Member since Sep '07

Working languages:
English to Czech
Czech to English
Czech (monolingual)
Slovak to English
Slovak to Czech

Availability today:
Barely available

September 2020
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Sabina Králová
Medical & Pharmaceutical Translations

Czech Republic

Native in: Czech Native in Czech
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
9 positive reviews
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization
Expertise
Specializes in:
Medical: PharmaceuticalsMedical: Health Care
Medical (general)Medical: Instruments
Medical: CardiologyEnvironment & Ecology
Law (general)Law: Contract(s)
Cosmetics, BeautyScience (general)

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 140, Questions answered: 64
Payment methods accepted Wire transfer, PayPal
Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Czech: Field Safety Notice Translation
General field: Medical
Source text - English
URGENT: Field Safety Notice


FSCA identifier: Product Field Action XO2010-100

Type of Action: Field Safety Corrective Action: Reportable Product Recall

Description: YYYY® packaging distributed by XXXX® Surgical, London, United Kingdom

Issue

As part of XXXX®’s quality process, a packaging discrepancy was identified in specific lots of XXXX®’s YYYY® packaging. It was found that the outer blister container did not meet XXXX®’s internal packaging specifications: specifically, seal width and/or breach of the outer seal. Each potentially affected YYYY® packaging unit includes an inner and outer blister container. The inner blister was found intact, and product sterility was not compromised.

Potential Hazards

The potential hazards manifest in the following possible sequence of events where the outer blister container displays an inconsistent or breached seal.

· Unusual seal is recognized by OR nurse and the device is not utilized, resulting in a delay in surgery of less than 5 minutes while a new device of same size is obtained or, where a same size device is not available, a different size device is utilized to complete the procedure.

· Unusual seal is not recognized by OR nurse and the device is utilized, potentially allowing the ingress of contaminates into the space between the inner and outer blister if there is damage to the shrink-wrap and/or carton and outer blister seal. This can potentially result in introduction of contaminates into the sterile surgical field. Please note that this is a hypothetical scenario as XXXX® has not received any reports of such events occurring.

Based on a Medical Assessment of this matter, extensive testing of affected devices which demonstrates no contamination of the space between the inner and outer blister and the existence of multiple contaminate barriers within a packaging unit which meet packaging specifications, including the inner blister which functions as the primary sterility barrier, there is no increased health risk to patients implanted with product associated with affected YYYY® packaging.
Translation - Czech
NALÉHAVÉ: Bezpečnostní upozornění pro terén


Identifikátor FSCA: Nápravné opatření pro terén XO2010-100

Typ opatření: Bezpečnostní nápravné opatření v terénu: Stažení výrobku podléhající hlášení

Popis: Balení prostředku YYYY® distribuované společností XXXX® Surgical, Londýn, Velká Británie

Problém

V rámci procesu kontroly kvality společností XXXX® byla zjištěna odchylka u konkrétních šarží balení prostředku YYYY® společnosti XXXX®. Bylo zjištěno, že vnější blistrový obal nesplňoval interní obalové specifikace společnosti XXXX®: konkrétně se jedná o šířku uzávěru a/nebo porušení vnějšího uzávěru. Každé potenciálně závadné balení prostředku YYYY® obsahuje vnitřní a vnější blistrový obal. Bylo zjištěno, že vnitřní blistr je neporušený a sterilita výrobku nebyla narušena.

Možná rizika

Možná rizika se projeví v následujícím možném sledu v případech, kdy má vnější blistr neúplný nebo porušený uzávěr.

· Sálová sestra zjistí, že uzávěr je nestandardní a prostředek nebude použit, což způsobí prodlevu operačního zákroku o méně než 5 minut, zatímco bude zajištěn nový prostředek stejné velikosti nebo, pokud není prostředek stejné velikosti k dispozici, bude pro provedení výkonu použit prostředek jiné velikosti.

