Working languages:
Italian to Serbian
Italian to Croatian
Italian to Bosnian
English to Serbian
English to Croatian

Availability today:
Availability not set

April 2021
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Dragomir Kovacevic
Serbian & Croatian translator in Italy

Italy
Local time: 03:15 CEST (GMT+2)

Native in: Serbian Native in Serbian, Croatian Native in Croatian
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
15 positive reviews
1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
This person is a top KudoZ point holder in Italian to Serbian, Italian to Croatian
User message
Serbian Croatian Bosnian Montenegrin translator in Italy - Traduttore serbo croato bosniaco montenegrino Italia - Prevodilac prevoditelj za srpski hrvatski bosanski crnogorski u Italiji
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Interpreting, Website localization, Software localization, Subtitling, MT post-editing, Transcription
Expertise
Specializes in:
Law (general)Advertising / Public Relations
Cosmetics, BeautyFood & Drink
NutritionTextiles / Clothing / Fashion
Business/Commerce (general)Economics
Finance (general)Automotive / Cars & Trucks

Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 1076, Questions answered: 429, Questions asked: 20
Blue Board entries made by this user  56 entries

Payment methods accepted Wire transfer, PayPal
Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Serbian: renewable energies
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Energy / Power Generation
Source text - English
RENEWABLE ENERGIES
The reduction of environmental impact is a very important matter in terms of sustainability and quality of life.
Energy resources extracted from oil are becoming scarce and the conversion to alternative sources of energy is both fundamental and necessary.
Based on this awareness, over the last few years, XX has reconverted its products, enhancing the research to develop energy from renewable sources, focusing mainly on solar energy.
Since 2008 the plant in XX has been completely restructured and dedicated exclusively to the production of solar energy:
1,750 m² dedicated to solar panel production, with a production capacity of 82,000 collectors/year and a continuous increase of labor.
The production of XX solar panels follows a meticulous procedure of planning the products for the development and sustainable disposal of panels:
easy disposal at the end of life cycle
recycling production waste
packaging with expandable film
Research and development
XX tests the glass used for its solar panels using SPF Testing certified control.
This German company offers a certification program specifically designed for solar glass and which takes into consideration the optical characteristics specifically for solar glass required for thermal collectors, while considering optical transmission, Incident Angle Modifier and deterioration (reduction of transmission due to environmental influence).
The basic idea of this certification is to give the possibility to replace the glass with another of the same class, while maintaining the same efficiency of the panel.
EN12975 certification
The EN 12975 certification measures the reliability of the solar panel and defines the requirements in terms of quality and test procedures.
The tests consist of various measurements and evaluations of resistance, more specifically:
measuring the efficiency of the panel
measuring of maximum temperature (stagnation)
resistance of 1,5 times maximum pressure
internal thermal shock
external thermal shock
resistance to compression
resistance to traction
resistance to rain
weather testing, disassembling and controlling internal components
The Solar Keymark is a certification scheme that guarantees European standards are respected during the production of solar panels.
It is a voluntary certification scheme that involves, once every two years, random sample tests on the production process to be carried out by a qualified external inspector, as well as panels removed for analysis and the repetition of tests provided for by the EN12975 regulation in third-party Solar Keymark accredited laboratories.
Translation - Serbian
ОБНОВЉИВИ ВИДОВИ ЕНЕРГИЈЕ
Са становишта одрживости и квалитета живота, умањење утицаја на животну средину представља веома важну тему.
Извори енергије добијени из нафте, почињу да понестају, тако да је конверзија ка алтернативним изворима енергије постала битна и неопходна.
Вођено овим сазнањем, предузеће XX је у неколико протеклих година извршило конверзију својих производа, при чему се у јачању истраживања у области коришћења енергије из обновљивих извора, оно највише усмерило на соларну енергију.
Од 2008. године, погон у XX је у целости реконструисан и искључиво служи за производњу соларне енергије:
Простор од 1.750 m² намењен је производњи соларних панела, годишња производња износи 82.000 колектора, а број запослених је у сталном порасту.
Поступак производње соларних панела у XX обухвата и фазу брижљивог планирања развоја производа, као и поступака за одрживо одбацивање панела:
једноставан поступак одлагања по истеку века трајања
рециклирање отпада из производње
паковање у експандовану фолију
Истраживање и развој
Предузеће XX контролише стакло за соларне панеле помоћу поступка компаније SPF, под називом "Testing certified control".
Ова немачка компанија обезбеђује посебан програм сертификације за стакло намењено соларним панелима, који узима у обзир оптичке особине соларног стакла, посебно намењеног за колекторе топлоте. Овим поступком мере се оптички пренос, промена упадног угла и дотрајалост (умањење преноса услед дејства околне средине).
Замисао у основи ове сертификације је да се стакло замени другим комадом истог стакла, а да панел задржи непромењену ефикасност.
Сертификација по EN12975
Сертификацијом по стандарду EN 12975 мери се поузданост соларног панела, при чему ова норма дефинише захтеве у погледу квалитета и поступака за извођење контролних тестова.
Сам тест састоји се из више мерења и провера отпорности:
мерење ефикасности панела
мерење максималне температуре (стагнација)
