Member since Dec '07

Working languages:
English to Bulgarian
Spanish to Bulgarian
Bulgarian to Spanish
Bulgarian to English
French to Spanish

Assia Terpecheva
Certified Reliable Translator

Spain

Native in: Bulgarian (Variant: Standard-Bulgaria) Native in Bulgarian
  • PayPal accepted
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
20 positive reviews
(1 unidentified)

 Your feedback
This person has written 1 article
This person has organized one or more ProZ.com events
What Assia Terpecheva is working on
info
Jan 7, 2017 (posted via TM-Town):  Translating clinical research studies and Informed consent forms ...more »
Total word count: 0

  Display standardized information
User message
Experience and Reliability
Account type Freelancer and outsourcer, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Subtitling, Project management, MT post-editing, Transcription
Expertise
Specializes in:
Law (general)Medical: Health Care
Medical (general)Medical: Pharmaceuticals
EconomicsInternational Org/Dev/Coop
IT (Information Technology)Tourism & Travel
Marketing / Market ResearchAdvertising / Public Relations

Payment methods accepted Wire transfer, PayPal
Portfolio Sample translations submitted: 8
Spanish to Bulgarian: Ley de Extranjería
General field: Law/Patents
Detailed field: Management
Source text - Spanish
Estancia en España
• Qué es
Cuando la entrada en España de forma regular tiene una finalidad diferente a la de residir y/o trabajar y su permanencia prevista en el país no es superior a 3 meses (90 días). Ha de tener en vigor su visado durante ese tiempo.

• Dónde acudir para tramitarlo
En la Misión Diplomática u Oficina Consular Española correspondiente a la nacionalidad del solicitante (Ej.: Boliviano: Oficina o Embajada de España en Bolivia) o también según su residencia legal en ese momento.

• Cómo se tramita
Los documentos que debes presentar para tramitar el visado, variarán en función del objetivo del mismo. En este caso solo necesitas presentar el pasaporte en vigor.

• Cómo tramitar una prórroga de estancia en España
Debes acudir a la Oficina de Extranjeros, Jefatura de Policía o Comisaría de Policía Nacional más próxima a la localidad donde te encuentres. Allí has de rellenar la solicitud en el impreso oficial que te facilitarán y entregar la documentación que te requieran:
• Pasaporte con vigencia superior (duración) a la prórroga que vas a solicitar
• Visado de Estancia expedido por la Misión Diplomática u Oficina Consular con vigencia superior a la prórroga que solicitas.
• Acreditar las razones para solicitar la prórroga de estancia.
• Probar que tienes medios económicos suficientes para tu sustento durante ese tiempo.
• Seguro médico para el tiempo que solicitas.
• Billete de vuelta cerrado a tu país de origen.

Residencia en España sin trabajar.

• Qué es
Si deseas permanecer en España de forma continuada por un periodo superior a 90 días (3 meses) o indefinido, debes obtener una primera autorización de residencia no lucrativa (Es decir, sin trabajar), cuya validez inicial es de un año.

Recuerda que antes de venir a España debes solicitar el visado correspondiente ante la Oficina Consular o Misión Diplomática Española en tu país de origen.

• Residencia permanente
El reconocimiento de la situación de residencia permanente te autorizará a residir en España indefinidamente. No debes olvidar que la tarjeta que acredita la autorización de residencia permanente debe ser renovada cada 5 años.

¿Cuándo puedo conseguirla?
- Si acreditas haber residido legalmente y de forma continuada en España 5 años.
- Si eres beneficiario de una pensión contributiva española o incapacidad permanente absoluta (gran invalidez).
- Si eres español de origen y has perdido la nacionalidad española.
- Si has estado tutelado por una entidad pública española durante los 5 años anteriores a la mayoría de edad.
- Si eres nacido en España con residencia legal durante 3 años consecutivos inmediatamente antes de tu mayoría de edad.
- Apátridas o refugiados a los que se les haya reconocido el estatuto
- Extranjeros que hayan contribuido al progreso económico, científico o cultural de España
Translation - Bulgarian
Престой в Испания
• Какво представлява?
Когато влизането в Испания по редовен начин има друга цел, различна от пребиваване и/или работа и предвиденият престой в страната не надвишава 3 месеца (90 дни). Трябва да има валидна виза за цялата продължителност на престоя.

• Къде да бъде заявена визата за престой?
В Дипломатическата мисия или Испанската Консулска Служба според националността на заявителя (Например: Гражданин от Боливия: Консулска Служба или Посолство на Испания в Боливия) или също според мястото на легалната резиденция към момента.

• Как се заявява?
Документите, които трябва да представиш за получаване на визата са различни според нейната цел. В този случай имаш нужда единствено да представиш валиден паспорт.

• Как да бъде заявено продължаване на престоя в Испания?
Трябва да отидеш в Службата за Чужденци, Главна Дирекция на Полицията или най-близкия Комисариат на Националната Полиция в съответното населено място. Там трябва да представиш молба по официалния образец-модел и да представиш изискваната от теб документация:
• Паспорт със срок на валидност, превишаващ (по продължителност) искания от теб срок на продължение на престоя.
• Виза за престой, издадена от Дипломатическата Мисия или Консулската Служба със срок на валидност, надвишаващ искания от теб срок на продължение.
• Удостоверяване на причините за удължаване срока на престоя.
• Удостоверяване на достатъчно икономически средства за издръжка по време на удължения срок.
• Медицинска осигуровка за искания от теб срок.
• Билет за връщане с фиксирана дата за родната ти страна.

Резиденция в Испания без работа.

• Какво представлява?
Ако искаш да пребиваваш в Испания непрекъснато за период от време, надвишаващ 90 дни (3 месеца) или за неопределен период от време, трябва първо да получиш разрешение за резиденция с недоходоносна цел (тоест, без работа), чиято първоначална валидност е за една година.

Не забравяй, че преди да дойдеш в Испания, трябва да подадеш молба за съответната виза от Консулската Служба или от Испанската Дипломатическа Мисия в твоята страна по произход.

• Постоянна резиденция
Разрешението за постоянна резиденция ти дава право да живееш в Испания за неопределен срок от време. Не трябва да забравящ, че документът, който удостоверява правото ти на постоянна резиденция трябва да се подновява на всеки пет години.

Кога мога да я получа?
- Когато можеш да удостовериш, че си живял легално и продължително време в Испания за период от пет години.
- Ако си облагодетелстван от испанската пенсионна система или имаш трайна и абсолютна нетрудоспособност (висока степен на инвалидност).
- Ако имаш испанска националност по произход и си я загубил.
- Ако си бил под попечителството на испанско учреждение през последните пет години преди да навършиш пълнолетие.
- Ако си роден в Испания и си живял легално и непрекъснато през последните три години непосредствено преди да навършиш пълнолетие.
- Ако имаш признато статукво на лице без гражданство или бежанец.
- Ако си допринесъл за икономическия, научния или културен прогрес в Испания.
Spanish to Bulgarian: Educación
General field: Social Sciences
Detailed field: Education / Pedagogy
Source text - Spanish
FÓRMATE

 ¿Por qué?

Porque puedes escoger entre la variada oferta que te ofrece la formación reglada del Sistema Educativo en España, la formación profesional para el empleo, atendiendo particularmente al nuevo programa de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León y, los programas específicos de las entidades que trabajan con inmigrantes. De esta manera, podrás adquirir o mejorar tus competencias y así conseguir un empleo mejor con mejores condiciones laborales.

 ¿Qué vas a encontrar aquí?

Información útil sobre la Formación Reglada en España y, más concretamente, sobre su Sistema Educativo y el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. También encontrarás información acerca de la oferta formativa profesional para el empleo y la especialmente diseñada y programada para personas extranjeras que trabajan en Castilla y León, que cuentan con unas dificultades añadidas de idioma, horario, disponibilidad, etc.

Asimismo, si tienes un título académico extranjero y quieres homologarlo o convalidarlo en España , te informamos de los trámites y los pasos que debes seguir para que te lo reconozcan.

 Formación Reglada

 Qué es

La formación reglada es el conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo, preparan a las personas para el desempeño cualificado de las distintas profesiones.

