Member since Apr '08

Working languages:
English to Slovak
German to Slovak

Martin Gajdos
Product oriented creative translator

Tuchyna, Trenciansky kraj, Slovakia
Local time: 22:49 CET (GMT+1)

Native in: Slovak Native in Slovak
This person is a top KudoZ point holder in German to Slovak
User message
The translation is a product of creativity made of words that is produced according to the proven rules and subject to the respective time requirements.
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation
Expertise
Specializes in:
Automotive / Cars & TrucksComputers (general)
Construction / Civil EngineeringElectronics / Elect Eng
Engineering (general)Finance (general)
Law (general)Mechanics / Mech Engineering
Medical (general)Marketing / Market Research

Rates
English to Slovak - Rates: 0.07 - 0.09 EUR per word / 21 - 27 EUR per hour
German to Slovak - Rates: 0.07 - 0.09 EUR per word / 21 - 27 EUR per hour
Conditions apply
Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 47, Questions answered: 30
Portfolio Sample translations submitted: 7
English to Slovak: Law, Contract – Agreement on land lease
Source text - English
Clause 2

Lease Term

1. The lease term shall be for a fixed term of three months starting from December 1st 2008 and terminating on February 28th 2010.

2. The Lessor may by Notice to the Lessee, extend the Lease Term thereafter month by month.Clause 3

Lease Termination

1. The Lessor shall be entitled to terminate this Agreement unilaterally at anytime and for any reason by providing the Lessee with a 30-day prior written notice. Following such notice, the Lessee shall vacate the Land entirely with the 30 day notice period. Should the Lessee fail to vacate the land, the Lessee hereby accepts full liability for costs and damages arising therefrom.

2. This Agreement may also be terminated by a written agreement executed by the parties hereto.

3. The Lessee shall, as of the date of termination of cancellation of this Agreement, handover the Land to the Lessor in the condition as ti was handed over to the Lessee.

Translation - Slovak
Článok 2

Doba prenájmu

1. Doba prenájmu sa stanovuje na tri mesiace, počínajúc 1. decembrom 2008 a končiac 28. februára 2010.

2. Po uplynutí tejto doby môže prenajímateľ oznámením nájomcovi predlžovať dobu prenájmu zakaždým o ďalší mesiac.Článok 3

Ukončenie prenájmu

1. Prenajímateľ je oprávnený vypovedať túto dohodu jednostranne kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu tak, že dá nájomcovi písomnú výpoveď s 30-dňovou výpovednou lehotou. Po tejto výpovedi nájomca v rámci 30-dňovej výpovednej lehoty pozemok úplne vyprázdni. V prípade, že nájomca pozemok nevyprázdni, nájomca týmto akceptuje plnú zodpovednosť za náklady a škody, ktoré z toho vzniknú.

2. Táto dohoda sa tiež môže vypovedať písomnou dohodou vyhotovenou stranami tejto dohody.

3. Nájomca k dátumu výpovede alebo zrušenia tejto dohody odovzdá pozemok prenajímateľovi v stave, v akom bol odovzdaný nájomcovi.
English to Slovak: Computers – Hardware
Source text - English
Print Quality
Select the Resolution, Toner Save and Print Setting and so on.
You can change the resolution as follows:
300 dpi
600 dpi
HQ1200: XXX HQ1200 technology provides the best print quality while printing at full engine speed.

Toner Save Mode
You can save running costs by turning on the Toner Save mode, which reduces the print density.

Job Spooling
You can reprint a document without sending the data again from your PC because the printer will save data that you specify for reprinting.
• Last Job Reprint: Reprint the last job
• Secure Print: Print the data with a password

Job Cancel Button
You can cancel the processing or printing of data with the Job Cancel button. The display shows “JOB CANCELING” until canceling is completed. After canceling the job, the printer returns to the “READY” state. When the printer is in any state except receiving data or printing, the display shows “NO DATA!!!” and you cannot cancel the job.

Translation - Slovak
Kvalita tlače
Vyberte Rozlíšenie, Úspora tonera, Nastavenie tlače atď.
Rozlíšenie sa môže meniť nasledujúcim spôsobom:
300 dpi
600 dpi
HQ1200: Technológia XXX HQ1200 poskytuje najlepšiu kvalitu tlače súčasne s použitím maximálnej rýchlosti tlače zariadenia.

Režim Úspora tonera
Zapnutie režimu Úspora tonera, ktorý znižuje hustotu tlače, umožňuje šetrenie prevádzkových nákladov.