отпорност на притисак 1,5 пут већи од максималног
унутрашњи термички шок
спољни термички шок
отпорност на сабијање
отпорност на кидање
отпорност на кишу
тестирање на дејство метеоролошких чинилаца, растављање и провера унутрашњих делова
Solar Keymark представља систем сертификације за гарантовање захтева европских стандарда у производњи соларних панела.
Ради се о добровољном виду сертификационе шеме којом је једном у двогодишњем периоду, предвиђено контролно насумично узорковање процеса производње од стране стручног екстерног инспектора. Такође се узоркују и панели ради анализе и понављања тестова према правилима стандарда EN12975 у неутралним лабораторијама, акредитованим за Solar Keymark сертификацију.
Italian to Croatian: Ecco perché dire addio a Windows XP
General field: Tech/Engineering
Detailed field: IT (Information Technology)
Source text - Italian
Ecco perché dire addio a Windows XP
Microsoft guida gli utenti all’aggiornamento del sistema operativo che «muore» l’8 aprile.
A rischio computer privati e aziendali
Windows 8, l’ultimo sistema operativo rilasciato da Microsoft
Diciamo chiaramente:
Windows XP è il sistema operativo più conosciuto universalmente, uno dei prodotti che ha segnato la storia dell’informatica.
Eppure, dopo anni e anni di umile servizio, è giunta l’ora anche per lui di staccare la spina e fare logout, questa volta per sempre.
Il processo di svecchiamento dei PC domestici e aziendali non è di certo semplice.
Non è detto che molte persone abbiano la voglia, e il tempo, di abbandonare un sistema che conoscono quasi a perfezione, seppur sorpassato in molti suoi aspetti.
Per “invogliare” il popolo italiano al passaggio da Windows XP ad un sistema operativo più aggiornato, Microsoft ha realizzato un incontro, a Milano, dove spiega i motivi per cui è importante, se non fondamentale, aggiornare l’OS.
Ufficialmente Microsoft non supporterà più Windows XP dal prossimo 8 aprile.
Questo vuol dire che l’azienda di Redmond non rilascerà più aggiornamenti, soprattutto di sicurezza, volti a proteggere gli utenti che lo utilizzano.
Già questo motivo basterebbe per convincere molti ad aggiornare il sistema.
Virus, malware e attacchi informatici sono pronti, in ogni istante, a insediarsi nei computer di tutto il mondo, anche in quelli più aggiornati, figuriamoci se sulla macchina abbiamo un “nonnetto” con più di 13 anni di attività senza sosta.
Il problema è quindi non solo degli utenti “classici” ma anche di chi utilizza Windows XP a livello professionale.
“Ad oggi i percorsi che portano le aziende, piccole o grandi, ad ottenere certificazioni di qualità – prosegue Bonatti – prevedono che si utilizzi un sistema operativo supportato, in grado di passare i requisiti minimi di protezione e sviluppo.
Rinunciare ad un Windows 8.1 (ma anche 7) vorrebbe dire rinunciare a certificare il proprio lavoro e a restare indietro nei confronti della concorrenza”.
I dati di una ricerca di IDC, commissionata da Microsoft per la fine del supporto, mettono proprio in evidenza i dati dell’utilizzo di Windows XP a livello privato e aziendale.
Il 24% delle piccole e medie aziende lavora con Windows XP per oltre l'80% del parco PC aziendali, mentre tra i singoli utenti privati, il 16% ha un computer con il sistema operativo di oltre 12 anni fa.
Insomma poche scuse:
se volete aggiornare questo è il momento migliore per farlo.
Translation - Croatian
Razlozi za rastanak s Windows XP
Microsoft usmjerava korisnike na ažuriranje operativnog sustava koji svoj radni vijek zvanično okončava 8. travnja ove godine.
Privatna i poslovna računala su izložena rizicima
Windows 8 - najnoviji operativni sustav Microsofta
Recimo otvoreno:
Windows XP najpoznatiji je operativni sustav koji je obilježio povijest informatike.
I pored te činjenice, poslije niza godina poslušnog služenja stiglo je i njemu vrijeme za isključivanje iz rada, trenutak za log-out. Ovoga puta, zauvijek.
Proces zamijene privatnih i poslovnih personalnih računala, nije uopće jednostavan.
Ne stoji da mnogo ljudi imaju volje i vremena za bavljenje napuštanjem sustava kojeg poznaju gotovo do savršenstva, iako je on u mnogo čemu prevaziđen.
Radi „nagovaranja“ Talijana na prijelaz iz Windows XP u neki ažuriraniji operativni sustav, Microsoft je u Milanu organizirao susret na kome je obrazložio zašto je važno, ako baš ne i suštinski bitno, ažurirati operativni sustav.
Od sljedećeg 8. travnja, Microsoft više neće pružati tehničku podršku za Windows XP.
U prijevodu to znači da tvrtka iz Redmonda više neće ispostavljati ponajviše ona sigurnosna ažuriranja radi zaštite komitenata koji koriste ovaj operativni sustav.
Već bi samo taj razlog bio dostatan da mnoge korisnike uvjeri u potrebu ažuriranja sustava.
Virusi, malware i informatički napadi neprestano vrebaju kako bi u svakom trenu zagospodarili računalima diljem svijeta. To im polazi za rukom i kod najbolje ažuriranih računala, pa kako onda ne bi bili u stanju napasti i ovu našu starinu s više od 13 godina neprekidnog rada.
Iz svega ovoga proizlazi kako problem ne postoji samo na razini „običnih“ korisnika, već i kod onih koji Windows XP koriste profesionalno.
„U ovom je trenutku, prema procedurama koje male ili velike tvrtke imaju proći radi dobivanja certifikata za kvalitetu – nadalje nas obavještava Bonatti – predviđeno korištenje operativnog sustava s tehničkom podrškom, tj. onog koji je u stanju zadovoljiti minimalne uvjete za zaštitu i razvoj.
Odustajanje od ažuriranja na Windows 8.1 (pa i na "sedmicu") značilo bi odricanje od certifikacije djelatnosti i nazadovanje u odnosu na konkurenciju“.
Podaci iz jednog istraživanja kojeg je radi ovog perioda prestanka podrške obavila tvrtka IDC po nalogu Microsofta, upravo ističu koliko se Windows XP koristi u privatnoj i poslovnoj sferi.
Među malim i srednjim tvrtkama, 24% njih radi na Windows XP s više od 80% postojećih računala. Kod privatnih korisnika, njih 16% ima računalo s operativnim sustavom starijim od 12 godina.
Sve u svemu, nema puno razloga za izgovore:
ako imate namjeru ažurirati svoju aparaturu, ovo je najbolji trenutak za to.