La formación no reglada es aquella con la que obtendrás una titulación que no está reconocida por un órgano oficial, pero que también tiene validez. Engloba todas aquellas enseñanzas, aprendizajes, cursos, seminarios, etc., de varias temáticas, que puedes cursar para iniciarte, especializarte, aprender, divertirte...

 El Sistema Educativo en España

Según la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo, el Sistema Educativo Español se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, de forma que asegure la transición entre los mismos y dentro de cada uno de ellos.

Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son las siguientes:
• Educación infantil
• Educación primaria
• Educación secundaria obligatoria
• Bachillerato
• Formación profesional
• Enseñanza de idiomas
• Enseñanzas artísticas
• Enseñananzas deportivas
• Educación de personas adultas
• Enseñanza universitaria

 Homologación y convalidación de títulos extranjeros

 Qué es

La homologación otorga al título extranjero, desde la fecha en que sea concedida y se expida la correspondiente credencial, los mismos efectos del título o grado académico español con el cual se homologa, en todo el territorio nacional, de acuerdo con la formativa vigente.

La convalidación es el reconocimiento oficial de la validez académica de los estudios superiores realizados en el extranjero, respecto de estudios universitarios españoles parciales para poder proseguir dichos estudios en una universidad española.

Dicha convalidación le corresponde a la universidad en la que el extranjero pretende continuar sus estudios. Los efectos de la convalidación de estudios parciales son únicamente académicos, pues permiten continuar estudios dentro del sistema educativo.
Translation - Bulgarian
ПОДГОТВИ СЕ

 Защо?

Защото можеш да избереш от разнообразната оферта, която ти предлага редовната подготовка на Испанската образователна система, професионалната подготовка за работа, по-конкретно новата програма за Професионална трудова подготовка за Кастиля и Леон и специалните програми на институциите, които работят с емигранти. По този начин, можеш да придобиеш или да подобриш своите познания и да получиш по-хубава работа с по-добри условия на труд.

 Какво ще намериш тук?

Полезна информация за Редовното образование в Испания и по-конкретно за нейната Образователна система и Националната Система за Квалификации и Професионална Подготовка. Ще намериш също информация за Трудовата професионална подготовка и в частност, за специализираната програма за подготовка на работещите в Кастиля и Леон чужденци, които имат допълнителни затруднения с испанския език, разписанието на часовете, наличието на свободно време и др.

Освен това, ако имаш чуждестранна диплома за висше образование и искаш да я приравниш и легализираш в Испания, ще намериш информация за процедурите и постъпките, които трябва да направиш за нейното признаване.

 Редовно образование

 Какво представлява?

Редовното образование обхваща всички видове обучение в рамките на образователната система, които подготвят хората за квалифицираното изпълнение на различни професии.

С Допълнителното образование ще получиш валидна диплома, макар и непризната от официален орган. Включва всички видове обучение, курсове, семинари и др. на различна тема, които може да посещаваш, за да започнеш работа, да се специализираш, да натрупаш познания, да се забавляваш и др...

 Образователната система в Испания

Съгласно Органичен закон за Образованието 2/2006 от 3 май, Испанската образователна система е организирана в етапи, цикли, степени, курсове и нива на обучение по начин, който осигурява прехода по между им.

Образователната система предлага следните видове обучение:
• Образование за малките деца
• Основно образование
• Задължително средно образование
• Средно образование
• Професионална подготовка
• Преподаване на чужди езици
• Обучение по изкуства
• Спортно обучение
• Образование за пълнолетни лица
• Университетско образование

 Приравняване и признаване валидността на чуждестранните дипломи

 Какво представлява?

От датата на приравняване и на издаване на съответното удостоверение, приравнената чуждестранна диплома има същата стойност и валидност като съответната испанска диплома или университетска специалност, с която се приравнява, валидна на цялата територия на страната съгласно действащите нормативни разпоредби.
Признаването на валидността на дипломите представлява официално признаване на академичната стойност на висшето образование, получено в чужбина спрямо съответстващите образователни цикли в испанските университети, за да може лицето да продължи своето академично образование в испански университет.

Гореспоменатото признаване на академичното образование се извършва от университета, в който чуждестранното лице възнамерява да продължи образованието си. Признаването на частичното университетско образование служи единствено с академична цел и дава право на лицето да продължи обучението си в рамките на образователната система.

English to Bulgarian: Poker sites
Detailed field: Games / Video Games / Gaming / Casino
Source text - English
Thank you for your e-mail. We are always trying to expand our services and our bookmakers are currently looking at the xxxxxxxxx. As you can imagine, increasing our service does take some time, so we appreciate your patience. We can assure you that we are continually striving towards offering you an even bigger selection of bets in the very near future.
Thank you for your interest in xxx! Regretfully we must inform you that www.xxx.com is a purely online company and has no betting offices or licenses for betting offices. We regret that we are not able to assist you in this matter.
Congratulations on your winnings, which you recently won in our xxx Download Casino. It would be greatly appreciated if you send us any feedback on our individual games and/or entire casino offer. Every suggestion, which you feel will make our casino even more attractive and appealing, is very welcome. Simply send your proposals to: [email protected] We also ask you please to let us know, via a short e-mail, whether you would allow us to publish your user ID on our winners
Translation - Bulgarian
Благодарим за Вашето писмо. Непрекъснато се стремим към подобрение на услугите и в момента нашите букмейкъри наблюдават xxxxxxxxx. Както може да предположите, разрастването на нашите услуги отнема време и оценяваме Вашето търпение. Уверяваме Ви, че нашият непрекъснат стремеж е осигуряването на по-разнообразни залагания в близко бъдеще.
Благодарим за Вашия интерес в xxx! За съжаление трябва да Ви уведомим, че www.xxx.com е изключително онлайн-компания и не разполага с офиси за залагания или лицензи за тях. Съжаляваме, че не можем да Ви помогнем по този въпрос.
Поздравления за току-що получените печалби в нашето xxx Download Casino. Ще Ви бъдем благодарни ако ни изпратите своето мнение за нашите индивидуални игри и/или цялостната оферта на казиното. Приветстваме всички препоръки, които биха направили нашето казино още по-привлекателно и изкушаващо. Просто изпратете Вашите предложения до: [email protected] Също така, бихме искали да ни уведомите по електронната поща дали сте съгласни да публикуваме Вашия ID на страницата с победителите и промоциите и ако искате, изпратете ни Ваша снимка, за да можем да я използваме. Благодарим предварително за Вашето мнение. Желаем Ви по-нататъшно забавление и късмет в казиното.
Ако получите оплаквания, че играчите не получават нищо срещу своите точки, може да предложите следните искания за премии. Не забравяйте да въведете информацията на excel !!! SUPPORT50 Премия сума $50. Точки на играча за изплащане на бонуса 500. Дни за изплащане на бонуса 60 дни. SUPPORT100 Бонус сума $100. Точки на играча за изплащане на бонуса 1000. Дни за изплащане на бонуса 60 дни. SUPPORT500 Бонус сума $500. Точки на играча за изплащане на бонуса 5000. Дни за изплащане на бонуса 60 дни. Моля, препоръчайте по-малък бонус на играчи, които нямат голям брой точки и обратното.
Вие участвахте в нашата промоция и получихте бонус от ..... за Вашия залог на ... 2006. За съжаление, все още не сте заложили с платената сума или ... определя срока за бонуса съгласно условията и изискванията за участие в промоционални залагания. Поради тази причина не беше възможно да извършим исканото изплащане и преведохме съответната сума обратно по Вашата xxx сметка. Следва приложение на условията и изискванията за участие:
Бихме искали да Ви уведомим, че за да изтеглите бонуса от Вашата Казино-сметка, трябва да заложите сумата от xxxx реални парични средства на всички игри (с изключение на рулетка). Съгласно нашите условия и изисквания, клиентът може да изтегли своя бонус (и всички евентуални печалби, произтичащи от залагането на бонуса) след като е заложил/а първоначалната стойност на бонуса 40 пъти единствено в реални парични средства. Във Вашия случай общата изисквана сума е 40 X xxxxx = xxxxx. До този момент сте заложили xxxx, следователно трябва да направите нов превод на истински средства от Вашата сметка за залагания до Вашата Казино-сметка и да заложите останалата сума от xxxxx.
Бихме искали да Ви уведомим, че за да изтеглите бонуса от Вашата Казино-сметка, трябва да заложите сумата от xxxx реални парични средства на всички игри (с изключение на рулетка). Съгласно нашите условия и изисквания, клиентът може да изтегли своя бонус (и всички евентуални печалби, произтичащи от залагането на бонуса) след като е заложил/а първоначалната стойност на бонуса 40 пъти единствено в реални парични средства. Във Вашия случай общата изисквана сума е 40 X xxxxx = xxxxx. До този момент сте заложили xxxx, следователно трябва да направите нов превод на реални средства от Вашата заложна сметка до Вашата Казино сметка и да заложите останалата сума от xxxxx.
Spanish to Bulgarian: Equipos de protección individual
General field: Tech/Engineering
Source text - Spanish
El uso de equipos de protección individual es una medida eficaz para la propia seguridad, debiendo usarse con el mayor cuidado posible. Se evitarán, por lo tanto, numerosos accidentes en la cabeza, manos, pies, etc.

