Member since Dec '09

Working languages:
English to Czech
German to Czech
French to Czech
Spanish to Czech
Italian to Czech

Ales Horak
Many languages, but still perfect!

Czech Republic
Local time: 20:37 CEST (GMT+2)

Native in: Czech Native in Czech
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.comICQ IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
114 positive reviews
(2 unidentified)

5 ratings (5.00 avg. rating)

 Your feedback
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Services Translation, Editing/proofreading, Copywriting
Expertise
Specializes in:
Chemistry; Chem Sci/EngMetallurgy / Casting
ManufacturingEngineering (general)
Energy / Power GenerationLaw: Patents, Trademarks, Copyright
Medical: InstrumentsGeology

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 7216, Questions answered: 2526, Questions asked: 2323
Payment methods accepted PayPal, Wire transfer, Skrill, Check | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 11
English to Czech: PEBD
General field: Science
Detailed field: Chemistry; Chem Sci/Eng
Source text - English
PEBD has a high resistance to water and aqueous solutions of organic salts, as well as to diluted acids and alkalis.
Below 60°C PEBD is insoluble in organic solvents, but it absorbs hydrocarbons and their chlorinated derivatives.
Fuming sulfuric acid, nitric acid and other oxidizing agents can attack it slowly, particularly at high temperatures.
Decomposition products: At temperatures over 300°C the product decomposes emitting toxic and irritating fumes and occasionally small amounts of acrolein and formaldehyde may appear.
Complete combustion: CO2, and H2O.
Incomplete combustion: CO, soot, aldehydes, ketones, hydrocarbons and volatile fatty acids.
IARC classification: Group 3 (The product is not classifiable as to its carcinogenicity to humans).
No data on toxicity to aquatic organisms.
Low density polyethylene has insoluble long chain hydrocarbons.
This causes it not to biodegrade and have a high persistence.
There are no data.
Dissolve or mix the material with a combustible solvent and burn in a chemical incinerator equipped with fume treatment.
Recycle material when possible.
Labeled and sealed containers.
Establishments and companies which recover, dispose, store, transport or handle waste should comply with Dir. 2008/98/EC on waste, or other local, national or community provisions.
Stable at room temperature during transport.
To avoid spilling, transport in secure, properly sealed containers.
Polyethylene (CAS: 9002-88-4) is listed in TSCA Chemical Inventory (EPA, june 1993).
Low-density polyethylene over 90%, EVA copolymer over 7%, carbon black over 2% and other additives.
Translation - Czech
PEBD vykazuje vysokou odolnost proti vodě, vodným roztokům organických solí a zředěným kyselinám a zásadám.
Při teplotě nižší než 60 °C je PEBD nerozpustný v organických rozpouštědlech, ale absorbuje uhlovodíky a jejich chlorované deriváty.
Zvláště při vysokých teplotách může pomalu reagovat s dýmavou kyselinou sírovou, kyselinou dusičnou a jinými oxidačními činidly.
Rozkladné produkty: Výrobek se rozkládá při teplotách nad 300 °C, přičemž uvolňuje toxické a dráždivé výpary a příležitostně může vznikat malé množství akroleinu a formaldehydu.
Dokonalé spalování: CO2 a H2O.
Nedokonalé spalování: CO, saze, aldehydy, ketony, uhlovodíky a těkavé mastné kyseliny.
Klasifikace IARC: Skupina 3 (Výrobek nelze klasifikovat z hlediska karcinogenity pro člověka).
Žádné údaje o toxicitě pro vodní organismy.
Nízkohustotní polyethylen obsahuje nerozpustné uhlovodíky s dlouhým řetězcem.
V důsledku toho není biologicky rozložitelný a má vysokou stálost.
K dispozici nejsou žádné údaje.
Materiál rozpusťte v hořlavém rozpouštědle nebo s ním smíchejte a zlikvidujte ve spalovně chemických odpadů s čištěním spalin.
Materiál pokud možno recyklujte.
Označené a těsně uzavřené nádoby.
Zařízení a podniky, které se zabývají regenerací, likvidací, skladováním a přepravou odpadů a nakládáním s nimi, musejí dodržovat směrnici 2008/98/ES o odpadech a další místní, vnitrostátní a obecní předpisy.
Při přepravě je stabilní při pokojové teplotě.
Aby se zabránilo úniku, přepravujte v bezpečných a řádně utěsněných nádobách.
Polyethylen (CAS: 9002-88-4) je uveden v katalogu chemických látek TSCA (EPA, červen 1993).
Nízkohustotní polyethylen min. 90 %, kopolymer EVA min. 7 %, saze min. 2 % a jiné přídatné látky.
Spanish to Czech: Nastřikovací zařízení
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Mechanics / Mech Engineering
Source text - Spanish
La inyectora XXX está basada en el principio de inyección en spray o de efecto atomizador. Este principio consiste en introducir en la carne una cantidad de salmuera, dosificada volumétricamente, cuando las agujas han penetrado completamente en la carne y se encuentran en reposo al final de su carrera descendente. Las agujas utilizadas tienen 20 agujeros de 0,6 mm. de diámetro distribuidos en diferentes alturas según el producto a inyectar.

El efecto atomizador se consigue por medio de una bomba de pistón volumétrico, que comprime la salmuera a una presión interna de entre 8 y 9 kg/cm2 y la fuerza a pasar a través de los agujeros a gran velocidad, causando la dispersión del chorro de salmuera en miles de micro-gotas (atomización). Las pequeñas dimensiones de estas gotas y su alta velocidad hacen que se introduzcan profundamente entre las fibras cárnicas sin causar daño a la estructura muscular.