Zdieľanie tlačových úloh
Dokument sa môže znova vytlačiť bez potreby opätovného odoslania dát z PC. Vami špecifikované dáta na opätovné vytlačenie tlačiareň totiž uloží do pamäte.
• Opakovanie poslednej úlohy: opätovné vytlačenie poslednej úlohy.
• Zabezpečená tlač: tlač dát s heslom.

Tlačidlo zrušenia úlohy
Spracovanie alebo tlač dát môžete zrušiť pomocou tlačidla Job Cancel. Až do ukončenia zrušenia sa na displeji zobrazuje hlásenie „JOB CANCELING“. Po zrušení úlohy sa tlačiareň vráti do stavu „READY“. Keď sa tlačiareň nachádza v ľubovoľnom stave, okrem situácie prijímania dát alebo tlače, displej zobrazuje hlásenie „NO DATA!!!“ a úloha sa nedá zrušiť.

English to Slovak: Household appliance manual – microwave oven
Source text - English
Use of your oven
1. Do not use the oven for any reason other than the preparation of food. This oven is specifically designed to heat or cook food. Do not use this oven to heat chemicals or other non-food products.
2. Before use, check that utensils/containers are suitable for use in microwave ovens.
3. Do not attempt to use this microwave oven to dry newspaper, clothing or any other materials. They may catch on fire.
4. When the oven is not being used, do not store any objects other than oven accessories inside the oven in case it is accidentally turned on.
5. The appliance shall not be operated by MICROWAVE or COMBINATION (NN-J155/NN-J125) WITHOUT FOOD IN THE OVEN. Operation in this manner may damage the appliance. Exception to this is point 1 under heater operation.
6. If smoke or a fire occurs in the oven, press Stop/Cancel button and leave the door closed in order to stifle any flames. Disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or the circuit breaker panel.

Translation - Slovak
Používanie rúry
1. Rúru nepoužívajte na žiadne iné účely, než je príprava jedla. Táto rúra je skonštruovaná špeciálne na zohrievanie alebo prípravu jedla. Nepoužívajte rúru na zohrievanie chemických látok alebo iných nepotravinových výrobkov.
2. Pred používaním skontrolujte, či riad/nádoby sú vhodné na používanie v mikrovlnných rúrach.
3. Nepokúšajte sa používať mikrovlnnú rúru na sušenie novín, šatstva alebo iných materiálov. Môžu sa zapáliť.
4. Ak sa rúra nepoužíva, neskladujte v nej iné predmety, ako je príslušenstvo rúry, kvôli zabráneniu problémom pri náhodnom zapnutí.
5. Spotrebič sa nesmie prevádzkovať v MIKROVLNNOM režime alebo v KOMBINOVANOM režime (NN-J155/NN-J125) BEZ JEDLA V RÚRE. Prevádzkovanie týmto spôsobom môže zariadenie poškodiť. Výnimku voči uvedenému predstavuje bod 1 v rámci prevádzky ako ohrievača.
6. Ak sa v rúre objaví dym alebo oheň, stlačte tlačidlo Stop/zrušiť a nechajte dvierka zatvorené, aby sa všetky plamene uhasili. Odpojte šnúru alebo vypnite elektrinu na paneli s poistkou, resp. elektrickým ističom.

English to Slovak: Pharmacology - Summary of Product Characteristics
Source text - English
5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1 Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic Group: Antithrombotic agents: heparin group. ATC code: B01AB02.

Antithrombin, a 58 kD, 432 amino-acid glycoprotein, belongs to the serpin (serine protease inhibitor) superfamily. It is one of the most important natural inhibitors of blood coagulation. The factors most strongly inhibited are thrombin and Factor Xa, but also factors of contact activation, intrinsic system and the Factor VIIa/tissue factor complex. Antithrombin activity is greatly enhanced by heparin and the anticoagulant effects of heparin depend on the presence of antithrombin.

Antithrombin contains two functionally important domains. The first contains the reactive centre and provides a cleavage site for proteinases such as thrombin, a prerequisite for forming a stable proteinase-inhibitor complex. The second is a glycosaminoglycan binding domain responsible for the interaction with heparin and related substances, which accelerates the inhibition of thrombin. The inhibitor-coagulation enzyme complexes are removed by the reticulo-endothelial system.

Normal antithrombin activity in adults is 80 - 120% (0.8-1.2 IU/ml) and levels in neonates are about 40 - 60% (0.4-0.6 IU/ml).
In a formal clinical trial employing serial Duplex ultrasound examinations, antithrombin alfa was shown to be effective in the prevention of thromboembolic events in congenital antithrombin deficient patients in clinical high risk situations. Similar results were found in another series of congenital antithrombin deficient patients treated with antithrombin alfa.
Translation - Slovak
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antitrombotiká: skupina heparínu. ATC kód : B01AB02.

