Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 31 '13 esl>pol cuenta de ajuste konto korygujące pro closed ok
4 Jul 25 '13 fra>pol amortissement industriel amortyzacja bilansowa pro closed ok
4 Jul 25 '13 fra>pol pour leur variation positive ou negative korekta zapisów (dodatnia lub ujemna) pro closed ok
4 Jul 25 '13 fra>pol désactualisation odwrócenie odpisu aktualizującego (wartość aktywów/ środków trwałaych) pro closed ok
4 Jul 24 '13 fra>pol droit d'entrée opłata wstępna pro closed ok
4 Jun 19 '13 fra>pol Achats consommés Zakupy zużyte na potrzeby własne (przedsiębiorstwa/podatnika) pro closed ok
4 Jun 19 '13 fra>pol C/C C/C lub CC compte courant pro closed ok
4 May 23 '13 fra>pol CA comptable vs CA de gestion obroty wg księgowości vs obroty wg księgowości zarządczej pro closed ok
- May 12 '13 esl>pol polizas de cumplimiento de contrato gwarancje dobrego wykonania umowy/kontraktu easy open no
4 May 13 '13 esl>pol gastos pagados por adelantado rozliczenia miedzyokresowe czynne easy closed ok
- Aug 4 '12 fra>pol druk ścisłego zarachowania imprimé sécurisé pro just_closed no
4 Mar 20 '12 fra>pol [passif/actif] transitoire różnice przejściowe wyceny aktywów/pasywów pro closed ok
4 Feb 27 '12 pol>esl bufor cuenta de pérdidas y ganancias vertical con datos de buffer contable pro closed ok
4 Nov 28 '11 fra>pol Ecart d'equivalence różnica wyceny metodą praw własności pro closed ok
4 Aug 15 '11 esl>pol Domiciliación bancaria domicyl bankowy/adres bankowy pro closed ok
4 Aug 14 '11 esl>pol desglose analítico ewidencja analityczna pro closed ok
4 Aug 14 '11 esl>pol naturaleza rodzaj pro closed ok
4 Aug 10 '11 esl>pol Declaración de Princicpios de Contabilidad Oświadczenie o przyjętych zasadach rachunkowości pro closed ok
4 Jan 20 '11 fra>pol primes d'emission-de fusion d'apport premia emisyjna - premia z połączenia - premia za wkłady pieniężne lub aporty pro closed ok
4 Jan 20 '11 fra>pol réserves et provisions réglementées kapitał zapasowy i rezerwy tworzone zgodnie z ustawą pro closed ok
- Nov 15 '10 esl>pol reserva legal (ver contexto) Kapitał zapasowy obowiązkowy utworzony ustawowo pro closed no
4 Nov 14 '10 esl>pol riesgo de credito ryzyko kredytowe pro closed ok
4 Nov 13 '10 esl>pol dotación por insolvencia de trafico utworzenie/zwiększenie rezerw na należności wątpliwe pro closed ok
4 Nov 11 '10 esl>pol se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos (contexto) koszt albo przychód uwzględniany przy ustalaniu podatku odroczonego odpowiada uznaniu i uregulowaniu pro closed ok
4 Nov 10 '10 esl>pol productos obsoletos o de lento movimiento produkty/artykuły prestarzałe lub o słabej rotacji pro closed ok
- Nov 9 '10 esl>pol comrpomisos de desmantelamiento, retiro y rehabilitación zobowiązania związane z podziałem/rozbiórką, wycofaniem i naprawą [środka trwałego] pro closed ok
4 Nov 9 '10 esl>pol activadas/incluidas como mayor coste de ... con abono al epigrafe wprowadzone jako zwiększenie kosztu/wartości....zaksięgowane w pozycji pro closed no
3 Nov 2 '10 fra>pol CC + nazwa zakładu compte client pro closed ok
4 Oct 29 '10 fra>pol RC rezerwa na należności wątpliwe pro closed ok
4 Oct 29 '10 fra>pol HNUIT godziny pracy nocnej/praca w godzinach nocnych pro closed ok
4 Aug 22 '10 fra>pol compte de reprises [konto] aktualizacja rezerw/ odpisy amortyzacyjne pro closed no
4 Jul 19 '10 esl>pol Subvenciones Oficiales de Capital dotacje kapitałowe z publicznych środków wspólnotowych i publicz pro closed ok
4 Jun 20 '10 pol>esl saldo przedawnione El saldo perimido pro closed ok
4 May 26 '10 pol>esl aktywa odniesione na... los actvos de reconocen en.... pro closed ok
4 May 26 '10 pol>esl przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia Resultados negativos [de ejercicios anteriores] a compensar pro closed ok
4 May 20 '10 pol>esl wydłużenie okresu użytkowania prologación de vida útil pro closed ok
4 May 20 '10 pol>esl Uznawanie przychodu el reconocimiento de ingresos pro closed ok
4 Nov 13 '09 pol>esl wariant kalkulacyjny variante analítica pro closed ok
4 Nov 13 '09 pol>esl czynne i bierne międzyokresowe rozliczenia kosztów ajustes por periodificación [activo/pasivo] pro closed ok
4 Sep 13 '08 fra>pol en termes courants w ujęciu absolutnym pro closed ok
4 Jul 29 '08 pol>esl odpis aktualizacyjny disminución de valor de un componente del activo/ deducciones/dotaciones de actualización pro closed ok
4 Jun 22 '08 fra>pol R & C rezerwy na ryzyko i inne należności pro closed ok
- Jun 22 '08 fra>pol Créances financières CT krótkoterminowe należności finansowe/krótkoterminowe aktywa finansowe pro closed ok
- Apr 16 '08 esl>pol entrada impagados wprowadzenie pozycji - nieuregulowane należności pro closed ok
4 Apr 11 '08 pol>fra kalkulacyjny układ kosztów classification des charges par fonction/charges par leur fonction/ charges suivant leur fonction pro closed ok
2 Mar 10 '08 fra>pol contrat de regie umowa zlecenie (na usługi, z wykorzystaniem własnych środków) pro closed ok
4 Feb 11 '08 pol>fra koszty niestanowiące przychodu charges non déductible pro closed ok
4 Jan 10 '08 esl>pol aportación wkład (zarówno gotówkowy jak i rzeczowy) pro closed ok
- Dec 15 '07 pol>esl polecenie księgowania nota de contabilidad pro closed no
4 Dec 11 '07 pol>esl rozchodowanie egresos pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search