La salmuera, incorporada al músculo de tal forma, está sujeta a mínimas pérdidas por escurrido, ya que la principal fuente de escurrido es la salmuera que queda dentro de los agujeros formados durante el paso de las agujas. Al penetrar profundamente la salmuera dentro del músculo, un mayor volumen muscular se verá cubierto con salmuera, obteniéndose una mejor distribución.

Otra característica importante de la inyectora XXX deriva del sistema volumétrico de dosificación que emplea. Al impulsar el pistón siempre la salmuera a la misma velocidad, se asegura constantemente la misma presión de atomización, independientemente del porcentaje de inyección obtenido, por lo que las ventajas del sistema de inyección en Spray son aplicables a todo el rango de productos de cualquier fabricante con una única inyectora.

La inyectora XXX es una máquina operada de forma completamente hidráulica auto pilotada, provista de una cinta de avance tipo Singer, con avances ajustables entre 2 y 6 cm., gracias a un dispositivo hidráulico de tipo volumétrico. La máquina está equipada con una bomba volumétrica de pistón de 3,6 litros de capacidad, permitiendo el ajuste de la cantidad de salmuera que se envía al cabezal inyector en cada ciclo entre 200 y 3.600 cm3 gracias a otro dispositivo volumétrico hidráulico.

Translation - Czech
Nastřikovací zařízení XXX pracuje na principu sprejového nastřikování neboli atomizačního efektu. Tento princip spočívá v tom, že do masa je třeba vpravit určité množství odměřeného objemu láku. Jehly nejprve zcela vniknou do masa a distribuce láku probíhá až při zpětném pohybu (zdvihu) jehly směrem vzhůru. Používané jehly jsou opatřeny 20 otvory o průměru 0,6 mm, rozmístěnými v různé výšce podle toho, jaký druh masa se nastřikuje.

Atomizačního efektu je docíleno díky pístovému dávkovacímu (měrnému) čerpadlu, jímž je lák pomocí jehel rozváděn vysokou rychlostí při tlaku 6–8 kg/cm2. Proud láku vytékající z jehly je tak rozptylován v tisíce mikrokapek (atomizační efekt). Malé rozměry a vysoká rychlost těchto mikrokapek zajistí proniknutí láku hluboko mezi vlákna masa, aniž by se tím jakkoli poškodila svalová struktura.

Lák, který tímto způsobem vniká do svalstva, zaručuje minimální ztráty vykapáváním, protože hlavní vykapávací pramen je tvořen lákem, který zůstává uvnitř otvorů vytvořených jehlami. Proniknutím láku hluboko do svalstva se docílí většího objemu nasolené svaloviny a dokonalejší distribuce.

Další důležitá charakteristika nastřikovacího zařízení XXX vyplývá z použitého odměrného systému dávkování. Píst dávkovacího čerpadla tlačí lák vždy stejnou rychlostí, čímž je neustále zajištěn stejný tlak atomizace kapek láku nezávisle na tom, jak intenzivní nástřik provádíme. Výhody sprejového nastřikovacího efektu lze tedy využít u celé škály produktů od libovolného výrobce, a to s využitím jediného nastřikovacího zařízení.

Nastřikovací zařízení XXX pracuje automaticky na principu hydraulického ovládání. K posunu masa je využíván pásový dopravník typu SINGER s nastavitelným posunem v rozmezí od 2 do 12 cm. Stroj je vybaven pístovým dávkovacím čerpadlem o objemu 3,6 litrů. V závislosti na daném nastavení dopravuje toto čerpadlo k nastřikovací hlavě v jednom cyklu objem 200 až 3 600 cm3.
Italian to Czech: Návod k obsluze balicího stroje
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Mechanics / Mech Engineering
Source text - Italian
1.6 PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA


La macchina è stata progettata e costruita per offrire oltre ad elevate prestazioni, anche la massima sicurezza. Spesso però l'operatore stesso è responsabile personalmente delle condizioni di sicurezza. Molti incidenti che si verificano, sono causati dalla mancata osservanza di qualche semplice regola di prudenza e sicurezza.

Ricordando che ogni lavorazione richiede la massima concentrazione, indichiamo di seguito delle norme di sicurezza da adottare durante il funzionamento della macchina.

2.2 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE


• Liberare la macchina dalle strutture che la ancorano al pianale del mezzo di trasporto;
• Agganciare con delle funi gli appositi punti (mostrati nelle figure seguenti);
• Posizionare la gru sul fianco della macchina oppure posizionare il gancio del carroponte al centro della macchina ed agganciare ad esso i cavi di sollevamento;
• Verificare la tensione dei cavi ed eventualmente regolare la loro lunghezza in modo che agiscano uniformemente;
• Sollevare lentamente la macchina dal pianale del mezzo di trasporto, cercando di farla rimanere in posizione verticale e controllandone le oscillazioni con una fune guida;
• Raggiunta l’altezza sufficiente spostare l’automezzo di tasporto;
• Dopo aver abbassato la macchina fino a 30 cm dal suolo, trasportarla al luogo dell’installazione avendo cura che, rimanga sempre in posizione verticale e che lungo il percorso non danneggi persone o cose;
• Appoggiare al suolo la macchina e liberarla dalle attrezzature usate per il trasporto.

Translation - Czech
1.6 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY


Stroj byl navržen a vyroben tak, aby kromě vysokého výkonu zajišťoval také maximální bezpečnost. Za splnění bezpečnostních podmínek však často odpovídá sám pracovník obsluhy. Mnohé z případných nehod jsou způsobeny nedodržováním jednoduchých bezpečnostních pravidel a nedbalostí.

