Member since Jun '07

Working languages:
Dutch to English
Russian to English

katerina turevich
attentive to detail and fast

Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Local time: 17:45 CET (GMT+1)

Native in: English Native in English, Russian Native in Russian
User message
Punctuality is built upon creative usage of time, creativity is again attention to detail, attention to detail means condensation of meaning into a word, of all possible meanings into one specific concept. Enter!
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, Transcription
Expertise
Specializes in:
LinguisticsMilitary / Defense
Ships, Sailing, MaritimeHistory
ManagementTelecom(munications)
Energy / Power GenerationMedical (general)
International Org/Dev/CoopComputers: Software

Rates
Dutch to English - Rates: 0.08 - 0.16 EUR per word / 30 - 35 EUR per hour
Russian to English - Rates: 0.08 - 0.16 EUR per word / 30 - 35 EUR per hour
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 176, Questions answered: 337, Questions asked: 217
Portfolio Sample translations submitted: 7
Dutch to English: Taalkunde
General field: Science
Detailed field: Linguistics
Source text - Dutch
De achterzetsels heen, mee, toe en vandaan komen alleen voor als deel van een combinatie van voor- en achterzetsel, en als deel van een voornaamwoordelijk bijwoord.
Syntactisch gezien gaat het hier niet om de combinatie voorzetsel substantief of pronomen achterzetsel, maar om de combinatie voorsetselconstituent (voorzetsel)bijwoord (¤ 32.3). Dus: achter zijn baas aan: tegen de wind in; om de waarheid heen. We hebben ons hier geconformeerd aan de traditionele wijze van behandeling.

Translation - English
The postpositional adverbial particles (non-changing, end of sentence elements in a prepositional phrase) "heen", "mee, "toe" and "vandaan" appear only as elements of a fixed prepositional phrase, or as parts of pronominal adverbs.
From the syntactic point of view, what we have here is not the combination [preposition+noun] nor the combination [pronoun+postpositional particle], but rather the combination [prepositional phrase+prepositional adverbial particle] (see 32.3). Therefore, achter zijn baas+aan (behind the owner); tegen de wind+in (into the wind); om de waarheid+heen (around the truth). The above is a clear case of the traditional method of analysis.
Dutch to English: Christian Social Thought.
General field: Social Sciences
Detailed field: Social Science, Sociology, Ethics, etc.
Source text - Dutch
Christelijk-sociaal denken

Inleiding
Christelijk-sociaal denken kan simpel worden omschreven als een christelijk manier van denken over de samenleving. Welke keuzes worden van uit de christelijke leer gemaakt als het aankomt op vragen die met de inrichting van de samenleving te maken hebben? Binnen het christelijk-sociaal denken bestaan er feitelijk twee hoofdstromingen, die veel overeenkomsten vertonen, maar ook verschillen. Het gaat om de protestants-christelijke manier van denken en om de rooms-katholieke manier. In dit artikel richt ik mij op de protestantse manier.

Uitgangspunten
De uitgangspunten voor het christelijk-sociaal denken worden gevonden in de Bijbel. De centrale boodschap met grote maatschappelijke relevantie is de oproep tot naastenliefde. Dat is geen oproep om de dingen maar te laten, maar een oproep om actief dienstbaar te zijn aan de ander. Naastenliefde krijgt vorm in het doen van gerechtigheid. Bij het woord ‘gerechtigheid’ gaat het om het scheppen van de goede verhoudingen tussen mensen. Hiermee zijn de twee dragende beginselen van het christelijk-sociaal denken benoemd. Maar het zijn beide hoogst abstracte begrippen, die nadere invulling nodig hebben.

