Working languages:
English to Slovak
Slovak to English
Czech to English

Katarina Lacuskova
A linguist with technical background.

United Kingdom
Local time: 18:58 BST (GMT+1)

Native in: Slovak Native in Slovak
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
AccountingBusiness/Commerce (general)
Certificates, Diplomas, Licenses, CVsEducation / Pedagogy
Energy / Power GenerationEngineering (general)
Finance (general)Mechanics / Mech Engineering
Military / DefenseEconomics

KudoZ activity (PRO) Questions answered: 1
Portfolio Sample translations submitted: 3
Slovak to English: Birth Certificate
Source text - Slovak
Rodný list
Československá socialistická republika
Mestský národný výbor v Prešove
Okres Prešov
Rodný list
V knihe narodení Mestského národného výboru v Prešove
je vo zväzku...ročník...na strane...pod por.č....
zapísané
Translation - English
Birth Certificate
The Czechoslovak socialist republic
Municipal National Council in Presov
District Presov
Birth Certificate
In the Birth Register of the Municipal National Council in Presov
is in volume ...annual set...on page...serial number... registered
Slovak to English: Business Plan
Source text - Slovak
Podnikateľský plán
Finančné výkazy
Analýza trhu
Obchodné riziko
Kapitál
Spoločnosť pôsobí v terciálnej sfére v odvetví...
Kapitál spoločnosti tvorí základné imanie vo výške...,ktoré je celé splatené a je tvorené peňažným vkladom.
Výkaz ziskov a strát k
Tržby za predaj tovaru
Zmena stavu vnútropodn ikových zásob výroby
Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku
Translation - English
Business plan
Financial reports and statements
Market analysis
Financial risks
Capital
The company acts in the tertiary sector and provides...
Share capital of the company is...It is redeemed and made of a financial deposit.
Income statement as at
Revenues from the sale of merchandise
Changes in internal inventory.
Amortisation of non-current intangible assets and depreciation of property, plant and equipment
English to Slovak: Environment- EU Directives
Source text - English
Environment: Commission welcomes EP vote on revision of waste directive
The European Commission welcomes the European Parliament's second reading vote today approving the agreement reached with the Council on the revision of the waste framework directive, the central pillar of EU waste management policy.
European Environment Commissioner Stavros Dimas said: "This legislation marks a shift in thinking about waste from an unwanted burden to a valued resource and helps to make Europe a recycling society. It introduces a modernised approach to waste management, with clearer definitions, greater emphasis on prevention of waste and ambitious new recycling goals. The clear definitions and waste management principles its sets out will resolve existing interpretation problems, reduce the number of Court cases and create a sound legal basis for the functioning of the waste treatment sector."
Commissioner Dimas thanked the EP rapporteur, Caroline Jackson, and the Slovenian presidency for their work in achieving agreement on the revised directive at second reading, thus avoiding the need for conciliation negotiations.
The revised directive takes into account many of the changes proposed by the European Parliament. In summary, the directive:
• Sets new recycling targets to be achieved by the Member States by 2020, including recycling rates of 50% for household and similar wastes and 70% for construction and demolition waste;
• Strengthens provisions on waste prevention through an obligation for Member States to develop national waste prevention programmes and a commitment from the Commission to report on prevention and set waste prevention objectives;
• Sets a clear, five-step "hierarchy" of waste management options according to which prevention is the preferred option, followed by reuse, recycling, other forms of recovery and with safe disposal as the last recourse.
• Clarifies a number of important definitions, such as recycling, recovery and waste itself. In particular, it draws a line between waste and by-products and defines when waste has been recovered enough – through recycling or other treatment - to cease being waste.
The new directive will also streamline EU waste legislation by replacing three existing directives: the existing Waste Framework Directive,[1] the Hazardous Waste Directive[2] and the Waste Oils Directive.[3]
Translation - Slovak
Životné prostredie: Komisia víta hlasovanie Európskeho parlamentu o revízii smernice o odpadoch
Európska komisia uvítala, že Európsky parlament v druhom čítaní schválil dohodu dosiahnutú Radou týkajúcu sa revízie rámcovej smernice o odpadoch, hlavného piliera politiky EU v oblasti odpadového hospodárstva.
Stavros Dimas, európsky komisár pre životné prostredie povedal: „ Táto legislatíva určuje posun v myslení a chápaní odpadu ako neželaného bremena smerom k vnímaniu odpadu ako hodnotného zdroja a pomáha Európe stať sa recyklujúcou spoločnosťou. Zavádza modernizovaný prístup k odpadovému hospodárstvu, s jasnými definíciami, väčším dôrazom na prevenciu vzniku odpadu a predstavuje nové ambiciózne ciele súvisiace s recykláciou. Jasné definície a princípy odpadového hospodárstva, ktoré stanovuje, vyriešia existujúce interpretačné problémy, zredukujú počet prípadov Európskeho súdneho dvora, a vytvoria spoľahlivú právnu základňu pre činnosti v oblasti spracovania odpadu.“
Komisár Dimas poďakoval spravodajcovi EP, Caroline Jackson a Slovinskému predsedníctvu za ich prácu pri dosiahnutí dohody na prepracovanej smernici v druhom čítaní, a za to, že týmto pomohli vyhnúť sa zmierovacím rokovaniam.
Prepracovaná smernica berie do úvahy mnoho zo zmien navrhnutých Európskym parlamentom. Stručne, smernica:
• Nariaďuje členským štátom, aby tieto do roku 2020 splnili nové úlohy v oblasti recyklácie odpadu, včítane recyklácie 50% domového odpadu a jemu podobného, a 70% stavebného odpadu a odpadu z demolácií;
• Posilňuje opatrenia na prevenciu vzniku odpadu prostredníctvom povinnosti členských štátov vyvíjať národné programy na prevenciu odpadu a záväzku predkladať Komisii správu týkajúcu sa prevencie, a stanoviť ciele , ktoré majú byť dosiahnuté pri prevencii vzniku odpadu;