Je nutné upozornit, že veškeré pracovní postupy vyžadují maximální soustředěnost. Dále jsou uvedeny bezpečnostní předpisy, které je třeba přijmout a dodržovat během fungování stroje.

2.2 DOPRAVA A PŘEMISŤOVÁNÍ• Stroj uvolněte z konstrukcí, jimiž je ukotven k podlaze dopravního prostředku;
• Stroj zavěste na lana na příslušných místech (zobrazena na následujících obrázcích);
• Jeřábem zajeďte k boční straně stroje nebo umístěte hák pojízdného jeřábu do středu stroje a zavěste za něj zvedací lana;
• Zkontrolujte napnutí lan a případně upravte jejich délku, aby tah byl rovnoměrný;
• Stroj pomalu zvedejte z podlahy dopravního prostředku a snažte se jej udržovat ve svislé poloze, přičemž pomocí jednoho vodicího lana vyrovnávejte kývavý pohyb.
• Po dosažení dostatečné výšky lze vozidlem pojíždět;
• Po spuštění stroje do vzdálenosti 30 cm od země jej přepravte na místo instalace, přičemž neustále kontrolujte, zda se nachází ve svislé poloze a během přemisťování nevznikají žádná rizika poranění osob a poškození věcí;
• Stroj podepřete o podlahu a odstraňte z něj zařízení použitá pro účely přepravy.
Romanian to Czech: Kultivátor
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Mechanics / Mech Engineering
Source text - Romanian
După fixarea cablului strângeți cele doua piulițe pe baza suportului de accelerație, situat pe motor, pentru a vă asigura că în timpul funcționării acestea nu se pot desprinde.
Executați 2-3 manevre de acționare a manetei de accelerație si verificați daca cablul culisează de la cursa minima pana la cursa maxima a pârghiei de accelerație fixate pe motor.
In caz contrar, poziționați maneta de accelerație pe poziția ,,accelerație minima“ si reluați operația de montaj explicată mai sus, după care efectuați verificarea conform punctului anterior.

ATENȚIONARE:
Trebuie să vă asigurați că prin manevre succesive de cuplare, respectiv decuplare a cablului ce acționează cuțitele tăietoare, acesta răspunde la comenzile dumneavoastră.
Verificarea
- cuplați maneta prin strângere
- trageți ușor sfoara demaror a motorului
- în acest caz veți observa că, cuțitele tăietoare efectuează mișcări de rotație.
- lăsați maneta de cuplare pe liber
- apoi trageți ușor de sfoara demaror a motorului fără să porniți motorul.

Veți observa că sfoara demaror nu va opune rezistență la tragere și cuțitele de tăiere rămân nemișcate.
În acest caz cablul este corect montat și nu mai trebuie tensionat.
În cazul în care cuțitele tăietoare, efectuează mișcări de rotație, trebuie desfiletat șurubul poziționat pe manetă, pentru a detensiona cablul.
Efectuați încă o dată procedeul de tragere la demaror, fără să acționați maneta și verificați dacă cuțitele efectuează mișcări de rotație.
Efectuați operațiile de mai sus, pentru mersul înapoi aflat la Motosapa XXX.
Translation - Czech
Po připevnění lanka utáhněte dvě matice ve spodní části plynového držáku, umístěného na motoru, aby se lanko během provozu nemohlo odpojit.
Stlačte 2–3krát plynovou páčku a zkontrolujte, zda se lanko posouvá od minima po maximum dráhy škrticí klapky, upevněné na motoru.
V opačném případě přesuňte plynovou páčku do polohy „minimální akcelerace“, opakujte výše vysvětlený montážní postup a poté proveďte kontrolu podle předchozího bodu.


UPOZORNĚNÍ:
Je nutné zajistit, aby při postupných manévrech spojení, resp. odpojení reagovalo spojkové lanko, které ovládá kultivační nože, na dané příkazy.
Kontrola
- stlačte spojkovou páčku
- mírně zatáhněte za startovací lanko startéru motoru
- v tomto případě lze pozorovat, že kultivační nože vykonávají otáčivé pohyby.
- uvolněte spojkovou páčku
- poté jemně zatáhněte za startovací lanko, aniž byste nastartovali motor.

Lze pozorovat, že startovací lanko nebude vyvíjet odpor vůči tahu a kultivační nože zůstanou nehybné.
V tomto případě je lanko správně namontováno a není nutné jej napínat.
V případě, že kultivační nože vykonávají otáčivé pohyby, je třeba vyšroubovat šroub umístěný na páčce, aby se uvolnil tah lanka.
Opět proveďte postup zatažení za startovací lanko, aniž byste stlačili páčku, a zkontrolujte, zda nože vykonávají otáčivé pohyby.
Výše uvedené úkony proveďte pro zpětný chod kultivátoru XXX.
English to Czech: Smlouva o přístupu k údajům a dodávkách DEET
General field: Law/Patents
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - English
ARTICLE 3 – APPOINTMENT AND PURCHASING OBLIGATIONS

3.1 As of the Commencement Date of this Agreement, and during an initial term of five years, the Purchaser and its Affiliates agree to purchase the Supplier’s Product in quantities corresponding to all of their total annual DEET requirements. During each successive term, if any, as set forth in Article 6 of this Agreement, the Purchaser and its Affiliates agree to purchase the Supplier’s Product in quantities corresponding to 80% of their total annual DEET requirements, unless any of them expressly requests, in writing, a higher amount up to 100% of its respective total annual DEET requirements. Purchaser may satisfy its purchasing obligations by purchase of DEET directly from Supplier or through Supplier’s authorized distributors. The Supplier agrees to provide Product in accordance with the specifications in Annex 1, the pricing in Annex 3 (if Purchaser will.be purchasing direct from Supplier), and the Terms and Conditions in Annex 4 to this Agreement.


