, jak se vyvíjel historický pohled na ni, s jakými problémy se setkává v současnosti, jaké jsou její vztahy s majoritní společností a jak je zpravidla touto společností vnímána. Z hlediska formálního je záhodno předeslat, že používání zkratek „LGBTI“, „LGBT“, případně „LGB“ není nahodilé a vždy znázorňuje, které skupiny sexuálních minorit se pojednávaná otázka týká.

Analýza je zakončena doporučeními, která navazují na jednotlivé pasáže textu. Tato doporučení přímo vycházejí z kritických oblastí, na které text poukazuje a naznačují, jak by se jednotlivé oblasti práv LGBTI menšiny měly vyvíjet, co by bylo vhodné změnit a jaké kroky by tedy vláda v tomto smyslu měla učinit.

Translation - English
Analysis of the Situation of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Minorities in the
Czech Republic

This report was created by the combined efforts of members of the Work Group for the Question of Sexual Minorities of the Minister for Human Rights and National Minorities, MUDr. Džamila Stehlíková.

The group was created within the framework of activity of the European Union “European Year of Equal Opportunities for All (2007)”. It became a common platform for meeting of representatives of the main non-governmental LGBT organizations and experts dealing with this problematic on an academic level, as well as certain representatives of state administration.

And so thanks belong to the members of this workgroup for their participation in compiling this report. Participants in the workgroup’s efforts include: PhDr. Olga Pechová, Mgr. Martina Štěpánková, JUDr. Mgr. Jan Wintr, Ph.D., Ing. Slavomír Goga, Mudr. Ivo Procházka, Mgr. Czeslaw Walek, Mgr. Jitka Gjuričová, JUDr. Petr Kodl, Jiří Louženský, Věra Sokolová, Ph.D., Martin Strachoň, JUDr. Jana Nová, Kateřina Beňová, Mgr. Jiří Hromada and Mgr. Lucie Otáhalová.

This report was compiled from April to October, 2007.

INTRODUCTION

The national strategy of the Czech Republic for the European Year of equal opportunities stated that acceptance of a law on registered partnership is one of the many steps in the direction of suppressing discrimination of gay and lesbian minorities. The strategy also expressed the stipulation that “in the Czech Republic, stereotypes persist in relation to sexual orientation”. The following report relates to these two basic ideals, and its basis is the fact that people with differing sexual orientation and transgender people still today represent a marginalized minority.

At the very beginning it is important to clarify the terms used in the text. The title uses the concepts “lesbian, gay, bisexual and transgender minority”. The problem of sexual minorities therefore was simplified for the average reader who is unfamiliar with the problematic. The full spectrum of sexual minorities, mainly abroad, is known as LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender and intersexual) minority, and the text of course deals with all of these minorities.
Differing sexual orientation in this and other contexts means sexual orientation other than heterosexual, i.e. the majority. For persons emotionally and sexually oriented towards the same sex (gays and lesbians), the term “homosexuals” has always and still is used. This term nevertheless does not include those persons who are emotionally and sexually oriented towards both sexes (bisexual), individuals having the feeling of permanent belonging to the opposite sex than their somatic sex (transpeople), or individuals who were born with biological traits of both sexes (intersexuals). Therefore in the course of the years, a permanent group of terms was created, “lesbian, gay, bisexual, transgender and intersexual minority”. For the sake of practicality, the acronym was eventually introduced includeing all five of these terms, LGBTI minority. The term “homosexuals”, although appearing at times in this report, may to a certain extent be considered to be antiquated and obsolete; it appears here mostly in passages dealing with the history of the problematic. The reason why this term still is used amongst the majority of society is most certainly the generally lower consciousness of the existence of “a minority within a minority”, i.e. persons who are bisexual, intersexual and transsexual. The problem of intersexuality, despite being nothing new, was until recently lesser known, and still today it is almost always spoken of on a professional level.

