Member since May '04

Working languages:
Turkish to English
Russian to English
English to Russian
Turkish to Russian
English (monolingual)

Galina Blankenship
Linguist & Copywriter (Eng, Rus, Tur)

San Francisco, California, United States
Local time: 02:54 PDT (GMT-7)

Native in: Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian, English (Variants: UK, US) Native in English
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
15 positive reviews
1 rating (5.00 avg. rating)
User message
A Trilingual Linguist with 20+ years of working experience in the Translation and Localization industry, a published author, editor, educator, reporter, columnist
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Affiliations
Blue Board affiliation:
Services Interpreting, Training, Translation, Software localization, Website localization, Subtitling, Editing/proofreading, Transcreation, Desktop publishing, Copywriting, Transcription
Expertise
Specializes in:
Medical: PharmaceuticalsMedical (general)
Law (general)Law: Contract(s)
Business/Commerce (general)Internet, e-Commerce
Marketing / Market ResearchFinance (general)
JournalismIT (Information Technology)

Preferred currency USD
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 351, Questions answered: 295, Questions asked: 123
Blue Board entries made by this user  37 entries

Payment methods accepted Visa, MasterCard, PayPal, Check, Wire transfer, Payoneer
Portfolio Sample translations submitted: 9
Turkish to English: Gezi Parkı Olayları Raporu (Report on the Gezi Park Protests)
General field: Law/Patents
Detailed field: Government / Politics
Source text - Turkish
YAŞAM HAKKI
Genel Olarak Yaşam Hakkı ve Kapsamı
İnsan haklarına ilişkin temel belgelerinin tamamında, yaşam hakkına yer verilmiş ve ayrıcalıklı bir statü tanınmıştır. Örneğin AİHS’nin 15. Maddesinde olağanüstü durumlarda dahi yaşam hakkının düzenlendiği 2. Maddeye aykırı tedbirler alınamayacağından bahsedilmektedir. Yaşam hakkının bu ayrıcalıklı niteliği, temel insan hakları belgelerine de yansımıştır. 1982 Anayasasının “Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı” başlıklı 17. maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. Maddesinde ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 3. maddesinde “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip” olduğu vurgulanmaktadır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, McCann ve diğerleri/Birleşik Krallık davasında, yaşam hakkının, Avrupa Konseyi’ni oluşturan demokratik toplumların en temel değerlerinden biri olduğunu dile getirmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesi sadece kasten öldürme fiillerini değil, taksirle öldürme fiillerini de kapsamaktadır. Ayrıca yaşam hakkının ihlali sadece ölümle sonuçlanan durumlarda söz konusu olmayıp, yaşamı tehlikeye sokan bazı fiziksel şiddet fiillerinin de yaşam hakkının ihlaline sebebiyet verdiği kabul edilmektedir.
AİHM, Sözleşmenin 2. maddesinin devletlere; öldürmeme, yaşamı koruma ve ölümü soruşturma, olmak üzere üç yükümlülük getirdiğini belirtmektedir.
AİHS'nin 2. maddesi, 2. fıkrada sayılan istisnalar çerçevesinde, meşru amaçla güç kullanımı sonucunda gerçekleşmiş ölümler dışında yaşama son vermeyi yasaklamaktadır. Bu yasak kasıtlı öldürmeyi kapsadığı gibi devlet görevlilerinin öldürme kastı olmaksızın, meşru amaçları gerçekleştirmek için ama mutlak gerekli olmayan ve orantısız güç kullanmaları sonucu meydana gelen öldürme olaylarını da kapsamaktadır.
Devlet görevlilerinin meşru ve mutlaka gerekli olmayan öldürücü şiddet kullanarak bir kişiyi öldürmesi, devletin, negatif nitelikteki yükümlülüğünün ihlali anlamına gelir. AİHM, McCann/Birleşik Krallık davasında, devletin, sadece bir kişiyi öldüren devlet görevlilerinin eylemleri nedeniyle değil, hayati tehlike içeren bir operasyonun yetkililerce ölümcül güç kullanımını en aza indirecek şekilde planlanıp organize edilmemesinden dolayı da sorumlu olduğunu belirtmiş; yine Nachova/Bulgaristan davasında gerçekleşen ölümlerin ulusal mevzuata uygun olsa da, uluslararası mevzuatta yer alan normların katı orantılılık testini karşılamaması halinde yaşam hakkının ihlalinin söz konusu olacağını hükme bağlamıştır.
Devlet görevlileri tarafından, bir kimsenin güç kullanılarak öldürülmesi olayında, kullanılan gücün; Bir kimseyi yasadışı şiddete karşı koruma (2. madde (2) (a)); Usulüne uygun olarak yakalama (2. madde (2) (b)); Usulüne uygun olarak tutuklu bulunan bir kişinin kaçmasını önleme (2. madde (2) (b)); Ayaklanma veya isyanı, yasaya uygun olarak bastırma (2. madde (2) (c)) için sergilendiği¬nin anlaşılması halinde; devreye mutlak gereklilik ve orantılılık testi girer.
Sözleşmenin 2. maddesinin 2. fıkrasındaki “mutlak gerekli” kavramı, sözleşmenin 8. ve 11. maddelerinin 2. fıkralarında yer alan “demokratik toplumda gerekli” kavramına nazaran daha katı ve zorlayıcı bir gereklilik testi kullanılmasını işaret etmektedir. AİHM orantılılık testini uygularken devletlere takdir hakkı tanımayıp, kullanılan gücün orantılı olup olmadığı konusunda kendi değerlendirmesini yapmaktadır.
Meşru savunma halinde dahi, olayın içinde bulunduğu koşulların güç kullanılmasını gerektiren makul bir inancın varlığını göstermesi gerekmektedir.
Translation - English
RIGHT TO LIFE
Right to Life and Its Scope in General
All fundamental human rights instruments list the right to life, assigning thereto a privileged status. For example, Article 15 of the ECtHR states that no measures derogating from Article 2, which provides for the right to life, including in extraordinary circumstances, shall be made. This privileged status of the right to life is reflected in basic human rights documents. Article 17 of the 1982 Constitution entitled “Personal Inviolability, Material and Spiritual Entity of the Individual,” Article 2 of the European Convention on Human Rights, and Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights states that “Everyone has the right to life and the right to protect and develop his material and spiritual entity.”
In the case of McCann et al. v. the United Kingdom, the European Court of Human Rights stated that the right to life is one of the basic values of the democratic societies making up the Council of Europe. Article 2 of the European Convention on Human Rights includes not only acts of intentional killing but also acts of negligence. It is also recognized that violations of the right to life do not only apply to the cases with lethal outcomes, but that certain acts of physical violence that endanger life also result in violations of the right to life.
The Court reiterates that Article 2 of the Convention imposes upon the states the following obligations: non-killing, protection of life, and investigation of one’s death.
Article 2 of the ECtHR prohibits deprivation of life, save in cases of deaths that resulted from the use of force for legitimate purposes, with the exceptions listed in par. 2. This prohibition covers intentional killing as well as non-intentional killing by a government official, resulting in the use of disproportionate and non-essential force to achieve legitimate grounds.
Killing a person using legitimate and not necessarily lethal violence by government officials is a violation of the state's negative obligation. In the case of McCann v. the United Kingdom, the Court noted that the government was responsible not only for the actions of the government officials who had killed a person but also for the life-threatening operation that the authorities had failed to have planned and organized so that to minimize the use of lethal force. Moreover, in the Nachova v. Bulgaria case, it was ruled that, although the deaths in the case were not contrary to the national legislation, in the event of being in line with the principle of strict proportionality inherent in the relevant international standards, there would have been a violation of the right to life.
If a person was killed by government officials using force, their use of force is deemed having met the conditions of absolute necessity and the principle of proportionality if used: in defense of any person from unlawful violence (Article 2(2)(a)); in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained (Article 2(2)(b)); in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection (Article 2(2)(c)).
The notion of “absolutely necessary” in Article 2(2) of the Convention points to a more stringent and compelling necessity test than the notion of “necessary in a democratic society” as stated in Articles 8(2) and 11(2) of the Convention. The ECtHR does not grant discretion to the states when applying the principle of proportionality and makes its own assessment as to whether the force used is proportional.
Even in the case of legitimate defense, the circumstances of the incident must demonstrate the existence of a reasonable belief that the use of force was necessary.
Turkish to English: Klinik Araştırmalar Başvuru Formu (Clinical Study Application Form)
General field: Medical
Detailed field: Medical: Health Care
Source text - Turkish
Risk / Yarar değerlendirmesi

REGN3918, C5'i hedef alan bir insan IgG4 monoklonal antikordur. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (PNH) ve Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHUS) ve terminal kompleman arayol aktivitesinden kaynaklanan doku hasarı olan diğer hastalıkları olan hastaların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. REGN3918, Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (PNH) için hemolizin daha sağlam inhibisyonuna olanak vererek ve böylece hemolizin ilerleme riskini, kan transfüzyonu ihtiyacını azaltarak ve yaşam kalitesini yükselterek, onaylanan tek tedavi olan ekuluzimab’a alternatif olabilir.

