Member since Nov '07

Working languages:
Dutch to English
Afrikaans to English
English to Afrikaans

Annabel Rautenbach
For fast, accurate translations

Pretoria, Gauteng
Local time: 00:56 SAST (GMT+2)

Native in: Afrikaans Native in Afrikaans, English Native in English
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com Google IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
14 positive reviews
1 rating (5.00 avg. rating)
This person is helping to localize ProZ.com into Afrikaans
This person is a top KudoZ point holder in Dutch to English, Afrikaans to English, English to Afrikaans
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
Blue Board affiliation:
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Subtitling, Transcription, Project management
Expertise
Specializes in:
AccountingBusiness/Commerce (general)
Computers (general)Law: Contract(s)
Telecom(munications)Computers: Software
IT (Information Technology)Engineering (general)
Medical: PharmaceuticalsPatents

Rates
Dutch to English - Rates: 0.05 - 0.11 EUR per word / 25 - 33 EUR per hour
Afrikaans to English - Rates: 0.05 - 0.11 EUR per word / 25 - 33 EUR per hour
English to Afrikaans - Rates: 0.05 - 0.11 EUR per word / 25 - 33 EUR per hour
Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 299, Questions answered: 214, Questions asked: 4
Payment methods accepted Wire transfer, Skrill, PayPal
Portfolio Sample translations submitted: 1
Dutch to English: Contract
Source text - Dutch
Art. 3 Contractdocumenten

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:
(a) deze Overeenkomst;
(b) de Vraagspecificatie;
(c) de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:
(I) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;
(II) de planning;
(III) het acceptatieplan;
(IV) het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden;
(V) de vrijkomende materialen;
(VI) het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;
(VII) de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;
(VIII) (niet van toepassing;)
(IX) de bankgarantie;
(X) de verzekeringen;
(XI) (niet van toepassing;)
(XII) verplichtingen bij schade, schademelding en schade afwikkeling;
(XIII) prestatieverklaring XYZ
(XIV) Service Framework Agreement (SFA)
(XV) Grote wijziging en Kleine wijziging
(d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) en de wijzigingen hierop zoals weergegeven in “XYZ aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005 (gele boekje)”
(e) de Aanbieding;
(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC, voor zover die door de Opdrachtnemer overeenkomstig de daarop betrekking hebbende procedure ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:
(a) deze Overeenkomst;
(b) de Vraagspecificatie;
(c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;
(d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) en de wijzigingen hierop zoals weergegeven in “XYZ aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005 (gele boekje)”
(e) de Aanbieding;
(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC2005.
Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Overeenkomst.

3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.

5. Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

6. In geval van een (voorgenomen) wijziging in de Hoofdovereenkomst zal de Opdrachtgever dat zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtnemer laten weten en met de Opdrachtnemer overleggen over de eventuele gevolgen van die wijziging voor deze Overeenkomst.

7. Indien en voor zover de Opdrachtnemer een wijziging zou willen voorstellen (VTW) zal de Opdrachtgever zich inspannen om deze wijziging door XYZ geaccepteerd te krijgen, mits de Opdrachtnemer voldoende heeft aangetoond welke gevolgen deze wijziging heeft voor (de uitvoering van) het Project inclusief de werkzaamheden van derden en de Opdrachtgever die gevolgen uitdrukkelijk heeft geaccepteerd. Een wijziging op verzoek van de Opdrachtnemer geldt uitsluitend na goedkeuring ervan door XYZ .

8. Tenzij partijen uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen, eindigt een termijn waarbinnen de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer moet presteren 14 dagen na de termijn die daarvoor tussen de Opdrachtgever en XYZ geldt. Andersom eindigt de termijn waarbinnen de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever een prestatie moet verrichten 14 dagen eerder.

Translation - English
Art. 3 Contract documents

1. The following contract documents describe the mutual rights and obligations of the parties resulting from the Agreement:
(a) This Agreement;
(b) The Tender specification;
(c) The Appendices added to the Tender Specification which was initialled by the parties, regarding:
(I) the licences, exemption, dispositions and grants that should be received from the Contractor;
(II) the planning;
(III) the acceptance plan;
(IV) the testing plan of the Design activities;
(V) the released materials;
(VI) the overview of the activities performed by the other Sub-contractors as well as the times when it is performed;
(VII) the calculation of changes in wages, social taxes, prices, rent and loads;
(VII) (not applicable;)
(IX) the bank guarantee;
(X) the insurance;
(XI) (not applicable;)
(XII) liability with damages, notification of damage and damage distribution;
(XIII) performance statement XYZ
(XIV) Service Framework Agreement (SFA)
(XV) Major changes and Small changes
(d) The Uniform Administrative Conditions for integrated contract types (UAV-GC 2005) and the changes to this as indicated in “XYZ additions and/or changes to the UAV-GC 2005 (yellow booklet)”
(e) The Tender;
(f) The Documents as intended in § 1 sub d UAV-GC, in so far as these have been brought to the attention of the Sub-contractor regarding the procedure by the Contractor.