Todo trabajador debe mantener en perfecto estado
sus equipos de protección individual, pidiendo que se lo cambien si se deterioran.

CASCO DE SEGURIDAD: Se utilizará siempre en la obra, su uso es personal y obligatorio y se cambiará al sufrir algún impacto violento. El trabajador se protege de:
• Caídas de objetos
• Golpes en la cabeza
• Proyección violenta de objetos
• Contactos eléctricos

CALZADO DE SEGURIDAD: Se utilizará con plantilla y puntera reforzada para evitar golpes, cortes y pinchazos en los pies.

GUANTES: Para evitar el contacto del hormigón con la piel.

GAFAS ANTIPROYECCIONES: Durante el manejo de la sierra circular, hay riesgo para los ojos y será obligatorio usar las gafas de seguridad.

CINTURON DE SEGURIDAD: sirve para posicionar al trabajador cuando necesita cierta libertad en las manos. Ej.: cuando se utiliza una escalera de mano a mas de 3.5 metros de altura es necesario su uso.

PANTALLA DE SOLDADOR, POLAINAS, PETOS Y GUANTES DE CUERO: Se utilizarán para realizar los trabajos de soldadura.

ARNÉS ANTICAÍDAS: Cuando se trabaja en altura a más de 2 m. cuando no hay protección colectiva, su función es amortiguar la caída del trabajador y evitar que se produzca una caída libre al vacío.

ROPA DE TRABAJO: Cuando se trabaje con lluvia o nieve se utilizarán trajes de agua o para el frío.
Translation - Bulgarian
6.- ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Личните предпазни средства представляват ефективна мярка за индивидуалната сигурност и трябва да се използват с отговорност и с максимално внимание. По този начин ще бъдат предотвратени многобройни злополуки, свързани с наранявания на главата, ръцете, краката и т.н.

Всеки работник трябва да поддържа в изрядно състояние личните си предпазни средства и да изисква тяхното подновяване, когато се изхабят.

ПРЕДПАЗНА КАСКА: Трябва да се носи винаги на строителния обект, като използването й е лично и задължително. Каската трябва да бъде подменена ако поеме тежък удар. Тя предпазва работника от:
• Падащи предмети
• Удари в областта на главата
• Бързо движещи се предмети
• Токови удари

ПРЕДПАЗНИ РАБОТНИ ОБУВКИ: Трябва да имат подсилена подметка и предпазни метални платки в предната част за защита от удари, както и от порезни и прободни рани на ходилата.

РЪКАВИЦИ: За избягване на контакта между кожата и бетона.

ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА: Работата с циркуляр е опасна за очите и е задължително използването на защитни очила.

ПРЕДПАЗЕН КОЛАН: Служи за позициониране на работника, когато е необходимо свободно движение на ръцете. Например: Неговото използване е задължително при работа с преносима стълба на височина над 3.5 метра.

МАСКИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ, КОЖЕНИ ПРЕСТИЛКИ, ГАМАШИ И КОЖЕНИ РЪКАВИЦИ: Трябва да се използват при заваряване.

ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ КОЛАНИ: Когато се работи на височина над 2 м и няма средства за колективна защита, коланите ограничават и предотвратяват падането на работника.

РАБОТНО ОБЛЕКЛО: Когато се работи в дъждовни и снежни условия, трябва да се използва подходящо работно облекло за избягване на студа и влагата.
Bulgarian to Spanish: Ampliación del metro en Sofía
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Construction / Civil Engineering
Source text - Bulgarian
РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ

През последните години, вследствие нарасналото население, увеличения брой на
автомобилите и изчерпаната пропускателна способност на исторически формираната улична мрежа, значително се влоши транспортната и екологичната обстановка в столицата.
Ежедневие за града са големите задръствания и ниските скорости на пътуванията, които с
масовия градски транспорт по най-натоварените направления в час „пик" са под 10 км в час. Обслужването на нарасналите пътнически потоци по основните направления налага
функционирането на голям брой линии на масовия градски транспорт, което допълнително
влошава трафика.

За перспективното осигуряване на бърз и ефективен транспорт и облекчаване на
трафика в града, аналогично на практиката в други страни, в София е започнато
строителство на метро по направленията с максимални пътнически потоци. Тези
направления са фиксирани в Генералната схема за развитие на линиите на метрото (Фиг. 1), която се състои от 3 диаметрално разположени линии с обща дължина около 60 км и 55
метростанции. За обхващане на по-голяма част от града е предвидено в някои от
периферните участъци на линиите да има маршрутни отклонения към съседните жилищни
райони.
Translation - Spanish
AMPLIACIÓN DEL METRO EN SOFÍA

En los últimos años, como consecuencia del crecimiento de la población, del número creciente de vehículos y de la capacidad agotada del flujo de tráfico en una red de calles históricamente formada, ha empeorado considerablemente el medioambiente y la situación del transporte en la capital.
Hay atascos cotidianos en la ciudad conduciendo a una velocidad baja que junto con el transporte público por las vías más ocupadas durante la hora pico no supera los 10 kilómetros por hora. El servicio del número elevado de viajeros en las vías principales de la ciudad requiere el funcionamiento de gran número de líneas del transporte público, lo cual contribuye al empeoramiento del tráfico.

Para asegurar un transporte rápido y efectivo y para aliviar el tráfico en la ciudad, similar a la práctica de otros países, en Sofía ha empezado la construcción del metro en las vías más importantes del tráfico urbano. Estas vías están definidas en el Esquema General para el desarrollo de las líneas del metro (Figura. 1), compuesta de 3 líneas situadas diametralmente opuestas cuya longitud total es de 60 км y 55 estaciones de metro aproximadamente. Para abarcar mayor parte de la ciudad en algunos de los tramos periféricos de las líneas están previstos desvíos en las rutas hacia las urbanizaciones colindantes.
English to Bulgarian: THE LEGAL FRAMEWORK APPLICABLE TO NON-RESIDENT DRIVERS
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - English
The non-resident drivers interviewed within the frame of the ETF survey seemed to be unaware of the fact that, despite the often obscure contractual configurations used by employers (cf. the cases described in the above chapter), there are legal answers to the question “which law applies to my employment situation?”. Indeed, Regulation (EC) No 593/2008, also known as Rome I Regulation, applicable to all industrial sectors including transport – and equally to road transport – provides the general principle of the law applicable to the contractual obligations, for contracts with an international dimension.
Two rulings of the European Court of Justice (ECJ) - 15 March 2011, Koelzsch and 15 December 2011, Voogsgeerd - clarify the application of this regulation to professional drivers, taking into account the circumstances specific to the road transport sector. It has to be pointed out that the key advantage of having a ruling by the ECJ (rather than any other national court ruling) is that it provides a uniform interpretation to be applied in all EU Member States, in similar cases.
The two above quoted ECJ rulings determined that when a worker carries out his work in more than one contracting Member State, in any dispute over his employment contract, the mandatory provisions of the law of the Member State in which the worker habitually carries out his work or - alternatively, should the employee does not habitually carry out his work in any one country - of the law of the country in which the place of business of the employer is situated will be applicable. The ECJ also indicates that, regarding professional drivers, the State in which the worker habitually carries out his work is that where he performs the greater part of his obligations towards the employer, more specifically:
- Either the place in which or from which the employee carries out the professional activities;
- Or the place from which the employee receives instructions concerning his tasks and organises his work;
- Or the place in which his work tools are situated (e.g. the lorry, etc.);
- Or the place where the transport is principally carried out, where the goods are unloaded;
- Or the place to which the employee returns after completion of his work.
The rulings were based on Article 6 of the EU Regulation (EC) No 593/2008, also known as the "Rome 1 Regulation". This regulation is applicable to contractual obligations (only) in civil and commercial matters. Thus it governs disputes over individual employment contracts but it does not cover rights related to access to social security, as administrative matters are excluded from its scope of application. Moreover this regulation will only be applicable as long as employment contracts have an international dimension (e.g. for drivers carrying out their work in more than one Member State or performing tasks in a different Member State than the one in which the employer is established).
In the case of non-resident drivers, this means in practice that the labour law applicable to their labour situation is that of the country from which the driver carries out his transport tasks, receives instructions concerning these tasks, and where his means of work are situated (work station, vehicles, etc.). Also to be taken into consideration are:
- the places where transportation is mainly done;
- the places where the goods are loaded and unloaded and
- the place where the driver returns to after fulfilling the tasks.
In the case of the drivers interviewed within the ETF survey, it seems evident that the law applicable to their employment contract and therefore the law to serve as basis in a dispute over pay for example, will not be that of the driver's place of residence, but instead that of the Member State from where the driver actually works. Thus, for example a Romanian driver performing most of the activity from the Netherlands could claim the Dutch level wage.
In concluding an employment contract, the employer and the driver may choose any law of any Member State as governing law in case of disputes, but this choice may not result in depriving the driver of the minimum protection afforded to him by the mandatory rules of the law of the Member State in which the driver habitually carries out his work or of the Member State in which the place of business of the employer is situated.