Ek olarak nadir durumlarla ekuluzimab C5 gen kodlamasında polimorfik varyasyodan dolayı etkisiz olabilir, bu durumda protein ekulizimab tarafından tanımamakta ancak REGN3918 tarafından tanınmaktadır.

Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHUS) için REGN3918 trombosit sayısını artırıp trombotik mikroanjiyopati (TMA) vakalarını azaltmaktadır.

REGN3918 ile ilgili herhangi bir belirlenmiş risk yayımlanmamıştır. REGN3918 ile ilgili önemli olası riskler preklinik değerlendirmeler, REGN3918 aksiyon mekanizması, ekuluzimab gibi benzer diğer ürünlerle ilişkili riskler ve genelde monoklonal antikorlarla ilişkili risklere dayanmaktadır. Bu önemli riskler meningokokkal enfeksiyon, ciddi enfeksiyonlar (sepsis dahil), sistemik hipersensitivite reaksiyonları, embriyofetal toksisite ve immünogenisiteyi (ADA bilgisi) içermektedir. Bu riskler klinik çalışmalarda dikkatli hasta seçimi (yani özel dahil etme/hariç bırakma kriterleri), tedavi öncesi aşılama, profilaktik antibiyotik tedavisi ve rutin hasta gözlemi yapılarak yönetilebilmektedir.

Hassas popülasyon/İncinebilir Grup

Bu çalışma, İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu, Helsinki Bildirgesi ve ülkemizdeki ilgili yasal mevzuatın olur alımı, hasta bilgilendirme ve gizlilik esaslarını da içeren tüm esaslar gözetilerek yürütülecektir. Sorumlu ve yardımcı araştırmacıların çalışmayı yürütebilmek için gerekli eğitimleri eksiksiz olarak alması sağlanacaktır. Çalışma hastaları ve ebeveynleri veya yasal vasileri çalışma doktoru tarafından detaylı olarak bilgilendirilecek, çalışmaya katılmalarının gönüllülük esasına dayandığı açıklanarak olur formunu okuyup anlamaları için gereken zaman verilecektir. Gönüllüye ve ailesine çalışmaya katılmayı teşvik edici hiçbir materyal ya da bilgi verilmeyecektir. Çalışma hastalarına olur formunun imzalanmasının ardından hastaya özel bir çalışma numarası/kodu verilecek ve hasta bilgileri gizli tutularak çalışma boyunca bu hasta çalışma numarası kullanılacaktır.

Gizlilik

Tüm çalışma bilgileri gizli olup, Destekleyicinin önceden yazılı izni olmadan kimseyle paylaşılmayacaktır. Çalışma, hasta gizliliği ile ilgili ülkemizdeki gerekliliklere göre yürütülecektir. Araştırmacı çalışma hastalarından alınacak olur formunda yer alan hastalara ait kimlik bilgilerinin gizli tutulmasını sağlamakla yükümlüdür. ORF ve destekleyiciye sunulan diğer dokümanlarda hastalara verilen hasta çalışma numarası kullanılacaktır. Hastanın tüm tıbbi kayıtları ve tetkikleri hastanede ve klinikte tutulacaktır ve çalışma merkezinden dışarıya hiçbir koşulda çıkarılmayacaktır.

Araştırmacı hastanın bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. İlgili mevzuat ve ICH/GCP kılavuzu gereğince Hastane ve Araştırmacı, Destekleyicinin yetkili temsilcilerinin, düzenleyici otoritenin ve Etik Kurul’un çalışmayla ilgili işlemler ve verilerin doğrulanması amacıyla gönüllünün tıbbi kayıtlarına erişimine izin verecektir. Bu erişim, kayıtların ve raporların incelenmesi, analiz edilmesi, doğrulanmasını kapsamaktadır. Araştırmacı, ilgili temsilcilerin çalışmayla ilgili gönüllü kayıtlarına hastanın gizlilik ilkesini ihlal etmeyecek şekilde erişimleri için Türkiye'deki mevzuata uygun olarak hareket edecektir.
Translation - English
Risk / Benefit Assessment

REGN3918 is a human IgG4 monoclonal antibody targeting C5. It has been developed for use in the treatment of patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) and Atypical Hemolytic Uremic Syndrome (aHUS) and other diseases with tissue damage resulting from terminal complement pathway activity. REGN3918 may be an alternative to eculizumab, the only approved treatment of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH), allowing for a more robust inhibition of hemolysis, thereby reducing the risk of progressing hemolysis, the need for blood transfusion, and improving quality of life.

Moreover, in rare cases, eculizumab may be ineffective due to the polymorphic variation in the C5 gene coding, in which case the protein is not recognized by eculizumab but is recognized by REGN3918.

In terms of Atypical Hemolytic Uremic Syndrome (aHUS), REGN3918 increases the platelet count and decreases the incidence of thrombotic microangiopathy (TMA).

No identified risks related to REGN3918 have been published. Important potential risks associated with REGN3918 are based on preclinical assessments, the action mechanism of REGN3918, risks associated with other similar products such as eculizumab, and risks generally associated with monoclonal antibodies. These important risks include meningococcal infection, severe infections (including sepsis), systemic hypersensitivity reactions, embryofetal toxicity, and immunogenicity (ADA knowledge). These risks can be managed in clinical trials by careful patient selection (i.e., specific inclusion/exclusion criteria), pretreatment vaccination, prophylactic antibiotic therapy, and routine patient observation.

Sensitive Population/Vulnerable Group

This study will be conducted with account of all principles, including the Good Clinical Practice guidelines, the Declaration of Helsinki, and any relevant legal regulations in our country, patient information, and confidentiality. Principal investigators and coinvestigators will be provided with any necessary training to conduct the study. Study subjects and their parents or legal guardians will be informed in detail by the study doctor. Their participation in the study is voluntary, and they will be given time to read and understand the consent form. The subject and his/her family will not be given any material or information that would encourage participation in the study. After signing the consent form, study subjects will be assigned a unique study number/code, and this study subject number will be used throughout the study, keeping patient information confidential.

Confidentiality

Any study information is confidential and will not be shared with anyone without the Sponsor's prior written consent. The study will be conducted according to the patient privacy requirements in our country. The investigator shall ensure that the patient's identity information in the consent form under the study remains confidential. The patient study number assigned to patients will be used in the CRF and other documents submitted to the Sponsor. All patient medical records and tests will be kept in the hospital and clinic and will not be removed from the study site under any circumstances.