Analysis of the situation of lesbian, gay, bisexual and transgender minority in the Czech Republic (hereinafter “Analysis”) therefore is derived from the expectation that for the majority of Czech society, in terms of sexual minorities, significant confusion has so far persisted, as has misunderstanding of the actual situation. This manifests itself in homophobic feelings and unfounded prejiduce. This approach logically moves into the sphere of legislative and executive power, i.e. to the areas of public life, which determine the approach of the state towards minorities, including sexual minorities. It is then logical that from these spheres there resonate signals indicating the thesis of the type, “discrimination of homosexuals does not exist”.
If cognizance and knowledge of the wider Czech public about the LGBTI minority in society is low, possibly superficial and gained mainly from the media, it’s not possible to expect understanding of the problems that members of this minority regularly face.

The aim of this Analysis is to provide explanation in an understandable and clear manner of what exactly is the LGBTI minority and COMMUNITY, how the historical view of it has been, with what problems are facing today, what their relations with society’s heterosexual majority are like and how it is perceived as a rule by this society. From the formal aspect, it would be appropriate to state that using the acronms “LGBTI”, “LGBT” or “LGB” isn’t by chance and always illustrates which group of sexual minorities the particular question is dealing with.

The Analysis concludes with recommendations that relate to individual passages of the text. These recommendations are directly derived from critical areas, which the text points out, and indicate how individual areas of the rights of the LGBTI minority should develop, what would be appropriate to change and what steps the government should take in this sense.
Czech to English: AGENCY FOR REMOVING SOCIAL EXCLUSION AND ITS PREVENTION IN SOCIALLY EXCLUDED ROMA LOCALITIES
Source text - Czech
AGENTURA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ A JEHO PREVENCI V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALITÁCH
Pracovní verze
Verze 0.2
Září 07

Preambule

Vláda České republiky se ve svém programovém prohlášení zavázala vytvořit agenturu, která bude zajišťovat komplexní služby při předcházení sociálnímu vyloučení a jeho odstraňování v sociálně vyloučených romských lokalitách a zefektivní čerpání finančních prostředků z EU v oblasti aktivit zaměřených na integraci sociálně vyloučených Romů do společnosti. Cílem plánované agentury je využít jedinečné příležitosti, kterou nové programovací období čerpání ze Strukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013 nabízí a vytvořit nezbytné personální a institucionální zázemí pro realizaci programů a projektů, které zásadně zlepší sociálně ekonomické podmínky Romů, zvýší jejich životní úroveň a zlepší jejich přístup na pracovní trh a k hlavnímu proudu vzdělání.

Vláda se rozhodla pro vytvoření komplexního nástroje sociálního začleňování na lokální úrovni, neboť věří, že pomocí integrace Romů v oblasti vzdělání, zaměstnanosti a bydlení se podaří zastavit proces vytváření sociálně vyloučených romských lokalit a jejich obyvatelé se budou moci plně zapojit do života společnosti.

Prohlubující sociální vyloučení příslušníků romských komunit vyvolává naléhavou potřebu komplexních řešení šitých na míru lokálním podmínkám. Jako reálný model se jeví pilotní ověření a následné vytvoření agentury pro odstraňování sociálního vyloučení a jeho prevenci, která bude podporovat „síťování“ a vytváření partnerství lokálních institucí, které mají, nebo mohou mít bezprostřední vliv na životní strategie a motivace obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit (obce, školy, nestátní neziskové organizace, soukromé subjekty a další instituce).

1.) Úvod

Mnohé obce, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb a školy, které přichází do styku s obyvateli sociálně vyloučených lokalit, mají nízkou kapacitu využívat finanční pomoc ze SF a národních dotačních prostředků. Tento trend naznačuje i Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působcích v této oblasti (Gabal, MPSV, 2006). Přitom zlepšení sociálně ekonomických podmínek sociálně vyloučených Romů a jejich přístupu ke vzdělání hlavního proudu a tedy i jejich budoucí uplatnění na pracovním trhu je přímo závislé na přímé intervenci těchto organizací na místní úrovni.

