Working languages:
English to Norwegian
Portuguese to Norwegian
Swedish to Norwegian

MortenS
government authorised translator - E->N

Local time: 09:35 CEST (GMT+2)

Native in: Norwegian Native in Norwegian
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Subtitling, Desktop publishing
Expertise
Specializes in:
Aerospace / Aviation / SpaceTelecom(munications)
Law: Contract(s)Economics
Government / PoliticsPhotography/Imaging (& Graphic Arts)
Law (general)Management
Sports / Fitness / RecreationTransport / Transportation / Shipping

KudoZ activity (PRO) Questions answered: 2
Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Norwegian: law
Source text - English
Substituting judgment to allow its enforcement abroad

QUEEN’S BENCH DIVISION
Messer Griesheim GmbH v Goyal MG Gases PVT Ltd
Judgment February 7, 2006

THE COURT had the discretion, on the application of a claimant, to set aside a judgment entered in default which could not be enforced in a foreign jurisdiction to enable the claimant to obtain summary judgment which could be enforced in that foreign jurisdiction.

Mr Justice Langley so held in the Commercial Court of the Queen’s Bench Division when:

(i) setting aside the judgment in default of acknowledgment of service entered by the claimant, Messer Griesheim GmbH, on February 6, 2003, against the defendant, Goyal MG Gases PVT Ltd, and

(ii) granting summary judgment in favour of Messer in its claim to recover from Goyal under its right of subrogation, a payment made to Citibank International plc under a guarantee.

MR JUSTICE LANGLEY said that the default judgment entered by Messer was not enforceable in India, the country where Goyal had its assets and where Messer would need to enforce any judgment it obtained.

Goyal asserted that once judgment in default had been entered, the claim had merged in the judgment and it could not be made to comply with it.

His Lordship said that the common law principle of merger, namely that a cause of action was merged in a judgment upon it, had the consequence that unless the judgment was set aside the cause of action which gave rise to it could not be pursued.

....

The policy underlying the principle was to avoid double jeopardy and multiplicity of proceedings and to achieve finality, not to deprive a claimant of the claim.Translation - Norwegian
Substitusjon av dom for å gi adgang til fullbyrdelse av den i utlandet

QUEEN’S BENCH DIVISION
Messer Griesheim GmbH mot Goyal MG Gases PVT Ltd
Dom av 7 februar 2006

RETTEN kunne etter eget skjønn, etter begjæring fra en saksøker, oppheve en uteblivelsesdom som ikke kunne bli fullbyrdet av en utenlandsk domsmyndighet, slik at det ble mulig for saksøker å oppnå en dom etter forenklet domsbehandling som kunne bli fullbyrdet av denne utenlandske domsmyndigheten.

Dette fremholdt dommer Langley i Commercial Court i Queen’s Bench Division da retten:

(i) opphevet uteblivelsesdommen avsagt etter manglende tilsvar på stevning i favør av saksøker, Messer Griesheim GmbH, 6 februar 2003, mot saksøkte, Goyal MG Gases PVT Ltd, og

(ii) etter forenklet domsbehandling gav Messer medhold i kravet om å inndrive fra Goyal, gjennom sin subrogasjonsrett, en betaling utført til Citibank International plc under en garanti.

DOMMER LANGLEY sa at uteblivelsesdommen i favør av Messer ikke kunne fullbyrdes i India, landet hvor Goyal har sine verdier og hvor Messer ville behøve å fullbyrde en eventuell dom.

Goyal hevdet at da uteblivelsesdommen først var blitt avgitt, hadde kravet blitt absorbert i dommen, og de ville ikke kunne pålegges å etterkomme kravet.

Dommeren sa at absorpsjonsprinsippet i engelsk sedvanerett, nemlig at et rettskrav absorberes i en dom over det, hadde som følge at med mindre dommen ble opphevet, ville rettskravet som forårsaket den ikke kunne forfølges.
...
Den underliggende grunnen for prinsippet var å unngå gjenopptakelse av straffesaker som hadde endt med frifinnelse, unngå flere rettssaker og å få en endelig avgjørelse, ikke å berøve en saksøker for kravet.

English to Norwegian: economy
Source text - English
Corporate debt

Europe’s new deal junkies

Risky borrowing is reshaping Europe’s corporate landscape.

