Working languages:
Latvian to English
English to Latvian
Russian to Latvian

Ilze Berzina
Words have wings...

Rolesville, North Carolina, United States
Local time: 09:46 EST (GMT-5)

Native in: Latvian Native in Latvian, English Native in English
  • Give feedback
  • Send message through ProZ.com
This person is a top KudoZ point holder in Latvian to English
User message
Experienced translator of legal, financial, medical, and other business texts
Account type Freelancer and outsourcer, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Subtitling, MT post-editing, Desktop publishing
Expertise
Specializes in:
AccountingFinance (general)
Business/Commerce (general)Certificates, Diplomas, Licenses, CVs
Law: Contract(s)Economics
Government / PoliticsManagement
Marketing / Market ResearchSocial Science, Sociology, Ethics, etc.

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 48, Questions answered: 19, Questions asked: 12
Payment methods accepted Wire transfer, PayPal | Send a payment via ProZ*Pay
Company size <3 employees
Year established 2006
Currencies accepted Euro (eur), U. S. dollars (usd)
Portfolio Sample translations submitted: 3
Latvian to English: Procurement
Source text - Latvian
Skaidrojums par ieinteresēto piegādātāju tiesībām
pieprasīt un saņemt papildu informāciju un
Publisko iepirkumu likuma 30.panta otrajā daļā ietverto jēdzienu “laikus”

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 30.panta otrā daļa nosaka:
“Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju slēgta konkursa vai paātrinātas procedūras gadījumā atbilstoši šā likuma 29.panta trīspadsmitajai daļai, pasūtītājs to sniedz ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.”
Šī Likuma norma paredz pasūtītāja pienākumu sniegt pretendentam vai kandidātam viņa pieprasīto informāciju noteiktajā termiņā. Šī informācija ir jāsniedz ne vēlāk kā sešas/ četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pretendents/ kandidāts to ir pieprasījis laikus. Jēdziena “laikus” definējums nav sniedzams tāds, kas aptvertu visus iespējamos gadījumus, līdz ar to, piemēram, atklāta konkursa nolikumā nevar tikt iekļauta prasība, ka papildus informācijas pieprasījums jāiesniedz vēlākais kādā konkrētā datumā vai noteiktu dienu laikā.
Ir situācijas, kad informācijas sniegšana iespējama ļoti ātri, jo uzdotais jautājums nav sarežģīts, tāpēc “laikus” šādā gadījumā varētu būt arī viena diena pirms pasūtītājam Likumā paredzētā termiņa informācijas sniegšanai. Savukārt ir jautājumi, kuru izvērtēšanai un atbildes sniegšanai ir nepieciešams ilgāks laiks. Tādā gadījumā pašam pretendentam/ kandidātam vajadzētu izvērtēt, kas ir “laikus”, lai informāciju no pasūtītāja viņš saņemtu ne vēlāk kā sešas/ četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Šis Likumā noteiktais termiņš pasūtītājam ir uzlikts, lai aizsargātu un nodrošinātu pretendenta/ kandidāta intereses saņemt tam nepieciešamo informāciju un atlikušajā laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai sagatavotu vai papildinātu piedāvājumu vai veiktu citas nepieciešamās darbības.
Ja pretendents/ kandidāts ir pieprasījis no pasūtītāja tādu informāciju, kuru objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sagatavot un sniegt atbilstoši Likuma 30.panta otrajā daļā paredzētajam termiņam (informācijas pieprasījums nav iesniegts laikus), tad pasūtītājs šo informāciju sniedz pretendentam/ kandidātam vēlāk par šo termiņu, bet iespējami ātrāk līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Tomēr pasūtītājs to nedrīkst izmantot ļaunprātīgi un novilcināt informācijas sniegšanu!
Informācijas vēlākai sniegšanai vai tās nesniegšanai nemaz (ja to fiziski nav iespējams sagatavot un sniegt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt pamatotai uz objektīviem iemesliem, nevis pasūtītāja nevēlēšanos to sniegt.