Zpráva o stavu romských komunit přijímána každoročně vládou ČR již několik let poukazuje na hrozivě se prohlubující sociální vyloučení příslušníků romských komunit, na jejich řízené, či spontánní, odstěhovávání do sociálně i prostorově vyloučených lokalit, a volá po komplexním řešení této situace, šitém na míru lokálním podmínkám. Vláda České republiky řešení sociálního vyloučení Romů považuje za prioritní a ve svém programovém prohlášení se zavázala k: „přípravě komplexního programu umožňujícího integraci Romů a zabraňujícího sklonu k jejich sociálnímu vylučování,“ a k: „vytvoření nástroje k zajišťování komplexních služeb při předcházení sociálnímu vyloučení na lokální úrovni.“

Jako reálný model se jeví pilotní ověření a následné vytvoření agentury pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách a jeho prevenci. Svůj základní cíl bude agentura naplňovat prostřednictvím asistence při vytváření lokálních partnerství, asistence při tvorbě místních komplexních strategií cílených na eliminaci sociálně vyloučených romských lokalit, asistence při realizaci těchto strategií, prostřednictvím výměny dobré praxe a pomocí národních a evropských dotačních programů. Pracovníci agentury budou rovněž poskytovat metodickou podporu a pomoc všem lokálním partnerům při tvorbě a realizaci projektů naplňujících lokální strategie. V neposlední řadě bude agentura přenášet informace získané z lokální úrovně na úroveň národní. Získané informace se stanou základem pro systémová řešení v této oblasti.

Agentura tak fakticky bude posilovat, metodicky zastřešovat a koordinovat činnost partnerů ve vyloučených lokalitách v oblasti poskytování sociálních služeb a programů na podporu zaměstnanosti, vzdělání a rozvoje sociálního bydlení aj., kdy jednotlivé lokální instituce budou na základě definování potřeb obyvatel sociálně vyloučené lokality specificky profilovat oblast své činnosti. Kromě zlepšení situace ve vybraných lokalitách bude výstupem pilotní fáze agentury také návrh plošné realizace a finalizace metody použitelné ve všech lokalitách, které o služby agentury projeví zájem.

Předkládaný návrh byl konzultován se zástupci ministerstev, krajských a obecních samospráv a nestátních neziskových organizací v průběhu dvou expertních seminářů s workshopy ve dnech 25. – 26. července a 27. srpna 2007. Účast na obou seminářích byla celkem asi 140 osob. Semináře potvrdily, že koncept agentury pro odstraňování sociálního vyloučení má své opodstatnění a silnou poptávku ze strany samospráv i nestátních neziskových organizací.

Translation - English
AGENCY FOR REMOVING SOCIAL EXCLUSION AND ITS PREVENTION IN SOCIALLY EXCLUDED ROMA LOCALITIES
Working Draft
Version 0.2
September 07

Preamble

In its programme declaration, the Government of the Czech Republic committed to creating an agency, which will provide complex services in prevention of social exclusion and its removal in socially excluded Roma localities, and to streamline the drawing of funds from the EU in the area of activities aimed at integrating socially excluded Roma into mainstream society. The aim of the planned agency is to take advantage of unique opportunities offered by the new programme period for drawing from the EU Structural Funds in 2007-2013, and to create essential human and institutional resources for realizing programmes and projects, which will fundamentally improve the socioeconomic conditions of Roma people, increase their standard of living and improve their access to the labour market and to mainstream education.

The Government decided to create a complex instrument of social integration on the local level, because it believes that by aiding integration of Roma people in the area of education, employment and housing, it will be possible to stop the process of creating socially excluded Roma localities, and their population will be able to fully integrate into the life of mainstream society.

The deepening social exclusion of members of the Roma communities evokes the urgent need for complex solutions tailor made to local conditions. The pilot testing and consequent creation of an Agency for removal of social exclusion and its prevention appears to be a realistic model, which will support “networking” and creation of partnership of local institutions. These institutions have or may have an immediate influence on the living strategy and motivation of the population of socially excluded Roma localities (municipalities, schools, NGO/NPOs, private subjects and other institutions).

1.) Introduction

Many municipalities, NGO/NPOs, providers of social services and schools, whose work brings them in contact with inhabitants of socially excluded localities, have a low capacity of using financial aid from Structural Funds (“SF”) and Czech endowment funds. Also indicating this trend is the Analysis of Socially Excluded Roma Localities and Absorption Capacity of Subjects Working in This Area (Gabal, MPSV, 2006). At the same time, improvement of socioeconomic conditions of socially excluded Roma, and their access to mainstream education, and therefore also their future fulfilment on the labour market, depends directly on the direct intervention of these organizations on the local level.

