Working languages:
English to Latvian
Danish to Latvian
Latvian to English

Linda Lapina
fats, reliable, well-organized

Copenhagen, Kobenhavn, Denmark
Local time: 22:01 CEST (GMT+2)

Native in: Latvian Native in Latvian
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Subtitling
Expertise
Specializes in:
Business/Commerce (general)Economics
Education / PedagogyFinance (general)
Management

Rates
English to Latvian - Rates: 0.05 - 0.08 EUR per word / 30 - 40 EUR per hour
Danish to Latvian - Rates: 0.05 - 0.08 EUR per word / 30 - 40 EUR per hour
Latvian to English - Rates: 0.05 - 0.08 EUR per word / 30 - 40 EUR per hour
Latvian to Danish - Rates: 0.05 - 0.08 EUR per word / 30 - 40 EUR per hour
Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Latvian: I have a dream- Speech by Martin Luther King August 28 th 1963 (an excerpt)
Detailed field: Government / Politics
Source text - English
Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity.
But one hundred years later, we must face the tragic fact that the Negro is still not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity.
One hundred years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. So we have come here today to dramatize an appalling condition.
In a sense we have come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men would be guaranteed the inalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness.
Translation - Latvian
Mārtina Lutera Kinga Jaunākā runa 1963. gada 28. augustā.

Pirms simts gadiem dižs amerikānis, kura simboliskajā ēnā mēs pašreiz stāvam, parakstīja Vergu Brīvlaišanas Deklarāciju. Šis nozīmīgais dokuments kļuva par cerības staru miljoniem nežēlīgas netaisnības liesmās vārdzinātu melnādainu vergu. Tas nāca kā laimīga rītausma pēc garas, gūstā pavadītas nakts. Bet pēc simts gadiem mēs esam spiesti skatīties acīs patiesībai, ka Melnādainais vēl joprojām nav brīvs. Pēc simts gadiem Melnādainā dzīvi vēl joprojām sakropļo segregācijas pinekļi un ierobežo diskriminācijas važas. Pēc gadsimta Melnādainais vēl joprojām dzīvo uz vientuļas nabadzības salas pārticības okeāna vidū.
Pēc simts gadiem Melnādainais vēl joprojām velk dzīvību, izstumts no Amerikas sabiedrības, trimdinieks pats savā zemē. Šodien mēs esam sapulcējušies, lai pievērstu uzmanību šim nepieņemajam stāvoklim.
Savā ziņā mēs esam ieradušies savas valsts galvaspilsētā, lai noslēgtu rēķinu. Kad mūsu nācijas arhitekti rakstīja neatkārtojamos Neatkarības Deklarācijas vārdus, tika parakstīts daudzsološs dokuments, kam turpmāk vajadzēja ietekmēt ikviena Amerikas iedzīvotājam dzīves apstākļus uz labu. Šī deklarācija apsolīja katram cilvēkam neatņemamas tiesības uz dzīvību, brīvību un iespēju sasniegt laimi.
Latvian to English: Excerpt from a business plan
Detailed field: Business/Commerce (general)
Source text - Latvian
g) Marketinga plāns (virzība tirgū)

1.FVK un produktu iepazīstināšanas/atpazīšanas politikas veidošana (Imidžreklāma)
Riska kapitāls Latvijā ir salīdzinoši jauns finansēšanas instruments, līdz ar to FVK veltīs laiku un līdzekļus, lai iepazīstinātu Latvijas komercdarbības vidi ar šo finansējuma veidu - ar tā plusiem un mīnusiem, un vienlaicīgi arī veiks pasākumus, kas liks atpazīt tieši mūsu FVK kā uzticamu, godīgu, kompetentu finansu partneri.
Informatīvais buklets – buklets tiks veidots kā reklāmas/informējošais materiāls par FVK. Viena sadaļa tiks veltīta, lai iepazīstinātu uzņēmējus ar riska kapitāla investīciju būtību. Bukletā tiks apskatīti vairāki veiksmīgi riska kapitāla investīciju fonda sadarbības modeļi ar uzņēmējiem, lai uzņēmējs, iepazīstoties ar bukletā ievietoto informāciju, izvēlas sev piemērotāko sadarbības modeli starp savu uzņēmumu un riska kapitāla fondu. Tā kā mūsu FVK partneri ir pazīstamas Latvijas bankas, bukleti tiks izplatīti arī caur bankas informatīviem stendiem, kas dos iespēju lielam skaitam uzņēmēju iepazīties gan ar mūsu FVK darbību, gan iepazīties ar riska kapitāla nozari kopumā.
Interneta lapa – mūsdienās jebkuram uzņēmējam ir pieejami interneta pakalpojumi, līdz ar to par mūsu FVK un riska kapitāla investīcijām būs pieejama plaša informācija mūsu interneta lapā. Lai pēc iespējas vairāk uzņēmēju apmeklētu mūsu interneta mājas lapu, tiks savienotais saites ar mūsu banku partneru interneta mājas lapām, ar Latvijas lielāko finansu konsultantu un nozaru asociāciju mājas lapām. Ceram arī uz sadarbību no Latvijas Garantijas aģentūras puses, sniedzot atbalstu konkursa uzvarētāju mājas lapu popularizēšanā gan savā mājas lapā, gan LGA izdotos informatīvos bukletos. Tā kā internets ir ļoti ērts atpazīšanas veicināšanas ķēdes posms, mūsu FVK interneta lapas popularizēšanai tiks izmantoti visdažādākie paņēmieni, piemēram, uz uzņēmuma darbinieku automašīnām tiks izvietota informācija par mūsu FVK.
Informējošie raksti presē – mūsu darbinieki jau līdz šim veiksmīgi sadarbojas ar dažiem lielākajiem dienas laikrakstiem - Dienas Bizness, Bizness & Baltija, Diena, informējot uzņēmējus par riska kapitāla investīcijām. Riska kapitāla nozare Latvijā pagaidām ir diezgan mazpazīstama, tāpēc vispirms mums jāieinteresē par ekonomiku rakstošie žurnālisti, kuri pēc tam ar saviem rakstiem informēs uzņēmējus. Mēs novērtējam šo jau ieguldīto darbu, kā veiksmīgu ieguldījumu FVK attīstībai nākotnē. Pēc konkursa noslēguma tiks sagatavota preses relīze par mūsu FVK darbību, ja mūsu FVK tiks atzīta par vienu no uzvarētājām.
Līdzdalība semināros un konferencēs – Latvijas Riska kapitāla asociācija (LRKA) ik gadu rīko vairākus pasākumus, lai popularizētu riska kapitāla investīcijas. Šajos pasākumos piedalās gan uzņēmēji, gan banku un asociāciju pārstāvji, gan arī mēdiji. Pašlaik ir vienošanās ar LRKA, ka pēc konkursa beigām notiks plašs seminārs par tēmu - Vērienīgs pavērsiens riska kapitālā nozarē Latvijā, kur piedalīsies arī mūsu FVK, lai informētu interesentus par mūsu darbību.