De uitwerking van deze dragende beginselen leidt tot vier richtinggevende noties:
• Rechtvaardigheid
Rechtvaardigheid geeft de weg aan waarlangs de gerechtigheid bereikt kan worden. Het gaat om de juiste sociale en maatschappelijke verhoudingen, om het goede leven.
• Vrijheid
Het uitgangspunt “je naaste liefhebben als jezelf” heeft alleen maar zin als je vrij bent, waarbij jouw vrijheid samenhangt met die van de ander en wordt daardoor begrensd.
• Rentmeesterschap
De opdracht van de mens tot het beheren, bewerken en bewaren van deze wereld ligt in de scheppingsopdracht. Dat is de dienstbaarheid aan de schepping.
• Verantwoordelijkheid
De consequentie van gerechtigheid en naastenliefde is verantwoordelijkheid. De mens is geroepen tot verantwoordelijkheid, omdat hij niet alleen leeft.

Bij verantwoordelijkheid gaat het om een moreel begrip. De ene mens antwoord de andere mens. De ene mens staat in relatie tot de andere mens. In het scheppingsverhaal wordt verteld dat de gelovigen God aanvaarden als de Schepper van de hemel en van de aarde. Hij heeft ook de mens tot aanzien geroepen. En de mens antwoordt op die roep.
Verantwoordelijkheid is dan ook geen vrijblijvende aangelegenheid, die afgeschoven kan worden of die op de ene plaats of op het ene moment wel van toepassing is en op een andere plaats of op een ander moment niet. Daarom wordt in het christelijk-sociaal denken gesproken over de “persoonlijke verantwoordelijkheid”.
Een begrip dat hier nauw mee verbonden is: substantiële verantwoordelijkheid. Daarmee wordt gedoeld op het feit dat de verantwoordelijkheid mens in zijn handelen rekening houdt met de gevolgen van zijn handelen voor de ander en het andere.
Translation - English
Christian Social Thought.

Introduction.
Christian social thought can be described as a Christian way of thinking about the society. What choices are made based on Christian principles when the composition of society is at stake? There exist two main directions within the tradition of Christian social thought that share values, but show differences as well. These two are the Protestant Christian way and the Catholic Christian way. In this article, I address the Protestant paradigms.
• Starting points.
The starting points for the Christian-Social thought are based on the Bible. The call for charity is its central message with an all-embracing social relevance. This is not an obligation to let things go as they are, but rather an obligation to be actively involved with other people. Love of one’s neighbor is a form of justice. Justice means maintaining good relations between people. Hereby, we mention two most important principles of the Christian social thought, but they both represent abstract concepts and need further elaboration.
Elaboration on these important principles leads us to the following four remarks:
• Justice
Justice paves the way to finding Divine Justice. It is the maintaining of the right social and societal relationships, it is about leading a good life.
• Freedom
The starting point of the principle “thou shalt love thy neighbor as thyself” makes sense only if one is free, whereby one’s freedom is dependent on the freedom of another person, and is therefore limited by it, too.
• Stewardship
Man's main task in life to maintain, shape and guard this world is expressed in stewardship. This is called Submission to Creation.
• Responsibility
Responsibility is the consequence of justice and charity. People answer the call of others, because no one lives alone.
Responsibility is a moral decision. One man answers the call of another. One man is in a relationship with another. The Creation story tells us that believers accept God as the creator of Heavens and Earth. He has called Man to a witness. And Man answers that call.
Responsibility then becomes an obligation, which cannot be applied at one moment, but shrugged off at another. That’s why within the tradition of Christian-Social thought, there is talk about Personal Responsibility.
One concept connected to all of this is defined as Substantial Responsibility. It means that the primary responsibility people have to keep in mind is one towards the consequences of their transactions with others.
Dutch to English: Building Inspection Report
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Construction / Civil Engineering
Source text - Dutch
Het pand vertoont enige scheefstand, welke niet ongebruikelijk is gezien de leeftijd en locatie. Hoewel er visueel sprake lijkt te zijn van stabilisatie en er geen tekenen van recentelijk zetting zijn waargenomen kan enkel nader funderingsonderzoek hier uitsluitsel over geven.