SUMMING UP:
In defending the employment rights (pay, annual leave, dismissal clauses, etc.), the trade unions will have to take into account:
- Regulation (EC) No 593/2008, also known as the "Rome 1 Regulation”;
- The two ECJ rulings, applying the above regulation to drivers and to the specific circumstances of the road transport sector: Koelzsch (15 March 2011) and, Voogsgeerd (15 December 2011);
The above Regulation and court rulings will apply to:
- type of drivers: non-resident drivers; all drivers whose employment contracts have an international dimension (e.g. who carry out their work in more than one Member State or performing tasks in a different Member State than the one in which the employer is established);
- type of transport: all (international, cross-border, cabotage);
- type of vehicles: all commercial vehicles.
Translation - Bulgarian
Непостоянно пребиваващите шофьори, интервюирани в рамките на изследването на ETF, изглежда не бяха запознати с факта, че въпреки често неясните договорни конфигурации, използвани от работодателите (вижте случаите, описани в предходната глава), има правни отговори на въпроса „кой закон се прилага в моята трудова ситуация?”. Наистина, Наредба (EC) № 593/2008, известна също като Регламент Рим I, приложима за всички индустриални отрасли, включително транспорт и пътен транспорт, осигурява общия принцип на закона, приложим за договорните отношения и за договори с международно измерение.
Две постановления на Европейския съд на правосъдието (ECJ) - 15 Maрт 2011, Koelzsch и 15 декември 2011, Voogsgeerd - изясняват приложението на тази наредба на професионалните шофьори, отчитайки специфичните обстоятелства на пътно-транспортния сектор. Трябва да се изтъкне, че ключовото предимство на наличието на постановление от ECJ (вместо друго постановление от национален съд) е, че то осигурява прилагането на еднакво тълкуване във всички държави-членки на ЕС в подобни случаи.
Гореспоменатите две постановления на ECJ определиха, че когато един работник извършва своята работа в повече от една договорна държава-членка, при всеки спор за неговия трудов договор, ще бъдат приложими задължителните разпоредби на закона на държавата-членка, в която работникът обикновено извършва своята работа или, в противен случай, ако работникът обикновено не извършва своята работа в нито една страна, ще бъде приложим законът на страната, в която се намира мястото на бизнес на работодателя. ECJ посочва също, че относно професионалните шофьори, държавата, в която работникът обикновено извършва своята работа е тази, в която извършва по-голяма част от своите задължения спрямо работодателя и по-специално:
- мястото, в което или от което служителят извършва своите професионални дейности;
- или мястото, от което служителят получава инструкции относно неговите задачи и организира своята работа;
- или мястото, в което се намират неговите работни инструменти (например камионът и др.);
- или мястото, където основно се провежда бизнесът, където стоките са разтоварени;
- или мястото, на което служителят се връща след завършване на работата.
Постановленията се основаваха на Член 6 oт Наредбата на ЕС (EC) № 593/2008, известна също като „Регламент Рим 1“. Тази наредба е приложима за договорните задължения (само) в гражданска и търговска материя. Ето защо регулира спорове за индивидуални трудови договори, но не обхваща правата, свързани с достъпа до социална осигуровка, тъй като административните въпроси са изключени от техния обхват на приложение. Освен това тази наредба ще бъде приложима в случаите, когато трудовите договори имат международно измерение (например за шофьори, които извършват своята работа в повече от една държава-членка или изпълняват задачи в държава-членка, различна от тази, в която е установен работодателят).
В случая с непостоянно пребиваващите шофьори, това означава на практика, че трудовият закон, приложим за тяхната трудова ситуация, е този на страната, от която шофьорът извършва своите транспортни задачи, получава инструкции относно тези задачи и където са разположени неговите средства за работа (работна станция, превозни средства и т.н.). Също така трябва да се вземат предвид:
- местата, където основно се извършва транспортирането;
- местата, където стоките се натоварват и разтоварват и
- мястото, на което се завръща шофьорът след изпълнение на задачите.
В случая с шофьорите, интервюирани в рамките на изследването на ETF, изглежда очевидно, че приложимият закон за техните трудови договори и следователно законът, който да послужи като основа в случай на спор, например за заплащането, няма да бъде този на страната на постоянното пребиваване на шофьора, а на държавата-членка, откъдето шофьорът в действителност работи. По този начин, например един румънски шофьор, който извършва по-голяма част от своята дейност от Холандия, би могъл да изисква холандския размер на заплатата.
При сключване на трудов договор, работодателят и шофьорът могат да изберат всеки закон на всяка държава-членка като регулиращ закон в случай на спорове, но този избор не може да доведе до лишаване на шофьора от минимална защита, която му е предоставена от задължителните постановления на закона на държавата-членка, в която шофьорът обикновено извършва своята работа или държавата-членка, в която се намира мястото на бизнес на работодателя.

ОБОБЩЕНИЕ:
При защита на трудовите права (заплащане, годишен отпуск, клаузи за уволнение и др.), профсъюзите трябва да вземат предвид:
- Наредба (EC) № 593/2008, известна също като „Регламент Рим 1”;
- Двете постановления на ECJ, прилагайки горепосочената наредба за шофьорите и за специфичните обстоятелства на пътно-транспортния сектор: Koelzsch (15 Maрт 2011) и Voogsgeerd (15 декември 2011);
Гореспоменатата Наредба и съдебните постановления ще се прилагат за:
- видове шофьори: непостоянно пребиваващи шофьори; всички шофьори, чиито трудови договори имат международно измерение (например, които извършват своята работа в повече от една държава-членка или изпълняват задачи в различна държава-членка от тази, в която е установен работодателят);
- вид транспорт: всякакъв (международен, трансграничен, каботаж);
- видове превозни средства: всякакви търговски превозни средства.
English to Bulgarian: Share capital
General field: Law/Patents
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - English
SHARE CAPITAL

5. Subject to the provisions of Regulation 3 of these Regulations and the Regulation immediately following this Regulation, the shares shall be at the disposal of the Directors who shall have the right to allot or, generally, to dispose of them and allot options in relation to them, to any persons and at any time and whether any of these shares or options be linked to debentures or other bonds of any kind, or to certificates of future allotment or purchase of shares or bonds or not, or in any other way and under such terms, conditions and limitations which they will deem appropriate, and either at their nominal value or at a premium or (subject to the provisions of Section 56 of the Law) at a discount.