Antitrombín, 58-kilodaltonový glykoproteín zložený zo 432 aminokyselín, patrí k nadrodine serpínu (serínový proteázový inhibítor). Je to jeden z najdôležitejších prirodzených inhibítorov zrážania krvi. Najsilnejšie inhibované faktory sú trombín a faktor Xa, ale tiež faktory dotykovej aktivácie, intravaskulárny systém a komplex faktor VIIa/tkanivový faktor. Aktivita antitrombínu je značne zosilnená heparínom a antikoagulačné účinky heparínu závisia od prítomnosti antitrombínu.

Antitrombín obsahuje dve funkčne dôležité domény. Prvá obsahuje reaktívne centrum a poskytuje štiepne miesto pre proteinázy, ako je trombín, čo je nevyhnutým predpokladom pre tvorbu stabilného komplexu proteináza-inhibítor. Druhá je glykosaminoglykánová väzbová doména zodpovedná za interakciu s heparínom a súvisiacimi látkami, ktorá urýchľuje inhibíciu trombínu. Komplexy inhibítor-koagulačný enzým odstraňuje retikuloendoteliálny systém.

Normálna aktivita antitrombínu u dospelých je 80 – 120 % (0,8 – 1,2 IU/ml) a hladiny u novorodencov sú približne 40 – 60 % (0,4 – 0,6 IU/ml).
Pri formálnej klinickej skúške používajúcej sériové duplexné ultrazvukové vyšetrenia sa antitrombín alfa preukázal ako účinný pri zabraňovaní tromboembolickým prípadom u pacientov s vrodeným nedostatkom antitrombínu pri klinicky vysokorizikových situáciách. Podobné výsledky boli zistené u iných skupín pacientov s vrodeným nedostatkom antitrombínu liečených antitrombínom alfa.
German to Slovak: Energetik, Stromerzeugung, Kraftanlagen
Source text - German
1.4 Arbeitsprinzip

Der aus dem Dampferzeuger in Rohrleitungen an die Turbine herangeführte Frischdampf wird, nachdem er die Absperr- und Regelarmaturen durchströmt hat, in abgewinkelte, düsenförmige
Leiteinrichtungen geführt, die fest im Gehäuse angebracht sind. In diesen wird der Dampf mit einem bestimmten Winkel gegen die dahinterliegenden, gekrümmten Schaufeln des Laufrades gerichtet und auf einen niedrigeren Druck entspannt. Hierbei wird ein Teil der Enthalpie des Dampfes in kinetische Energie umgewandelt. Der entspannte Dampf verläßt daher die Leitapparate mit hoher Geschwindigkeit.

Translation - Slovak
1.4 Princíp fungovania

Čerstvá para privádzaná na turbínu z parogenerátora je po prechode uzatváracími a regulačnými armatúrami vedená do zalomených, tryskovitých vodiacich zariadení, ktoré sú pevne namontované v telese. V týchto sa para pod určitým uhlom navádza na ohnuté lopatky obežného kolesa, ktoré sa nachádzajú za nimi a odľahčuje sa na nízky tlak. Pri tomto sa časť entalpie pary premieňa na kinetickú energiu. Preto odľahčená para opúšťa vodiace ústrojenstvo pri vyššej rýchlosti.

English to Slovak: Newsletter, Media, Marketing, Journalism
Source text - English
Dear Colleague,

The year just ending was a challenging one for our business, but one in which we performed well, perhaps even better than others in our industry around the world.

The impact of formal EU accession in the central Europe and the Baltics although anticipated and planned for, was always going to be demanding of our business… and the full effect has yet to be felt.

In looking back at the year it would be impossible not to think of Athens 2004. The Olympic Games returned to their home, and despite the uncertainty that many external critics voiced in the lead up to the Games, the event was flawless. Our Greek operations and volunteers from around our system responded admirably to the opportunities presented by the Games and, it may be a small point, but I'm pleased to note that consumer calls to our Hotline actually decreased in August! This is no doubt due to the robust preparation and world class market execution of our team. Well done to one and all!

The new year is ahead of us laden with opportunities. I know that you look forward to it with eagerness and confidence and I am certain that you will greet it with renewed dynamism and purpose.