The investigator shall keep the patient information confidential. Pursuant to any relevant legislation and the ICH/GCP guidelines, the Hospital and the Investigator will allow the Sponsor's authorized representatives, the regulatory authority, and the Ethics Committee to have access to the subject's medical records for verification of study-related procedures and data. This includes examining, analyzing, and verifying any records and reports. The investigator shall act in accordance with the regulations of Turkey to provide any related representatives with access to any study-related records of the subject without violating the subject's privacy.
English to Russian: Instructions for Use (IFU)
General field: Medical
Detailed field: Medical: Pharmaceuticals
Source text - English
Microfibrillar Collagen Dental Wound Dressing
INSTRUCTIONS FOR USE
Description:
naturesQue ColAid B is an absorbent microfibrillar collagen matrix intended for the management of oral wounds and sores.
It forms a gel when mixing with the wound’s exudate and oral fluid to provide a moist healing environment. naturesQue ColAid B is applied directly to the wound and protects the wound bed and delicate new tissue.
In addition, the product, being comprised of intact collagen fibers, has intrinsic hemostatic properties to control minor bleeding.
The product is supplied sterile, non-pyrogenic and for single use only.
Indications for Use:
naturesQue ColAid B is indicated for the management of oral wounds and sores, including:
Denture sores
Oral ulcers (non-infected or viral)
Periodontal surgical wounds
Suture sites
Burns
Extraction sites
Surgical wounds
Traumatic wounds
Contraindications:
This product is not intended for patients with a known allergy to bovine-derived materials.
Product Application:
The wound should be rinsed and excess fluid removed. naturesQue ColAid B should be applied over the wound and held in place.
At the end of the procedure, naturesQue ColAid B can be removed, replaced or left in situ.
Precautions:
naturesQue ColAid B should not be used on infected or contaminated wounds.
naturesQue ColAid B is not intended to be used primarily as a hemostat.
naturesQue ColAid B has not been evaluated in pregnant women or children.
Do not use product if seal is broken or package is damaged.
naturesQue ColAid B cannot be re-sterilized.
Open, unused product must be discarded.
Cross-contamination and infection may occur if re-used.
In vivo stability may be adversely affected if re-sterilized.
Adverse Reactions:
Hypersensitivity reactions have been noted with the use of other products containing bovine collagen.
How Supplied:
Individually packaged 0.1 gram units, supplied in boxes of 15.
Catalogue Number
Quantity
58499
15 dressings, 0.1 gram each
Storage:
Store dry at room temperature.
Caution:
Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist or physician.
Translation - Russian
Коллагеновая раневая повязка микрофибриллярной структуры для стоматологической практики
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Описание:
Препарат naturesQue ColAid B является абсорбирующей коллагеновой мембраной микрофибриллярной структуры, предназначенный для обработки ран и язв полости рта.
Преобразовываясь при контакте с раневым экссудатом и жидкостью ротовой полости в гель, препарат сохраняет влажность в раневой среде и тем самым стимулирует процесс заживления. Повязку naturesQue ColAid B следует накладывать непосредственно на рану для защиты раневого ложе и предотвращения раздражения чувствительных поверхностей заживающих ран.
Более того, препарату, состоящему из неповреждённых коллагеновых волокон, присущи собственные гемостатические свойства для контроля незначительных кровотечений.
Препарат поставляется в виде стерильного, непирогенного раствора и предназначен только для одноразового использования.
Показания к применению:
Препарат naturesQue ColAid B предназначен для обработки ран и язв полости рта, включая:
Язвы от зубных протезов
Язвы ротовой полости (инфекционные и неинфекционные)
Операционные раны в периодонтальной хирургии
Области швов
Ожоги
Постэкстракционные раны
Послеоперационные раны
Травматические раны
Противопоказания:
Данный препарат противопоказан пациентам с аллергией на материалы телячьего происхождения.
Указания по применению:
Рану тщательно очистить, а излишнюю жидкость удалить. Раневую повязку naturesQue ColAid B следует наложить на рану и слабым нажатием на повязку обеспечить её соприкасание с раневой поверхностью.
По завершении процедуры препарат naturesQue ColAid B можно снять, заменить или оставить на месте.
Меры предосторожности:
Препарат naturesQue ColAid B не разрешается использовать на инфицированных или заражённых ранах.
Препарат naturesQue ColAid B не предназначен для использования преимущественно в качестве кровоостанавливающего средства.
Исследование воздействия препарата naturesQue ColAid на беременных женщин или детей не проводилось.
Не используйте, если на препарате сломана печать или повреждена упаковка.
Повторная стерилизация препарата naturesQue ColAid B невозможна.
После вскрытия неиспользованный препарат подлежит утилизации.
Повторное использование может привести к перекрестному загрязнению и инфекции.
Повторная стерилизация может отрицательно повлиять на стабильность in vivo.
Побочные эффекты:
В некоторых случаях при одновременном применении с другими препаратами, содержащими бычий коллаген, отмечалось возникновение аллергических реакций.
Форма упаковки:
Индивидуально упакованные 0,1 г единицы, поставляемые в коробке с 15 шт.
Номер по каталогу
Количество
58 499 шт.
15 повязок, 0,1 г каждая
Условия хранения:
Хранить в сухом виде при комнатной температуре.
Предупреждение:
Федеральное законодательство США разрешает продажу этой продукции только лицензированным стоматологам или врачам или по их заказу.
English to Russian: Outbreaks in Low- and Middle-Income Countries: Responding to Outbreaks Now and in the Future (London School of Hygiene & Tropical Medicine)
General field: Social Sciences
Detailed field: International Org/Dev/Coop
Source text - English
Outbreaks in Low- and Middle-Income Countries: Responding to Outbreaks Now and in the Future (London School of Hygiene & Tropical Medicine)
As I mentioned in week one, outbreaks continue to happen.
They can occur anywhere and at any time.
Very often, they spill over into human populations from animals, both wildlife and livestock.
Outbreaks are being reported more frequently than in the past.
Certainly, there is better surveillance than there used to be in the past, which might account for this.
But it is also possible that outbreaks are actually occurring more frequently.
Certainly, the drivers of outbreaks are not decreasing.
These factors include human population increase with urbanisation, crowding and poverty.
This increases pressures on sanitation, refuse, and water supplies.
Also, there are changes in agricultural practise, with more cultivation occurring in previously forested areas or in forest margins where many wild animals live.
Climate change affects agriculture as well as the distribution of insect vectors.
Climate change also causes population movement, both of humans and of animals.
With increasing air travel, we are ever more connected, and with over two million people crossing an international border every day, and increasing international trade, it is inconceivable that any one country can isolate itself from the rest of the world.
Breakdown of public health systems, which may lead to decreases in vaccination coverage, can lead to outbreaks of infectious diseases that were previously controlled, and this can be magnified by crises and conflict.
Translation - Russian
Вспышки болезней в странах с низким и средним уровнем доходов: Мероприятия по борьбе со вспышками болезней в настоящее время и в будущем (Лондонская школа гигиены и тропической медицины)
На первой неделе я уже упоминал, что вспышки болезней все ещё продолжают происходить.
Они могут возникнуть где угодно и когда угодно.
Очень часто источником эпидемий у населения являются животные — как дикие, так и домашние.
Сейчас о вспышках болезней стали сообщать чаще, чем прежде.
Конечно, это можно объяснить улучшениями в области эпиднадзора по сравнению с предыдущими годами.
Но я также не исключаю, что вспышки болезней действительно стали происходить чаще.
Действительно, факторов, способствующих вспышкам болезней, не становится меньше.
К таким факторам относится рост численности населения, вместе с урбанизацией, перенаселённостью и бедностью.
С ростом населения более остро встают проблемы канализации и водоснабжения, а также утилизации твёрдых бытовых отходов.
Вдобавок происходят изменения и в аграрном секторе: для выращивания сельскохозяйственных культур стали использоваться лесные участки или участки, прилегающие к лесам, где живёт много диких животных.
Изменение климата влияет не только на сельское хозяйство, но и на распространение насекомых-переносчиков заболеваний.
Помимо этого, изменение климата вызывает миграцию как среди населения, так и среди животных.
В современном взаимосвязанном и взаимозависимом мире, где более двух миллионов человек ежедневно пересекает границы, а также продолжается рост числа авиаперевозок и объем международной торговли, полная изоляция одной страны в глобальном мире практически не возможна.
Кризис государственных систем здравоохранения, который может привести к снижению охвата вакцинацией, вероятно, может стать причиной вспышек ранее контролируемых инфекционных болезней. Такую ситуацию могут усугубить различные кризисы и конфликты.
Russian to English: Facebook Targeted Ads for Ajax Security Systems
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Marketing / Market Research
Source text - Russian
Масштабируйте ваш бизнес с беспроводной системой безопасности Ajax!
Теперь вы можете организовать охрану не только квартир, частных домов или офисов, но и по-настоящему больших объектов: складов, бизнес-центров или масштабного производства.
И все это при помощи только одного хаба.
С обновлённой OS Malevich 2.8 централи Hub Plus и Hub 2 поддерживают одновременное подключение до 5 ретрансляторов радиосигнала ReX, благодаря чему покрытие радиосигнала увеличилось с 12 до 45 км².
Хотите защитить свой дом и участок от злоумышленников, но не хотите тянуть провода от датчиков и портить ремонт?
Установите беспроводную систему безопасности Ajax и контролируйте всё прямо из мобильного приложения!
К тому же, с Ajax вы можете больше не бояться оставлять дом без присмотра — систему принимают на пульт более чем 700 охранных компаний по всему миру!
Хотите усилить безопасность своего дома или защитить территорию вокруг, но боитесь, что датчики будут терять связь?
С последним обновлением Ajax к системе можно подключить до 5 ретрансляторов радиосигнала ReX.
Покрытия хватит даже на целый стадион!
Ваши клиенты хотят защитить себя не только от грабителей, но и от затопления?
Или может отпугивать грабителей на подступах к дому с помощью ослепительного света и громких сирен?
Всё это теперь возможно благодаря сценариям автоматизации, и настраивается всего лишь в несколько кликов через мобильное приложение!
Сценарии Ajax — это продвинутый уровень защиты вашего имущества.
С ними система безопасности не только сообщает об угрозе, но и активно ей противостоит.
С кнопкой Button от Ajax вы можете настроить для ваших клиентов выключение всего света в офисе одним нажатием перед уходом или, наоборот, включение электроприборов по возвращению домой.
Button упростит управление умным домом.
Translation - English
Scale your business with Ajax wireless security system!
You can now ensure protection of not only apartments, private houses, or offices—you can also protect truly large facilities: warehouses, business centers, or even major manufacturing sites.
And all this with just one hub!
With the updated OS Malevich 2.8, Hub Plus and Hub 2 support the simultaneous connection of up to 5 ReX range extenders, thereby increasing the radio signal coverage from 12 to 45 km2.
Do you want to protect your home and property from intruders, without extending wires from detectors and messing up your renovations?
Install the Ajax wireless security system and control everything directly from its app!
What is more, with Ajax, you no longer have to worry about leaving your house unattended—the system will be connected to the stations of over 700 security companies around the world!
You wish to enhance your home security or protect the area around, but you are concerned that the detectors may lose connection?