In an industry condemned to believe that size matters, it is remarkable that the record for the greatest leveraged buy-out dates as far back as 1988 – when Michael Milken, the junk-bond king, walked tall on Wall Street. The $25 billion hostile takeover of RJR Nabisco, has remained a marvel of the corporate world not just because of its size, but also because KKR, the private-equity outfit that bought it, had a hellish task to recoup its money.

Inevitably, perhaps, this arouses European fears of cross-border raids by heartless asset-strippers. Some worry about curbs on investment and innovation, as private-equity groups instead seek short-term profits. Anyway, isn’t the lesson from KKR that all that debt is dangerous?

Not necessarily. Buy-outs promise to breathe fresh air through stale conglomerates by hastening restructuring. The need to pay down all that debt – or avoid a predator – will put managers on their toes.

Europe’s capital markets are changing. The cosy, often inefficient, relations between its banks and their corporate clients are being supplanted by cheaper, but more opportunistic, debt practices of the sort that fuelled the takeover boom in America in the 1980s. With investors searching for alternatives to low-yielding bonds and shares, buy-out merchants can raise astonishing sums astonishingly fast.

The worriers are right to fear that all this could become reckless. With large sums of money chasing a small number of targets, prices are rising close to levels last seen in the boom-bust era of 1980s America. Borrowers are venturing into the more toxic end of the credit spectrum, such as junk bonds and leveraged loans. With credit quality deteriorating, default rates are bound to rise.The Economist, February 18th 2006 (abridged)
Translation - Norwegian
Bedriftenes gjeld
De nye oppkjøpshaiene i Europa
Risikofylte låneopptak endrer det europeiske bedriftslandskapet.

I en bransje dømt til å mene at størrelsen teller, er det oppsiktsvekkende at rekorden for største lånefinansierte oppkjøp ble satt så langt tilbake som i 1988 – den gang Michael Milken, kongen av høyrisikoobligasjoner, brisket seg på Wall Street. Den fiendtlige overtakelsen av RJR Nabisco for 25 milliarder dollar er fortsatt et av forretningsverdens undere - ikke bare på grunn av størrelsen, men også fordi kjøperen, investeringsselskapet KKR, hadde en helsikes jobb med å få igjen pengene sine.

Det er kanskje ikke til å unngå at i Europa skaper dette frykt for hjerteløse bedriftsslaktere på raid over landegrensene. Noen er bekymret over brems i investeringer og innovasjon, siden grupper av private aksjeselskaper i stedet søker kortsiktig profitt. Men er ikke lærdommen fra KKR at så mye gjeld er farlig?

Ikke nødvendigvis. Oppkjøp varsler pust av frisk luft inn i innestengte konglomerater gjennom påskyndet restrukturering. Behovet for å betale ned all denne gjelden – eller unngå å bli spist – vil få ledelsen på tå hev.

Kapitalmarkedene i Europa er i endring. De hyggelige, ofte ineffektive relasjonene mellom bankene og deres bedriftskunder, blir nå erstattet av billigere, men mer opportunistiske gjeldsmodeller av den typen som drev oppkjøpsboomen i Amerika på 1980-tallet. Med investorer på leting etter alternativer til lavforrentede obligasjoner og aksjer, kan oppkjøpere skaffe utrolige summer utrolig fort.

De engstelige har god grunn til å frykte at alt dette kan bli uvørent. Med store pengesummer på jakt etter et lite antall ofre, er prisene på vei opp og nærmer seg nivåer som ikke er sett siden opp- og nedgangstidene i 1980-årenes Amerika. Låntakerne drister seg nå inn i den giftigere enden av kredittspekteret, slik som høyrisikoobligasjoner og fremmedfinansierte lån. Med en kredittkvalitet i forverring er misligholdsandelene nødt til øke.