Tātad pasūtītājam informācija ir jāsniedz:
1) Likuma 30.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā, ja tā ir pieprasīta laikus (jēdziena “laikus” interpretācija dažādās situācijās var būt atšķirīga);
2) vēlāk, ja tam ir objektīvs iemesls, bet iespējami ātrāk līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Likuma 29.panta divpadsmitā daļa nosaka, ka tad, ja kāda iemesla dēļ papildu informācija tiek pieprasīta, bet netiek izsniegta šā likuma 30.panta otrajā daļā paredzētajos termiņos, pasūtītājs pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, dodot piegādātājiem iespēju uzzināt visu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu sagatavošanai.
Šīs normas izpratnē ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju ir pieprasījis laikus (30.panta otrā daļa), taču informācija nav sniegta pasūtītāja vainas dēļ.
Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt noteiktos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus, publicējot tādu pašu paziņojumu, kādā sākotnēji publicēta informācija par pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanu. Šāda termiņu pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos šā panta trešās un piektās daļas izpratnē (29.panta septītā daļa).
Translation - English
Explanation on the rights to request and receive information and
how to interpret the term “timely” in relation of Part Two of Article 30

Part Two of Article 30 of the Public Procurement Law, henceforward the Law, is formulated as follows:
“In the event a supplier has submitted a timely request for additional information, a contracting authority shall provide it not later than six days before the deadline for the submission of tenders. In the event a candidate has submitted a timely request additional information relating to a restricted or shortened procedure according to Part Thirteen of Article 29 of the Law, a contracting authority shall respond with the additional information not later than four days before the deadline for the submission of tenders”

This norm of the Law obligates a contracting authority to provide the information requested by a tenderer or a candidate within a definite time limit. The requested information shall be provided not later than six/four days before the deadline for the submission of tenders on the condition that a respective tenderer/ a candidate has requested it in a timely manner. The term “timely” is relative and, as such, does not define a concept of measurable exactness suitable for all possible circumstances. Consequently, in the event of an open procedure, a requirement cannot be included as a condition that requests for additional information shall be submitted on a definite day, or within a set time limit.

There exist situations when it is possible to provide information quickly, in case the question is not complicated. Therefore, the word “timely” in such a case could mean “within one day”, which is before the time limit determined by the Law. Logically, in the event of a complicated question, a longer time period should be allowed for preparation of an answer. In case there is such a complicated question, the responsibility would be placed for a tenderer/ a candidate to evaluate how to interpret the term “timely” in order to receive information from the contracting authority not later than six/four days before the deadline for the submission of tenders. Such a condition [expressed in certain number of days] secures a tenderer/ a candidate’s interest to receive requested information within a reasonable time before the deadline for the submission of tenders which, consequently would enable the tenderer/ the candidate to prepare the tender or perform other activities in this regard.

In the event a tenderer/ a candidate has requested from a contracting authority, information which due to objective circumstances cannot be prepared and provided within the time limit determined in Part Two of Article 30 of the Law (a request for information has not been submitted in a timely manner), a contracting authority can provide the requested information later, but within the shortest possible time period.

Under no circumstances the term “timely” shall be interpreted with a purpose to intentionally defer providing information.
In the event information is delivered later, or information is not delivered at all (because it has not been physically possible to prepare and to submit the requested information until the deadline for the submission of tenders), there shall be a justifiable and objective reason for that.

An obligation for contracting authority to provide information in a timely manner can be summarized as follows:
1) Information shall be provided within the time limit determined in Part Two of Article 30 of the Law (interpretation of the term “timely” can vary);
2) Information can be provided later, in case there is a justifiable reason for that, but within the shortest possible time period.


Part Twelve of Article 29 provisions that a contracting authority shall extend the term for the submission of tenders in the case additional information has been requested, but a response has not been provided within time limits determined in Part Two of Article 30 of this Law. Such an extension is needed for enabling tenderers to acquire all information that they need for preparing their tenders.

The aforesaid norm regulates the cases when a tenderer/ a candidate has requested information in a timely manner (Part Two of Article 30), but has not received information in response, due to a contracting authority’s fault.

A tenderer/ a candidate has rights to extend the term for the submission of applications (proposals) and tenders provided that, in advance, a notice is published in the same manner in which a notice would be published regarding the submission of applications (proposals) or tenders. Such an extension of a term shall not be regarded as a change incurred in the documents of a public procurement that is specified in Parts Three and Five of this Law (Part Seven of Article 29)).
English to Latvian: From Ian Fleming's "Casino Royale"
Source text - English
CHAPTER 8

(Of Vesper Lynd, James Bond)

--------------------------------------------------------------------------------
“I’ve made two choices”, she laughed, “and either would have been delicious; but behaving like a millionaire occasionally is a wonderful treat, and if you’re sure . . well, I’d like to start with caviar and then have a plain grilled rognon de veau with pommes soufflés. And then I’d like to have fraises des bois, with a lot of cream. Is it very shameless to be so certain and so expensive?” She smiled at him inquiringly.