3.2 Unless otherwise agreed in writing between the Parties, the Purchaser, at its own expense, shall satisfy, apply for and secure all governmental and regulatory approvals necessary for the selling or distribution of the Product in the Territory.
Translation - Czech
ČLÁNEK 3 – POVINNOST JMENOVÁNÍ A NÁKUPU

3.1 K datu účinnosti této smlouvy a během počátečního období pěti let se kupující a jeho přidružené osoby dohodli nakupovat výrobek od dodavatele v množství odpovídajícím celkové roční potřebě DEET. Během každého případného následného období, jak je uvedeno v článku 6 této smlouvy, se kupující a jeho přidružené osoby dohodli nakoupit výrobek dodavatele v množství odpovídajícím 80 % celkové roční potřeby DEET, ledaže některý z nich výslovně písemně požádá o vyšší množství až do výše 100 % své příslušné celkové roční potřeby DEET. Kupující může splnit své nákupní závazky tím, že DEET nakoupí přímo od dodavatele nebo prostřednictvím autorizovaných distributorů dodavatele. Dodavatel souhlasí s tím, že výrobek poskytne v souladu se specifikacemi uvedenými v příloze 1, cenou stanovenou v příloze 3 (pokud kupující bude nakupovat přímo od dodavatele) a podmínkami uvedenými v příloze 4 této smlouvy.

3.2 Není-li mezi stranami písemně dohodnuto jinak, kupující si na vlastní náklady vyžádá, opatří a splní všechna vládní a zákonná povolení, nezbytná pro prodej nebo distribuci výrobku na daném území.
Spanish to Czech: Zdravotnictví
General field: Other
Detailed field: Medical: Health Care
Source text - Spanish
XXX cuenta con un Centro Experto de Sanidad que está formado por un grupo de consultores especializados en el ámbito general del sector de la salud pública y privada, destacando:

● Conocimiento de los procesos asistenciales, así como de las diferentes áreas y sus funciones
● Experiencia en Consultoría de Negocio y S.I para entornos asistenciales y clínicos
● Experiencia en desarrollo e implantación de Sistemas de Gestión Sanitaria y Socio-Sanitaria, implicando diferentes entornos y soluciones
● Implantación global en servicios de salud y centros hospitalario incluyendo la gestión económico-financiera, compras, RRHH y en su caso la gestión asistencial e integración con áreas departamentales
● Conocimiento de los principales HIS actuales
● Conocimiento profundo en proyectos de integración con diferentes sistemas
● Consultoría en Planes de Sistemas y específicas de control en el entorno Hospitalario, tanto para organizaciones concretas como dirigidas a Consejerías de Sanidad

A continuación se describen algunas de las principales referencias de XXX en el sector sanitario, en proyectos de implantación y consultoría, considerando los ámbitos del proyecto. Consideramos que las experiencias expuestas demuestran el conocimiento y experiencia relacionados con el ámbito de sanidad.
Translation - Czech
Společnost XXX má k dispozici Odborné zdravotnické středisko, které je tvořeno skupinou specializovaných poradců v obecné oblasti veřejné a soukromé zdravotní péče a vyniká v těchto oblastech:

● Znalosti zdravotnických procesů, různých sektorů a funkcí
● Zkušenosti v oblasti obchodního poradenství a informačních systémů pro zdravotnická prostředí a kliniky
● Zkušenosti v oblasti vývoje a zavádění systémů řízení zdravotní a sociálně zdravotní péče, včetně různých prostředí a řešení
● Globální implementace v oblasti zdravotnických služeb a nemocničních zařízení, včetně ekonomicko-finančního řízení, nákupu, lidských zdrojů a případně i zdravotnická správa a integrace do různých oddělení.
● Znalost základních současných zdravotnických informačních systémů (HIS)
● Hluboké znalosti projektů integrace do různých systémů
● Poradenství v oblasti plánování systémů a specifikace kontrol v nemocničním prostředí, a to jak pro jednotlivé organizace, tak i se zaměřením na oblastní ministerstva zdravotnictví

Dále jsou popsány některé klíčové reference společnosti XXX týkající se zdravotnictví, projektů implementace a poradenství vzhledem k projektovým oblastem. Věříme, že popsané zkušenosti jsou dokladem našich znalostí a praxe v oblasti zdravotnictví.

French to Czech: Chlazení, klimatizace a vytápění
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Mechanics / Mech Engineering
Source text - French
Location de froid, climatisation et chauffage

Pourquoi louer du froid, de la climatisation ou du chauffage?
• Appoint frigorifique l'été ou lors des pics de production
• Maintenance de votre système de froid et climatisation
• Panne d'équipement (urgence) sur l'installation frigorifique
• Amélioration des procédés industriels
• Test et validation d'une installation frigorifique avant sa mise en service.