The Economist, 18 februar 2006 (forkortet)

Translation education Bachelor's degree - Oslo University
Experience Years of experience: 22. Registered at ProZ.com: Apr 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Norwegian (Statsautoriserte Translat�rers Forening (The Association of Government Authorized Translators in Norway), verified)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, DejaVu, Dreamweaver, Indesign, Microsoft Excel, Microsoft Word, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast
CV/Resume English (PDF)
Professional practices MortenS endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.0).
Bio
No content specified
Keywords: economy aviation legal mechanical engineering electrical appliances automotive industry IT Advertisement, Advertisement for construction material, Advertisement for dog toothpaste, Advertisement for magnet technology, Advertisement for phone services, Agreement for transfer of an apartment, Annual report, Annual report for listed companies, Annual report for mutual funds, Apartment block construction project, Apartment purchase contract, Apartment rental contract, Architecture course description, Article on British politics, Article on electronic trading, Article on international economy, Article on London stock exchange and merger plans, Article on the job market, Article on work and sick leave, Auto repair shop standards, Bank account agreement, Bank receipt, Birth certificate, Board meeting minutes from a shipping company, Bonus program for sales personnel, Brochure for industrial body, Car guarantee certificate, Car leasing information, Car leasing marketing material, Christmas greetings, Company newsletter, fish farming industry, Company presentation, Computer game review, Computer game texts, Computer screen marketing material, Conclusion of court judgement, Conditions for website usage, Contract on purchase of goods, Contract on scaffolding usage, Court judgement for insurance case, Crime insurance agreement, Crime series subtitling, Criminal case documents, Decrees on vocational training, Description of a data storage unit, Description of an operation solution for an IT-system, Description of dam construction, Description of equipment for cleaning fuel systems, Description of the contribution margin method, Description of the EU inner market, Descriptions of natural science university courses, Drama series subtitling, E-learning course on security in a manufacturing company, Engine manual, Environmental principles for a boat manufacturer, Fact sheet for cleaning agent, Feature film subtitling, Financial reporting, Floor covering installation instructions , Floor covering marketing material, Framework agreement for sales of goods, Gore-tex user instructions, Hedge fund investment strategy, Horror movie subtitling, Information about capital management, Installation instructions for sun tanning equipment, Internal newsletter for an IT company , Internet site messages, Investor information, IT maintenance contract, IT-system installation description, Job advertisement, Job descriptions and resumes, Juridical statement, Leaflet for construction material vendors, Leaflet on file storage systems, Leaflets on mutual funds, Legal request, Licensing agreement, fashion magazine, Lubrication instructions for reduction gear, Manual for plasterboard crusher, Marketing material for a telecommunications company, Marriage certificate, Marriage license, Memorandum and articles of association, Minutes from annual general meeting, Minutes from annual general meeting in an electronics firm, Motorcycle dictionary, Movie presentation subtitling, National register documents, Noise regulations for Oslo airport, Norwegian-English business dictionary, Notebook fact sheet, Office rental contract, Official documents, Official statement from the EU commission, Online services agreement, Operational instructions for a scaffolding company, PC vendor marketing material, Permission for operations in accordance with the pollution act, Personal letter, Power of attorney, Press release, Press release about a bank’s result, Press release about financial reporting, Press release about the results form a telecom company, Press release from a company in the nuclear sector, Press release from a sea insurance company, Press release from an IT company, Print shop presentation, Product delivery agreement, Product description for steel products, Prospectus for residential housing, Questionnaire about patients´ pain, Questionnaire for hospital patients, Regulations for aviation security, Regulations for civil aviation, Regulations for helicopter personnel, Regulations for helicopter traffic to offshore installations, Regulations for industrial body, Safety instructions for electrical tools, Safety manual for lift installers, Sales engineer job description , Sales training, School diploma, Service level agreement for an IT vendor, Shareholders' agreement, Sitcom subtitling, Sports book, Standards and contracts for car dealers, Statement on protection of privacy, Strategy document for It company, Subcontractor agreement, Technical instructions for sun tanning equipment, Technical manual for snow blower, Technical printing specifications , Tender letter, printing business , Terminology for polymer technology, Training material on performance measuring in a finance company, Travel program subtitling, Treaty on international aviation, User instructions for coffee machines, User instructions for crushing machines, User instructions for internet based sales tracking system, User instructions for kitchen equipment, User instructions for oil burner, User instructions for toys, User manual for agriculture equipment, User manual for DVD/VCR, User manual for fax machine, User manual for forklift trucks, User manual for helmets, User manual for medical equipment, User manual for minidisc player, User manual for VCR, Website for a law firm construction literary sport finance politics marketing EU affairs manufacturing business & commerce education health sector food & drink tourism printing & publishing telecommunications architecture recruitment chemical agriculture education economics advertising archaeology clothing, textiles, toys natural sciences golf curling scuba diving photography


Profile last updated
Mar 13, 2015


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search