Thanks to the latest Ajax update, up to 5 ReX range extenders can be connected to the system.
You will have enough coverage for an entire stadium!
Do your customers want to protect themselves not only from theft but also from flooding?
Or maybe they would like to be able to scare off burglars at the gates with blinding lights and loud sirens?
All this is now possible thanks to the automation scenarios and can be configured in just a few clicks using a mobile app!
Ajax scenarios are the next level of protection for your property.
With them, the security system not only notifies about a threat but also actively resists it.
With Ajax’s Button, you can set up the system for your customers to turn all the office lighting off with one tap before leaving, or to turn the electrical appliances on when returning home.
The Button will make control of a smart home easier.
Russian to English: Сквозная аналитика (End-to-End Analytics)
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Management
Source text - Russian
Примирение маркетологов с отделом продаж
Вы используете больше 1 канала для рекламы и хотите узнать, какой из них эффективнее?
Планируете новую маркетинговую стратегию и оцениваете ее прибыльность?
А может просто ищите новый инструмент для понимания окупаемости рекламы?
Вам однозначно нужна сквозная аналитика именно от Битрикс24.
И мы сейчас расскажем почему.
Сквозь бизнес
Инструмент Сквозной аналитики появился в версии Битрикс24.Сидней и постепенно совершенствуется разработчиками, основываясь на отзывах пользователей.
Задача аналитики — показать прибыльность (или убыточность) рекламных кампаний, и обработку поступающего трафика.
Грубо говоря, Сквозная аналитика покажет всю картину:
от запуска рекламы до появления лидов от нее, конвертацию в сделки и получение прибыли.
Это полезный инструмент, способный оптимизировать работу всей компании.
Услуги сквозной аналитики у маркетинговых агентств, которые обычно таким занимаются, стоят весьма дорого.
Однако, аналитика в данном направлении относится к разряду индивидуальных:
не существует универсального сценария для анализа.
К тому же, большинство сторонних инструментов сквозной аналитики показываю результаты только по первому или последнему касанию лида, и не отображают весь путь клиента.
Сквозная аналитика Битрикс24 предоставляется пользователям абсолютно бесплатно, и способна отслеживать все шаги вашего клиента на пути к закрытию сделки.
Рассмотрим как это работает.
Настройка Сквозной аналитики Битрикс24
Вся предварительная работа по использованию Сквозной аналитики проводится на одноименной странице Портала Битрикс24, переход на которую вы найдете в левом меню.
Здесь вы найдете два больших раздела для заполнения.
Источники трафика
В этом разделе следует определить каналы, через которые вы будете тратить деньги.
По умолчанию здесь уже находятся Google, Яндекс, ВКонтакте, Facebook, Instagram и «Прочий трафик».
К последнему относится все, что нельзя отнести к специально настроенным источникам, источник работает автоматически, не требует настроек и отображается в отчетах.
Важным моментом является указание UTМ-метки, по которой в дальнейшем система будет ориентироваться и собирать информацию.
Уже готовой utm_source будет достаточно для корректной работы аналитики.
Создатели Битрикс24 в скором обещают встроенный редактор UTМ-меток, который поможет менеджерить весь данный процесс.
Созданная вами метка важна:
ее нужно скопировать и отредактировать ссылки на тех страницах, с которых будет собираться информация.
К примеру, если подключаете источник трафика с Facebook и указываете utm_source как «fb», то в информации на странице соцсети к ссылке на сайт компании нужно добавить /?utm_source=fb.
Теперь Сквозная аналитика будет считать переходы на сайт от всех, кто сделал это по ссылке из Facebook.
Каналы обращений
Второй раздел – это каналы, по которым к вам обращаются лиды.
Здесь вы можете подключить к аналитике мессенджеры, коллтрекинг и виджеты, электронную почту, лендинги Битрикс24.Сайты и т.д..
Настраивать этот раздел — одно удовольствие.
К примеру, подключение вашего сайта происходит автоматически с использованием невидимого пользователям JS-кода.
Для коллтрекинга и оффлайн источников, таких как реклама на билборде или телевидении, раздача флаеров и прочее, необходима аренда дополнительных телефонных номеров.
Не стоит переживать о увеличении счетов:
в основном, с таких номеров не делаются исходящие звонки.
А входящее в телефонии от Битрикс24 бесплатные.
Поэтому увеличение расходов на телефонию ограничится лишь немного подросшей абонплатой.
Сводка в CRM
Когда все сделано правильно, в вашей CRM начинаются настоящие чудеса.
Каждый новый лид или новая сделка, созданная автоматически из подключенного канала, содержит в себе информацию о пути клиента.
Это не просто первое или последнее действие человека, а весь путь.
Объясним подробнее.
К примеру, используя стороннюю Сквозную аналитику вы можете получить результат, что большинство клиентов попали к вам из Telegram.
«Вау, Телеграм крутой!, — можете подумать, — Нужно развивать наш канал и генерировать лидов!»
Но вот деньги потрачены, а особого прироста лидов из этого мессенджера не наблюдается… Почему?
Все просто, и Сквозная аналитика Битрикс24 это чётко покажет.
Дело может быть в том, что сторонняя аналитика выдаёт вам результат последнего действия – обращение из Telegram.
В действительности люди попадают на ваш сайт и кликают по виджету, в котором есть открытая линия этого канала связи.
«О, мой любимый Telegram, — думает посетитель,— буду общаться тут, это ведь так удобно…» Telegram здесь вообще ни при чем, а «крутой», скорее всего, Google, который привел пользователя на ваш сайт.
Подобных случаев может быть множество, но суть, зачем нужен весь путь клиента, понятен.
Мы настоятельно рекомендуем перед использованием Сквозной аналитики проконсультироваться с Партнером по Битрикс24, чтобы интеграторы правильно вывели все необходимые поля в карточках.
Поверьте, это того стоит!
Долгожданное понимание
В результате мы получаем два отчёта Сквозной аналитики.
Каждый из них будет интересен разным отделам компании; вместе — отличный путеводитель для руководства по анализу, планированию и выбору стратегии для всей компании.
Для маркетологов
Отчёт, который показывает окупаемость рекламы и её эффективность в разных направлениях.
Кроме обычной конверсии, которая не является единственным достоверным показателем, разработчики Битрикс24 поместили сюда показатель маркетингового ROI.
Это значительно упрощает наглядное понимание отчётности:
ROI отрицательный — кампанию нужно прекращать;
от 0% до 100% — нужно думать, что можно оптимизировать;
больше 100% — развивать направление и выдать премию маркетологу.)
Для отдела продаж
Отчет по распределению и использованию трафика.
Из него четко видно, сколько заявок обработал каждый менеджер и сколько было закрыто успешных сделок.
Так работает Сквозная аналитика от Битрикс24.
Полезный инструмент для любого бизнеса, который не стоит на месте.
И, к тому же, бесплатный для всех коммерческих тарифов.
Напоследок обратим внимание на детали, о которых нельзя забывать во время использования:
Указывайте соответствующие телефонные номера для коллтрекинга в шапке сайта, кнопках «Позвонить» в соцсетях, на печатной продукции и т.д.;
Проверяйте правильность UTM-меток для каждого отдельного канала связи;
Помните о всем вышеупомянутом при создании контента для разных площадок;
Не стесняйтесь задавать вопросы сотрудникам Авиви, когда они у вас появятся.
Translation - English
Reconciling Marketers with Sales
Do you use more than one channel for advertising and want to know which one is more effective?
Are you planning a fresh marketing strategy and you need to evaluate its profitability?
Or maybe you are just looking for a new tool to understand your returns on advertising?
You definitely need End-to-End Analytics from Bitrix24.
And we will tell you why.
End-to-End Business
Bitrix24.Sydney has launched an end-to-end analytics tool, which has been gradually improved by developers based on user reviews.
The objective of analytics is to show whether one’s advertising campaigns are profitable (or unprofitable), and to process any incoming traffic.
Basically, End-to-End Analytics will show the entire picture:
from launching an ad to generating the leads, to converting them into transactions and generating revenue.
This is a useful tool that can optimize the entire company’s performance.
The marketing agencies that usually offer such end-to-end analytics services tend to charge hefty fees for them.
However, the analytics of this kind requires a customized approach:
there is no universal scenario for analysis.
Moreover, most third-party end-to-end analytics tools show only the first and last touch data for the lead, without displaying the client’s entire conversion path.
Bitrix24 End-to-End Analytics is provided to users absolutely free of charge and is able to track all of your client’s steps towards closing a transaction.
Let us see how it works.
Configuring Bitrix24 End-to-End Analytics
All preliminary steps for using End-to-End Analytics are performed on the Bitrix24 Portal’s page of the same name, where you can go from the left menu.
Here, you will find two large sections to fill out.
Traffic Sources
In this section, you should identify the channels through which you’ll be spending money.
The default setting lists Google, Yandex, VKontakte, Facebook, Instagram, and Other Traffic.
The latter includes any sources other than your specially configured sources; this is a default source that is displayed in your reports, without requiring any setup.
The crucial step here is to specify a UTM tag that will be subsequently used by the system to track and collect information.
A ready-made utm_source tag will be enough for the analytics to work properly.
The developers at Bitrix24 have promised to have a built-in UTM tag editor installed soon, which will help manage the entire process.
The tag you have created is important:
You should copy it and edit the links on those pages where data will be collected.
For example, if you link a traffic source from Facebook and specify utm_source as “Fb,” then, in the link to the company’s website on the social network page, you should add /?utm_source=fb.
End-to-End Analytics will now count the visits to the site from anyone who has visited via the link from Facebook.
Access Channels
The second section is for the channels through which the leads are attributed to you.
Here, you can connect for the analytics any instant messengers, call tracking and widgets, emails, Bitrix24.Sites landing pages, etc.
Configuring this section is an absolute pleasure.
For example, your site will be automatically connected with a hidden js code.
Call tracking and offline sources, e.g., billboard or TV ads, flyers, etc., require rental of additional phone numbers.
Do not worry about the extra charges on your phone bill:
such numbers are practically never used for outbound phone calls.
And incoming calls in Bitrix24 are free.
Therefore, your phone bill’s extra charges will be limited to only a slightly higher monthly fee.
CRM Summary
When used correctly, your CRM can work real wonders.
Each new lead or new transaction created automatically from the connected channel contains information about the client’s path.
This is not just the person’s first or last activity but the entire path.
Let us explain in more detail.
For example, when using a third-party end-to-end analytics tool, you may get the result that most customers have come to you from Telegram.
“Wow, Telegram is cool!” you might think. “We need to develop our channel and generate leads!”
Then, after you have spent money, there is no particular growth shown in the leads from this messenger... Why?
It is simple, and Bitrix24 End-to-End Analytics will clearly demonstrate it.
It may be that the third-party analytics has given you the result of the last activity—a call from Telegram.
In reality, people get to your site and click on a widget that has an open line for this communication channel.
“Oh, my beloved Telegram,” the visitor thinks, “I’ll chat here then, it’s so convenient...” Telegram has nothing to do with it, and the “cool” one here was, most likely, Google, which brought the user to your site.
You may find many more of such cases, but the reason why you may want to have access to the entire client path should be clear now.