Finally, let me thank you for your valuable contribution throughout 2004 and wish you and your family an enjoyable holiday season with health, wealth and happiness in the new year.

Sincerely,


XY
Managing Director

Translation - Slovak
Vážený kolega,

práve končiaci sa rok bol pre náš podnik náročný, no zároveň taký, v ktorom sme podávali dobré výkony. Dokonca možno lepšie ako iní hráči v našom odvetví vo svete.

Bolo zrejmé, že dopad oficiálneho vstupu do EÚ v strednej Európe a na Balkáne, hoci bol očakávaný a plánovaný, bude pre náš podnik zložitý. Avšak účinok tohto sa naplno ešte len prejaví.

Hľadiac späť na uplynulý rok, nemožno nespomenúť Atény 2004. Olympijské hry sa vrátili do svojho rodiska a napriek neistote, ktorú mnohí kritici zvonku vyslovili počas príprav na hry, toto podujatie nemalo chyby. Naše grécke prevádzky a dobrovoľníci okolo nášho systému obdivuhodne zareagovali na príležitosti, ktoré so sebou hry priniesli. A, hoci je to len drobnosť, som potešený, že môžem konštatovať dokonca augustový pokles volaní spotrebiteľov na našu horúcu linku. Uvedené je nepochybne výsledkom ohromnej prípravy a trhovým výkonom svetovej úrovne nášho tímu. Srdečná vďaka za všetko!

Nový rok je pred nami a prekypuje príležitosťami. Viem, že sa naň netrpezlivo a s očakávaniami tešíte a som si istý, že ho privítate s obnovenou dynamikou a cieľmi.

Nakoniec mi dovoľte, aby som Vám poďakoval za cenný príspevok počas roka 2004 a zaželal Vám a Vašej rodine príjemné prežitie sviatkov, s prianím zdravia, bohatstva a šťastia do nového roku.

Váš


XY
výkonný riaditeľ

English to Slovak: Medical device manual
General field: Medical
Detailed field: Medical: Instruments
Source text - English
How to Use the XXXXX Defibrillator

This section provides an overview of information and instructions for using the XXXXX defibrillator.

Modes of Operation

You can use the XXXXX defibrillator for:

• Automated external defibrillation (AED mode)
• Manual defibrillation therapy (Manual mode) (Requires ECG display option)
• ECG monitoring (ECG mode) (Requires ECG display option)

Defibrillation in AED Mode

The XXXXX defibrillator uses the patented YYYYY Shock Advisory System to evaluate the patient’s heart rhythm. The XXXXX defibrillator has an optional feature that displays the ECG waveform and Heart Rate Indicator in AED mode. The operation in AED mode remains the same whether or not the defibrillator displays the ECG waveform. When ECG display is set to on, the ECG appears with all of the AED messages and prompts. When ECG display is set to off, the messages and prompts fill the screen.

Basic Steps for Using the XXXXX Defibrillator

1. Establish that the patient is in cardiopulmonary arrest (the patient must be unresponsive, not breathing normally and showing no signs of circulation).

2. Press ON/OFF to turn on the defibrillator (the green LED illuminates). Voice prompts will sound, guiding you through the rescue process.
Translation - Slovak
Používanie defibrilátora XXXXX

Táto časť poskytuje prehľad informácií a pokynov týkajúcich sa používania defibrilátora XXXXX.

Režimy prevádzky

Defibrilátor XXXXX môžete používať na:

• automatizovanú externú defibriláciu (Režim AED),
• manuálnu defibrilačnú terapiu (Manuálny režim; vyžaduje si ako voliteľnú výbavu displej EKG),
• monitorovanie EKG (Režim EKG; vyžaduje si ako voliteľnú výbavu displej EKG).

Defibrilácia v režime AED

Defibrilátor XXXXX využíva patentovaný šokový poradenský systém spoločnosti YYYYY na hodnotenie srdcového rytmu pacienta. Defibrilátor XXXXX má ako voliteľnú výbavu funkciu, ktorá zobrazuje EKG krivku a indikátor tepovej frekvencie v režime AED. Prevádzka v režime AED zostáva rovnaká bez ohľadu na to, či defibrilátor zobrazuje alebo nezobrazuje EKG krivku. Keď je displej EKG nastavený na zapnutý, zobrazuje sa EKG so všetkými hláseniami a výzvami AED. Keď je displej EKG nastavený na vypnutý, obrazovku vyplnia hlásenia a výzvy.

Základné kroky pre používanie defibrilátora XXXXX

1. Stanovte, že pacient sa nachádza v kardiopulmonálnej zástave (pacient nereaguje, nedýcha normálne a nevykazuje žiadne znaky obehu).