Comment choisir la solution de location frigorifique adaptée?
En République Tchèque, nos équipes vous accompagnent dans votre projet de location dans le domaine du froid industriel ou du froid commercial. Des experts techniques spécialisés par métier vous conseillent. Ensemble, nous concevons l'installation de location froid ou CVAC temporaire adaptée à votre process, dans une approche qui allie performance, sécurité, économies d'énergie et environnement.
Nos équipements de froid, climatisation et chauffage à louer
• Groupes froid à air et groupes froid à eau
• Tours de refroidissement
• Armoire de climatisation réversible (pompe à chaleur)
• Centrales de traitement d’air
• Chauffage électrique et fuel
• Echangeurs à plaques
• Déshumidificateurs
Translation - Czech
Pronájem chlazení, klimatizace a vytápění

Proč si pronajmout chlazení, klimatizaci nebo vytápění?
• Přídavné chlazení v létě nebo v době výrobní špičky
• Údržba systému chlazení a klimatizace
• Porucha chladicího zařízení (nouzové chlazení)
• Zlepšení průmyslových procesů
• Testování a ověřování chladicího systému před uvedením do provozu

Jak zvolit nejlepší řešení pronájmu chlazení na míru?
V České republice vám naše týmy pomohou při výběru pronájmu v oblasti průmyslového chlazení či chladicího zařízení. Poradí vám techničtí odborníci specializovaní v různých oborech. Společně připravíme to nejlepší řešení pronájmu chlazení nebo dočasného CVAC (chlazení, ventilace a klimatizace) na míru a se zřetelem na co nejlepší výkon, bezpečnost, úsporu energie a ochranu životního prostředí.
Naše chladicí zařízení, klimatizace a topení k pronájmu
• Chladicí jednotky na vzduch a chladicí jednotky na vodu
• Chladicí věže
• Klimatizační skříň, reverzibilní (tepelné čerpadlo)
• Centrální klimatizační jednotky
• Elektrické vytápění a vytápění topnou naftou
• Deskové výměníky
• Odvlhčovače
Italian to Czech: Výpis z OR
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - Italian
Poteri:
a) partecipazione a gare di appalto; b) costituzione di associazioni temporanee di impresa, e/o g.e.i.e. per la partecipazione a gare per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in appalto; c) vendita e demolizione automezzi;d)stipulare qualsiasi atto o contratto concernente la costituzione, la modificazione e lo scioglimento di società di qualsiasi tipo e forma, comprese quelle consortili di esecuzione lavori, costituite ai sensi degli artt. 96 del d.p.r. 554/99 e/o. 2615 ter c.c. o normative speciali successivamente entrate in vigore in materia di appalti pubblici, ivi incluso il relativo statuto, con possibilità di porre in essere tutti gli atti successivi alla stipulazione della società previsti o richiamati da questa ultima norma, stipulare atti costitutivi, modificativi o di scioglimento di consorzi, anche stabili, con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 c.c. e della legislazione speciale vigente; e) stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari ivi compresi i contratti di cui alla legge 1329/65 e sue successive modifiche ed integrazioni (fatto esclusione di quanto di competenza dell'assemblea generale ordinaria dei soci a norma dell'art. 24 punto 14 dello statuto sociale vigente) con le più' ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche, anche legali e giudiziali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; f) rappresentare la società, sia in italia che all'estero, in giudizio, in qualsiasi fase o grado, anche di revocazione o cassazione, per ogni controversia attiva o passiva riguardante la società, con potere di nominare e revocare avvocati, procuratori, arbitri, consulenti tecnici e professionisti in genere, conferendo loro i necessari poteri per promuovere azioni o resistere, o per proporre repliche, controdeduzioni, o opposizioni; con facoltà di transigere, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, anche in materia di personale, e di accettare concordati, sia stragiudiziali che concorsuali; inoltrare ricorsi e reclami per qualsiasi titolo o causa, esigere indennizzi; proporre querele e costituirsi parte civile nei procedimenti penali; presentare istanze di fallimento e di ammissione al passivo, promuovere sequestri o pignoramenti anche presso terzi, effettuare nei confronti di qualsiasi autorità giudiziaria ed in qualunque sede e grado di giurisdizione, dichiarazioni di terzo pignorato e di terzo sequestrato, adempiendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge, con speciale riferimento al disposto dell'art.547 c.p.c. e seguenti. g)conferire procure, sia generali che speciali;h) assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni, definire i limiti/direttive per eventuali transazioni con il personale in caso di controversie giudiziali e/o stragiudiziali
Translation - Czech
Pravomoci:
a) účast v nabídkovém řízení; b) zakládání dočasných společných podniků, a/nebo evropských hospodářských zájmových sdružení pro účast v nabídkovém řízení k realizaci externě zadaných prací, služeb a dodávek; c) prodej a likvidace vozidel; d) činění právních úkonů a uzavírání smluv týkajících se zakládání, změny a zániku společnosti jakéhokoli typu a formy, včetně sdružení za účelem provádění prací, založených v souladu s čl. 96 nařízení prezidenta republiky 554/99 a/nebo 2615 ter občanského zákoníku nebo zvláštními předpisy, které později vstoupí v platnost a budou se týkat veřejných zakázek, včetně příslušných stanov, s možností činit veškeré právní úkony po založení společnosti, které se předpokládají nebo vyžadují v těchto stanovách, sjednávat zakladatelské listiny, pozměňovací listiny a listiny o ukončení sdružení, i trvalých, s vnější činností ve smyslu čl. 2612 občanského zákoníku a zvláštní platné legislativy; e) činění veškerých právních úkonů a uzavírání smluv jakéhokoli charakteru týkajících se činnosti společnosti; mimo jiné prodávat, nakupovat, směňovat cenné papíry a práva k movitému a nemovitému majetku, včetně smluv podle zákona 1329/65, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou rozsahu pravomoci řádné valné hromady členů podle čl. 24 bodu 14 platných stanov společnosti) s nejširšími pravomocemi v tomto ohledu, a to včetně pravomoci zříci se zástavních práv, zákonných i soudních, provádět veškeré operace s úvěrovými institucemi podle veřejného i soukromého práva, zakládat, používat a rušit běžné účty, také kontokorentní, a provádět veškeré bankovní operace, včetně poskytování subvencí a půjček a povolování veškerých zajištění hypoték, postupovat, přijímat, vydávat, převádět pohledávky, směnky a obecně instrumenty v listinné podobě, ručit za ně, eskontovat je a vydávat k nim kvitance; f) zastupovat společnost, v Itálii i v zahraničí, před soudem kteréhokoli stupně nebo instance, také odvolacím nebo kasačím, s ohledem na jakýkoli aktivní nebo pasivní spor týkající se společnosti, s pravomocí jmenovat a odvolávat advokáty, prokurátory, rozhodce, technické poradce a obecně odborníky, a udělovat jim nezbytné pravomoci pro podávání žalob nebo obhajobu, nebo pro vznášení námitek, protiargumentů a nesouhlasů; s pravomocí vypořádat se, soudně i mimosoudně, také osobně, a přijímat dohody, mimosoudní i insolvenční; podávat odvolání a stížnosti z jakéhokoli titulu nebo příčiny, požadovat náhradu škody; podávat žaloby a vystupovat jako civilní účastník v trestním řízení; podávat návrhy na vyhlášení úpadku nebo konkurzního řízení, podat návrh na zahájení exekuce nebo obstavení majetku i vůči třetím osobám, činit vůči kterémukoli soudu, v kterémkoli sídle a na kterémkoli stupni jurisdikce prohlášení třetí osoby, u které byla provedena exekuce nebo zabavení, a splňovat přitom vše, co předepisují platná ustanovení právních předpisů, zvláště s ohledem na ustanovení čl. 547 občanského zákoníku a násl. g) udělovat plné moci, a to všeobecné i zvláštní; h) přijímat a propouštět zaměstnance společnosti, vymezovat jejich úkoly a mzdy, definovat limity/pokyny pro případné dohody se zaměstnanci v případě soudních a/nebo mimosoudních sporů.