De wanden en/of vloeren van de kelder zijn door vocht aangetast. Geadviseerd wordt de kelder te behandelen (injecteren, waterdicht maken, aanvullende ventilatie).
De wanden en/of vloeren van de kelder zijn in ernstige mate door vocht aangetast. Nader onderzoek naar de oorzaak, omvang en noodzakelijk herstel wordt geadviseerd.
De kruipruimte is ernstige mate vochtig. Nader onderzoek naar de oorzaak, omvang en noodzakelijk herstel wordt geadviseerd (zie toelichting).
De kruipruimte dient voldoende te worden geventileerd om optrekkend vocht en condens aan de onderzijde van de begane grondvloer weg te kunnen ventileren.
De kruipruimte is licht vochtig. Geadviseerd wordt de ventilatie van de kruipruimte te verbeteren (bodemafsluiting van schuimbeton of folie, aanbrengen aanvullende ventilatieroosters of versterkte mechanische ventilatie).
De kruipruimte bodem is vochtig. Geadviseerd wordt de vervuilde grond en/of aanwezig puin uit de kruipruimte te verwijderen, de kruipruimte te voorzien van bodemafsluiting en eventueel aanvullende ventilatievoorzieningen aan te brengen.
Translation - English
The building is slanted, which is partially attributed to the building age and its location. Although the setting process appears to have stabilized, and there are no signs of recent activity, only further foundation testing can provide conclusive evidence.

The basement walls and flooring show signs of damage by damp. It is recommended to treat the basement (injection, water-proof insulation, additional ventilation).
The basement walls and flooring are severely damaged by humidity. Further investigation into the cause, scope and required repairs is recommended.
The crawl space is severely damp. Further investigation is recommended into the cause, scope and repairs required (see information).
The crawl space must be sufficiently ventilated to route rising damp and condensation away to the side of the ground floor for clearance.
The crawl space is slightly damp. It is recommended to improve the crawlspace ventilation system (covering the ground with foamed concrete or foil, installing additional ventilation grids or an enhanced mechanical ventilation system).
The crawl space ground is damp. It is recommended to remove impure soil and any debris from the crawl space, to provide ground cover and ultimately an additional ventilation system.
Russian to English: MadeofBirchBark - text translation and adaptation
General field: Marketing
Detailed field: Materials (Plastics, Ceramics, etc.)
Source text - Russian
Из поколения в поколение на протяжении многих веков передавались секреты работы с берестой. Профессионалы, работающие в нашей фирме, владеют технологией старых мастеров, поэтому сувениры, выполненные ими, очень похожи на старинные. Ценителей искусства не смогут оставить равнодушными наши коробочки с многослойными узорами из бересты.
Все изделия без исключения, выполнены из экологически чистых материалов - сибирской бересты, в лучших традициях русской культуры и русского фольклора с использованием секретов и навыков наших предков.
В ассортименте нашей фирмы вы найдете самые разнообразные сувениры из серии народных художественных промыслов Сибири. Среди них - миниатюрные коробочки и шкатулки для драгоценностей, портсигары, бижутерия, предметы для сервировки стола и многое другое. Вся эта коллекция полна тонкостей и способна удовлетворить вкус даже самого взыскательного клиента.
Все изделия выполнены вручную, и поэтому без преувеличения можно сказать, что каждая вещица является отдельным произведением искусства.
Береста это экологически чистый продукт обладающий бактерицидными своствами. Поэтому хлебницы, туеса, кружки, сухарницы и другие изделия, выполненные из бересты, не только украсят вашу кухню, но и надежно защитят продукты
Translation - English
Secrets of artisan work using birch bark as base material have been passed on from one generation to another all the way to our times.
Professionals working for our company have the skills of the old masters down to an art. That's why the souvenirs made by them resemble old antiques.
A connoisseur will not be able to resist the sight of our boxes decorated with multi-layered birch bark.
All products, with no exceptions, are made of Siberian birch bark. We work only with natural, ecologically clean sources in the best tradition of the Russian culture and folklore, using the secret skills of our ancestors.
Our company offers an assortment of souvenirs from the series of popular Siberian artisanship. Here you will find miniature boxes and jewel cases, cigar cases, bijouterie, table ware, and much more. The entire collection is very tasteful, and will satisfy the requirements of the fussiest byer.
Every item is hand-made, and without too much exaggeration one can say that every item is its own work of art.
Birch tree bark is an ecologically clean fabric with antibacterial properties. Bread baskets, cylinder shaped containers, cups, biscuit barrels and other household articles made of birch bark will decorate your kitchen, and keep you food stuffs clean and safe.
Russian to English: Poetry / Визави; стих. Вет Лы
General field: Art/Literary
Detailed field: Poetry & Literature
Source text - Russian
Моя немая боль...
Мой визави...