The Report on the Status of the Roma Communities accepted each year by the Government of the CR has pointed out for a number of years the frighteningly deepening social exclusion of members of Roma communities, and on their managed or spontaneous removal to socially and geographically excluded localities. It calls for a complex resolution of this situation, tailor made for each location. The Government of the Czech Republic considers resolution of social exclusion of Roma as a priority. In its programme declaration, it committed to “preparation of a complex programme enabling integration of the Roma and preventing the tendency towards their social exclusion” and to “creation of an instrument for providing complex services when preventing social exclusion on a local level”

A realistic model appears to be pilot testing and consequent creation of an Agency for removing social exclusion in Roma localities and its prevention. This agency will fulfil its fundamental aim through assistance when creating local partnerships, assistance in creating local complex strategies aimed at eliminating socially excluded Roma localities, assistance when implementing such strategies, through the exchange of good practice and with the help of national and European endowment programmes. Employees of the agency will also provide a method of support and aid to all local partners when creating and realizing projects fulfilling local strategies. Not least of which, the agency will bring information gathered from the local level to the national level. The information gained will become a basis for systematic resolution in this area.

Thus the agency will in fact strengthen, methodically cover and coordinate activity of partners in excluded localities in the area of providing social services and programmes for support of employment, education and development of social housing, etc., when individual local institutions will specifically profile the area of their activity on the basis of defined needs of citizens of the socially excluded locality.

The submitted draft proposal was consulted upon with representatives of ministries, regional and local government, and NGO/NPOs during the course of two technical seminars with workshops held 25-26 July and 27 August, 2007. Around 140 people attended both seminars. The seminars confirmed that the concept of the Agency for removing social exclusion was justified and showed strong demand on the part of local government and NGO/NPOs.
Czech to English: 519/2004 Coll. DECREE
Source text - Czech
519/2004 Sb.

VYHLÁŠKA
ze dne 23. září 2004

o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců

Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 109 odst. 5 a § 110 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, (dále jen "zákon"):

§ 1

Formy rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a zaměstnanců

(1) Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a zaměstnanců se uskutečňuje formou vzdělávání

a) ve vzdělávacích programech dalšího profesního vzdělávání,

b) ve speciálních programech k získání konkrétní pracovní dovednosti,

c) ve vzdělávacích aktivitách v rámci mezinárodních programů,

d) ve vzdělávacích programech určených pro uchazeče o zaměstnání, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání podle § 33 zákona,

e) ve školních vzdělávacích programech pro střední vzdělávání v rámci soustavy oboru vzdělání,

f) v jiných vzdělávacích aktivitách, které směřují k získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace.

(2) Jednotlivé vzdělávací programy a aktivity podle odstavce 1 lze vzájemně kombinovat.

§ 2

Náklady rekvalifikace

(1) Náklady rekvalifikace jsou náklady rekvalifikačního zařízení 1) , za které se považují

a) přímé náklady vynaložené na rekvalifikaci (materiál, mzdy a odměny zaměstnanců, ostatní přímé náklady),

b) režijní náklady vynaložené při provádění rekvalifikace,

c) náklady na dílčí části rekvalifikace, které pro rekvalifikační zařízení zabezpečuje jiné rekvalifikační nebo vzdělávací zařízení,

d) přiměřený zisk, maximálně do výše 15 % vynaložených nákladů,

e) daň z přidané hodnoty, pokud součástí nákladů uvedených v písmenech a) až c) je i tato daň a rekvalifikační zařízení není plátcem daně z přidané hodnoty.

(2) Za náklady rekvalifikačního zařízení se dále, pokud nejsou zahrnuty v nákladech uvedených v odstavci 1, považují

a) náklady na potřebnou výbavu účastníků rekvalifikace, například nutné školní potřeby a učebnice, maximálně však do výše 2 000 Kč na jednoho účastníka,

b) náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje 2) poskytnuté účastníkům rekvalifikace,

c) pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníků rekvalifikace, sjednané na dobu účasti na rekvalifikaci.