German to Czech: Facility management
General field: Marketing
Detailed field: Management
Source text - German
Konferenzprogramm spiegelt aktuelle Studienergebnisse

Wie die „Immobilien Zeitung“ meldet, lässt die Studie unter anderem zwei wesentliche Trends erkennen: einerseits eine Entwicklung zu kleineren und schlankeren FM-Abteilungen sowie andererseits eine organisatorische Aufwertung von FM, nachdem bei mehr als der Hälfte der befragten Firmen die FM-Verantwortung in der zweiten Führungsebene verankert ist. Laut der Studie verfügen 87 Prozent der Top-500-Unternehmen in Österreich über eine eigene FM-Abteilung; in über der Hälfte der Fälle gehören dieser maximal fünf Mitarbeiter an. Fast zwei Drittel der FM-Abteilungen koordinieren drei bis zehn externe Dienstleister, knapp ein Drittel hat mehr als zehn Serviceanbieter zu steuern, sechs Prozent arbeiten lediglich mit einem oder zwei externen Partnern. Ausgelagert werden der Studie zufolge überwiegend die Reinigung, der Winterdienst und die Entsorgung sowie verstärkt auch die technische Instandhaltung und Wartung. Dienstleistungen rund um Klima, Lüftung und Heizung werden von den Unternehmen wieder zunehmend selbst wahrgenommen. Die Laufzeit der Serviceverträge verkürzt sich zusehends.

Kostenreduktion, Nachhaltigkeit und Kostentransparenz gaben die FM-Verantwortlichen in der Umfrage als ihre vordringlichen Ziele an, und auch Umweltschutz, Flexibilität und Wertsicherung wurden als wichtige Vorgaben genannt. Diese Themen greift auch das Fachprogramm der EFMC auf, das die neuesten Erkenntnisse aus Wissenschaft und FM-Praxis zusammenführt und in diesem Jahr dem Motto „Facility Management for a Sustainable Future“ („Facility Management für eine nachhaltige Zukunft“) folgt.
Translation - Czech
Program konference odráží aktuální výsledky průzkumu

Jak uvádí „Immobilien Zeitung“, z průzkumu lze vyvozovat mimo jiné dva hlavní trendy: na jedné straně vývoj směrem k menším a štíhlejším oddělením FM a na druhé straně organizační zvyšování hodnoty FM poté, co u více než poloviny dotázaných společností ponese odpovědnost za oblast FM druhá úroveň řízení. Podle tohoto průzkumu má 87 procent top 500 rakouských firem své vlastní oddělení FM, které je asi v polovině případů obsazeno maximálně pěti zaměstnanci. Téměř dvě třetiny oddělení FM koordinují tři až deset externích poskytovatelů služeb, skoro jedna třetina musí řídit více než deset poskytovatelů služeb a šest procent z nich spolupracuje pouze s jedním nebo dvěma externími partnery. Na základě tohoto průzkumu jsou externě zadávány převážně práce v rámci čištění, zimní údržby a likvidace a ve stále vyšší míře také technická údržba a opravy. Služby týkající se klimatizace, větrání a topení jsou zase stále častěji zajišťovány samotnými firmami. Výrazně se zkracuje doba platnosti servisních smluv.