Дай мне почувствовать
твой жест,
произносящий мое имя..

Неутолима сушь пустыни,
сомкнувшей веки...

Дай постичь
по звукам близкого дыханья
сердечной нежности края...

Как жаль,
я - не судьба твоя,
а лишь возможное
из всех предначертаний...

Мой поводырь...
Мой проводник...

Тропы,
исполненной молчанья,
я не нарушу...

И ладонь
твою не трону...

лед?
огонь?

За поворотом
только расставанье...
Translation - English
My silent pain
My vis-a-vis

I want to feel
Your gesture
Pronouncing my name...

Intolerable is the drought of desert
With closed eyes...

Let me experience,
Along the sounds of near-by breath,
The heart-caress of land, or hand...

Too bad
That I am not your fortune
But only one of auguries

My number one...
My guide in life...
The path,
Which beacons silence,
I will not take...

As I will not touch
Your palm or balm...

Ice?
Fire?

Till we part again
Behind the corner,
In the calm of that forgotten dam...
Russian to English: Financial Management - Airclaims
General field: Bus/Financial
Detailed field: Finance (general)
Source text - Russian
8.1.2. Определение ставки дисконтирования
Ставка дисконтирования - это ожидаемая ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые
по уровню риска объекты инвестирования или, другими словами, ожидаемая ставка дохода по
имеющимся альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска на дату
оценки.
Ставка дисконтирования должна соответствовать денежному потоку, к которому она
применяется. Выбор ставки дисконтирования зависит от типа денежного потока, используемого
для оценки.
Translation - English
8.1.2. Definition of the rate of discount.
Discount rate is the expected rate of return on the invested capital into the risk justified investment objects or, in other words, the expected rate of return on available alternative investments with same risk factor on the date of evaluation.

Discount rate used must correspond to the projected future cash flow. The choice of the discount rate depends on the type of cash flow used for evaluation.

English to Russian: Light Technical / Tomado Mixer
Source text - English
Tomado Mixer

1. 5 Precision Speeds. The five speeds allows you to choose the speed that best suits the needs of the food that you are preparing.

2. The Power Boost feature is especially designed for tough mixing tasks. The Power Boost Feature аlows you to increase the mixing speed to the maximum power level from any speed setting by depressing the Power Boost button. When you feel the mixer slowing down or straining in tough mixing tasks, just press the Power Boost button to obtain the maximum mixing performance. As soon as the power button is released, the mixer will return to the speed setting you were previously using.

3. Beater Eject Lever. The mixer features a convenient Beater Eject Lever which allows for easy release for the Beaters. For safety, remove plug from power point before releasing Beaters.

Translation - Russian
Томадо Миксер

1. 5 вариантов настройки мощности дает Вам возможность выбрать ту, что наиболее подходит для Ваших задач.

2. Программа 'Завышенной Мощности' разработана для употребления в трудных случаях замешивания. Программа дает возможность мгновенного повышения скорости до максимального уровня с любой мощности, на которую настроен Ваш миксер в тот момент. Когда Вы чувствуете, что миксер работает замедленно или с трудом, нажмите кнопку 'Завышенной Мощности', чтобы достичь максимального уровня работоспособности. Как только Вы перестаете нажимать на кнопку, миксер возвращается на ранее установленную скорость.
3. Кнопка "Катапульты Венчиков". В механизм миксера включена удобная Кнопка Катапультирования, которая обеспечивает незатруднительный выпуск венчиков. Для безопасности, перед тем как вынимать венчики, следует выключить миkсер из сети.