“It’s a virtue, and anyway it’s only a good plain wholesome meal.” He turned to the maitre d’hotel. “And bring plenty of toast."
--------------------------------------------------------------------------------© 1953 by Glidrose Productions Ltd.
Translation - Latvian
8. NODAĻA

(Vespere Linde un Džeimss Bonds vakariņo.)

--------------------------------------------------------------
- Es īsti nevaru izlemt par labu vienam no diviem variantiem, - viņa smiedamās atbildēja. - Abi man garšotu vienlīdz labi, bet, ja reiz radusies izdevība izturēties kā miljonārei... tad es sāktu ar kaviāru, pēc tam nobaudītu grilēto rognon de veau ar pommes soufles,*, bet desertā - fraises des bois** ar ļoti lielu kaudzi putukrējums. Vai mana apņēmīgā izvēle neizklausās pārāk negausīga? - viņa jautājoši palūkojās uz Bondu.

- Izvēle ir ļoti nevainīga. Tas taču ir tikai labs, vienkāršs un pilnvērtīgs ēdiens. - Viņš pagriezās pret viesmīli. - Un atnesiet labi daudz grauzdiņu!

* Vērša niere ar kartupeļu biezeni
** Meža zemenes
-----------------------------------------------------------
Apgāds "Artava" Rīgā, Licence Nr. 2-0356
Russian to Latvian: contract
Source text - Russian
13. Прочие условия

13.1. Любые оплаченные Заказчиком материалы, услуги и/или оборудование становятся собственностью Заказчика в момент их оплаты и в случае платеженеспособности Подрядчика они являются собственностью Заказчика независимо от того, поставлены ли они на Объект или нет.

13.2. Вопросы, прямо не оговоренные в тексте данного Договора, разрешаются согласно действующим правовым актам.

13.3. О любых изменениях реквизитов и прочей существенной информации Договаривающихся сторон Договаривающиеся стороны незамедлительно сообщают друг другу.

13.4. Любые изменения Договора и его документов будут считаться действительными в случае их оформления в письменном виде и подписания обеими Договаривающимися сторнами.

13.5. Договаривающиеся стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, содержащуюся в данном Договоре и полученную при выполнении данного Договора, в т.ч. информацию технического и коммерческого характера о деятельности другой Договаривающейся стороны.

13.6. Договаривающиеся стороны приходят к соглашению о том, что выполнение данного Договора является обязательным условием для всех правопреемщиков Договаривающихся сторон.

13.7. Без предварительного письменного согласия Заказчика нельзя передавать вытекающее из данного Договора исковое право, а также продлить Договор. Любая цессия или продление без предварительного письменного согласия Заказчика не создает для других лиц никаких прав, в том числе право действия против Заказчика.

13.8. Договаривающимися сторонами будут осуществлены все необходимые действия для разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении данного Договора, путем переговоров. В случае если Договаривающиеся стороны таким образом не договорятся, споры и разногласия будут решаться в судебных органах Латвийской Республики в установленном правовыми актами порядке.

13.9. Договор разработан и подписан при участии обеих Договаривающихся сторон, русском языке, , в 2 (двa) экземплярах.. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу, причем один из них хранится у Заказчика, а другой – у Подрядчика.
Translation - Latvian
13. Pārējie noteikumi

13.1. Jebkuri Pasūtītāja apmaksātie materiāli, pakalpojumi un/vai aprīkojums kļūst par Pasūtītāja īpašumu tai brīdī, kad par tiem tiek samaksāts, un Darbuzņēmēja maksātnespējas gadījumā tie tiek uzskatīti par Pasūtītāja īpašumu, neatkarīgi no tā, vai tie ir tikuši nogādāti Objektā, vai nav.

13.2. Jautājumi, kas tieši nav tikuši Līgumā atrunāti, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13.3. Par jebkurām izmaiņām rekvizītos un citos būtiskos Līgumslēdzēju datos, Līgumslēdzēju puses nekavējoties ziņo viena otrai.

