Asked | Open questions | Answered
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Oct 8 '07 dan>deu Gene pro closed 1 ok
Oct 5 '07 dan>deu Arbejdsskadestyrelsen pro open 1 no
Aug 15 '07 deu>dan Fond pro open 0 no
Jul 19 '07 deu>dan Verkehrssicherungspflicht pro closed 1 ok
Jul 12 '07 deu>dan Ablösungsvereinbarung pro closed 1 ok
Jun 25 '07 dan>deu Blattfang pro closed 1 no
Jun 21 '07 deu>dan Blitzleuchte pro closed 1 ok
Jun 18 '07 deu>dan Bestandsschutz pro closed 2 no
Jun 18 '07 deu>dan Bezirksregierung pro closed 1 ok
Jun 15 '07 deu>dan Bauvoranfrage pro closed 1 ok
Jun 11 '07 deu>dan überbaubar pro closed 1 ok
Jun 8 '07 deu>dan Normenkontrollklage pro closed 1 ok
Jun 8 '07 deu>dan Obergerichtlich pro closed 2 no
Jun 7 '07 deu>dan eine defekte Kabelverbindung zwischen dem Freischaltelement u. Schlüsseldepot pro just_closed 0 no
Apr 16 '07 dan>deu Bestyrelse, direktion pro closed 2 no
Apr 16 '07 dan>deu Tegningsudskrift pro closed 2 ok
Mar 30 '07 deu>dan Herrichten und Erschliessen pro closed 1 ok
Feb 26 '07 deu>dan Zwangsvollstreckungsunterwerfung pro closed 1 ok
Feb 1 '07 dan>deu Aftaleindskud pro closed 1 ok
Feb 1 '07 dan>deu Betaling af ydelser på gældsbrev pro closed 1 ok
Jan 31 '07 dan>deu Trækningsret på kassekredit pro closed 1 ok
Jan 31 '07 dan>deu Forskudsregistrering pro closed 2 ok
Jan 31 '07 dan>deu låneomlægning - opsparing efter skat pro closed 1 ok
Jan 31 '07 dan>deu Ejendomsavancebeskatning pro closed 1 ok
Jan 29 '07 dan>deu Genvundne afskrivninger pro closed 1 ok
Jan 29 '07 dan>deu Rente af overskydende likviditet pro closed 1 ok
Jan 18 '07 dan>deu referere til pro closed 1 ok
Dec 20 '06 deu>dan gilt vereinbart pro closed 1 ok
Dec 18 '06 deu>dan Unterversicherungsverzicht pro closed 2 ok
Asked | Open questions | Answered