We strongly recommend that you consult with your Bitrix24 Partner before using End-to-End Analytics, so that the integrators correctly display all the necessary fields in the cards.
Believe us it is worth it!
Long-Awaited Comprehension
In the end, we get two End-to-End Analytics reports.
Each one of them will be useful, depending on a company department, while together, they will serve as a great guide for analyzing, planning, and determining a strategy for the entire company.
For Marketers
A report that shows the payback from advertising and its effectiveness in different areas.
In addition to the usual conversion, which is not the only reliable parameter, the Bitrix24 developers have added here a marketing ROI parameter.
This greatly simplifies the visual comprehension of the reporting:
Negative ROI—the campaign must be stopped;
From 0% to 100%—you need to discuss what needs optimizing;
Over 100%—you should develop this area and give your marketer a bonus.
For Sales Department
Traffic Distribution and Usage Report.
It clearly shows how many applications have been processed by each manager and how many transactions have been successfully closed.
This is how Bitrix24 End-to-End Analytics works.
A useful tool for any business that refuses to stand still.
And on top of that—free for all commercial tariffs!
Finally, this is what you should remember every time you use the tool:
Remember to take note of any related phone numbers for call tracking in the site headers, Dial buttons in social networks, printed materials, etc.;
Check whether the UTM tags for each individual communication channel are correct;
Remember all of the above when creating content for different channels;
Feel free to ask the Avivi staff any questions you may have.
Turkish to Russian: VEKÂLETNAME (ДОВЕРЕННОСТЬ)
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - Turkish
VEKÂLETNAME
Aşağıda unvanı yazılı bulunan şirketimiz adına, Tüm Devlet, Belediye, Kamu, İdari, Savcılık, İçişleri Bakanlığı ve Trafik Polisi, Noter Organları, Gayrimenkul ve ilgili işlemlerin devlet kayıt organları, Federal Tescil Bürosu dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda, Moskova şehrindeki tüm icra hizmetleri veren idari kurumlarda, haklarını ve çıkarlarını temsil etme, yasal işlemleri yapmaya, Rusya Federasyonu tüm yargı sisteminde, Genel Yargının ilk derece, denetleme ve itiraz mahkemelerinde, ilk derece ve temyiz Tahkim mahkemelerinde, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi dahil tüm mahkemelerde davacı/davalı/üçüncü kişi/ kurban olarak, yasal hakkını kullanarak mahkeme kararıyla ilgili dilekçe başvurulması/imzalanması, şikayette bulunması, mahkeme kararlarının yeniden gözden geçirme talebinde bulunması, iddia, yorum, şikayetler ve diğer paydaşlara itirazlarla ilgili ifalerine tepki göstermek amacıyla yasal hakkını kullanması, geçici tedbir talebinde bulunması ve onun mahkemeye sunulması karşılıklı davada bulunması, bir iddianın boyutunun küçültmesi veya büyütmesi, iddia konusunu değiştirilmesi delil alınması da dahil olmak üzere yeni keşfedilen kanıtlar olması takdirinde yargı kararların yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunması, yeni kanıtlarla ilgili tüm bilgiye ulaşabilme talebinde bulunması, bir dava esnasında davayla ilgili olan diğer kişilerin görüşlerini/şikayetlerini öğrenebilmesi, soru sorabilmesi, delillerin inceleme sürecine katılabilması, kendi çıkarımlarının doğrultusunda anlaşmaya gelme kararını verebilmesi, karşılıklı şikayette bulunabilmesi hakkıyla mahkeme kararını/icra memurunun kararını temyiz edebilmesi, mahkeme kararının çıktı halini mahkemeyle ilgili itirazlar, şikayetler, ifadeler çıktısına, kararına ulaşabilmesi için yasal işlemleri yürütmeye, _________________’i ___ Şirketi adına dilekçe vermesi, başvuruda bulunması, gerekli belge e sertifika alması, göndermesi, delilleri harekete geçirmesi, davayla ilgili tüm belgelere ulaşabilmesi, onlardan alıntı yapabilmesi, kopya çekebilmesi, davayla ilgili araştırmalara katılabilmesi ve konuyla ilgili kişilere soru sorabilmesi araştırma esnasında ortaya çıkan tüm sorularla ilgili mahkemeye yazılı ve sözlü şekilde kendi görüşlerini sunabilmesi, dava sürecinde ortaya çıkan tüm şikayet ve ifadelerle ilgili bilgi alabilmesi ve aldığı bilgiye göre kendi görüşlerini bildirebilmesi, başka kişilerin delillerini incelebilmesi, iddia olaya başkalarının iddia ve tartışmalarına karşı halinde diğer taraflarca yapılan şikayetleri hakkında bilgi alabilmesi, mahkeme kararlarına karşı itiraz edebilmesi, Rusya Federasyonu’nun tüm Yargı Sistemlerine vermek amacıyla alınan tüm belgelerin kopyalarına kendi imzasını atarak _____ olarak vaşvurabilmesi bunun yanısıra diğer işlemleri gerçekleştirebilmesi ve tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli belge ve sertifikalar alabilmesi, ilgili yasalara uyarak usul haklarını kullanabilmesi için yasal işlemleri yürütmeye, Rusya Federal Vergi Servisi Müfettişliği ile ilişkilerinde bir vergi beyannamesi ve diğer raporları teslim etmeye, Rusya Federal Servisi Müfettişliğinden gerekli belgeleri almaya, vergi raporlama belgelerinde değişiklik yapabilmeye, kayıt olma ve kayıt silme belgelerini imzalamaya, kayıt olma ve kayıt silme belgelerini teslim etmeye, Rusya Federal Servisi Müfettişliğinden kayıtla ilgili belgeleri almaya, Banka hesaplarının muhasebe belgelerini imzalamaya, banka hesaplarının muhasebe belgelerini teslim etmeyeie, özel kurumlara göre özel vergi rejimleri ve ayrı muhasebe birimi konsolidasyonuyla ilgili belgeleri RFVSM’den almaya, ayrı muhasebe birimleri birleştirmek için belgeleri imzalamaya, bütçe ile yerleşim durumu ile ilgili bilgi almaya, bütçe ödeme eleşeni için başvuru ormları ve isteklerini sunmaya, ____ Şirketi adına dilekçeler vermeye, başvurmak ve begeleri imzalamaya, herhangi kredi kurumlarında devlet vergilerini ve ücretlerini ödemeye, bağlı olan Vergi Dairesi’ne gerekli vergi belgelerini teslim etmeye, Muhasebe Kanunu ile ilgili tüm gerekli belgeleri Veri Dairesi’ne teslim etmeye, Vergi Dairesi ve yetkili kişilerine vergi ödemesi ile ilgili ve Rus Vergi Kanunu’na göre tüm gerekli belgeleri teslim etmeye, vergilerle ilgili tüm gerekli belgeleri almak için Vergi Dairesine başvurabilmeye, Vergi borcu olmaması ile ilgili gerekli belgeleri uzun ve kısa formlar olmak üzereVergi Dairesi’nden alabilmeye, vergi makamlarına teslim edilecek tüm elgeleri imzalamaya, vergi makamlarına teslim edilecek muhasebe ve vergi raporlarında değişiklik yapmaya, yasal işlemleri yürütmeye, icra ve mahkeme makamlarında vergi kredisini almak amacıyla sözleşmeleri imzalama hakkıyla _____ Şirketi adına müzakere etme için yasal işlemleri yürütmeye, ayrıca bu vekaletnameye göre ve kazanılan haklarına göre ___________________________’i, projenin/işin yürütülmesi/imzalanması için mevcut yasalara/ekonomik şartlara uygun ve gerekli olan çeşitli belgelerini teslim almaya, teslim etmeye, imzalamaya, mevcut vekaletname yukarıda sözü geçen hakları kazanmış olan yetkiliye bu yetkilerin tamamını veya bir kısmının üçüncü şahıslara vermeye, tevkil teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere ___ doğumlu, doğum yeri ___, ___ vatandaşı ___ tarihli ___ tarafından verilmiş olan ___ numaralı pasaport sahibi, ilametgah adresi ______ adresinde mukim ______________’, tarafımızdan vekil TAYİN EDİLDİ.
Translation - Russian
ДОВЕРЕННОСТЬ
уполномочиваю _______________, паспорт гражданина _____ серия __ номер___, выдан _____ г. ____ (орган, выдавший документ), дата рождения ____, место рождения ____, зарегистрирован по адресу: ___,
представлять интересы Общества____ во всех инстанциях и организациях, включая государственные, муниципальные, административные учреждения, прокуратуру, министерство внутренней безопасности, органы внутренней безопасности, органы ГИБДД, государственные регистрационные органы по сделкам с недвижимостью, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии; представлять интересы Общества ___ во всех органах исполнительной власти г. Москвы, в судебных и правоохранительных органах, во всех судах Российской Федерации, включая суды общей юрисдикции, в т.ч. суды 1-ой инстанции, кассационной и надзорной, арбитражные суды 1-ой и кассационной инстанции, Верховный суд Российской Федерации, со всеми правами, какие предоставляются законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, в том числе с правом представителя на:
подписание и подачу в суд заявления в связи с судебным решением, с правом обжалования действий суда, подачу в судебные органы исковых заявлений, требование пересмотра судебного решения, обжалование в суде претензий и действий других компаньонов, требование принятия временных мер, в том числе в суде, предъявление встречного иска, уменьшение или увеличение искового требования, изменение предмета или основания иска, требование пересмотра судебного решения в случае, если получены новые доказательства, требование предоставить для ознакомления новые доказательства, ознакомление во время судебного разбирательства с жалобами/позицией третьих лиц, имеющих отношение к предмету иска, задавать вопросы, участие в процессе исследования доказательств, принятие решения о заключении мирового соглашения, обжалование судебного решения/действий судебного пристава, иных должностных лиц с правом подачи встречного иска, получение судебного решения, а также жалоб, претензий и признаний в связи с судебным разбирательством;
также подавать от имени Общества _____ заявления, возбуждать ходатайства, получать и отправлять необходимые документы и сертификаты, приводить доказательства, получать все документы в связи с иском, делать из них выписки и снимать копии, участвовать в исполнительном производстве, запрашивать любые сведения в связи с иском, заявлять в суд в письменном или устном виде свою позицию по вопросам, возникшим во время расследования иска, получать сведения обо всех жалобах и признаниях в процессе исполнительного производства, заявлять свою позицию на основе полученных сведений, изучать показания и доводы третьих лиц, совершать иные процессуальные действия с правом обжалования судебных решений, подписывать от имени Общества ____ копии все документов, получаемых с целью обращения в органы прокуратуры Российской Федерации, осуществлять в связи с этим необходимые действия и формальности, истребовать и получать во всех учреждениях и инстанциях необходимые документы и лицензии, подавать в инспекции Федеральной налоговой службы России налоговые декларации и другие отчетные документы, получать в инспекциях Федеральной налоговой службы России документы необходимые документы, вносить изменения в документы налоговой отчетности, подписывать и подавать в органы налоговой службы документы о постановке на учет и снятия с учета, получать в инспекциях Федеральной налоговой службы России документы о постановке на учет, подписывать и
подавать бухгалтерские документы для осуществления банковских операций, подавать документы для консолидации специального налогового режима с единицей бухгалтерского учета в отдельных организациях, получать в инспекциях Федеральной налоговой службы России документы о консолидации специального налогового режима с единицей бухгалтерского учета, подписывать документы по объединению единиц бухгалтерского учета, получать сведения о бюджете и его размещении, для планирования бюджета заполнять декларации и подавать в письменном виде свои пожелания, подавать и подписывать от имени Общества ____ заявления и документы, оплачивать в любых кредитных учреждениях государственные налоги и пошлины, подавать в соответствии с требованиями налогового законодательства и правилами ведения бухгалтерского учета в налоговую инспекцию, в которой состоит на учете, документы бухгалтерской и налоговой отчетности, подавать необходимые для оплаты налогов документы в налоговую инспекцию и полномочным лицам в рамках положений действующего налогового законодательства, получать в налоговой инспекции все необходимые документы, в том числе документы, фиксирующие отсутствие налоговой задолженности, подписывать документы для передачи в налоговые органы, вносить изменения в подаваемые в налоговую инспекцию документы бухгалтерской и налоговой отчетности, подписывать соглашения о получении налоговых кредитов в органах исполнительной и судебной власти, получать в связи с этим все виды документов, уведомлений/сертификатов, заявлений и копий, получать документы, приходящие на имя Общества _______, а также выполнять все действия и формальности, связанные с выполнением данных поручений.

Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы третьим лицам.
Turkish to English: DELİLLER VE GEREKÇE (ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ОБОСНОВАНИЕ)
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - Turkish
DELİLLER VE GEREKÇE:
Dava, Kazakistan Astana Şehri Özel Bölgelerarası Ekonomi Mahkemesi tarafından verilen 10/05/2017 tarih 7119-17-00-2/2469 sayılı mahkeme kararının tenfîzine yönelik tanıma ve tenfiz davasıdır.
Yapılan yargılama, davacının iddiaları, davalının beyanları, ibraz edilen deliller, Kazakistan Astana Şehri Özel Bölgelerarası Ekonomi Mahkemesi tarafından verilen 10/05/2017 tarih 7119-17-00-2/2469 sayılı mahkeme kararı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde: Davacı şirket tarafından davalı şirkete 2007-2011 yılları arasında imzalanan finansal yardım sözleşmeleri uyarınca finansal yardım sağlandı.
Ancak davalı şirket tarafından bu finansal yardımlara ilişkin ödenmesi gereken 3.996.728,38 USD ve 12.189.063,50 Euro alacağın ödenmediği iddiası ile davacı tarafından davalı şirkete söz konusu finansal yardım sözleşmeleri uyarınca yetkili Kazakistan Mahkemesi nezdinde alacak davası açıldı. Yapılan yargılama sonucu Astana Şehri Özel Bölgelerarası Ekonomi Mahkemesi tarafından 10/05/2017 tarih 7119-17-00-2/2469 sayılı karar ile davalı şirketin davacı şirkete 3.996.728,38 USD ve 12.189.063,50 Euro ödemesine karar verildiği görülmüştür.
Davacı tarafça her ne kadar Astana Şehri Özel Bölgelerarası Ekonomi Mahkemesi tarafından verilen kararın mahkememizce tenfîzine karar verilmesi talep edilmiş ise de davacı şirketin davalı şirkette %75 oranında çoğunluk hissedarı olarak 5 kişiden oluşan yönetim kurulunun 3'ünü seçme yetkisi oldu. Dolayısı ile davacı şirketin rızası olmadan herhangi bir yönetim kurulu kararı alınamayacak. Bu durum, davalı şirket adına vekaletname çıkartılmasına engel teşkil etti. Anılan nedenle mahkemece davalı şirkete kayyum ataması yapılarak şirket adına işlemlerin kayyum tarafından yürütülmesi gerekiyor.
İlgili mahkeme tarafından dava süreci ile ilgili 3 adet tebligat yapıldı. Bu tebligatlardan birinin doğrudan O.Y. adına yapıldı ve O.Y.’a tebliğ edildi. Diğer bir tebligat X Turizm ve İnş. AŞ Yürütme Organı şeklinde yapıldı. Ancak söz konusu tebligatın fiilen kime tebliğ edildiğinin tebliğ mazbatasında yer almadı. Uç tebligatın da Ay-Sir Turizm ve İnş. AŞ adına çıkartıldı. Bu tebligatta da tebliğ alanın kim olduğunun tebliğ mazbatasından anlaşılamadı.
O.Y.'a çıkartılan tebligatın şirkete yapılmış sayılamayacak. Davalı iki tebligatta da tebligatı alan şahısların kim olduğu tespit edilemedi. Davacı tarafça söz konusu tebligatların B sınıfı hissedarlardan O.Y. ve K.Y.'a gönderildiği ileri sürülmüş ise de B sınıfı hissedar temsilcilerinin tek başlarına şirketi temsil etme yetkileri bulunmadı. Bu nedenle mahkemece yapılan tebligatlar usulüne uygun olarak yapılmadı. Ve davalı şirketin savunma hakkı engellendi.
Kazakistan Mahkemeleri tarafından yapılacak tebligatları kayyuma yapılması gerekiyor. Ve davalı şirketin savunmasının alınması gerekiyor. Usulüne uygun olarak yapılmayan tebligat nedeniyle mahkemece verilen karar Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan arasında imzalanan 13/06/1995 Tarihli Adli Yardımlaşma Anlaşması’nın 23 maddesine ve MÖHUK 54/ç maddesine aykırıdır.
Kendisine karşı tenfizi istenen kişi hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmadı. Ve o mahkemede temsil edilmemiş oldu. Bu şekilde davalı şirketin gıyabında ve yokluğunda karara bağlanmış olduğu anlaşıldığından tenfiz şartları oluşmadığından istemin reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir.
Translation - English
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ОБОСНОВАНИЕ:
Предметом судебного дела является признание и приведение в исполнение дела по исполнению решения Специального межрегионального экономического суда г. Астаны (Казахстан) № 7119-17-00-2/2469 от 10.05.2017 г.
В результате рассмотрения дела, утверждений истца, заявлений ответчика, представленных доказательств, решения Специального межрегионального экономического суда г. Астаны (Казахстан) № 7119-17-00-2/2469 от 10.05.2017 г. и всего объема материалов установлено следующее: финансовая помощь была оказана компании-ответчику в соответствии с соглашениями о финансовой помощи, подписанными в период с 2007 по 2011 гг.
Однако компания-ответчик утверждает, что задолженность в размере 3 996 728.38 долларов США и 12 189 063.50 евро, подлежащая выплате в отношении этих финансовых пособий, не была выплачена, и заявитель подал иск в компетентный казахстанский суд в соответствии с соглашениями о финансовой помощи. В результате судебного разбирательства было установлено, что Специальный межрегиональный экономический суд г. Астаны постановил, что компания-ответчик должна выплатить истцу суммы в размере 3 996 728.38 долларов США и 12 189 063.50 евро в соответствии с решением № 7119-17-00-2/2469 от 10.05.2017 г.
Истец запросил, чтобы решение Специального межрегионального экономического суда г. Астаны было принято нашим судом как подлежащее исполнению. Будучи мажоритарным акционером, владеющим 75% пакетом акций в компании-ответчика, истец имеет право избрать 3 из 5 членов совета директоров. Таким образом, без согласия компании-истца совет директоров не может принимать какие-либо решения, что помешала выдаче доверенности от имени компании-ответчика. По этой причине суд должен назначить для компании-ответчика доверенное лицо, чтобы доверенное лицо осуществляло транзакции от имени компании.
Судом было выдано три уведомления о вызове в суд, одно из которых выдано непосредственно на имя О.Й. и О.Й. получено. Другое уведомление — на имя руководства компании «X туризм ве иншаат аноним ширкети». Однако в квитанции о получении уведомления не указано, кем именно получены эти уведомления. На имя руководства компании «X туризм ве иншаат аноним ширкети» выдано три уведомления, но из квитанции неясно, кем они получены.
Уведомление на имя О.Й. не может считаться уведомлением на имя компании. Не удалось установить личности представителей ответчика, принявших два уведомления. Хотя истцом заявлено, что уведомления были направлены О.Й. и К.Й., акционерам класса B, но акционеры класса B не имеют полномочий представлять компанию самостоятельно. Таким образом, уведомления, выданные судом, не были предоставлены должным образом, и ответчику было отказано в праве на защиту.
Поскольку уведомления, выдаваемые судами Казахстана, должны предоставляться доверенному лицу, а компании-ответчику необходимо обеспечение права защиты, по причине невыполнения должного порядка выдачи уведомлений, выданное судом решение противоречит ст. 23 Договора о правовой помощи от 13.06.1995 г., заключенного между Казахстаном и Турцией, а также ст. 54/г МЧП.
Ответчик, от которого требуется исполнение, не был должным образом вызван в вынесший постановление об исполнении суд и потому в суде представлен не был. Таким образом, как установлено судом, решение было принято в отсутствие компании-ответчика, а значит, необходимо принять решение об отклонении запроса в силу несоблюдения требований приведения в исполнение и выполнить следующее.
Turkish to English: Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi (Обращение Ататюрка к молодежи)
General field: Art/Literary
Detailed field: Poetry & Literature
Source text - Turkish
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927
Translation - English
Обращение Ататюрка к молодежи