6. Unless otherwise determined by the Company in general meeting, any original shares which could have been issued and allotted but have not been issued and allotted, as well as any new shares from time to time created but before the same are issued, shall be offered to the members at the ratios closest to the number of shares they hold. Every such offer shall be made by notice to the members which shall specify the number of shares offered and the time limit within which, if no acceptance is made, the offer shall be deemed to have been rejected and at the expiry of this time limit or when notice is received from the person to whom the offer was made that he declines to accept the shares offered, the Directors can, in accordance with these Regulations, dispose of them in any way they consider as beneficial to the Company. The Directors may, in like manner dispose of any such new or original shares as aforesaid, which by reason of the proportion borne by them to the number of persons entitled to such offer as aforesaid or by reason of any other difficulty in apportioning the same, cannot in the opinion of the Directors be conveniently offered in the manner hereinabove provided.

7. Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of any existing shares or class of shares, any share in the Company may be issued with such preferred, deferred or other special rights or such terms or restrictions, whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise as the Directors, or the Company by ordinary resolution, may from time to time determine.

8. Subject to the provisions of section 57 of the Law, any preference shares may, with the sanction of a special resolution, be issued on the terms that they are, or at the option of the Company are liable, to be redeemed on such terms and in such manner as the Company before the issue of such shares may by special resolution determine.

9. If at any time the share capital of the Company is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of shares of that class) may, subject to the provision of section 70 of the Law, whether or not the Company is being wound up or not, be amended or abolished with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of an extraordinary resolution passed at a separate general meeting of the holders of the shares of that class. To every separate general meeting the provisions of these Articles relating to general meetings shall apply, mutatis mutandi, but so that the necessary quorum shall be two persons at least holding or representing by proxy one-third of the issued shares of the class and that any holder of shares of the class present in person or by proxy may demand a poll and if at any previously postponed general meeting of these holders there is not a quorum, the shareholders or shareholder present shall be deemed to form a quorum.

10. The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.

11. The Company may exercise the powers of paying commission conferred by section 52 of the Law, at a percentage rate to be fixed by the Board of Directors, on the nominal value of the shares in relation to which the commission shall be paid. Such commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or party in one way and partly in the other. The Company may also on any issue of shares pay such brokerage as may be lawful.

12. Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled without payment to receive within two months after allotment or lodgement of transfer (or within such other period as the conditions of issue shall provide) one certificate for all his shares or several certificates each for one or more of his shares upon payment for every certificate after the first of such sum as the Directors shall from time to time determine. Every certificate shall be under the seal of the Company and shall specify the shares to which it relates and the amount paid up thereon and may include such additional information as the Directors may specify. Provided that in respect of a share or shares held jointly by several persons the Company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

13. If a share certificate be defaced, destroyed, damaged or lost, it may be replaced on payment of a fee (if any) and on such terms (if any) as to evidence regarding the defacing, destruction, damage or loss, the granting of an indemnity in writing and the payment of out-of-pocket expenses of the Company in relation to the investigation of the evidence, as the Directors think fit.

14. Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any shares upon any trust, and the Company shall not be bound by or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share or any interest in any fractional part of a share or (except only as by these Regulations otherwise provided) any other rights in respect of any share, except an absolute and full right to the entirety thereof in the registered holder.

15. The Company shall not give, whether directly or indirectly, and whether by means of a loan, guarantee, the provision of security or otherwise, any financial assistance for the purpose of or in connection with a purchase or subscription made or to be made by any person of or for any shares in the Company or in its holding company, nor shall the Company make a loan for any purpose whatsoever on the security of its shares or those of its holding company; but nothing in this regulation shall prohibit transactions mentioned in the proviso to section 53(1) of the Law.
Translation - Bulgarian
АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ

5. Подлежащи на условията на Наредба 3 от тези Наредби и Наредбата, следваща непосредствено тази Наредба, акциите ще бъдат на разположение на Директорите, които ще имат право да ги разпределят или да ги прехвърлят и да определят опции във връзка с тях, на всякакви лица и по всяко време и независимо дали тези акции или опции са свързани с облигации или други бонове от всякакъв вид, или с удостоверения за бъдещо разпределяне или покупка или не на акции или облигации, или по всякакъв друг начин и при такива срокове, условия и ограничения, които те ще считат за подходящи, независимо дали според номиналната им стойност, с премия или (според условията на Раздел 56 oт Закона) с намаление.

6. Освен ако не е прието друго от Фирмата на общо събрание, всички оригинални акции, които са могли да бъдат издадени и разпределени, но не са били издадени и разпределени, както и всички нови акции, създадени случайно, но преди да бъдат издадени, ще бъдат предложени на членовете в най-близкото съотношение към броя на акциите, които притежават. Всяко такова предложение ще бъде направено чрез уведомление на членовете, което ще уточни броя на предложените акции и срокът, в който, ако те не бъдат приети, предложението ще се счита за отхвърлено и при изтичането на този срок или когато уведомлението е получено oт лицето, на което е направено предложението и което отказва да приеме предложените акции, Директорите могат, в съответствие с тези Наредби, да се разполагат тях по всякакъв начин, който считат за изгоден за Фирмата. Директорите могат по подобен начин да разполагат с всякакви такива нови или оригинални акции, както беше посочено по-нагоре, които поради дела, понесен от тях, спрямо броя на лицата, на които е направено предложението, както беше посочено по-нагоре или поради друга трудност при тяхното разпределение, не могат според Директорите да бъдат подходящо предложени по описания в настоящето начин.

7. Независимо от всякакви специални права, предоставени на притежателите на съществуващи акции или класове акции, всяка акция във Фирмата може да бъде издадена с такива привилегировани, отложени или други специални права или такива условия или ограничения, относно дивиденти, гласуване, възвръщаемост на капитала или друго, което Директорите или Фирмата може да определят с обикновено решение.

8. Според условията на Раздел 57 oт Закона, всички привилегировани акции могат, чрез специално решение, да бъдат издадени на основата, че те са или по избор на Фирмата трябва да бъдат закупени при такива условия и по такъв начин, както може да е определила Фирмата чрез специално решение преди издаването на такива акции.

9. Ако акционерният капитал на Фирмата в определено време бъде разделен на различни класове акции, правата, свързани с всеки клас (освен ако не е установено друго чрез условията за издаване на акции от този клас) може, съгласно условията на раздел 70 oт Закона, независимо дали Фирмата има ликвидация или не, да бъдат променени или отменени с писмено съгласие на притежателите на три-четвърти oт издадените акции от този клас, или чрез изключително решение, взето на отделно общо събрание на притежателите на акции от този клас. За всяко отделно общо събрание условията на тези Членове, свързани с общите събрания, ще се прилагат с необходимите изменения, но така, че необходимият кворум ще бъде най-малко двама души, които притежават или представляват по делегация една трета от издадените акции от този клас и всеки притежател на акции от този клас, който присъства лично или по делегация, може да изиска гласуване и ако на отложено преди това общо събрание на тези притежатели няма кворум, присъстващите акционери или присъстващият акционер ще се счита, че съставлява кворум.

10. Правата, предоставени на притежателите на издадени акции от всякакъв клас, няма, освен ако изрично не е посочено друго в условията за издаване на акциите от този клас, да се считат за различни чрез създаването или издаването на по-нататъшни акции от еднакво равнище.

11. Фирмата може да упражни правото си да заплати комисиона, отстъпена съгласно раздел 52 на Закона, чийто процент е определен от Борда на Директорите, върху номиналната стойност на акциите, във връзка с които ще бъдат изплатени комисионите. Такава комисиона може да бъде предоставена чрез плащане в брой или разпределението на цялостно или частично изплатени акции или отчасти по единия и отчасти по другия начин. Фирмата може да изплаща такава комисиона при всяко издаване на акции според закона.