· Sálová sestra si nepovšimne nestandardního uzávěru a prostředek bude použit, což může umožnit průnik kontaminujících látek do prostoru mezi vnitřním a vnějším blistrem, pokud došlo k poškození smršťovací fólie a nebo krabičky a uzávěru vnějšího blistru. To může mít potenciálně za následek proniknutí kontaminujících látek do sterilního chirurgického pole. Prosím pozor: Jedná se o hypotetický scénář, neboť společnost XXXX® neobdržela žádnou zprávu o tom, že by takové události nastaly.

Na základě lékařského posouzení této věci, rozsáhlého testování příslušných prostředků, které dokázalo, že nedošlo ke kontaminaci prostoru mezi vnitřním a vnějším blistrem, a existence více bariér zabraňujících kontaminaci v balení, které splňují obalové specifikace, včetně vnitřního blistru, jež působí jako primární sterilní bariéra, neexistuje zvýšené zdravotní riziko pro pacienty, jimž byl implantován výrobek související s příslušným balením prostředku YYYY®.

English to Czech: Respiratory Allergies
General field: Medical
Source text - English
RESPIRATORY ALLERGIES: EUROPE CALLS FOR ACTION
As the number of Europeans suffering from respiratory allergies such as allergic rhinitis and asthma, is significant - currently more than 150 million patients with a prediction of more than 250 million patients in the next decade - two separate major initiatives have been undertaken at the European level in order to stress on the seriousness of their burden and to call for immediate action. On the one hand, European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association (EFA) presented the results of a survey conducted in 18 European countries, drawing a rather worrying picture of the current state of disease management at the EU Parliament on November 22nd, 2011. On the other, the Polish Presidency of the Council of the European Union declared that the respiratory diseases would be given high priority, focusing on the prevention and the control of respiratory diseases. These initiatives aim to set a roadmap to raise awareness and therefore to relieve the social and economical burden caused by respiratory allergies.

Respiratory allergies: a public health concern?

It may come as a surprise to many to refer to respiratory allergies as a public health concern but the facts and figures are quite indisputable. It is currently estimated that around 1 out of 4 European suffers from respiratory allergies , among which 15% to 20% are affected by a severe form of the disease . In addition to several debilitating symptoms, severe form of the disease is associated with impairment of daily life, affecting the usual performance of daily activities, quality of sleep, cognitive function, work productivity and also has an impact on psychosocial well being , . This does not only result in a considerable impact on quality of life, career and personal development but also constitute a significant social and economic burden for the society1. Allergic rhinitis and asthma are estimated to result in more than a 100 million lost workdays and missed school days each year in Europe. The direct costs (inpatient care, emergency visits, physician visits, nursing services, ambulance use, drugs and devices, blood and diagnostic tests, etc.) of a chronic disease for millions of patients are also to be considered. And yet, “despite the significant social and personal impact of the disease, respiratory allergies are neglected and underestimated, and the general public is unaware that they are real diseases”, as points out the EFA6.
Translation - Czech
RESPIRAČNÍ ALERGIE: EVROPA VYZÝVÁ K PŘIJETÍ OPATŘENÍ

Vzhledem k tomu, že počet Evropanů trpících respiračními alergiemi, jako je alergická rinitida a astma, je značný - v součastné době se jedná o více než 150 milionů pacientů, přičemž prognózy na příští desetiletí hovoří o více než 250 milionech pacientů – byly na evropské úrovni uskutečněny dvě významné iniciativy, jejichž cílem je vyzdvihnout závažnost tohoto problému a vyzvat k okamžitým krokům. Na jedné straně Evropská federace asociací pacientů s alergiemi a chorobami dýchacích cest (EFA) prezentovala 22. listopadu v Evropském parlamentu výsledky průzkumu provedeného v 18 evropských zemích, jenž nastínil značně znepokojivý obraz aktuálního stavu léčby těchto onemocnění. Na druhé straně polské předsednictví Rady Evropské unie deklarovalo, že respiračním onemocněním bude dána vysoká priorita a důraz bude kladen na jejich prevenci a léčbu. Cílem těchto iniciativ je vytvořit postup pro zvýšení informovanosti, a tedy zmírnit společenskou a ekonomickou zátěž způsobenou respiračními alergiemi.