Translation - English
g) Marketing plan (advance in the market)

1. FMC and shaping of the product introduction/ recognition policies (image advertising)
Venture capital is a relatively new financing instrument in Latvia, and therefore FMC will devote time and resources to introduce the Latvian business environment with this way of financing- its pros and cons- and simultaneously perform actions, that will establish our FMC as trustworthy, honest and competent finance partner.

Informative folder- the folder will be developed as an advertising/informative material concerning FMC. A special chapter will introduce entrepreneurs to essence of venture capital investment. The brochure will provide information about several successful models of cooperation between venture capital investment fund and entrepreneurs, so an entrepreneur, while getting acquainted with the information in the folder, would choose the optimal model of cooperation between his enterprise and the venture capital foundation. Since partners of our FMC are reputable Latvian banks, folders will be additionally distributed through the informative stands in the banks, which will provide a great number of entrepreneurs with a possibility of insight both into work of our FMC and the venture capital branch as such.

Internet homepage- all enterprises nowadays have access to the Internet, therefore extensive amount of information about our FMC and venture capital investment will be provided in our homepage. In order to increase the number of entrepreneurs attending our site, there will be links from the Internet pages of our partner banks, as well as from the biggest financial consultants’ and branch associations’ homepages. We hope for additional support from the Latvian Guarantees’ agency – providing assistance in popularizing homepages of the winners of the contest both on their site and in informative folders issued by LGA. Since the Internet is a very convenient stage in facilitating recognition, various methods will be used for popularizing our homepage, for example, information about our FMC on employees’ cars.

Informative articles in the press - our employees are already collaborating with some of the biggest daily newspapers- Daily Business, Business and the Baltics, Diena- and informing entrepreneurs about venture capital investments. For the time being, venture capital is quite an unfamiliar branch in Latvia, so one must first rouse interest in the journalists, who cover economics, who will afterwards inform entrepreneurs through their articles. We evaluate this already made effort as a valuable investment in FMC’s future development. If our FMC is among the winners of this contest, there will be a press release about our work after its conclusion.
Participation in workshops and conferences – Latvian Venture capital association (LVCA) organizes several events annually in order to popularize venture capital investments. These arrangements are attended both by entrepreneurs, representatives from banks and associations, and media. Presently there is an agreement with LVCA about a large-scale workshop after the end of the contest (the topic is „Vast change in the branch of venture capital in Latvia”), where our FMC will be present to inform those interested about our activities.


Experience Years of experience: 18. Registered at ProZ.com: Aug 2006.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
Bio
My specialization are texts that might be hard to comprehend and, apart from translating, might need organizing (shorter sentences, division in chapters, re-arrangement etc.) I have written a great deal both in Latvian, English and Danish (articles, prose, essays) and have participated in special courses in English reading and wirting which have perfected my skills to organize and express myself in a written form.

I have a great deal of experience with translating business and marketing, science, politics, sociology and literary material. I have received the International Baccaulaureate Bilingual Diploma (Latvian and English), as well as passed Studieprųven (Danish), which document my language skills. These capabilities, together with my experience at writing and translations and the skills I have obtained from special cources, add up to make me a good choice choice when a text not only has to be translated, but also be readable, well-formulated and comprehensible.
Keywords: business, marketing, finance, sociology, politics, science, prose, articles


Profile last updated
Sep 18, 2008


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search