12. Всяко лице, чието име е въведено като член в регистъра на членовете, ще има право без заплащане да получи до два месеца след разпределение или депозиране на трансфер (или в друг такъв срок, според условията на издаване) едно удостоверение за всички негови акции или няколко удостоверения, всяко за една или повече от неговите акции при заплащане за всяко удостоверение след първото на сумата, определена от Директорите. Всяко удостоверение ще носи печата на Фирмата и ще уточнява акциите, за които се отнася и платената сума и може да съдържа допълнителна информация, посочена от Директорите. Що се отнася до акция или акции, притежавани съвместно от няколко лица, Фирмата няма да е задължена да издаде повече от едно удостоверение и предаването на едно удостоверение за една акция на един от няколко притежателя, ще се счита за достатъчно предаване на всички притежатели.

13. Ако удостоверението за акция е изтрито, унищожено, повредено или загубено, то може да бъде заменено при заплащане на такса (ако има) и при такива условия (ако има), които да покажат изтриването, унищожението, повредата или загубата, предоставянето на обезщетение в писмен вид и заплащането на разходите на Фирмата във връзка с разследването на доказателствата, по усмотрение на Директорите.

14. С изключение на изискванията на закона, никое лице няма да бъде признато от Фирмата като притежател на акции на дружество и Фирмата няма да бъде длъжна или принудена по никакъв начин, да признае (дори и когато е уведомена) някаква обективна, предполагаема, бъдеща или частична лихва за всяка акция или някаква лихва за част от акция или (освен ако не е определено друго от настоящите Наредби) всякакви други права относно една акция, с изключение на абсолютно и пълно право за общото притежание на регистрирания притежател.

15. Фирмата няма да предостави, пряко или косвено, независимо дали чрез заем, гаранция, условието за гаранция или по друг начин, никакво финансово съдействие за целите на или във връзка с покупка или вноска, направена или която ще се направи от всяко лице на или за акции на Фирмата или в холдинга, нито Фирмата ще направи заем за целите, свързани с гаранцията на акциите на Фирмата или на холдинг; въпреки това тази наредба не забранява транзакциите, описани в условията на раздел 53(1) на Закона.
English to Bulgarian: Contraindications
General field: Medical
Detailed field: Medical: Health Care
Source text - English
1.0 Contraindications:

3.1 Active local infection in or near the operative region.

3.2 Active systemic infection and/or disease.

3.3 Severe osteoporosis or insufficient bone density, which in the medical opinion of the physician precludes surgery or contraindicates instrumentation.

3.4 Known or suspected sensitivity to the implant materials.

3.5 Endocrine or metabolic disorders known to affect osteogenesis (e.g., Paget's disease, renal osteodystrophy, hypothyroidism).

3.6 Systemic disease that requires the chronic administration of nonsteroidal anti-inflammatory or steroidal drugs.

3.7 Significant mental disorder or condition that could compromise the patient's ability to remember and comply with preoperative and postoperative instructions (e.g., current treatment for a psychiatric/psychosocial disorder, senile dementia, Alzheimer's disease, traumatic head injury).

3.8 Neuromuscular disorder that would engender unacceptable risk of instability, implant fixation failure, or complications in postoperative care. Neuromuscular disorders include spina bifida, cerebral palsy, and multiple sclerosis.

3.9 Pregnancy.

3.10 Patients unwilling to follow postoperative instructions, especially those in athletic and occupational activities.

3.11 Morbid obesity.

3.12 Conditions other than those indicated.

3.13 Prior surgical procedure using the desired operative approach.

3.14 Current metastatic tumors of the vertebrae adjacent to the implant.

3.15 Prior fusion at the level(s) to be treated.

3.16 Symptomatic cardiac disease.

3.17 Skeletal immaturity.

3.18 Grossly distorted anatomy.

3.19 Conditions other than those indicated.

4.0 Utilization and Implantation:

4.1 A surgical technique is available to instruct the user on the proper use of instrumentation and site preparation. Instruments are available to size and implant the components.

4.2 The appropriate placement of the components helps avoid inappropriate loading of the components and may improve service life of the implants.

4.3 The surgeon must be familiar with the appropriate technique to implant the supplemental internal fixation and the associated instruments. To obtain a surgical technique, please contact your local sales representative or call Zimmer Spine at 800.655.2614 (US) or +33 (0)5 56 00 18 20 (International).

5.0 Warnings:

Surgery is not always successful. Preoperative symptoms may not be relieved or may worsen. Surgical knowledge of the procedure and the device are important, as is patient selection. Patient compliance is also important. Tobacco and alcohol abuse may lead to unsuccessful results.

5.1 Appropriate device selection is crucial to obtain proper fit and to decrease the stress placed on the implant.

5.2 The implant must be handled carefully following manufacturer’s instructions.

5.3 Care must be taken to avoid using dissimilar metals in contact with one another, as corrosion may occur. Fixation instrumentation used to stabilize the components must be made of compatible materials, such as titanium or titanium alloy. Corrosion may accelerate metal fatigue and lead to failure of the implant.

5.4 Implants should not be modified or otherwise processed in any way.

5.5 Once a device has been implanted, it must never be reused. If the package is damaged or opened, but the device is not used, the device must be returned to Zimmer. The device should not be resterilized.

5.5 Results may be worse with multilevel disease. Supplemental fixation is required for Intervertebral Body Fusion applications and Vertebral Body Replacement applications. The surgeon should be familiar with fixation techniques and appropriate hardware. Only supplemental fixation made of titanium or titanium alloy should be used with Trabecular Metal devices.

5.1 Patients with previous spinal surgery at the level(s) to be treated may have different clinical outcomes compared to those without a previous surgery.

6.0 Surgeon Precautions:

6.1 The surgeon must have a thorough knowledge of the mechanical and metallurgical limitations of metallic surgical implants and be thoroughly familiar with the surgical technique for implanting the TM-400 for the given Indications for Use.

6.2 In the event that removal of the implant is considered (e.g. due to loosening, fracture, corrosion or migration of the implant; infection; increased pain, etc.), the risks versus benefits should be carefully weighed. Such events can occur even after healing, especially in more active patients. Appropriate postoperative care must be given following implant removal to avoid further complication.

6.3 The surgeon must be thoroughly familiar with the options for supplemental internal fixation systems and the associated surgical techniques.

6.4 Based on the fatigue testing results, the physician/surgeon should consider the levels of implantation, patient weight, patient activity level, other patient conditions, etc. which may impact on the performance of the system.

6.5 The components of this system should not be used with components of any other system or manufacturer.

7.0 Patient Precautions:

7.1 Postoperative care instructions are extremely important and must be followed carefully. Non-compliance with postoperative care instructions could lead to failure of the device, and the possibility of additional surgery to remove the device.

7.2 An orthotic brace may be worn following surgery for support. The attending physician, based upon each patient’s clinical progress, will determine whether a brace is appropriate and, if necessary, the length of time the brace is prescribed.

8.0 Possible Adverse Effects:

As with any surgical procedure, certain complications may result.

8.1 Potential complications associated with the device itself include:

• Bone lysis associated with particulate metal debris,
• Device bending,
• Device fracture,
• Device loosening,
• Device migration,

8.2 When bone graft material is used, failure to properly fill and compress the graft material into the area surrounding the implant may result in delayed healing and/or nonunion. Autogenous bone graft should be used for Intervertebral Body Fusion applications. Autograft or allograft should be used for Vertebral Body Replacement applications.

8.3 If either the iliac crest, fibula or rib are utilized as a secondary donor site for bone graft material, associated complications which may occur include: hematoma requiring treatment, persistent donor site pain, pelvic instability (iliac crest only), nerve damage with sensory loss, deep or superficial wound infection, herniation (iliac crest only) or excessive bleeding.