Manažeři FM uvedli v průzkumu jako naléhavé cíle snížení nákladů, trvalou udržitelnost a transparentnost nákladů a jako důležité úkoly zmínili také ochranu životního prostředí, flexibilitu a zajištění hodnoty. Na tato témata navazuje také odborný program EFMC, který spojuje nejnovější poznatky z oblasti vědy a praxe FM a v letošním roce se nese v duchu hesla „Facility Management for a Sustainable Future“ („Facility Management pro trvale udržitelnou budoucnost“).
English to Czech: Parvoviry
General field: Medical
Detailed field: Medical (general)
Source text - English
The parvoviruses are small spherical virus with a genome of single chain DNA without lipid envelope. Parvovirus B19 only infects and is transmitted between humans. Approximately 50% of the adult population has been infected sometime during childhood or adolescence. It usually causes a mild illness that resolves without medical treatment in the immunocompetent adults and children. The disease usually appears in children as erythema. Arthritis without rash is a common manifestation of the B19 infection in adults. In immunosuppressed patients, infection can persist, causing severe acute anemia. The most important complication appears in women during pregnancy. Approximately 50% of women are immune to parvovirus B19 and they and their babies are protected against infection. Despite that most of women who suffer a B19 infection during pregnancy, have a healthy baby to term, parvovirus B19 can cross the placenta, infect the fetus and cause hydrops and fetal death. This happens in less than 5% of pregnant women infected with parvovirus B19 and happens more commonly during the first half of pregnancy. The infection is contagious during the early phase of disease before the rash appears. The virus is probably transmitted person to person by direct contact with respiratory secretions of infected persons.
Because parvovirus B19 is unable to replicate in culture, serological tests with PCR techniques are used for the B19 diagnosis. During the acute illness, parvovirus B19 is found mainly in blood, with a severe decrease in the level of viremia that coincides with the start of production of specific antibodies against B19. For this reason, the diagnosis of parvovirus B19 infection in immunocompetent patients is carried out mainly by antiviral antibody ELISA and IFI. However, PCR methods are particularly useful in patients who don't have adequate antibody immune response, immunocompromised individuals and fetuses.
Specific IgM antibodies against parvovirus B19 is detectable in serum within 7 to 10 days after infection, and if present, indicate a recent or acute infection. Characteristically, the specific IgM against parvovirus B19 can be measured for 2 to 3 months after the start infection before they drop to undetectable levels. The production of specific IgG antibodies against parvovirus B19 happens between 10 and 12 days after infection, almost as soon as they become detectable specific IgM. Circulating specifics IgG antibodies to parvovirus B19 may persist for years in most individuals, and, if they are present, it's believed that to provide protective immunity.
Translation - Czech
Parvoviry jsou malé kulovité viry s genomem jednořetězcové DNA bez lipidového obalu. Parvovirus B19 vyvolává infekci a je přenášen pouze mezi lidmi. Přibližně 50 % dospělé populace jím bylo infikováno někdy v průběhu dětství nebo dospívání. Virus obvykle způsobuje mírné onemocnění, které se u imunokompetentních dospělých jedinců a dětí obejde bez léčebného postupu. Onemocnění se u dětí běžně projevuje jako erytém a u dospělých je obvyklým projevem infekce parvovirem B19 artritida bez exantému. U imunosuprimovaných pacientů může infekce přetrvávat a vyvolat závažnou akutní anémii a nejvýznamnější komplikace se objevují u žen během těhotenství. Přibližně 50 % žen je vůči parvoviru B19 imunních a tyto ženy a jejich děti jsou proti infekci chráněny. Přestože většina žen, které během těhotenství trpí infekcí parvovirem B19, přivede na svět zdravé dítě, parvovirus B19 může prostupovat placentou, infikovat plod a způsobit hydrops a úmrtí plodu. To se stává u méně než 5 % těhotných žen infikovaných parvovirem B19 a častěji k tomu dochází v první polovině těhotenství. Infekce je nakažlivá v rané fázi onemocnění před objevením vyrážky. Virus se pravděpodobně přenáší ze člověka na člověka přímým kontaktem respiračními sekrety nakažených osob.
Vzhledem k tomu, že parvovirus B19 není schopen se při kultivaci replikovat, používají se k diagnostice parvoviru sérologické testy a metody PCR. Během akutního onemocnění se parvovirus B19 vyskytuje hlavně v krvi a výrazné snížení úrovně virémie časově spadá do počátku tvorby specifických protilátek proti B19. Z tohoto důvodu se diagnostika infekce parvoviru B19 u imunokompetentních pacientů provádí hlavně metodou průkazu antivirových protilátek ELISA a IFI. Metody PCR jsou však vhodné zejména u pacientů, kteří nemají vhodnou protilátkovou imunitní odpověď, imunokompromitovaných jedinců a plodů.

Specifické protilátky třídy IgM proti parvoviru B19 lze v séru detekovat během 7 až 10 dnů od vypuknutí infekce, a pokud jsou tyto látky přítomné, indikují nedávno proběhlou nebo akutní infekci. Specifické protilátky třídy IgM proti parvoviru B19 lze typicky měřit po dobu 2 až 3 měsíců od počáteční infekce, než jejich hladina poklesne na nedetekovatelnou hladinu. Produkce specifických protilátek IgG proti parvoviru B19 nastává mezi 10 a 12 dny od počátku infekce – téměř ihned, jakmile se z nich stanou detekovatelné specifické protilátky IgM. Cirkulující specifické protilátky IgG proti parvoviru B19 mohou být u většiny jednotlivců přítomny řadu let a v takovém případě se předpokládá, že poskytují ochrannou imunitu.
Portuguese to Czech: Vstřikolisy
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Materials (Plastics, Ceramics, etc.)
Source text - Portuguese
Caracteristicas da Máquina de Moldagem por Injeção

• Molde vertical de aperto e injecção, dimensões reduzidas e alto grau de precisão. Está máquina é ideal para injecção de produtos médio e pequeno porte com inclusões.
• Fechamento de molde de pressão direta permite até mesmo a força de extrusão, e a pressão relativamente baixa significa a máxima precisão e um ciclo incrivelmente suave de operação.
• Escolha uma placa ou um prato rotativo em conformidade com o tipo de produtos a ser injectado, a fim de alcançar o melhor possível em efeitos de injecção e alimentação.
• Esta máquina oferece uma ampla gama de funções programáveis, incluindo a inclusão automática, extracção e produção totalmente automático.
• Há também muitos outros sistemas de controle que facilitam a produção flexível e mantêm os custos baixos ao mesmo tempo maximiza a precisão.