Турецкая молодежь!

Ваша первейшая обязанность – неустанно охранять и защищать независимость турецкого народа и Турецкую Республику.
Это – единственный фундамент вашего существования и будущего. Этот фундамент и есть ваше самое ценное сокровище. В будущем у вас будут враги — как дома, так и вне его, которые захотят лишить вас этого сокровища. И если однажды вам придется защищать Независимость и Республику, вы будете исполнять свой долг вне зависимости от ваших возможностей и внешних обстоятельств! Потому что возможности и обстоятельства могут быть крайне невыгодны. Враги, покушающиеся на Независимость и Республику, возможно, одержали самую крупную в истории человечества победу. Возможно, они силой и хитростью захватили все крепости твоей любимой родины, завладели всеми ее портами, разбили все армии и оккупировали каждый ее уголок. Но что еще более горестно и важно: руководство страны может вести себя необдуманно, может быть в заблуждении, а может даже совершить измену. Более того, личные интересы представителей власти могут совпадать с политическими планами врага. Народ, обнищалый и обездоленный, может оказаться надломлен и изможден.

Эй, сын будущего Турции! Итак, твой долг даже при таких обстоятельствах – спасти независимость турецкого народа и Республики! И сила, которая нужна тебе для этого, - в благородной крови, что течет в твоих жилах!