(3) V případě rekvalifikace, kterou zabezpečuje zaměstnavatel pro své zaměstnance podle § 110 zákona, se za náklady na rekvalifikaci nepovažují náklady uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) a v případě, že je rekvalifikace zabezpečována ve vlastním rekvalifikačním zařízení zaměstnavatele, ani náklady uvedené v odstavci 1 písm. d).

§ 3

(1) Za náklady spojené s rekvalifikací se považují náklady hrazené uchazeči o zaměstnání, který byl úřadem práce vyslán na rekvalifikaci, a to v rozsahu

a) prokázaných jízdních výdajů na cestu hromadnými dopravními prostředky z místa bydliště 3) do místa konání rekvalifikace a zpět, pokud se rekvalifikace uskutečňuje mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání, včetně jízdních výdajů na cestu k přijímacímu řízení a na cestu na zahájení a ukončení rekvalifikace,

b) prokázaných výdajů za ubytování po dobu rekvalifikace, která se koná mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání, maximálně však do výše 1 000 Kč na den,

c) stravného podle zvláštního právního předpisu 4) ve dnech účasti na rekvalifikaci, která se koná mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání,

d) pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení, případně další pojištění spojené s rekvalifikací v zahraničí.

(2) V případě, že při rekvalifikaci osoby se zdravotním postižením 5) , která se účastní rekvalifikace v rámci pracovní rehabilitace podle § 71 písm. c) zákona, je nezbytná účast jiné fyzické osoby, považují se za náklady spojené s rekvalifikací i náklady spojené s účastí této jiné fyzické osoby při rekvalifikaci, a to v rozsahu uvedeném v odstavci 1.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.

Ministr:
Ing. Škromach v. r.

____________________

1) § 108 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti.

2) § 133a zákoníku práce.

3) § 5 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.

4) Zákon č. 119/1992 Sb. , o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 67 zákona č. 435/2004 Sb.
Translation - English
519/2004 Coll.

DECREE
of 23rd September 2004

on Retraining of Job Seekers or Persons Interested in Work and on Retraining of Employees

The Ministry of Labour and Social Affairs, in agreement with the Minister of Education, Youth and Sports, has adopted, pursuant to Section 109, paragraph 5 and Section 110, paragraph 6 of Act no. 435/2004 Coll. on Employment (hereinafter ”Act“):

Section 1

Forms of Retraining of Job Seekers, Persons Interested in Work and Employees

Retraining of job seekers, persons interested in work and employees shall take place in the form of education

a) in educational programmes of continued professional education,

b) in special programmes for gaining specific work skills,

c) in educational activities within international programmes,

d) in educational programmes determined for job seekers, by which increased care is devoted when brokering employment pursuant to Section 33 of the Act,

e) in school educational programmes for secondary education within the system of the field of education,

f) in other educational activities, which lead to gaining new qualification or expanding current qualification.

(2) Individual educational programmes and activities pursuant to Paragraph 1 may be mutually combined.

Section 2

Costs of Retraining

(1) Costs of retraining are costs of retraining establishments 1), which are considered to be

a) direct costs spent on retraining (materials, wages and remuneration of employees, other direct costs),

b) overhead costs spent when performing retraining,

c) costs on partial segments of retraining, which secure other retraining or educational establishments for the retraining establishment,

d) reasonable profit, maximum up to an amount of 15% of invested costs,

e) value added tax, if even this tax is a component of costs listed in letters a) through c), and the retraining establishment is not a payer of value added tax.

(2) Further considered as costs of the retraining establishment, if not included in costs listed in Paragraph 1, are

a) costs for necessary materials of retraining participants, for example essential school supplies and textbooks, at a maximum however of up to CZK 2,000 per participant,

b) costs for personal protection of the working environment, washing, cleaning and disinfection agents and protective beverages 2) provided to retraining participants,

c) insurance covering responsibility for damage to health of participants of retraining, negotiated for the period of participation in retraining.

(3) In the case of retraining secured by an employer for its employees pursuant to Section 110 of the Act, costs for retraining are not considered as costs stated in paragraph 2(b) and 2(c), and in the event that retraining is provided in the employer’s own retraining facility, costs stated in paragraph 1(d) are also not considered as costs for retraining.