Respirační alergie: problém veřejného zdravotnictví

Pro mnohé může být překvapením, když se o respiračních alergiích hovoří jako o problému veřejného zdravotnictví, avšak fakta a číselné údaje jsou zcela nevyvratitelné. Podle současných odhadů zhruba 1 ze 4 obyvatel Evropy trpí respiračními alergiemi, přičemž 15 % až 20 % těchto osob je postiženo těžkou formou tohoto onemocnění . Kromě některých vyčerpávajících symptomů souvisí těžká forma těchto alergií s narušením každodenního života, neboť negativně ovlivňuje běžné vykonávání každodenních aktivit, kvalitu spánku, kognitivní funkce, produktivitu práce a má též vliv na psychosociální pohodu. Tyto skutečnosti mají nejen výrazný dopad na kvalitu života, kariéru a osobní rozvoj, ale představuji i významnou sociální a ekonomickou zátěž pro společnost1. Odhaduje se, že alergická rinitida a astma mají v Evropě každoročně za následek více než 100 milionů zmeškaných pracovních dní a dní školní docházky. Též je nutné vzít v úvahu přímé náklady (na hospitalizaci, návštěvy oddělení urgentního příjmu, návštěvy lékaře, ošetřovatelské služby, použití sanitek, léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, vyšetření krve a diagnostická vyšetření atd.) na chronická onemocnění pro miliony pacientů. A přece, jak uvádí EFA6, „i přes významný vliv, které toto onemocnění na jednotlivce i na celou společnost má, jsou respirační alergie opomíjeny a podceňovány a široká veřejnost si není vědoma toho, že se jedná o skutečné onemocnění“.

Experience Years of experience: 22. Registered at ProZ.com: Apr 2004. Became a member: Sep 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials English to Czech (School of Law, verified)
Czech to English (School of Law, verified)
Memberships JTP
Software memoQ 2013, Studio 2014, Trados 2007
CV/Resume CV available upon request
Professional practices Sabina Králová endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
SERVICES OFFERED: Translations Medicine and Pharmaceuticals
I specialise in medical, pharmaceutical, and veterinary translations: clinical trials including the relevant documents, agreements, etc.; SmPCs and PILs in compliance with QRD templates (EMA);
Medical device (in vitro, in vivo) IFUs/manuals, e.g. MRI, CT, laparoscopy, cardiology devices, biochemical analysers; IVD product inserts, IVD kits
Occupational health

Life Sciences & Environment Protection
Ecology, environment protection, waste treatment, waste treatment plans, hydrobiology, zoology and botany

Other
Equestrian sports (FEI: Rules for Driving Events, 7th edition, etc.), horse breeding, and law (contracts).

2 books by D.Chenoweth: Worksite Health Promotion (Podpora zdraví na pracovišti) and
Evaluating Worksite Health Promotion.

OTHER LANGUAGE SERVICES Language reviews Interpreting, both consecutive and simultaneous Editing, localisation, transcreation
Keywords: Medical translations from English to Czech, medical translations from Czech to English, IFU translations, MSDS, material safety data sheets to Czech, clinical studies, clinical trials, biology, medicine, pharmaceuticals, health promotion, medical devices in vitro, in vivo, medical reports, Czech language reviews, Czech translations, interpreting, simultaneous interpreting, consecutive interpreting, SPC translations from English to Czech, SPC translations from Czech to English, equestrian sports, horse racing translations; veterinary translations to Czech, horse breeding translations to Czech, show jumping, dressage, eventing translations, environmental translations to Czech, environment protection translations to Czech, waste, waste management plan translations to Czech, waste treatment translations to Czech, hydrobiology, zoology, botany, law, contracts, law translations to Czech; Trados; SDL Studio, Czech medical interpreter, Czech conference interpreting, Czech simultaneous interpreting; CAT translations.


Profile last updated
Aug 26More translators and interpreters: English to Czech - Czech to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search