Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 27 '15 eng>alb Census enumeration areas zonat/ndarjet (të përcaktuara) për regjistrimin e popullsisë pro closed no
4 Oct 23 '15 eng>alb Coverage and sampling mbulimi dhe kampionimi pro closed ok
4 Oct 23 '15 eng>alb comparator krahasuese/përqasëse pro closed no
4 Oct 23 '15 eng>alb flagship më i rëndësishëm/kryesor pro closed ok
4 Nov 11 '13 alb>eng Politika e dis. të produk. Product distribution policy pro closed no
4 Nov 11 '13 alb>eng vendosja në biznes Decision-making in business pro closed ok
3 Jun 30 '10 eng>alb fingerpost Shenja treguese (topografike) pro closed no
4 Jan 14 '10 eng>alb anchor function funksion tërheqës/joshës/thithës të (klientelës) pro closed ok
Asked | Open questions | Answered