2. Stlačením ZAP/VYP defibrilátor zapnete (zelená LED svieti). Zaznejú hlasové výzvy, ktoré vás prevedú procesom záchrany.


Translation education Master's degree - Philosophical Faculty, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Experience Years of experience: 19. Registered at ProZ.com: Apr 2008. Became a member: Apr 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Slovak (Diploma confirming M.A. issued by FF UKF Nitra, SK)
Memberships N/A
Software memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX
Website http://www.normatrend.sk
CV/Resume German (DOC), English (DOC)
Bio
Dear potential business partner,


for details about my work, please, see my Project History above. I also use Czech, Spanish, French and Portuguese as reference and supportive languages in my work.

Payment conditions: bank transfer based on my invoice (my company is not subject to VAT).

I am available on working days between 9 a.m. to 6 p.m. CET. For contacting me via e-mail, please use the "Contact:" feature above or use your e-mail client writing my name and surname separted by the full stop (martin.gajdos), et (@) and the name of the domain (normatrend.sk) without the spaces into the address line of your e-mail (that is my e-mail address). In case I am not accessible, after sending your e-mail you will receive an automated reply with information on the time when I will read and respond to your e-mail and on my availability for new assignments. The fax number on request.


Regards,

Mgr. Martin Gajdos
Creative Translator
Normatrend, s. r. o.


P.S. After contacting me, you will be required to send the text itself with all the conditions regarding the translation to my e-mail address, so that I can provide you an exact calculation of the price and the time plan of the translation.

As a professional business partner in the area of translation, I cooperate only with professional and experienced agencies and other business partners that respect the human value of the translation services and that are aware of the fact that they communicate with a professional who strives for a quality product.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 47
(All PRO level)


Top languages (PRO)
English to Slovak35
German to Slovak12
Top general fields (PRO)
Other12
Tech/Engineering11
Medical8
Law/Patents8
Bus/Financial4
Pts in 1 more fld >
Top specific fields (PRO)
Law (general)8
Medical: Health Care4
Textiles / Clothing / Fashion4
Construction / Civil Engineering4
Medical: Dentistry4
Finance (general)4
Cosmetics, Beauty4
Pts in 4 more flds >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects26
With client feedback0
Corroborated0
0 positive (0 entries)
positive0
neutral0
negative0

Job type
Translation26
Language pairs
English to Slovak16
German to Slovak9
Spanish to Slovak1
Specialty fields
Mechanics / Mech Engineering9
Construction / Civil Engineering4
Electronics / Elect Eng4
Law: Contract(s)3
Finance (general)3
Automotive / Cars & Trucks2
Media / Multimedia2
Telecom(munications)2
Engineering (general)2
Law (general)1
Journalism1
Law: Taxation & Customs1
Poetry & Literature1
Medical: Instruments1
Agriculture1
Environment & Ecology1
Petroleum Eng/Sci1
Manufacturing1
Marketing / Market Research1
Human Resources1
Furniture / Household Appliances1
Investment / Securities1
Other fields
Keywords: translation, english, german, slovak, spanish, french, portuguese, translator, angličtina, nemčina, slovenčina, deutsch, englisch, übersetzer, übersetzung, eslovaco, traducteur, traduction, español, espanol, uebersetzer, uebersetzung, ubersetzer, ubersetzung, francaise, française, portugues, português, prekladateľ, preklady, preklad, übersetzungen, slovenský, anglický, nemecký, francúzsky, portugalský, španielsky, uebersetzungen, Fachübersetzer, Fachübersetzung, Fachuebersetzer, Fachuebersetzung, manual, príručka, manuals, príručky, návody, návod, dokumentácia, document, documents, Betriebsanleitung, Betriebsanleitungen, SDL Trados, Dokumentation, machine, photovoltaic, photovoltaics, Maschine, Photovoltaik, online entertainment, social network, social networks, Soziales Netzwerk, Soziale Netzwerke, Online-Unterhaltung, solar energy, solar, renewable energy, erneuerbare Energien, robotics, robot, machinery, industrial, machining, electronics, Elektronik, passive house, Passivhaus, energy efficiency, heating, cooling, energy saving, Energieeinsparung, Energieeffizienz, windows, fenster, Verglasung, glass, terminology, Terminologie, MT-assisted translation, medical devices, Medizinprodukte, creative, kreativ


Profile last updated
Nov 26, 2020More translators and interpreters: English to Slovak - German to Slovak   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search