Stanovuje jasnú, 5-krokovú “hierarchiu” možností odpadového hospodárstva podľa ktorých je prevencia preferovanou voľbou, nasledovanou opätovným použitím, recykláciou, inými formami regenerácie a bezpečmou likvidáciou ako posledným východiskom.
• Spresňuje počet dôležitých definícií, ako sú recyklácia, regenerácia, a odpad samotný. Obzvlásť vytyčuje hranicu medzi odpadom a vedľajšími produktmi, a definuje kedy je odpad dosť regenerovaný- recykláciou alebo inými spôsobmi jeho spracovania- aby prestal byť odpadom.
Nová smernica modernizuje/usmerňuje legislatívu EU týkajúcu sa odpadov nahradením troch existujúcich smerníc: existujúcej Rámcovej Smernice o odpade,[1] Smernice pre narábanie s nebezpečným odpadom [2], a Smernice pre odpadové oleje.[3]


Experience Years of experience: 19. Registered at ProZ.com: Aug 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word
CV/Resume CV available upon request
Bio
E.M.G. (Slovakia); Absolute interpreting and translations ltd., DA Languages, West Midlands (United Kingdom)

▪ Work with E.M.G. in all types of translation projects including operational instructions, financial statements, business contract, educational documentation, risk analysis reports, quality management reports, OECD report
▪ Translate texts from Slovak and Czech into English and from English into Slovak
▪ Specialized in technical translation, including material safety sheets and technical standards
▪ Experience of translating patents, legal and personal documents
▪  Served as an interpreter for technical inspection at a pulp production plant
▪ Provided interpreting services to a metallurgical company
▪ Interpretation for Economic Forum in Slovakia
▪ Attended business meetings with foreign clients to interpret communication between parties
▪ Translated for several direct clients in various industry sectors including engineering, medical and personal documentation
▪ Interpreting (UK): serve as a freelance interpreter for the NHS clients/patients at consultations,  and social service clients at contact with children, home visits, and child protection

Keywords: accounting, acquisition, aircraft, army, avionics, bank, brand, business plan, commerce, engineering, joint venture, licensing, tourism, employment, trade, quotas, customs, assets, receivables, defence, military, debt, stock, purchase, vendor, monez, mechanics, electrical, police, shares, cultures, competitor, mechanics, metallurgy, mining,


Profile last updated
Dec 1, 2020More translators and interpreters: English to Slovak - Slovak to English - Czech to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search