Мустафа Кемаль Ататюрк
20 октября 1927

Glossaries archaic Russian, colloquial Russian, doors, financial terms, general, historical Russian, idiomatic Russian, law/business, textile
Translation education Master's degree - Bosphorus University, Istanbul, Turkey
Experience Years of experience: 28. Registered at ProZ.com: Aug 2003. Became a member: May 2004.
Credentials English (University of California, Berkeley)
Turkish to English (Bogazici University)
English (Bogazici University)
Turkish to English (TÖMER)
Russian to English (Institute of Foreign Languages, Chisinau, Moldova)


Memberships ATA
Software Adobe Acrobat, Google Translator Toolkit, Microsoft Excel, Microsoft Word, ABBYY FineReader 14 Standard, Okapi Tools, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, Translation Workspace, Wordfast
Website https://www.transcendwithwords.com
CV/Resume English (PDF)
Events and training
Professional practices Galina Blankenship endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Professional objectives
 • Meet new end/direct clients
 • Meet new translation company clients
 • Screen new clients (risk management)
 • Get help on technical issues / improve my technical skills
 • Learn more about translation / improve my skills
 • Stay up to date on what is happening in the language industry
 • Network with other language professionals
 • Learn more about additional services I can provide my clients
 • Get help with terminology and resources
 • Learn more about interpreting / improve my skills
 • Learn more about the business side of freelancing
 • Improve my productivity
 • Buy or learn new work-related software
 • Other - Find support and understanding from those \
Bio

Multilingual Linguist  Content Writer

Life Sciences  Legal  Localization


I am an experienced trilingual linguist and an aspiring writer with a demonstrable history of continuous self-development against the backdrop of an unprecedented boom in language technology and localization services. 

In 20+ years of working in the industry, I have developed a competent yet culturally sensitive approach to multilingual content, the demand for which has become the backbone of the world gone global. 

My educational background in Social Sciences, Economics, and Clinical Psychology, along with my lengthy professional experience in legal translation, marketing research, creative and copywriting content, has bolstered my expertise in Life Sciences and Legal fields. 

I have learned to navigate all major CAT tools, various client’s working environments, and other open-source and proprietary MT tools. I am skilled in content optimization, desktop publishing, creative writing, critical analysis, and research.

I am scrupulous, highly organized, web and computer savvy, endlessly curious, responsible and respectful, with a healthy approach to time management and a strong belief in the medicine of laughter.

After many years of mirroring other people’s words, I grew desirous to create the words that are my own. I’ve written numerous feature articles, reviews, blurbs, copy notes for both print and online publications.

I have completed a 2-year Post-Baccalaureate Program in Creative Writing with Certificate of Distinction from UC Berkeley, California, published over 15 language textbooks, 3 dictionaries consisting of over 300K words and phrases, and 3 children's books. 

I am an active voice in blogosphere and social media, tirelessly exploring any new hunting grounds for multimedia storytelling. Feeding on the immense societal appetite for anything big and novel―be it a new consumer product, an inspirational story, or an entrepreneurial tip―I am looking forward to gaining more experience in presenting original and/or copy content in a pleasurable and easy-to-digest format.

Privacy is a two-way street. On my side, I promise to keep it straight and respectful.


                          

rs4surncyqlnk8mxheiw.png       

                     dd7quut4wxx4pmc28q7a.png       
 dedizdqozibocfbig5m4.png

l8vhp64bxkyratakqqrl.png
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 599
PRO-level pts: 351


Top languages (PRO)
English to Russian214
Russian to English78
English to Turkish39
Turkish to English10
Turkish to Russian6
Pts in 1 more pair >
Top general fields (PRO)
Other79
Tech/Engineering78
Bus/Financial64
Science43
Art/Literary34
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Accounting24
Law: Contract(s)20
Poetry & Literature20
Paper / Paper Manufacturing18
Science (general)16
Other16
Chemistry; Chem Sci/Eng12
Pts in 33 more flds >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects5
With client feedback2
Corroborated2
100% positive (2 entries)
positive2
neutral0
negative0

Job type
Translation5
Language pairs
English to Russian2
Russian to English1
English to Turkish1
Turkish to English1
Specialty fields
Marketing / Market Research2
Media / Multimedia1
Advertising / Public Relations1
Social Science, Sociology, Ethics, etc.1
Petroleum Eng/Sci1
Law (general)1
General / Conversation / Greetings / Letters1
Tourism & Travel1
Medical: Health Care1
Law: Contract(s)1
Other fields
Keywords: Russian, Turkish, English, English to Russian, Russian to English, Turkish to English, Turkish to Russian, Translation, Proofreading, Editing, QM, Localization, User Testing, User Support, QA, Captioning, Subtitling, Content Creator, Content Optimization, Creative Writing, Blogging, Blogger, Critical Analysis, Research, Copywriting, Ghostwriting, Life Sciences, Legal, Business, Finance, Linguistic Harmonization, Internationalization, Transcreation, E-Learning, Journalism, IT, Information Technology, DTP, Desktop Publishing, SEO, Clinical Psychology, Economics, Sociology, Social Sciences, Clinical Trial Solutions, Pharmaceuticals, CAT, Post-MT, Post-Edit, Patient Consent, Non-Disclosure Agreement, Confidentiality Form, Clinical Trial Protocol, SUSAR, IRB, LEC, EC, IEC, Custom Clearance, Pharmaceutical Product, Pharmaceutical Patent, MRI Scan, CT Scan, Blood Count, Urine Test, Medical History, Preclinical, Peer Review, Scientific Article, Forward Translation, Back Translation, Subject Recruitment, PIS, Patient Information Sheet, ICF, Informed Consent Form, IB, Investigator's Brochure, Investigator Diary, Patient Diary, Pharmacovigilance, Safety Reporting, SAE, Pre-Clinical, Phase I, Phase II, Phase III, Export Approval, Import Approval, Compliance, MAA Submissions, EMA Compliance, FDA Compliance, Medical Device, Marketing, E-Commerce, Packaging, Labeling, CSR, FSN, Smpcs, Ifus, Dfus, Mobile Application, Ipad Application, NGO, Healthcare Services, IWRS, IVRS, Occupational Psychology, Psychometric Assessment, Surveys, Feedback Survey, Advertising, Ad, Catalog, Instruction For Use, Training Material, Data Sheet, UI Testing, UX Testing, Glossary, Style Guide, TM, TSO, Design Drawing, Specifications, Owner’s Manuals, Technical Manuals, Field Instructions, Data Sheets, Supplements, Handbook, PPC, Adwords, Analytics, CRO, Audio Recording, Video Recording, Audio Transcript, Video Transcript, HTML, Code of Conduct, Business Ethics, Bribery Regulations, Corruption Regulations, criminal history, Legal Contract, Proceedings, Litigation, Court Hearing, Court Determination, Court Decision, Title Deed, Patent Cooperation Treaty, Master Exploration Agreement, Memorandum of Association, Letter of Intent for Acquisition; Letter of Understanding, Psychological Evaluation, Witness Testimony, Business Contract, Agreement, Patent, Medical Claim; Subpoena, Real Estate Rights Registration, Consumer Rights Compliance License, Market Value Determination Report, Request for Substantive Expert Review, Federal Agency for Intellectual Property; Birth Certificate, National ID Card, Turkish Family Booklet, International Family Certificate, Marriage Certificate, Death Certificate, Adoption Certificate, Elementary School Diploma, Middle School Diploma, High School Diploma, University Diploma, Transcript, Military Academy Diploma, B.A. Diploma, M.A. Diploma, Ph.D. Diploma, Assistant Professor Certificate, Specialist Qualification Certificate, Advanced Qualification Certificate, Divorce Decree, Employment Record Book, Driver's License, Apostille, Press Release, Employee Handbook, Business Letter, Business Memo, Business Email, Business Card, SDL Trados Studio, WordFast, DéjàVuX, memoQ, OmegaT, Memsource, STAR Transit, LocStudio, SDL Passolo, SmartCAT, MateCat, MultiTrans, SDL MultiTerm, MetaTexis, SDL WorldServer, Termex, Dotsub, DivXLand Media Subtitler, Subtitle Workshop, Amara Editor, Aegisub, SRT Subtitles Editor, EmEditor, MS Office 2017, MS Proofing Tools, ABBYY Fine Reader 14, Adobe InDesign, Pixlr, Gimp, WordPress, Disqus, MailChimp


Profile last updated
Oct 22, 2020


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search