Translation - Czech
Funkce a parametry vstřikovacího lisu

• Vertikální upínání a vstřikování do formy, malé rozměry a vysoký stupeň přesnosti. Tento stroj je ideální pro vstřikování výrobků středních a malých rozměrů s vložkami.
• Uzavření formy přímým tlakem zajišťuje rovnoměrnou sílu vstřikování a relativně nízký tlak znamená vysokou přesnost a neuvěřitelně hladký operační cyklus.
• Široká škála modelů s deskou nebo otočným stolem v závislosti na typu vstřikovaných výrobků, aby bylo možné dosáhnout nejlepších výsledků vstřikování a podávání.
• Tento stroj nabízí celou řadu programovatelných funkcí, včetně automatického vstřikování, výhozu a plně automatické výroby.
• Řada dalších řídicích systémů poskytuje flexibilitu výroby a současně zajišťuje nízké náklady na výrobu s vysokou přesností.

Glossaries Biologie, Chemie, Těžba, Výroba
Experience Years of experience: 13. Registered at ProZ.com: Apr 2008. Became a member: Dec 2009.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Czech (VŠB Technical University of Ostrava (Ing.))
German to Czech (VŠB Technical University of Ostrava (Ing.))
Memberships N/A
TeamsNative-speaking Italian & Slovak & Czech translators
Software Adobe Acrobat, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, ABBYY FineReader, Adobe Reader, MS Office 2003, OpenOffice, PhraseMiner, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume CV available upon request
Professional practices Ales Horak endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
I have been working as a freelance translator since 2007. I am a university graduate in Chemical Engineering (Honours) and have extensive experience in translating technical texts. My course syllabus included some financial, economic and legal topics as well. Thus, I am able to provide you with high-quality translations in these fields too. During my practice, I translated a lot of medical texts, some of them in cooperation with health professionals.

I attended a grammar school specialized in foreign languages which is my biggest passion along with technical matters.

A great advantage is that I translate from several languages and I am able to find the right terminology with help of other language combinations.

Besides the excellent translation experience in my language pairs, I have passive knowledge of some other languages: Russian, Polish, Turkish, Hungarian, Norwegian, Finnish.

Examples of projects:

Operating instructions for heavy machinery (ca. 2,000,000 words)
Chemical process technology (ca. 1,000,000 words)
Material safety data sheets (MSDS), safety data sheets (SDS), or product safety data sheets (PSDS) (ca. 1,000,000 words)
Automotive diagnostic tools (ca. 400,000 words)
ISO Standards (ca. 300,000 words)
Contracts, agreements, memoranda, terms and conditions (ca. 2,000,000 words)
Accounting, invoicing, financial statements, reporting (ca. 500,000 words)
Medical device manuals: cardiology, ophtalmology, coagulometry, oxygen therapy (ca. 400,000 words)
Nutrition, health and wellness - packaging and labelling, healthy lifestyle brochures (ca. 300,000 words)
Biochemistry (ca. 100,000 words)
Agriculture - livestock management software, data sheets on fertilizers, pesticides, herbicides (ca. 500,000 words)


At present, I work for more than 200 translation agencies mainly from Germany, the United States, France, Spain and the United Kingdom and translate from 12 foreign languages into Czech/Slovak. I am a near-native speaker of Slovak. I have all my translations into Slovak proofread by a native speaker.
I can translate into English, German, Spanish and Italian too. Please note that such a translation should be proofread by a native speaker of the target language.

My clients are very satisfied with my work and always come back.
My main focus are projects in the field of Engineering, Machinery, Biology, Chemistry, Medicine, Law, Finance and Business.

Please do not contact me with dumping rates and mass quotes. I receive many job offers and so I choose my clients very carefully.

I am looking forward to our cooperation!
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 7220
PRO-level pts: 7216


Top languages (PRO)
German to Czech4020
English to Czech1364
Italian to Czech620
Czech to English273
Spanish to Czech156
Pts in 31 more pairs >
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering4926
Medical651
Other637
Bus/Financial402
Law/Patents350
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Mechanics / Mech Engineering1739
Automotive / Cars & Trucks474
Construction / Civil Engineering458
Medical (general)392
Mining & Minerals / Gems320
Electronics / Elect Eng304
Energy / Power Generation269
Pts in 81 more flds >

See all points earned >
Keywords: Engineering, hydraulics, pneumatic mechanisms, automotive industry, medicine, service manuals, owner´s manuals, technological processes, technical data sheets, car paints, MSDS, management, marketing, production control, quality and environmental management, contracts, industrial property protection, patents, trade marks, license agreements, law, medical devices, chemistry, chemical technology, English, Czech, Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Romanian, Dutch, Swedish, Danish, Slovak, Russian, Polish, translation, translator
Profile last updated
Jul 23More translators and interpreters: English to Czech - German to Czech - French to Czech   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search