2. If the contract documents are contradicting one another, the following, unless stated differently in this Agreement, order is applicable:
(a) This Agreement;
(b) The Tender specification;
(c) The Appendices added to the Tender Specification;
(d) The Uniform Administrative Conditions for integrated contract types (UAV-GC 2005) and the changes to this as indicated in “XYZ additions and/or changes to the UAV-GC 2005 (yellow booklet)”
(e) The Tender;
(f) The Documents as intended in § 1 sub d UAV-GC2005.
However, when the quality of the tenderer is higher than that required in the Tender specification or if the Sub-contractor Tender to deliver the Work at an earlier date than what is required in the Tender specification, the Tender prevails above all other contract documents with the exception of the Agreement.

3. The Sub-contractor is responsible for the contents of the Documents, for contradictions between two or more documents, as well as for contradictions between different sections of one Document.

4. The Contractor is responsible for contradictions between the requirements in the Tender specification, as well as for contradictions in the information provided by them. The stipulations in this section are also applicable to contradictions between the Appendices added to the Tender specifications.

5. The stipulations in section 4 do not effect the obligation of the Sub-contractor to warn the Contractor about an obvious contradiction as intended in the section.

6. In case of a (intended) change in the Main agreement, the Contractor will inform the Sub-contractor as soon as possible and will consult with the Sub-contractor regarding any consequences of the change on this Agreement.

7. If and in so far as the Sub-contractor wants to suggest a change (VTW), the Contractor will try and get XYZ to accept this change, as long as the Sub-contractor sufficiently motivated the consequences this change will have on the (execution of) Project, including the activities of third parties and the Contractor, who has explicitly accepted the consequences. A change on request of the Sub-contractor will only be applicable after approval thereof by XYZ .

8. Unless the parties explicitly agreed differently, the term within which the Contractor has to perform to the Sub-contractor ends 14 days after the term applicable to the Contractor and XYZ . Vice versa, the term within which the Sub-contractor should perform towards the Contractor, is 14 days prior to that.

Glossaries Afrikaanse woordeboek, Legal glossary
Translation education Other - Damelin College
Experience Years of experience: 21. Registered at ProZ.com: Aug 2007. Became a member: Nov 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials Dutch to English (Native)
Afrikaans to English (South African Translators' Institute / Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut)
English to Afrikaans (South African Translators' Institute / Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut)
Memberships N/A
Software Across, Adobe Acrobat, Idiom, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Other CAT tool, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX
CV/Resume English (PDF)
Professional practices Annabel Rautenbach endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
I have been a freelance translator for the past eleven years and have numerous contactable references available on request.

I translate 3000-5000 words a day, and have never missed a deadline.

I have and use SDL Trados 2007, 2009, Idiom Workbench, Across.

I have a BCompt Degree from the University of South Africa.

I specialise in legal, financial, IT, HR, Insurance and medical texts.

The most recent translations I did were:

Clinical case study – diabetes medication
Clinical research documents – blood pressure medication
Clinical research documents – pregnant women
Various agreements:
Sales agreement
Agreement for services rendered
Lease agreements
Labour agreement
Contract for purchase in installments
Collective agreements
Lease vehicle agreements
HR documents
IT manuals
Telecommunication tender documents
Railway and tram tender documents
Various other tender documents
Court cases
Music service website
Incorporation documents
Articles of association
Register of shareholders
Financial statements
SLAs
Deed of constitution
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 341
PRO-level pts: 299


Top languages (PRO)
Dutch to English216
English to Afrikaans63
Afrikaans to English20
Top general fields (PRO)
Law/Patents87
Other82
Bus/Financial64
Tech/Engineering32
Art/Literary15
Pts in 3 more flds >
Top specific fields (PRO)
Other52
Law: Contract(s)32
Business/Commerce (general)28
Law: Patents, Trademarks, Copyright20
Law (general)20
Finance (general)16
Poetry & Literature12
Pts in 20 more flds >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects1
With client feedback1
Corroborated1
100% positive (1 entry)
positive1
neutral0
negative0

Job type
Translation1
Language pairs
Dutch to English1
Specialty fields
Telecom(munications)1
Other fields
Keywords: afrikaans translator, dutch to english translator, english to afrikaans translator, domestic violence translator, accountant translator, tourism, literature, social sciences, philosophy, children's books, fast, accurate translations, affordable translations, legal translations, good translator, excellent translator, cheap translator, EU documents experience, experienced IT translator, Telecommunications translator, medical translator, contracts translations, legal documents translations, native english translator legal translator nederlands naar engels vertaler, nederlands vertaler, juridische vertaler
Profile last updated
Sep 20, 2020