Glossaries Glossary_Dragomir Kovacevic
Translation education Other - The Institute for Foreign Languages, Belgrade
Experience Years of experience: 40. Registered at ProZ.com: Mar 2004. Became a member: Apr 2006.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Serbian (Faculty of Economics-Belgrade)
English to Serbo-Croat (Faculty of Economics-Belgrade)
Italian to Serbian (Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti)
Serbian to Italian (Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti)
Italian to Croatian (Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti)


Memberships ANITI
Software Across, Adobe Acrobat, AutoCAD, DejaVu, Heartsome, Idiom, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast
Website http://www.proz.com/profile/71943
Professional practices Dragomir Kovacevic endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

Translations, proof-reading, revision, etc.

Interpreting: in this period, only on-line.

Linguistic experience since 1980. Translations into Italian are proof-read.

I do not work with Trados CAT, but can normally translate segmented sdlxliff files.


This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 1095
PRO-level pts: 1076


Top languages (PRO)
Italian to Croatian296
English to Croatian263
English to Serbo-Croat131
English to Serbian83
Croatian to Italian67
Pts in 11 more pairs >
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering401
Bus/Financial260
Other204
Law/Patents115
Medical45
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Mechanics / Mech Engineering201
Law (general)103
Finance (general)94
Economics76
Electronics / Elect Eng55
Business/Commerce (general)52
Construction / Civil Engineering43
Pts in 46 more flds >

See all points earned >
Keywords: traduttore serbo Alessandria Asti Vercelli Cuneo Alba Torino, traduttore croato Alessandria Asti Vercelli Cuneo Alba Torino, traduttore bosniaco Alessandria Asti Vercelli Cuneo Alba Torino, traduttore bosniaco Alessandria Asti Vercelli Cuneo Alba Torino, traduttore montenegrino Alessandria Asti Vercelli Cuneo Alba Torino, interprete serbo Alessandria Asti Vercelli Cuneo Alba Torino, interprete croato Alessandria Asti Vercelli Cuneo Alba Torino, interprete bosniaco Alessandria Asti Vercelli Cuneo Alba Torino, interprete serbocroato Alessandria Asti Vercelli Cuneo Alba Torino, interprete montenegrino Alessandria Asti Vercelli Cuneo Alba Torino, traduttore serbo Piemonte, traduttore croato Piemonte, traduttore bosniaco Piemonte, traduttore montenegrino Piemonte, traduzione serbo, traduzione croato, traduzione bosniaco, traduzione serbocroato, traduzione montenegrino, interpretariato serbo, interpretariato croato, interpretariato bosniaco, interpretariato serbocroato, interpretariato montenegrino, corso serbo, corso croato, corso bosniaco, corso montenegrino, prevoditelj tumač talijanski, prevoditelj tumač engleski, prevoditelj tumač talijanskog engleskog, prevodilac tumač italijanski italijanskog, prevodilac tumač engleski engleskog, translator serbian, interpreter serbian, translator croatian, translator bosnian, translator Serbo-Croatian, serbian language course, croatian language course, bosnian language course, serbian language lessons, croatian language lessons, bosnian language lessons, montenegrin language lessons,


Profile last updated
Mar 18


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search