13.4. Jebkuras izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām tikai tad, ja tās būs noformētas rakstveidā un tās būs parakstījuši abi Līgumslēdzēji.

13.5. Līgumslēdzēji apņemas neizpaust trešajām pusēm konfidenciālo informāciju, kas iekļauta šajā Līgumā, kā arī to, ko tās ieguvušas pildot šo Līgumu, tai skaitā tehniska un komerciāla rakstura informāciju saistībā ar otra Līgumslēdzēja darbību.

13.6. Līgumslēdzēji vienojas par to, ka Līguma izpilde ir saistoša visiem Līgumslēdzēju tiesību pārņēmējiem.

13.7. Bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot tālāk no šī Līguma izrietošās saistību piedziņas tiesības, nedz arī pagarināt Līgumu. Neviena cesija vai termiņu pagarinājums, kas notiek bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas, nerada citām personām nekādas tiesības, ieskaitot tiesības vērsties pret Pasūtītāju.

13.8. Līgumslēdzēji veltīs visas iespējamās pūles strīdu un domstarpību, kas varētu rasties šī Līguma izpildes gaitā, atrisināšanai pārrunu ceļā. Gadījumā, Ja Līgumslēdzēji tādā veidā nespēj vienoties, strīdi un domstarpības jārisina Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


13.9. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros krievu valodā, piedaloties abiem Līgumslēdzējiem. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, turklāt viens no tiem glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Darbuzņēmēja.

Standards / Certification(s) Notary Approved
Translation education Master's degree
Experience Years of experience: 28. Registered at ProZ.com: Oct 2006.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Latvian to English (Notarized Certification)
English to Latvian (Notarized Certification)
Russian to English (Notarized Certification)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, DejaVu, Dreamweaver, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint
Website http://www.ilzebe.com
CV/Resume CV will be submitted upon request
Events and training
Professional practices Ilze Berzina endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
Ilze Berzina
Translator-Interpreter

IN A NUTSHELL:

• Active in translation industry since 1993
• Born in Latvia
• US resident, speaks English (US) in her family
• Working from Latvian to English and from English to Latvian
• Main specializations: legal, business, marketing and medical contents
• Hobbies: traveling, gardening and painting

LANGUAGES:
Latvian - source and target language, native
English - source and target language, nearly native

EDUCATION:

• 1993 - Latvia University (LU), Foreign Language Faculty, BA English philology, spec.: translation of fiction
• 2005 - Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga), MBA, spec.: business and EU Law.
• 2008 - Graduate School of Law, further education course for translators "Legal Language and Legal Linguistics"
• 2015 - Wake Technical Community College, Bookkeeping certification preparation course and hands on Quick Books
• 2015 - ED2GO, partner of Wake Technical Community College, Legal Terminology, Process, Ethics, Tort and contract Law

WHAT FOLLOWS BELOW IS TO SHOW WHAT CAN HAPPEN IN TRANSLATION

The following are backtranslations in English from translations of Christine Lavin's song title "Please Don't Make Me Too Happy" in 5 languages using AltaVista automated translation software :


Backtranslation from French: "Please Not Return To Me Too Happy"

Backtranslation from German: "Please To Me Do Not Go Back Too Lucky"

Backtranslation from Italian: "I Pray To Me Not To Go Behind Too Much Fortunate"

Backtranslation from Portuguese: "I Pray Me Not To Go Too Much Behind Fortunate"

Backtranslation from Spanish: "I Request To Me Not To Go Too Much Behind Lucky Person"


FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT ME PERSONALLY.

Faithfully yours,

Ilze Berzina
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 48
(All PRO level)


Language (PRO)
Latvian to English48
Top general fields (PRO)
Law/Patents28
Other12
Bus/Financial4
Social Sciences4
Top specific fields (PRO)
Law: Contract(s)16
Law (general)12
Education / Pedagogy8
Genealogy4
Investment / Securities4
Certificates, Diplomas, Licenses, CVs4

See all points earned >
Keywords: tulki, tulks, tulkotāja, Latvian, translator, Latvia, Riga, Lettische Übersetzerin, juridisko tekstu tulkošana, US based


Profile last updated
Oct 3, 2016


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search