Glossaries Art, Literary, History Studies, Construction/Civil Engineering, General Medicine, тяготы и службы = call for duty, obligation, functon, responsibility, trust, office, charge, care, requirement, burden, onus, devoir, ass, smooth - glassy, glossy, varnished, burnished, sleek, satiny,delicate, fine, gossamery, attentuated, slippery, slick; clean-shaven, bald, hairless,, g, zarabotok - income, n. 1. returns, revenue, incomings, receipts, gross; annuity, pension, subsidy, allowance; profits, gain, yield, interest; winnings
Translation education Bachelor's degree - Rutgers' University
Experience Years of experience: 28. Registered at ProZ.com: May 2007. Became a member: Jun 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Russian to English (Rutgers' University, New Brunswick, NJ, US)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Word, SoundForge, SDL TRADOS, Wordfast
CV/Resume CV/Resume (DOC)
Events and training
Professional practices katerina turevich endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
Executing translation assignments in various fields.


Specializing in
Literature , Linguistics, Localization, Military and Industrial Logistics, Agriculture, and Marketing.


Technical specializations and accumulated glossaries
Defense (Military Logisticts/Equipment), Geodetics, 3D systems, GPS systems, (Marine) Navigation, Electrical Communication Systems and Services, Construction

Medical specializations
General, Rehabilitation, Pharmaceuticals (Quality/Distribution), Geriatrics.

Other specializations:
NGO/Politics/ Government (speeches, white papers, reports, news, statements), Grassroots/Independent Media, Food and Wine Industry, Cosmetics, Travel and Pleasure Guides, Sailing


Cultural Institutions and Personae, who have employed my services :
Moorhead Kennedy, Washington, DC; Rutgers University; Berlitz School of Languages; Professor Honselaar, UvA, Amsterdam; Pargod Theater, Jerusalem; BBOP Campaign, NYC; Norman Ross Publishing, NYC; Balie Theater, Amsterdam, HTV Ijsberg Magazine, Amsterdam; Charles Winter, Wassenaar; Het Groot Russisch-Nederlands Woordenboek, UvA; KDictionaries; Charles Niebeling, Wassenaar; Panville, Amsterdam; OMAKS Productions, Amsterdam; SOCO Amsterdam;


Corporate Clients:
EU; KDictionaries LTD - on-going; UvA, Amsterdam; ArcelorMittal Gent, Geel en Genk, Belgium; Organon, USA; Reson BV, Rotterdam, Holland (3 y. freelance software localization); Electrabel Nederland; FIDES PetFood; Amsterdam Thuiszorg, Holland; Maestro Gelato; Vitamall; SGS; Herbalife International Luxembourg; Finitro; BIPT, OPTA, Universitair Medisch Centrum Groningen, Gemeente Amsterdam Noord; Lukoil Overseas, Amsterdam, Holland; and others...References available upon request.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 184
PRO-level pts: 176


Top languages (PRO)
Russian to English105
Dutch to English44
English to Russian26
Dutch to Russian1
Top general fields (PRO)
Other57
Art/Literary37
Tech/Engineering28
Bus/Financial24
Medical13
Pts in 3 more flds >
Top specific fields (PRO)
Poetry & Literature22
Construction / Civil Engineering16
Human Resources16
Finance (general)16
Idioms / Maxims / Sayings12
General / Conversation / Greetings / Letters11
Art, Arts & Crafts, Painting11
Pts in 14 more flds >

See all points earned >
Keywords: reliable, accurate, experienced writer, children's books, generalliterature, military, security, transcripts, contracts, medical, medical instruments, health care, rehabilitation, transport industry, clothes industry, design industry, manuals, text books, linguistics, anthropology, history, academic, political texts, slang and idioms, subtitling, cooking books, biology, botany, management, letters, banking documents, good rates.


Profile last updated
Mar 8, 2018More translators and interpreters: Dutch to English - Russian to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search