Section 3

(1) Costs relating to retraining are considered to be costs paid by job seekers, which were sent by the labour office for retraining, in the scope

a) of proven travel costs for a trip via mass transportation means from the residence location 3) to the location of performing retraining and back, if retraining takes place outside the municipality of the residence of the job seeker, including travel costs for the trip to enrollment and for the trip to commencement and completion of retraining,

b) proven expenditures for accommodation throughout the period of retraining, which takes place outside of the municipality of the job seeker’s residence, but to a maximum amount of CZK 1,000 per day,

c) subsistence allowance pursuant to specific provisions of law 4) during days of participation in retraining, which takes place outside the municipality of the job seeker’s residence,

d) insurance covering the case of damage caused by the job seeker to the retraining establishment, or other insurance relating to retraining abroad.

(2) In the event that during retraining of a person with a health disability 5), who is taking part in retraining within the framework of work rehabilitation pursuant to Section 71(c) of the Act, the participation of another natural person is necessary, costs relating to participation of this other natural person during retraining are also considered to be relating to retraining, in the scope listed in paragraph 1.

Section 4

Legal Force

This Decree assumes legal force on 1st October, 2004.

Minister:
Ing. Škromach by his own hand

____________________

1) Section 108 of Act no. 435/2004 Coll. on Employment

2) Section 133a Labour Code.

3) Section 5(b) of Act no. 435/2004 Coll.

4) Act no. 119/1992 Coll. on Reimbursement of Travel Expenses, as amended.

5) Section 67 of Act no. 435/2004 Coll.

Translation education Other - Defense Language Institute, Presidio of Monterey, Monterey California
Experience Years of experience: 33. Registered at ProZ.com: May 2006.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Czech to English (US Department of Defense, verified)
Memberships ATA
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, SDL Trados Studio 2009 Professional, Pagemaker, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume English (DOC)
Professional practices Scott Evan Andrews endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Professional objectives
 • Meet new translation company clients
 • Network with other language professionals
 • Find trusted individuals to outsource work to
 • Get help with terminology and resources
 • Learn more about interpreting / improve my skills
 • Get help on technical issues / improve my technical skills
 • Stay up to date on what is happening in the language industry
 • Help or teach others with what I have learned over the years
 • Improve my productivity
Bio
Over 30 years of professional experience in Czech and Slovak. Czech and Slovak linguist trained at the world-renowned Defense Language Institute (DLI), Presidio of Monterey, Monterey, California (DLI - http://www.youtube.com/watch?v=rskKXpSV9Ww) as a US Army soldier and linguist, honorably discharged - 1992). Military intelligence veteran of the first Persian Gulf War (1990-91). Totally language-immersed by living in CR since 1995. Professionally translating since 1996 in countless fields. CAT: SDL Trados Studio, Memo-Q, Memsource, Coach. B.S. in Management. Dedicated to accuracy, timeliness and cooperation with others on all projects, and to lifelong personal and professional development.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 430
PRO-level pts: 426


Language (PRO)
Czech to English426
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering191
Bus/Financial64
Other63
Law/Patents36
Medical20
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Construction / Civil Engineering58
Mechanics / Mech Engineering36
Law (general)24
Engineering (general)22
Accounting16
Management16
Food & Drink16
Pts in 40 more flds >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects5
With client feedback5
Corroborated5
100% positive (5 entries)
positive5
neutral0
negative0

Job type
Translation3
Interpreting1
Editing/proofreading1
Language pairs
Czech to English5
2
Specialty fields
Aerospace / Aviation / Space1
Nuclear Eng/Sci1
Tourism & Travel1
Advertising / Public Relations1
Energy / Power Generation1
Other fields
Automotive / Cars & Trucks1
Agriculture1
Keywords: translator, interpreter, překlady a tlumočení, tlumočník, překladatel, překlad do angličtiny, Czech translator, Czech guide, Prague interpreter, trip to Czech Republic, Czech, document translator, contracts and agreement, annual report, quality, ISO 9001, marketing, veteran, English native speaker, Čeština, překladatel, Angličtina, anglický, rodilé mluvčí,More translators and interpreters: Czech to English - Slovak to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search