8.4 Possible other Adverse Effects associated with use of the TM-400’s include (depending upon Indications for Use):

• Abscess,
• Adjacent segment disease,
• Adverse reaction to anesthesia,
• Allergic reactions to prophylactic antibiotics or blood transfusions,
• Allergic reaction to the implant(s),
• Anesthetic or post-anesthetic reactions,
• Anterior longitudinal ligament penetration,
• Arachnoiditis,
• Arrhythmia,
• Atelectasis,
• Back pain,
• Bladder dysfunction,
• Bone or vertebral fracture during insertion of the device,
• Bone lysis associated with particulate metal debris from the supplemental internal fixation,
• Bone resorption,
• Bursitis,
• Cauda equina syndrome,
• Cellulitis,
• Cerebrovascular accident,
• Constipation,
• Cord injury,
• Death,
• Decreased leg strength,
• Decreased reflexes,
• Deep vein thrombosis,
• Delayed union or nonunion,
• Disc herniation,
• Donor site events (if additional donor site is necessary)
• Dural tear, leak
• Failure of instrumentation,
• Foot drop,
• Fracture of pedicle bone,
• Graft failure (fracture, resorption, etc.),
• Graft expulsion,
• Great vessel damage,
• Hematoma,
• Hemorrhage,
• Ileus,
• Incisional hernia,
• Incisional pain,
• Infection throughout the body (systemic),
• Infection of the wound,
• Ischemia,
• Leg pain,
• Loss of spinal curvature,
• Loss of reduction,
• Malpositioned screws,
• Myocardial infarction,
• Neurapraxia,
• Nerve root injury,
• Organ, nerve, blood vessel or muscle damage,
• Osteoporosis local to implant site,
• Pain,
• Painful hardware,
• Paralysis,
• Screw loosening,
• Screw migration,
• Pneumonia,
• Pseudarthrosis,
• Pulmonary embolism,
• Radiculopathy,
• Recurrent deformity,
• Reflex sympathetic dystrophy (RSD),
• Scar formation,
• Seroma,
• Spinal stenosis,
• Spondylolisthesis,
• Subsidence of the implant,
• Swelling,
• Syringomyelia,
• Thromboembolism,
• Thrombophlebitis,
• Thrombosis,
• Tumor formation and/or recurrence,
• Urinary tract infection,
• Wound dehiscence.

8.5 Complications which may be associated with thoracotomy include:

* Acute respiratory distress syndrome,
* Atelectasis,
* Pneumothorax,
* Pulmonary contusion,
* Upper respiratory tract infection.

8.6 Additional complications that are not anticipated may also occur.

8.7 Reoperation may be necessary to correct adverse effects.
Translation - Bulgarian
2.0 Противопоказания:

3.1 Активна локална инфекция в или в близост до оперативното поле.

3.2 Активна обща инфекция и/или болест.

3.3 Тежка остеопороза или недостатъчна костна плътност, което според медицинското мнение на лекаря възпрепятства хирургията или е противопоказна употребата на инструменти.

3.4 Известна или подозирана чувствителност към материалите на импланта.

3.5 Ендокринни или метаболични смущения, известни с това, че засягат остеогенезата (например, болест на Пейджет, бъбречна остеодистрофия, хипотироидизъм).

3.6 Общо заболяване, което изисква постоянното приемане на нестероидни противовъзпалителни или стероидни лекарства.

3.7 Значително умствено разстройство или състояние, което може да изложи на риск способността на пациента да помни и да спазва предоперативните и следоперативните инструкции (например, настоящо лечение за психиатрично/психосоциално разстройство, сенилна деменция, болест на Алцхаймер, травматично нараняване на главата).

3.8 Невромускулно разстройство, което ще предизвика недопустим риск от нестабилност, неуспешно фиксиране на импланта или усложнения при постоперативните грижи. Невромускулните разстройства включват спина бифида, церебрална парализа и множествена склероза.

3.9 Бременност.

3.10 Пациенти, нежелаещи да спазват постоперативните инструкции, особено заетите със спортни и професионални дейности.

3.11 Патологично затлъстяване.

3.20 Условия, различни от посочените.

3.21 Преди хирургическа процедура, използвайки желания оперативен метод.

3.22 Налични метастатични тумори на гръбначните прешлени, близки до импланта.

3.23 Предишно фузиониране на нивото(ата), кое(и)то ще се третира(т).

3.24 Симптоматично сърдечно заболяване

3.25 Скелетна незрялост

3.26 Съществени анатомични деформации

3.27 Условия, различни от посочените.

4.0 Използване и имплантиране:

4.1 На разположение е хирургическа техника за обучение на потребителя за правилното използване на инструментите и подготовка на оперативното поле. Налични са инструменти за оразмеряване и имплантиране на компонентите.

4.3 Правилното поставяне на компонентите помага за избягване на неправилното им натоварване и може да подобри полезния живот на имплантите.

4.3 Хирургът трябва да е запознат с правилната техника за имплантиране на допълнителното вътрешно фиксиране и свързаните с него инструменти. За придобиване на хирургическа техника, моля свържете се с местните търговски представители или се обадете на Zimmer Spine на номер 800.655.2614 (САЩ) или +33 (0)5 56 00 18 20 (Международен).

5.0 Предупреждения:

Хирургическата операция не винаги е успешна. Предоперативните симптоми може да не бъдат облекчени или да се задълбочат. Важни са хирургическото познание за процедурата и уреда, както и избора на пациента. Съгласието на пациента също е важно. Злоупотребата с тютюн и с алкохол може да доведе до неуспешни резултати.

5.1 Правилният избор на уреда е от съществено значение за постигане на добро фиксиране и за намаляване на натоварването върху импланта.

5.2 С импланта трябва да се манипулира внимателно, според инструкциите на производителя.

5.3 Трябва да се обърне внимание за избягване на използването на разнородни метали в контакт един с друг поради опасност от корозия. Инструментите за фиксиране, използвани за стабилизиране на компонентите, трябва да са изградени от съвместими материали като титан или сплав на титан. Корозията може да ускори захабяването на метала и да доведе до провал на импланта.

5.4 Имплантите не трябва по никакъв начин да бъдат модифицирани или обработвани по друг начин.

5.5 Уредът никога не трябва да се използва повторно след неговото имплантиране. Уредът трябва да бъде върнат на Zimmer, ако не е използван, но опаковката е повредена или отворена. Уредът не трябва да бъде стерилизиран повторно.

5.5 Резултатите могат да бъдат по-лоши при заболяване, засягащо множество нива. Необходимо е допълнително фиксиране за приложения за междупрешленно фузиониране и приложения за заместване на гръбначно (прешленно) тяло. Хирургът трябва да е запознат с техниките за фиксиране и със съответния инструментариум. Трябва да се използва само допълнително фиксиране, изградено от титан или от титанова сплав с трабекуларни метални уреди.

5.2 Пациенти с предишна операция на гръбначния стълб на нивото (ата), кое(и)то ще се третира(т), може да имат различни клинични резултати в сравнение с пациентите без предишна операция.

6.0 Предпазни хирургически мерки:

6.6 Хирургът трябва да има задълбочени знания за механичните и металургични ограничения на металните хирургически импланти и да бъде добре запознат с хирургическата техника за имплантиране на TM-400 за посочените указания за използване.

6.7 В случай, че се налага отстраняването на импланта (например поради разхлабване, фрактура, корозия или преместване на импланта, инфекция, повишена болка и др.), трябва внимателно да бъдат претеглени рисковете спрямо ползите. Такива събития може да се случат дори и след лечението, особено при по-активни пациенти. Трябва да се полагат правилни постоперативни грижи след отстраняване на импланта за избягване на по-нататъшни усложнения.

6.8 Хирургът трябва да бъде добре запознат с възможностите за системи за допълнително вътрешно фиксиране и свързаните с него хирургически техники.

6.9 Въз основа на резултатите от теста за изтощението, лекарят/хирургът трябва да вземе под внимание нивата на имплантиране, теглото на пациента, нивото на активност на пациента, други състояния на пациента и др., които могат да окажат влияние на функционалността на системата.

6.10 Компонентите на тази система не трябва да бъдат използвани с компоненти на никоя друга система или производител.

7.0 Предпазни мерки за пациента:

7.1 Инструкциите за постоперативни грижи са изключително важни и трябва да се следват внимателно. Неспазването на инструкциите за постоперативни грижи може да доведе до провал на уреда и вероятността от допълнителна операция за неговото отстраняване.

7.2 Може да се носи ортотична скоба след операцията за поддържане. Въз основа на индивидуалната клинична история на пациента, обслужващият лекар, ще реши дали поддържащото средство е подходящо и ако е необходимо, предписаният период от време за неговото използване.

8.0 Възможни неблагоприятни ефекти:

Както при всяка хирургическа процедура, могат да възникнат определени усложнения.

