Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 8 eng>pol addition dodanie pro closed ok
4 Aug 3 eng>pol rearrangement przegrupowanie pro closed no
- Aug 2 eng>pol N-acetyl-S-(2,3-dihydroxypropyl)cysteine N-acetylo-S-(2,3-dihydroksypropylo)cysteina pro open no
4 Aug 2 eng>pol N,N′-bis-acetyl-S,S′-(1,3-biscysteinyl)propan-2-ol N,N′-bis-acetylo-S,S′-(1,3-biscysteinylo)propan-2-ol pro closed ok
4 Aug 2 eng>pol β-chlorolactate β-chloromleczan pro closed ok
4 Feb 8 eng>pol β-cyanoethyl phosphate fosforan β-cyjanoetylu pro closed no
4 Feb 6 eng>pol phenylacetyl disulfide disiarczek fenyloacetylu pro closed no
- Feb 3 eng>pol detritylation detritylowanie pro closed no
4 Jul 11 '16 pol>eng przemiany związków reactions pro closed ok
4 Apr 27 '16 eng>pol thevinol tewinol pro closed no
4 Apr 17 '16 pol>eng woda OD as listed in Polish Pharmacopoeia pro closed no
4 Apr 4 '16 pol>eng Odzyskiwanie metodą desorpcji desorption recovery pro closed no
- Mar 25 '16 eng>pol vapour tension prężność par pro open no
- Nov 9 '15 eng>pol Betulonic vs Betulinic betulonowy, betulinowy pro open no
4 Nov 3 '15 pol>eng ekspresja ciągła continuous expression pro closed ok
4 Nov 1 '15 pol>eng hemolizyny hemolysins pro closed ok
4 Oct 31 '15 pol>eng sól żółci bile salt pro closed ok
4 Oct 26 '15 pol>eng katabolizm puryn purine catabolism pro closed ok
4 Oct 9 '15 eng>pol wipe test wymaz pro closed ok
- Sep 22 '15 eng>pol system samples data system rejestruje dane pro closed no
4 Sep 22 '15 eng>pol variation curve of the absorbance krzywa zmian absorbancji pro closed ok
- Sep 21 '15 eng>pol specified wavelength segment określony przedział długości fal pro closed ok
4 Sep 13 '15 eng>pol Alkyl sulfosuccinic acid kwas alkilosulfobursztynowy pro closed no
4 Sep 2 '15 eng>pol 0,5M 0,5 M pro closed no
4 Aug 6 '15 eng>pol agarized medium podłoże agarowe pro closed ok
4 Aug 5 '15 eng>pol concomitant organic bowel disease współistniejąca organiczna choroba jelit pro closed ok
4 Aug 4 '15 eng>pol potable water woda pitna pro closed ok
4 Aug 4 '15 eng>pol monohexyl phosphates fosforany monoheksylu pro closed ok
- Aug 4 '15 eng>pol C11-14-branched alkyl rozgałęziony alkil C11-14 pro closed ok
4 Jun 26 '15 pol>eng sól kwasu ligninosulfonowego lignosulfonic acid salt pro closed ok
4 Jun 22 '15 pol>eng (wartości czasów życia) ważone po amplitudach amplitude-weighted (lifetimes) pro closed no
4 May 29 '15 eng>pol cocoamidopropyl dimethilamine oxide tlenek kokoamidopropylodimetyloaminy pro closed ok
- Apr 29 '15 eng>pol 9-(2-carboxy-2-cyanovinyl) julolidine 9-(2-karboksy-2-cyjanowinylo)julolidyna pro closed ok
4 Feb 27 '15 pol>eng instalacja technologiczna facility pro closed no
4 Feb 23 '15 eng>pol short-allele serotonin gene krótki allel genu serotoniny pro closed no
3 Feb 23 '15 eng>pol ion exchanger loaded with magnesium ions wymieniacz jonowy nasycony jonami magnezu pro closed ok
4 Feb 11 '15 eng>pol robust process to run in manufacturing proces odporny na zakłócenia w warunkach produkcji pro closed no
4 Jan 8 '15 eng>pol hydroxyalkyl alkyl celluloses hydroksyalkiloalkilocelulozy pro closed no
4 Jan 7 '15 eng>pol chlorofluorocarbon vs. hydrofluorocarbon vs. hydrocarbon chlorofluorowęglowodór/hydrofluorowęglowodór/węglowodór pro closed no
4 Dec 25 '14 pol>eng aktywator enzymu enzyme activator pro closed ok
4 Dec 22 '14 pol>eng kwasy nukleoproteinowe nucleoproteins pro closed ok
4 Dec 19 '14 pol>eng połączenie kompleksowe coordination compound pro closed ok
4 Dec 14 '14 pol>eng benzodwuazepiniowe (sole) Benzodiazepinium salts pro closed no
4 Dec 4 '14 pol>eng łańcuch DNA DNA chain pro closed ok
4 Nov 25 '14 pol>eng Ser→Thr Ser→Thr pro closed ok
4 Nov 19 '14 eng>pol EOI w chwili zakończenia napromieniania pro closed no
4 Nov 18 '14 eng>pol unused uranium targets niewykorzystane tarcze uranowe pro closed ok
4 Oct 7 '14 eng>pol Copper sulphate pentahydrate siarczan miedzi pięciowodny pro closed no
4 Oct 7 '14 eng>pol Calcium iodate anhydrous Jodan wapnia bezwodny pro closed no
4 Oct 7 '14 eng>pol Ferrous sulphate monohydrate siarczan żelaza(II) jednowodny pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last