8.1 Потенциалните усложнения, свързани с уреда, включват:

• Остеолиза, свързана със замърсяване от метални частици,
• Огъване на уреда,
• Счупване на уреда,
• Разхлабване на уреда,
• Преместване на уреда,

8.4 Когато се използва присаждане на костен материал, невъзможността за правилно фиксиране и притискане на присадения материал в зоната около импланта може да доведе до по-продължително лечение и/или несрастване. Трябва да се използва автогенна костна присадка за приложения за междупрешленно фузиониране. Трябва да се използва автографт или алографт за приложения за заместване на гръбначно (прешленно) тяло.

8.5 Ако за вторичен донорски източник се използва илиачен гребен, фибула или ребро за присаждане на костен материал, могат да се проявят следните, свързани с това усложнения: необходимост от лечение на хематом, постоянна болка на донорския източник, тазова нестабилност (само илиачен гребен), увреждане на нерва със загуба на чувствителност, дълбока или повърхността инфекция, образуване на херния (само илиачен гребен) или прекомерно кървене.

8.4 Други възможни неблагоприятни ефекти, свързани с използването на TM-400 включват: (в зависимост от указанията за използване):

• Абсцес,
• Заболяване на съседен сегмент,
• Неблагоприятна реакция към анестезия,
• Алергични реакции към профилактични антибиотици или преливания на кръв,
• Алергична реакция към импланта(ите),
• Анестетични или постанестетични реакции,
• Предно надлъжно проникване в лигамент,
• Арахноидит,
• Аритмия,
• Ателектаза,
• Болка в гърба,
• Нарушена функция на пикочния мехур,
• Гръбначна или вертебрална фрактура по време на вмъкването на уреда,
• Остеолиза, свързана със замърсяване от метални частици от допълнителното вътрешно фиксиране,
• Резорбция на костта,
• Бурсит,
• Синдром на кауда еквина,
• Целулит,
• Цереброваскуларен инцидент,
• Констипация,
• Нараняване на гръбначния мозък,
• Смърт,
• Понижена сила на краката,
• Забавени рефлекси,
• Дълбока венозна тромбоза,
• Забавено срастване или несрастване,
• Дискова херния,
• Проблеми в донорския източник (ако е необходим допълнителен донорски източник)
• Дурално разкъсване и изтичане
• Повреда на използваните инструменти,
• Парализа на флексорните мускули на крака
• Фрактура на педикула,
• Неуспешно присаждане (фрактура, резорбция и др.)
• Отхвърляне на трансплантата,
• Увреждане на големите кръвоносни съдове,
• Хематом,
• Кръвоизлив,
• Илеус,
• Инцизионна херния,
• Инцизионна болка,
• Инфекция на тялото (на целия организъм),
• Инфекция на раната,
• Исхемия
• Болка в краката,
• Загуба на гръбначна извивка,
• Загуба на редуциране,
• Неправилно поставени винтове,
• Инфаркт на миокарда,
• Невропраксия,
• Увреждане на корена на нерв,
• Увреждане на орган, нерв, кръвоносен съд или мускул,
• Локална остеопороза до импланта,
• Болка,
• Болезненост, причинена от инструментариума,
• Парализа,
• Разхлабване на винтовете,
• Разместване на винтовете,
• Пневмония,
• Псевдоартроза,
• Емболия на белодробна артерия,
• Радикулопатия,
• Рецидивираща деформация,
• Рефлексна симпатикова дистрофия (RSD),
• Образуване на цикатрикс,
• Събиране на тъканна течност,
• Гръбначна стеноза,
• Спондилолистеза,
• Спадане на импланта,
• Отичане,
• Сирингомиелия,
• Тромбоемболия,
• Тромбофлебит,
• Тромбоза,
• Формиране на тумор и/или рецидив,
• Инфекция на пикочните пътища,
• Отваряне на рана.

8.6 Усложненията, които могат да бъдат свързани с торакотомия, включват:

* Синдром на остра дихателна недостатъчност,
* Aтелектаза,
* Пневмоторакс,
* Белодробна контузия,
* Инфекция на горните дихателни пътища.

8.6 Могат да се появят също и допълнителни неочаквани усложнения.

8.7 Може да се наложи повторна операция за поправяне на неблагоприятните ефекти.

Translation education Bachelor's degree - Sofia Technical University
Experience Years of experience: 29. Registered at ProZ.com: Nov 2007. Became a member: Dec 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials English to Bulgarian (Sofia Technical University, verified)
Bulgarian to English (Sofia Technical University, verified)
Memberships ATA,
Software Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Dreamweaver, Indesign, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Other CAT tool, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast, XTM
Articles
Website https://transbulgarian.me/
CV/Resume CV available upon request
Events and training
Powwows organized
Professional practices Assia Terpecheva endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio

Welcome to My Profile page! I offer translation, proofreading and subtitling services. Education and training: Web Design and Development Master’s degree Programming Web HTML/CSS: 2012 Course in Audiovisual translation techniques and tools for subtitling: 2010 Online course in legal translation: 2008 Sofia University "Kliment Ohridski": Management and Economics of Tourism: 1999 Sofia Technical University of Sofia: English-Bulgarian translator of Technical and Scientific Literature: 1996 Spanish and French Language College in Sofia, Bulgaria: 1992 Translation specialization: Specialized technical translations Technical manuals for electrical appliances – vacuum cleaners, irons, hairdryers, hair irons, electric ovens etc. Medical translations: clinical trials, investigator brochures, case report forms, clinical study protocols, informed consent forms Pharmaceutical translations Legal translations: contracts, commercial agreements, articles of incorporation, certificates, court orders, legal correspondence, statements, regulations Financial translations: reports, marketing texts for financial services (brochures and websites), correspondence, fiscal documentation Translations for the tourism and hotel Industry Translation of literary works: Because I am worth it, Gossip Girl Novel by Cecily von Ziegesar, Management for everyone by Parkinson, The Japanese model by Parkinson, Six books for children: Earth, Arctic and Antarctic, Rainforest, Big cats, Stars and Planets, Oceans, Bulgarian to Spanish translation of "Por el camino de los mayas". Subtitling: Hamlet, Scooby Doo, The Hobbit, Necessary Evil, Justice League, Batman: Mistery of the Batwoman, Lottery ticket, The sisterhood of the traveling pants, It happened on fifth avenue, Road warrior, Butterfly effect2, The Champ, Elf, Ti stimo fratello, etc. Thank you for having taken the time to consider me for your translation or subtitling project!

Linguist competences as defined by ISO17100:

1. Translation competence: the ability to translate content in accordance with:

a) compliance with specific domain and client terminology and/or any other reference material provided and ensuring terminological consistency during translation;

b) semantic accuracy of the target language content;

c) appropriate syntax, spelling, punctuation, diacritical marks, and other orthographical conventions of the target language;

d) lexical cohesion and phraseology;

e) compliance with any proprietary and/or client style guide (including domain, language register, and language variants);

f) locale and any applicable standards;

g) formatting;

h) target audience and purpose of the target language content, including the ability to address the problems of language content comprehension and language content production and the ability to render the target language content in accordance with project specifications.

2. Linguistic and textual competence in the source language and the target language: the ability to understand the source language, fluency in the target language, and general or specialized knowledge of text-type conventions. This linguistic and textual competence includes the ability to apply this knowledge when producing translation or other target language content.

3. Competence in research, information acquisition, and processing: the ability to efficiently acquire the additional linguistic and specialized knowledge necessary to understand the source language content and to produce the target language content. Research competence also requires experience in the use of research tools and the ability to develop suitable strategies for the efficient use of the information sources available.

4. Cultural competence: ability to make use of information on the behavioural standards, up-to-date terminology, value systems, and locale that characterize both source and target language cultures.

5. Technical competence: the knowledge, abilities, and skills required to perform the technical tasks in the translation process by employing technical resources including the tools and IT systems that support the whole translation process.

6. Domain competence: the ability to understand content produced in the source language and to reproduce it in the target language using the appropriate style and terminology.

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 12
PRO-level pts: 4


Language (PRO)
English to Bulgarian4
Top general field (PRO)
Tech/Engineering4
Top specific field (PRO)
Electronics / Elect Eng4

See all points earned >
Keywords: búlgaro, Bulgaria, Bulgarian


Profile last updated
Mar 28


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search